I Tc Lcyden by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftraat over het Stadhuys. Den 14 September 171a, y.M-eróüw met té meet moeite bekomen heeft bm dat het op de r#. Vt«KHQL?.1 den id Auguftus. Khare Majeftêmn w ciercie Naam van Madam jones geaddieficcrd *;is, In de Kabinet* i tn ciezc-fotd te mg verwart. De Hof*Kvks-Ryad q. Raaddie Zaturdag gehouden is, wierd btflootcn het I ar! .méfct dén zo £n de ^jnct>3j R'ank zyn hiei gereveiteert. Men vertrouwt Oöobcr te openen, waar toe de Proclamatie heden uytg'nome, is Gr- Minifler Graaf Frttag nu tc Koppenhagen zal aangekend {leren heeft Doftor Bowers Kappellaan des Hertogs van NewKaftel i ve,zekctd dat dcn Ryki-Raad cerftdaags zal vergaderen des Konings Hand gekuft ter oorzaake zyn Mijt. heiti benoemd heeft j wEENtH den 2 September De Keur-Beyerfe Gezamr tb: Bifl'chop van Chicheftcr, in plaat» ran .Doftor Manmngham ting, Zatmdag avond vanMur.chen hier aangekomen zYD0. die voorleede Viydag avor d teft e.t uurtn óvérieeden is. LeRegetting d onder |Kt yertopnen van 3è bewuftc ltaliaanfe Opera goedgevonden hebbende in dit Komngryk te doen komen detvyf Kegi- )iMie Ke Ma)e«Wen gehad, en is gifter avond bv d Inenten welke voot eenige Maanden geordonneerd wierden rn Ierland jnnc Bïuyd met het aanftceken van een Vuurwerk &c te blyven heeft men tyding dat dizelve alberetds te Bnfto! gearriv ce.d ^»dl)dag is by de Ftins Eugenius een groote Krygsraad geh zyn. Milord Hatcóuttdie onder de vo6igaar.de Regeerrng Canceller v„elè Kev?erl- MUrifters geaflifteetd hebben. De vacL geweeft is, wierd Zaturdag rn de gcheymen Raad gerntibducecit, na dat zideilts_.,laats te Brcflau is aau de van VoJkr;l hy de gewoone Eeden had afgelcgtzyn Majt. heelt hem een Penhoen _heeft dc KilrdinaaI van sarren-Zeyts een laoge Audient,ci vn St- gcaecordedtd hy zal rn het Confrmtfe van ,wd waw na di Barov van 2eet he( Lecn%vct H gemelde Raad geroepen worden op dezelve vvyze als wylen deLord Som bulggeB vfel Iof OBtfiBg mets in het eerfte Jaar van des Komirgs komfte tot de Kroon. In den BERLYN den j September. De Koning die van Pots! Tour word een Train Artilleiye van 2* zwaare Stukken Kanon gereed naai.Wcfterhai«fcn was gaan doen, is eerft deze morgen «|k I" gemaakt, om naar Portsmouth gezonden i en daar op de Vettingen ge- komen Keden hecft de Graa, Hompcfchj Minifter ïaild ,c plaaft te worden. Men is voorneemens om de Trouppes op der. j Octo- fen Gener..a)) <oy de Koili Audlentie gehad,en aan hoo, r* bcr de fcampementen te doen verlaten. Veel icwaade geluter.tionecrden Ma;r_ overgc)everd de Mlffive van felicitatie van zyn boo, "C voor de Regeering, hebben den Rouw aangenomen over de dood van de ,ta dc jJaft geborene Prins tic. GepaftWe Wocm Mncefle Sobii'sfeySchoonmoeder van den Pretendent. Zekere Maria Z£ Landen een pWrige Biddag gehouden, Fletcher, Dienftmiag- van een Diftillateür, is naar hetTufe.huys gezon-REGENSBURG den 7 September. Het Prcteftantfe Can den, dver 't zeggen dat zy wenfehte yder Hair op haar Hoofd een Dra- de UMe Bli„en dc Palts tydlBg bekomen dat het bc gender was, om voor de Pretendent te yegten. 1'. S. Zoo aanftonds vet- Rèfai yan de(J jujv dczes jaats eyildciy!c gcafR«Ci4 ftaar rden dar in Cornhfll een ierioon by dc kops gevat, die.n allen de- d(.„ 0ver-Ampte,T circojaite Eti-evea afgez.ndcn waren, 0, i.< l«n over een komt met de nytdtyduig va.i Sample, die geeehappeetd ,s. ve„ P,ó,eftamfe Onderdanen finaal te rcdtefferen l j M ï»e Afticn van Ue Bamc zyn 11 0, O. I. C. 13 j, Z, Z. 89, Aii.C. G. li, m£[ Broeder zyn K. V. D. van Trier en de PrinS vat fccmxs Afl. 5 en agrfte, d.to Lond tn 3 vierde, J B. 6 j naar Mekka,-Gemunt op de Jagt gaande dcror Htydclbo; f TN l!j 1) Ej iv Ij AN JJ Ej iN. daar hy door de Magiftraat en Burgcry met uyttcrmaiic b!: k*1 AMSTERDAM den t2' September. Te Venetien zyn gearriveerd de fangen en verwelkoomt wierd, dewyl zulks voor de ecrlleia ,tc Scheepen van Kapt. Fes van Londen, de Reaal Kaptvan hier Jaren dat hy die Stad verlasten heeft, gewccft is ter dier 0 eii Kapt, Scharrok van Port a Pert te Nantes Laflrens Fcfter van Breft; drie Salvo's uyt het Kanon op de Vcften gedaan en het H ift Duins dé Scliepén van de Kants. Hcuivfón," RobWinfon en Lidard van Sultzbag ftond in de Wapenen gerangeerd op de plaats di Kadix, Kapt. Read van Benicarlo, en Kapt. Hauwkins van hier op de D. aan kwam de Regeering was voor het Stadhnys mcli S"11 Rivier van Londen Will. Clark van Stokhol'm, Kapt. Bennet va« Emb- Ipagnien Burgers in't Geweer met vliegende Vaandels omi 18 den, Thomas Jottng van KadiX Philip Gil van RotterdamJohn Mit- in te wagten en haar b'ydfchap over zyn aankomft rcbet chel en fterrd. Worms van flambnrg, George Sorisby van hier, en Jofef ruelde zyn K.V.D. had de Regcerings-Raad Luis, die vaci T'1 fterrifftan van Stettyn 3 te St.Sebaftiaan het Schtp Ia Fidele te Beurde- Commiffie gewceft en van de Gereformeerde B.eligie is,i ";c aux Willem Andr. te Rotiaan Elke Jdurs, te Ceudfes Jan Gerritfc te van die Kerkenraad aangefteld op een Traftemcnr van «oi Crooswyk Uytje Jóbs, te Drafhme Gevrit dé Haan en Bartel StrOys cn en zulks in zyn abfentic dewyl hy zich tegenwoordig ri Drontheni PieterTiebbes, alle van hier. Volgens de Brieven van Lil- Minifter te Weenen bevind, én waar op hier refl.exien gcrrui Jen bon Zourv dé Vloot in O'ftober van daar naar Fernamblik vertrekken. HEIDELBERG den 9'Seprember, Men heeft ryding dat De Cours van de WISSEL is heden op Madrid y'i en een half, Kadix van Weenen eenige zeer importante Depeches aan het Hóf rij en 1 vierde. Bilbao 93 én 1 vierde. Sevilien 115. Lisbon 43 en j gen heeft overgebragt zoo men wil de Religie-zaakt» agrfte. VCnetieri 1 en 3 vierde a 82. Livórnó 90 en 1 vierde a 90. Ge- Maandag was over dezelve extraordinaris Conferentie gein (ju nua 92 en 1 half. Londen j$ Sch. 4. Geneve 93 en r vierde. Tarys 46 FRANKFORT den 10 September. Maanda» is de Heer' (ft en j vierde. Bou'rdraux 40 en 1' vierde. Leipzig 39 St. Francfort con- i valieri gedefinieerde Paufleiyke Nuntius te Keulen telt lant 27 Ryksd. Bieflau 36 en 3 agtfte St. Dantzig 292 en 1 half P.'gr. Landgraaf van Heften Darmflad gifieven met deszelfsl lvc Hwirrburg 32 en 9 ^eft. St- Antwerpen 1 per Cent. Gent 1. Bruflél r. Henric in dceze Stad aangekomen gemelde Landgraaf i 1Co Zeeland 1. Rekt. zeft. De Agio van de Bank 5. Gifteren waren de A- Hcfl'enland op de Harte Btand, eri de Prins Henric naaiho t£i ftien van de O. I. C. 73° W. I. C. 91 en r half, Subfcr. t j j. DeEn- vertrokken. join gelfe Bank ti< en 3 vierde, O. I. C. 137 Z. Z. 89 en 3 vierde. De BON den 10 September. Éergifteren is de Keurvotft n .Ro Holl. Loten in de 17de Clafle met liet fouriiiftement 86 Gis. det het loflén van 't Kanon in een Koets met 6 Paarden m 's GRAVENHAGE den 13 September. De Hecren Staaten van Hol- Mehlen vertrokken, daar hy zich in zyn Jagt begeven lret ;^i Tand en Weft-Friesland zullen aanftaande Dingsdag hunne Vergadering zt naar Mnpchen en Weenen voort te zetten. foni tervolgen, D« Prins Willem van Heften KafieT is van hier vertrokken, i KEOLEN den 11 Sept. Gifteren is de P. Nuntius hier 11 fed Den Liefhebbeis van aanzienlyke Boekwerken word bekent gemaakt, dat in 's GRAVENBAGE by Joh*nnes van Duren (n Compaq ving gédrnkt word HET ALGEMEEN HISTORISCH ,-GEOGRAPH1SCH EN GENEALOGISCH WOORDEN-BOÊK vervatl |UR HEELE WERP.ELDLYKE GESCHIEDENIS, in een verhaal van de Levens van alle de Keyzers, Konipgen, Keurvorften, Vorfttn, k(z heeren, vermaarde Krygshelden, uytrmintende Staatsbcdienaars, geleerde Mannen zytide -aehter yder van deze laafte gevoegt een. van dcrz.ther u\t7eyve Werken, en voorts van alle befaamde Konftenaars en eerfte Uytvinders van Kotrftcn Als ook. DE GEHEEBE KE GESCHIEOENlSyin een verhaal van de levens van alle de Patriarchen, Proplreeren, Apoftels, Vaders van de eerfte Kerk, Tam ftn. Biflehoppen, Prelaten, en voorname Godgeleerden, nevens een Hrftorifch bericht van alle de Conciliën en Kerkvergaderingen3 die 1 1^, ror deze rvd de gebeele Werreld door zyn gehouden, met een befchryving van alle (Jcejieljlt en Werrddlykg Or.dens dcrzelver ooifpn |t(jj ling, mirsgaders de Levens van derzei .-er Stichteren, en dan eyndelyk ook een bericht van alle de lefieetmde K'Hars, derzelver gevóél' |ndt ken en voomaanvfte kedryven Wvders EEN GEOGRATHISCHE, HISTORISCHE EN STAATKUNDIGE BESCHRYVING vn zerrvkén, Kqningryken, Vorftendommen, Republyken, Landfchappen, Eylanden, Steeden, KlooftcrsGebergten, Rivieren, derzcln r, gelegenheid, Rcgeeringsvorm, Staatsbeftier, Godsdienft,Wetten, Zeden eivz. Voorts een UYTVOER1GE GENEALOGISCHE BIS |Jar vsn alle DoOrlngtige aloude en aanzienlyke Geftaih'en door dc gehccle Werreld, en van alle de veornanmffe Kamillen van de Seven ren j tien in 'r hyz.ander enz alles na de orde v^ri het Alphabet, door A. G. LUI5CIUS, Regtsgel.6 Deelen in Folio. De ïrojeften enI ,y[e Conditiën zyn alortrme in de Stee.Jen by de Boekverkoopers te bekomen, by dewelke ook kan werden ingefchreevetj. Dit Wfl |tr(| teer groote meenigre van Artykels van de zaken van l'rankryk, Engeland, Dnitfehland en van decze Meederla.nien, die in géene antfereW' gevonden- worden, als'ook onder andere de berigten op yder plaats na het Alphabet van alle de voornaamffe en oudUt Eanuh'rn van i« en voorn de levens van alle vermaarde Ferfonaadjen cn beroemde Mannen, die zig in het beftier der Regeering, in den Oorlóg, k1 g pen, door gelcerrheid werenfehap Toezy of eenige andere konft op ecn buiten gemeene wvs befaamd gemaakt hebben, X van de Dn-'-t-ehr-ge Mafl'nen, ais ook de Geographifche Artykels van de voornaaihfie FrOvintien en Steeden, zyn in dit Woordenk ]de' roeriger, omftandiger en naarrtvkéurtger ais in eenig ander Woordenboek, als zynde uyt de befte berigten, particuliere belclvryvingn pa|t| ltvens èci Dcorhu-hrige Ms«t"rn opgemaakt. Mivmél Ilcii'.rar.ds Pi».:man, Franco Coedeloi», Gregorius Mees, Michiel Baalde Junior, Gysbert Hoppcftein en Jan de jjaj laars zullen op Woensd-g den r «'September 1722, des namiddags tenr 4 uuren, binnen Rotterdamin de Herberg het Zwvnshco' [jj een party extra eurieufe fyr.e Thee als Congo en Thee Boe 5 waar van de Proeven daags voor en op de Verkoopdag by de vooif jn„r zarllen te bekomen zyn. 3 J. P. Zomer Makelaar, zal op Woensdag der> r< September f721 te Amfterdam in 't Oude Heete Logeinentvérkoopen e«rr.s sjjc| curieuze Force!ynen befta-ande in veelerhartde Sorteeringeu, alles in lange Jaaren by een vergaderd door wylen Evert van Tongol' Amfteidanr 3 mitsgaders eenig Zilverwerk en Lywaren daags re vooren te zftnde Catalogus is te bekomen by JanPieterfe Zow ^CT, Joh. Sraars, J», Lemmers cn Hendrik Linquet Makelaars zullen te Amfterdam verkoopen op Donderdag den ty Scrtembcr,' ,m ë- nuren in de Nes in de Brakke Grond een party befehadig'de Moscovife Jugtemj roode Saleclè en andere Cotduanen fyue en;i 1 na Linnens van 56 Ellen hét ftuk, Bever Wol, en andere Goederen meer. ]t ta Jan Riedemaker en Dar.iel d'Azevedo Makelaars, zullen re Amfterdam verkopen op Donderdag den r? Sêpreriibet, 1721, 's a" ^nd( ren, in dc Dykftraat in de Oude Burg, een party extra puiks Havana Snuyf-Tabak 3 leggende op,de Kotveniers Burgwal, over 'r rtn huyze van dc Heeren Rigail Freres. - u|jnr Jacobns vander Kloes, Boekverkoper te Gouda, za' op Dingsdag den 22 September r722, verkoppn.een deftige Bibtiotheecq IÜ' tionecide Boeken, nagelaaten van de Heer Oom. baars, in zyn Ed. leven Bedienaar des Goddclyken WOords te„W«ddmgsveenei JBnc den 23 dito de nagelaaten Boeken van de Heer Coenraat Seepcrtrs, in zyn leven Notaris en rrocureor te Gpuda, tefiaande in cw''1 s, Rechtsgeleerde, Poétife, Hiftorife, en andere Boeken waar var. de Catalogen te bekomen zyn te Arpfteid. by Kinrirper, en H. van Lee, Levden Langerak en Jansfoons vander Aa, *s Hage Kitto, Delft Boitef, Rotterdam N. Korten en Lofei, Dord Outnian,'- ,,.jn Water en Paddenburg 8cc. Noch zyn by denzelven vander Kloes te bekomen J. Janzonins H. Üyrfpaiuiiugeii om deu Geeft te vu- y 7 namentlyk de Taalkunde, en de Oudheid rakende &c. in Qparto. (.„j, Jan de Rafiere en Vincent Pofthumus Makelaars,, zullen op Dingsdag den Oftober te Amfterdam in'r Oude Heete Logerow1' jj(rijc groote party Ooftindife Koopmanfchapprn, beftaaiide in fraaje Chitfen, fyne Cltelaftcn curieuze fyne Thetindains cn Ma'nrooM' jj0w| 'horten v.n» Chineefe en Japanfit Porcelynen nevens een heeriyk Kabinet Hoorns en Zeegewaffen een Ttiumph-Wagen 2 Scbefj m tiref Eo have It R. S. jAlt'ni reeds zeer verreis geavanceerd 3 zoo dat de Liefhebbeis worden geadvirteert men niet langer als totP 1 aanfiaande in het voorfz. Werk zal kunnen inrekenen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2