EYDSE '•S P A N J E N ITAR den 14. Augiiftus. Giftcren is het Hollands Esqua- tikr't gebied van de Schout by Nagt Grave in deze Baay lopen om vets Wat el in te nemtn, hebbende eenige dagen jjtde Kuften in groote hitte enftihe gekruyft, zondereen iem?cmen. Onzc Gouverneur heeft op oidie des Konings inannitn, aan ft gemelde Esquader alles wat het mogt no- Ki ^geboden, en 't zelve met alle tekenen van eer en agting T Kpuinrl -ïirK its ltil'Jff*rl 73 1. 'B ingenomen te hebben, het Naauw van de Straat puileet6n, dcizyde of fcmtient de Kuften van Sslee de Rovers op ét 2' Anguftus. Den iöde dezer arriveerden in deze Baay hip j gevoerd by Kaptitein Narangö zynde den 3 rftc Mey 1 vcitrokkcn met tyding dat de Gallioenen den 23lte daar naar Porto Bello waren gezeild en dat men idezelve den 29 of 30 dito aldaar zullen aangekomen we- .'«ia te houden dezelve Brieven confirmeeren het arri- 01 [fSch'eepen van Lima te Panama met 5 Milliocnen Fefos, r! jd ten eerden óver Land naar Potto Bello, als maar 8 da- jjiic, zouw gezonden worden j dat 'er verfchcideutlyk ge- over het fucces van deze Markt, dewyl men zeidc dat het lömen Zilver, meed het Trezor van de Koning, en eeni I? irelTanten toebehoorden j dat te Panama nóch vyf andere J ten gtoote quantiteyt Geld van Lirha verwagt wierden Ito niet dorften vertrekken, om dat zoo men zeide zith in M unary de Franffe Scheepen noch in de Zuydzeé, als inede u bevonden zonder daar eenige fchade re hebben veroor- uSchécpen welke de Gallioenen hadden geeonvoyeerd «waren gezeild om daar Levensmiddelen in te neemen oéneirdie in de Havana by haat zouden komen en van lijk herwaards zeilen 1 en dewyl riten (laat maakt dat ge- mn maar 2 Maanden te Porto Bello zullen veltoeven, en ?I' Kaïtagena té rug kéetèn hoopt trien dat dezelve in 't vy tpttfnber van daar herwaards zullen vertrekken ten wel- tn die in 't laaft van Noyember of December alhier te ge- 1!ct vetttek dér twee Buenos Ayres Schccpen blyft, zoo als ut N® ttv Maan dagfe Coürant. gemelde Esquader bevind ziéh in goeden (laat, en zal, tegen het laaft van"de toekomende Maand vaftgefteld. idfe Scheepe» leggen in deze Baay nóch zeiltéé naar Am- tzyn gearriveerd Francisco Bftcow van Martinico Pedto 11 fottofa, en juan Bollo van Vitiöfa, als mede op de Qua 1 fedto Chevalier van Genua en vertrokken Kapt. Ie mi Londen, jonathan Davids naar Cork, Will. Schilrón ,Jamés Trikton naar Can Uilen, Fitter Wyngaart Sec. ïrf R A N K R Y K. G| ifSepteritber. Alhoewel hef getugt geloopén heeft dat des ',t!l ing te Rheims voor eénige dagen zouw verfchooven zyn, en' nra echter dat die op de vaftgeftelde tyd zal voortgaan hjtfl. zyn zeker verblyf te Vetfailles zal reguleeren. De van't Parlement hebben wel een en andermaal Audien- ing gehad, om haarbcwufte Remonftrantien tc doen, dog fr' ;Lighaam heeft niet anders uyrgeregt als dat haar door '?t: tvn Majeft. geordonneerd is de Declaratie des Konings te |tlyk gepaffeerde Zarttrdag géfchied isd-zelve Is in dato' r?' 11722, en d: regiftlatie in het Parlement van den Sep- n' 1# volgende. Het Parlemént heeft het gewoonlyk Fatent mfangen waai meede haar gepermitteerd word om tot 'n 'fitefcheyden, mids dat een Kamer vanVacatie aangefteld Me Leedcn is met een te verdaan gegeven zig niet verre tii rirtgevzlle het de Koning mogt nodig vinden, op deéer- ne z »iag te Konnen vergaderen: men fpreekt zelfs dat zyn (dezer wel een hoog Gercgts-Hof mogt honden,om den '3: ine in al zyn Eer en Waardigheden te heiftelieri, alhoewel t' no, dat zulks tót in 't Vóorfaar uytgefield zouw zyn dit ■irin uHetlog Regéftt den 3' dezer de Hertügfnne du MatDefe Bo! keft gegeven alwaar den Hertog haar Gemaal zig medé act» ito heeft gerem arqueerr dat de cónverfatien zeer vriende- V(i» ;nn. Men fpreekt als of de Marquis de Biron rot Hertog hceven, en vervolgens wel als Ambaflfadeur des Konings niw Wgtgaan. De Katdinaalvan Fólignac is naar zyn Abdye kc, mokken om aldaar zyn eerfte Mille te doenhv heeft ami- ,je gl]n{f Tan het Hof weeten te infinuewen dat men Bari Uardsbiffchop van Rouaan aan teftellen, DeHertogin- ndt Utansdie van Verfailles hier te rag gekomen is heeft hf' tr liever haar verblyf in deeze Stad wil houden,- als op het H. De Heer de Cavillac is de Wateren niet gaan gebrtty- letd' 'gezegt heeftj alhoewel hy daar toe petmiflre had verkre- Stai bevind zig in goede gezóndheid teBlois. Men bouwd hiet Ik' iin de Vootftad St. Honore, die zeer bevolkt word. Den itn de Kardinaal dü Pois, eerfte Mimftei van Staat, z,yn io«ïtrent een uur met de Koning alleen iri zyn Kabinet, oni ovt' (taaken van Regeering te enderwyzen. Dezer dagen zyn S. v'fiJtns van de Srad Kamerik aangekomen en vervolgens '('trokkenom de Kardinaal du Bois over zyn nieu- 5 'e ComplimerrecrCu gemelde Kardinaal wa3 voor- 'deeze Stad, en had ter zeiver tyd verfeheyde Co'rrferen- ri" f 'van het Parlement, Het is de Heer VaveBrigadier van "■Hoofd der Ingenieurs welke de direftie hebben zal in vee!' 'ir.'t Fort by Verfailles. De Heer Moóffy is door de Ko- hoi Prior van St. Viftor. Men heeft tyding dat hetTurks K' 'dorde tweede maal op de Kitft van Maltha heeft laten e"i! 'dat zy zich willen meefter maken van 't Eyland Gbzzo, "('winteren. Daat is een Ezprelfe van 's Konings Mini-: ftei te Konftantinopolén aari het Hof gearriveerd. Ket is rien i'o]é>lrl der grooteWeegen gemanqueett de ordinaire Poft-Koets van Straatsburgj in 't Gebied des HertOgs van Lotharingen te fpoliceren gemelde Her tog heeft geordonneerd dat aan de Taflagiets niet rr.eet als voor één dag1 Brood zal worden verkogten men alle die géene welke drie in getal te famen zyn by dé kop zal vatten. De Maarlchulk van Villars zegt men dat gifteren in deeze Stad te rug gekomen is. Te Rheims heeft meriïen Diet in de Kerk gevat, die zich in de Piedikftoel van degrootè Kerk al daar verborgen had met intentie om des nagrs te ftéelen. Hét il dé Maarfchalk de Matignön welke de extr. Ambafladeuvs dèr RepubHéc[ van Venetien zal geleyden als zy haar publique Intreede in deeze Srdtt dóen, 't geen mén raeend dat Zondag den 20 dezer zdl voort gaan, D6 Heer Baurain de Maupres heeft een Brevet als Hifloryfchryver des Ktf- nings verkretgen. Het felr'ynd ofhet algemeen gerugt dar de Héér Jeatf Law uyt Engeland weder herwaards ftond re komen, t'eenemaal in rook veidweehen is. Men verzekerd dat de opening van 't Kameiikfe Con gres voor vaft tot na de zalving des Konings is flytgefteld zelfs is met geen zékerheyt te melden wanneer de Groot-Biirtannife Miuiftér erf Fléhipotentiaris de Lord Witworth derwaards zal vertrekken gemelde Lord is by een ieder in groofe agting, zoo wel aan het Hof als in deeze Stad men verzekerd dat de opening van getnelde Congres niet ver traagt word door Groot-Brittannienmaar dat de meefte zwaarigheded dooi deeze Kroon en Spanjen worden voorgebragt. Het Hof heeft oidré gezonden om de Magazy'nen in den Elfas en Vlaanderen aan te. vallen. Men heeft aan het Spaanfe Hof kennis gegeven van de Rczolutien Vaij Groot-Brittannien omtrent Gibraltar en Port Mahon: men verwagt daat op het antwóord van 't gemelde Hof alvooiens men zal tragten tetegu- leercn de Succefiie dei Staaten vanToscaanen, eh Parma. Het lang ver blyf van de Spaanfe Generaal MaiquiS de Leede inVIaairderen geeft zalf fómmige fpeculatie. Men heeft dezèi dagen een Perfoon van diftinftie in de Baftille gezet over zyn al te vry fpreèken tégens dé Regee'ting. Men zegt dat den Hertog van Villetoy een Brief zouw gefchreeveu heb ben aan den Hertog Regentwaar by hy keunis geeft zich met de £ai- kén van zyfi Gouvernement niet tè willen bemoeien.' GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 8 September. GepafTeerde zatufdag morgen zfn éét Koningswagens met Bagage naar Salisbury vèrftokken, ondet 't Escor te van een Wagt te Paard en zyn Mafts.Guardes zyn langs dé geheels Weg geplaaft, op iéder 10 mylen diftantie. Deze morgen is zyn MaftS vcizeld met dc Prins van Walèsveel voornaamé Heeren van het Hof'3 en andere naar Salisbury vertrokken, na dat de vOorige dag veel Officie- rëri van de Güardes en Hellebaardiers, wélke de Koning öridetweg ftsan té diénen, vOor uët getrokken waren men veizekerd de Route gefebiké te wezen dat zyn Majt. dezè dag zal gaan van Kénfington tot op hef' Ltifthuys des Hertogs van Botton te Hackwood, oftltrent Baftngftoke Woensdag van Plaekwood door Lutton en Stokbridgè tot in 't Paleis de* Bifichops Van Salisbury f en dat de Koning Donderdag te Salisbüry zal blyven, om de Trouppen aldaar dé Revue te paflëêrefi, waar na 75 rr M. deszelfs geheel Gevolg des tniddzgs en avonds voortreffelyk zal omha- j fen aan drie Taféls welke ieder met 20 Borden gidekt zullen wezen Vrydag zal de Koning van Salisbury door White- Karfpel, Rum fey, Eo- tely en Southwiek te mg keeren tot op het Lufthuys van den Grave van Searbtirrow te Stanftead en Zariirdag den 12 September van Stanflead door Godhinyn én Guilford over't Hampton-Schotiw weèr te Kenfing-' ton komen zyn Mafeft. heeft een groote meeuigte Wyn gezonden in gemelde Plaatlen zoo tot deszelfs eigen gebruik als vóór 't Gevolg ;- de 3 Regimenten die te Hungerfoid éampcérden zyn Van daar gemar- félteerd orii zich oy die te gzaa voegefn welke omtirnt' Salisbury gelde; j gerd zynj om daar msde voor zy'n M. tic Revue tc pafléeien dat Camp i zal beftaan in 2 Regimenten tc Paard, 2 Dragonde;s, en 7 Regimenten j re Voet. Gifter avond is een Dctaehement van 60 Man nvt het Campe- ment' van Hydepark naar denTour gezonden, om het daat zynde Gu*t- j nizoen te verfterken r de Oflrcieren in gemelde Legerplaats heóUea ordre geduuieiadt des Konings reyzê des nagts in httnnc té pen. Als wanneer Doft. Francois Atterbury gepalpeerde Vrydag ü;,t deit B-aad dié in de Cockpit vergaderd wa» nar den Tour gebragr zouw wordén, verzegt die ?t->!aat met véél nadruk dat z-.k., rrt-r Vöoï'tTii i- vonds laat mogt gefchieden óm de toeloop van 't Volk daar dooi te' beletten, die hy zeide hem zeer mücilyk vallen zopw waar op een der Lords antwoorde hy daarom op ftaandc voer denvaards geleid moeft wot-' den; en den Aardsbiïlchop van Canterbury hield méde aan om hemter- ftond naar den Tour te biehgerrdaar hy ingevolge myn vooi'ge 3 dei namiddag» oirurenf 4 unren ook géb'ragt witrd orideitnflchén waren at verfchevde Van's Konings Bódens gézouden naar des Wlchops Huys te Bromley, in het GrSaffchap van Kent, daar zy een groote meenigfe Pa-'* pieren opzogten en die vervolgens herwaards bragten, na'dat zy dezel ve alle verzegeld hadden In ft byzyn van de Heer Moot des Biflchop^ Secretaris aan wien bcvoolën wierd Zondag voorden Raad (e verlëhy- r.én, om tegenwoordig tc wezen bv het openen en onderzoeken ven zyn Lordfchaps Papieren de gerligten wegens dé Misdaden van dezer, Bis-* lchep zyr. veeic en verfcheyden, maar die men mceft hoorde en genoeg- faam Vóór waar aangenoomen worden, zyn dat men ontdekt heeft dat zyn Lordfehap niet alleen Correspondentie heeft gehóuden met de Pre tendent, iriaar dar hy daar en boven ook groote fommen Geld aanheitï heeft over gemaakten fómmige (chroomen niet te zeggen dat hy als zyn Trezouriet geageerd heeft 5 en het merkwaardigfte in het geval van dccze Prelaat is dat men tor noch toe niemant vind die hem tragi ré ontféhnldigen ofte die hem beklaagt 3 zelfs fchynd ieder over zyn Ge vangenis verheugd tc zyn en men noemt hem opentlyk de eenige oor zaak dat den Hertog van Ormond uyt het Land vertrokken, en een Pre mie op zyn Lyf gefteld is men ziet in het gedrukte Nieuws-Papier do Whitehall Evening Poft deeze Teriode. Men verftaut darzekere La- dy welkers Man nu een beflooten Gevangen is laaftelyk een Bou- „logrieei Hondje tof Prezen t uyt Ir alien oniiangen Beeft, ft geen dra

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1