r NE D ER LA ND ER Tc Leydcii by~FE'OX~D li KLOPPER, op de Ereedeilraat over het Stadhujrs. Den Z4 Auguftus ïy'zz. Itiekte in Vrankryk. Öe bégravjag van wjlen den Hertéjj vsnMsilbC' j T»-neiB. k*l(.Scftt S:hi, pet tietèi Storm naai öcze reeg zal overmorgen gefchieden men verzekerd dat de Kchtrigvanin- j Rep van St. Marten gekoonten het Hollands Öorlogfthj tentle is om dezelve incognito te zien in het Huys Van Alllfrd Holder j Lyhflager, met. tcifthfcide koopvaarders naar Rochcllc not cnder Piftet K'.aaficn Schaaf, èn Wybrand Dorrewey tc C: A Jr. dn re Nantes Willem Tymenle beide van hierte Bi Schecpcn van Jamaicaop de Rivier van Londen John ïei tenburg, John Wrigt van Daritzig Jacob Green, Robbert Jevers, W.Stanre, alle van Rotterdam Sec. y in't Vlie Hlaj Heye Eaukcs, Tieter-Wiebes, Wouter Jetzés, Pieter Scholier de Ooftzéé er Noorwegen als ook Klaas Spianger de ]oi i halve Vis tiyt Groenland j en In Teffel Barent Zwart me vc Vis, Tyi Wardin 6 Vifl'en Cord. Plendr. Abo z en 1 In Myndèrt Arken z Villen, alle uyt Groenland Juriaan Art Vlak, tsbrand Zwaag, en Dirk Klaaffe, alle van Riga; zil en Pietrr Brouwer van Wyburg Dirk Dirkle en Will. Alb, Simon Leye van Koningsbergen Jan Corn. Anne Konb driesfe ?cc uyi Noorwegen, JacobJanffe Prater van Duick DeCoKrs '/an- deWlSSEL is-heden op Madrid jit en i hal en 3 agtftc. Bilbao 9t en i half. Sevilién nj. Lisbon 4; Venetièn'St én agtfte. Livorno 90 en i half a 3 agtftc, 3 vierde. Londen 35 Sch. 3. Geneve 93 eni half. Parys^j B.onrcteaux 40. Leipzig 39 St; Francfort courant 27 en: Erefiau 36 en 3 agtfte Si. Dantzig 7,91 P. gr. Hamburg j; St. Antwerpen 1 pet C. Gent 1. Brtlffel 1. Zeeland 3 vin sgtfte. De Agio van de Bank» j. Gifteren waren de Africa C. 73 f, W,l. C. 91 en 3 vierdes Subfcr. 36o. De Eng. Half, 0.1; C. 13 Z. Z. 90. D« HoH. Loten me: het foi 's GRAVÈNHAGE den 23 Augttftus. De Hceren Stasi land en Weft-Friesland zullen aanftaande Di'ngsdsg htuintl vervolgen. DC Prins Willttn van Heften Kaffet is hier aanjr WEENEN den 12 Augu&us. Mijt verzekerd dat zyn 1 wegens de F.eligions-zaaken in Htir.garyen genarftgft gereiJ d?t de gehuuwde Ptoteftantfe Qnderdanen in de. oeflenfnga dienft onverhinderd'zullen cominuéeren maar dat alleh in de Roomfc Religie opgevoed zulleu wórden om duit ryen in korte tyd van dete Religions-twift te zuiveren. Dci| van de Prins van Avellino, ünlchuldig bevonden zynde.i. reft ontflagcn daar tegen word de Kapt. Guldo die hts:! heeft naauv.-er Ij-".'.-. BERLIN den 15 Auguftus. Den elfde dezer is de KomI Potsdam vertrokken en verder 7 mylen yan hier, atwjjiJ Corps van de Kroon-Ptins in Guarnizoen legtom del re doen. De Koninginhe en de jonge Prins bevinden zicbJ Majt. hreeft de reys naar Kleefsland tot in 't toekomende];/ REGENSBURG den 17 Auguftus. Men heeft hier il Landgraaf van Heffen Raffel in z.yn Staaten heeft doen j zyn intentie is dat de Concluzae van het Ptoteftantfe Ce: naamvefvereeniging der 2 Proteftantfe Gezintheden, in 1 een Wet in Leer en Leven door zyn Onderdanen zal nagtl nes in rellmall, én de Prins van Walles in het Hi.ij?5 vair tic Hertogince van Monmouth in dezelve Straat. Men zegt ddt dé HertoginneWcd. een Recompcns belooft heeft van joo p. St. vodr die geen welke in 't Latyn het befte Graffchrift zal braken ónl gegtdveérd te worden op de Eerzuil die men op het Graf van gemelde Hertog ftellen zal zy heeft de Do- ftocren, hare, Deeken van Woichefter, Friend Preceptof in het School te Weftmunfter, en Bland, in dat te Eatoo, benoemd om het bétte Epita- d j-iiium te vérkiezeti uyt alle die gebragt zullen worden door de l'ocerciu 1 welke in groote meenigte arbeiden om deeze Pryste winnen. Gifteren Ireeft men aan de 73 Koftgangers in Chelfea Hospitaal over gegeven de Tabbaardén rtiêt des ÖverleedensWapens omzetj Stifs, Hoedbanden, en J-landfchóénen j bin in de Lykftatie te gaan en de Brieven zyn jnsge- Jyks uytgegëevcn aan de Edelen welke in de Lykdieoft ftaan teafliftee- ren. Op de opin Lyk-Kócts zullen de Wapens zyn van al de Steeden die den Hertog in de laaften Oorlog veioverd heeft. De Lofzang die in de ze groote Négtightid dienen zal is door de betugte Muzipant Bonon- cini gecomponeerd op dé volgènde woerden uyt de Eoekep Samuels öcc. Dit Saul Kghing over or.s va» waart Jfr.<! nytvtuenaU ende ihkrengen- it. Tetn z.eydc de Hetre 'tot u gy zjtlt lfyjug z.yn over-1 frailen gy zjilt uwe Vyanden verdryitn at zf z.uilen vfir» Zwaard tudcrvalirh. Hue zyn dan de .Uagrige gevallene en haart verftrooide Waf enen hoe vaart de eenzaama Stad van haar Vertlyfi zy die gr'tot wat onder do Natieen de Prin ces Van de Provinciën weende zeer ie gchcete nagl haart Traanen liggelden tier de Wangen. Huilt Image Denne-Baomtn want de Ceder ingevallen Welke MÜzicq en Woorden op .dceze dag zeer goed en toepas- ïyk bevonden zyn. Dé Koning ftaat in 't kort Kapittel te houden van de Ridder-Orde van de Koufcband om van drie Plaatfen te dis- ponéeren welke door het ovtrlyden van de Hettogen van Bolton en Marlborough, en van de Graaf van Sunderland open gevallen zyn.Voor- leede Zaturdag heeft de Graaf van Stairembcrg, extr. Ambaffadeur van de Keyzer, zyn eerfte publique Audiëntie by de Koning gehad, ingeleyd jtyude door Milord Tpwnshend Secretaris van Staat 3 en gifteren heeft ^yn Éxell. de Prins en Princeffe van Wales te Richmond weezen zien. De Affien vin de Bank zyn n5-, O. I. C. 136 en 3 vierde,Z. Z. 90 en 3 agtfte Afr. C. 13 en r vierde, de Beurs A.H'. 5, Lönd; j en agtfte J. B. 17 en 7 agtftc, en de ongetrókke Loten 1 j pond. AMSTERDAM den 21 Auguftus. Op de Élf-z^n de volgende Grocn- tandvaarders gearriveerd, namentlyk Harm:. Roos met 3 Villen 130 Qu. Jurgen Molman 2 en 1 halve Vis too Qu. Corn. Jnriaans 3' Viff. 130 Qti. t LaurCns de Haan 4 V. r«oQu. P. Janffe dc Haan 4 V, 130Q11. ïief. Brnyn 2 V. 60 Qu'. en Frïdrik Rreweis j Viffén r6o Quart. AMSTERDAM den 22 AugufluE Aan de Caraques is gearriveïrd het Spaans Schip N. S. de Begogni'e en St. Barbara van KadiX. Van St.Thó- fftas zouw half July herwaards vertrekken de Hoop Galy Kapt. Fredrik Mootli, als ook naar Koppenhagen hét Schip Salvatör Milndi Kapt.Jens ^Aizaa déVetkoopinge van de Ambagtsnéeilykhedén van wegen DE STAATEN VAN HOLLAND ENDE WEST-FRÏESLANdJ te doen in deezé loopende Maand Auguftus en waar van by de Couranten Renniiïë is gegeeven is uytgefteld voot den tyd val word by dezen bekent gemaaktdat de voorfz. Heerlykheden zullen worden veikógt in de Slaand van September aanftaandedal «n Voorwaaiden voor het evnde van dezé loopende Maand Auguftus zullen te bekomen zyn', en den precizé dagmitsgaders dc| Van de Verkoópingenader met de Couranten zal worden bekent gemaakt. Worrf bekent gemaakt dat ten Comptoire van de HEER GTSBERT VAN KÓGENDÖRT ONTF ANGER GENERA AL u NIGDE NEDERLANDEN IN 's HAGE, ddgelyks zullen worden afgeloft eenige Obligatien, te famen bedragende omtrent 6cc| gotieert ten Comptoire generaal voorn, onder haar Hoog Mog. göaranrié tor lafte van de FROVINTIE VAN STAD .EN L ANló van tfió A. tor FO. 391 VERSO r. incluysg alle gédateert DEN EERSTEN JULY 1706, waar op het laaftc half Jaar Inliet js geweeft den laaften Junv 1722 incluys, wordende de Houders der voorfz. Obligatien verzoet haar Kapitaal en lntreftV op hef Comptoire generaal voorn, te laten ontfangén dewyl gee'n vorderen lnferéft op dezelve zal kunnen worden betaaltals tot dtuf Juny jf't'i incluvs, waar na de Houders der voorfz. Obligatien haar gelieven te reguleeren. Öp Maandag den 24 Auguftus 1712, zal men te Dordrecht by Joannes van Braam én te Amfterdam by Gerard Onder de Linia Conditiën var. Infehrvvingé, beginiren af té leveren, de twéé eerfte Dêélen van 't Lexicon HygiCglypbi'cüm van de Heer Koning. I| 4oeh wel voornamentlyk de Boekverkoopers die een getal moeten hebben gelieven by tyds hunne Recepiffcn van de eerfte, t: Voor de tweede Inleg franco, én niet in Góud, maat rn Zilver Geld re bezo'rgen,' alzóo zonder 't zelve geene Exeroplaarnn afgclet éepiffen ran den tweeden Inleg gesjeeven zullén worden. En dient tot narigt rioOr de Liefhebbers, die geen deel in de lnichryvingl dat zy dit voortrefFelvkVVerk, dat men nooit vermag, nog zal herdrukken, tegen 40 Gis. de zés Deelcn compleet gerekent, tot denl ry T23 konnén bekomen, doch na die tyd zullen de Exemplïaren, zoo nog eenige als dan mögten overig zyn, 4» Gis. en nicérl ook fconnen de Intekenaars aan onze Winkéls zich van de Zinnebeelden van Zaunsliefer by tyds voorzien dewyl 'er maai ecnl tangelegt Is. Hendrik Kertbyl, Andriés Blaatiw en Wouter Keifbvl Makelaars, zullen op Woensdag den 26 Auguftus 1721's avonds ten 4q fterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkopen een party Catoene Lywaten en Zyde Stoffen, beftaande in 3Ó00 ftuks drverfe Zei Joo ft. Patenantfe Chitfen, 200 ft. fyne Baftas, 8o ft. fyne Sanen, 70 ft. fyne Tansjeeps, 100 ft. Ondetbroeks Gingans, x so fyned gans, too ft. Sefterganryn, ioó ft. Rol-Armozynen, ïo ft. Damaften, jo ft. Gorgorons &c. Roeland van Lenve, Makelaar in Zyde, zal op Dondeidag den 27 Auguftus tja, 's moYgeiTs ten 9 en *s namiddags ten 3 uw dam, in rt Oude Heere Logement, verkopen éen zindelyke Fn'ooel beftaande in Ledikanten, Beddens, Deekens, Spreyen/StoélciiJ gels, Ktrbinetreii, ftaande Örlogie, Engels Schryf-Canroortjé, gemaakte Kleederen, Slavers met Witte en Roode coirleurde Gronde" ?loer-T:tpyten, Agate Doos,'es en Beker, Schilderyen, Forcelynen Sec. t nevens een party Manufaffuüréh, van Lakens, Fluweelen,] re, Zyde en Wolle Stoffen zoo met Cordon, als zwaare gegarneerde, Go'ude Brocades, ditoVeften, Borger Zvde enWolle Stofjes,ij Engéli'e Fabrtcfuen, diverfc Lywaaten, gecouleurde «n wirte Cabrette Mans euVrouwe Handfchoenen, Floeden Koufen, en Linrenjl dife Kooprrianfchappen, zoo van fyne als gemeene Chirfen, Neteldoeken, Catoenen, Thee, als andere Waaren 5 alles daags te vot Daniel en Raphael d'Azevedo Makelaars, zullen te Amfterdam verkopen op Donderdag den 27 Auguftus 1722, 's avöndstrnl Iüykftraat in de Oudé Burg een party extra puiks nieuwe Varinas Tabak r als meede een party van lóo Balen Havana Snuyf-T;J de Varinas-Tabak op de Joode Hoiumarkf, onder het hnys van de Heeren- Elias en Manoël de Craftojunior, en de Snuyf-Tabalj een der Zólders van 'r Takhnys het Fortuyn. Jan du Rieti, JanWils, Jan van Blanken, en Joan Bromver Makelaars, ztillep te Amfterdam verkoopén op Maandag den 31 avonds ten 6 nuren, in de Nes in de Brakke Grond, een party extra puiks Witte St. Thomasfe én St. Euftatie Caroenen by Notitf Jacob vander Hoave en Cornelis Verlinde Makelaars^zullen te Rotterdam, op Dingsdag den eerften September 1722 's artuff in de Wynftraat, in de Herberg die Zwarte Leeuw, verkoopen een Scheepslading puyks puyk nieuwe Vtrginy Bladeren Baay- en I<| bak, en dat bv Cavelingen zoo'alï die genombert zullen leggen in de Boomptjes, in de Pakhnyfen VUn Mr. Alexander Catftaris. J'aéob vandei Houve en Cornelrs Veriinde Makelaars, zullen te Rotterdam op Dingsd-ag den eerften September ijzz, 's arod in de Wynftrsatin de Heiberg de Zrtarte Leeuw verkoopen een Scheepslading extra curieufe puyks puvk uvtgezogté nieuwe VI Baay-Tabak, van 't Gewas 17H, die nóch geloft ftaar te worden benevens een extra puyke Cufiedfe party oude Baay-Tabak, vanj en dat by Cavelingen zoo als die genombert zullen léggen in de Boomptjes, in de Pakhuyzon van de Heeren Allan en Royérof. I Jacob vandet Houve en Corn.Verlinde Makelaars, zullen opWoensdag den September 1722, 's avonds ten <5 uurén, binnen M Herberg de Zwarte Leeuw, verkopen een Scheepslading prriks puikVerginy-Bladeren Baay-Tabak, van'rGewas van 1721als mfkl Tabak en dat by Cavelingen, gelyk dezelve genommert zullen leggen, in de Boompjes, in de l'akhnvzcn van de Heeren Jacob Jacob vander Houve en Cornelis Verlinde Makelaars, zullen te Rotterdam, op Donderdag dén 3 September 1722, 's avonds rxf Wynftraat, in dé Herberg de Zwarte Leeuw veikoopen een Scheepslading extra curieufe puyb» puyk uptgezogté nieuwe Verginyl] Tabak van 'r Gew» »72t, die noch geloft ftaat te wofden benevens een extra puike curieufe party Oude Baay-Tabak, van 'tCj dat bv Cavelingen zo0 als die genombert zullen leggen in de Boomptjes, in de Pakhuyzen van de Heeren John en Benjamin Gs«| F.en Cltirurgyns Winkel te koop voor gereet Geld, om aan-ftonds aan te vaarden, die niet alleen voorzien is met veelc Scheer-H ook met goed fucccs geufeetde praffyk, zynde te Zwammeidam aan den Rhyn, over het Regthuys van de Prins,en zal voorre:! aan v-orden. Alzoo den Schout en Kcrkm.eefters der Ambagrs-Heerlykhcid van Boskoop de Graven in de Berk hebben lasten verhoogen,1 d:g was nieuwe Steenen lasten leggen, zoo word een ieder bekent gemaakt die eenig Graft, Graven, of een gedeelte van dien, in1 hc-rt leggen de onkoften daar van ie komen voldoen aan den Schoolraeeftet van 'r gemelde Dorp uytterlyk voor den eerften 1 Ja us 172}, zullende anders de voorfz.. Graven aan de Kerk vervallen. i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2