Maandagfe Courant. R A N K R Y K. 11 j :d va; dc( NMot i p A N JEN. ALTAR den 24 July. Vetmids het veibod Tan Commercie Barbaryen noch continueerd hebben de hiet woonénde >plu den een Requcft aan onzen Gouverneur geprezenteefd, verzoek dat het zelve mogt ingetrokken worden, welk Re in verzekerd naar Madrid en Londen gezonden is, Zederd rui Sch. Ifaak Roel. zvn hier geen Hollandfe Scheepen gear- zc> a wei eenige Engelfe, die voor een gedeelte naar de Mtdde- tn't Noorden zyn gezeild. Verrnids mén hier van geen Al ls hoord, vertrouwt men dat dc meefte noch' te Algiers zyn. Mm 28 July. Men ziet hiïr inet verlangen het Advys van I rgemoet. Men zegt dat ons Esquader op de hoogte van Al- *;,i Hcdèn {iaat het Hollands Öorlóglcrhp van Kapt.Akcrflqöt Mallaga te zeilen. Men heeft tyding dat de Turkfe Röo- Ct itlc Engelfe Franflë, en andere Scheepen genomen en het 1 ivén gemaakt haddendie van Tripoli hebben dit Jaar ook Ch als ooit te Voören Öpgsbragt waaruyt klaarlyk blykt dat '0® bar en Groof-Brittannien gcmaakteVreede flegt óndèrhou- Hai [jet zyn gïrugfen als of twee onzer Scheepen eenVyaridelyk v?:' de grond zoudeil geboord hebben. Zederd den 16 is in de- Wr ur gearriveerd Kapt. Francois Robbinfcn van Mallzga en !J.G rtrine-flaats het Frans Schip N. S; de Gracia Kapt. Broh- ftlinkerken in tegendeel zyh vertrokken Juan Coutiér naar hol: homas Sarton naar Londen Thomas Hewfón én Frartcols leedi (Joorwegen Kapt. Juan Galan naai Ierland', Miéhiel Fair 1.9! »y; Alex. A lcnfcn «a'it Falmouth, Aridre ft.eat naar DubJini 37, 1 naar Bilbao Pedro Norato de Saliclion naar Bourdeaux, tAj Badia naar Bajónne; Pedrö Gomes, John Withcad, en Na- lèlt m, alle naar Am'fterda'm. Thi den 4 AugufttiS. Om' dat de Koning zich niet wél bevind, n. Ir nBalfairi naar't Escuriaal eenigè dagen vérfchoven. De ügi inden Hértog van Ofiuna is gerêcd Om naar Vrankryk re M: doch wanneer h'y zelfs zal vólgen is noch niet vafigeftéld. y.lP O R T U G A L. dra 28 July. Het arrivefnent van onze Vloot van Fernarh- »kt hier veel vreugdezoo oai dat dezelve zeer yyk is, als gezelfchap niet een Schip raanqueèrtgémeldeVloct (die igen van de Eylanden komt en onder weg g'een.kwaade lóet heeft) zöuw veel rykcr Zyn gcivcéft zoo tc Fetnam- icpen in Lading hadden gelegen, dewyl daarom noch eèn II F(l-uyker, Tabak 8cc. a'an Land was gebleven eh vermits de rtien eerft op de Rivier gekomen Is, heeft men behalven de i: Lading noch geen verdere Particulariteiten. Het Ooi- iKapt.Hooft,' dat de Schepen van Pórt a Poft naar Férnaïn- ihia moetende, een ft uk Wegs zouw con Voy eren, is nóg niét :roF 1 vai Xi lij nan van p. 0 DO, k, 11 11 ami ié 1 vol ntn. niet hééft geaffilieerd. Óe Mértogineiè vdti'Grléarft was den élfd; dezet op haar Lüfthuys te Bagnoiet, om de Heylige dagen by de Suffers Mag- deléne de Ftcsnelin ftilte door te brengen dóch Op dc rvding van het HUuwlyk van Mademöifelle de Beaujolois haat Dogter, met den Infant Don Carlos, is zy ten eerftan té ^erfaillés té rug gekeerd. Men fpreekt als of dé Graaf van ClèrrrttJnt met Mademöifelle dé Chartres anderer zeggen MadCmoifelle du Maine, ftaat té ttouwén. Óp de Héylige dagen die meti voorleede week gehad heeft, tyn vèel rerloóneti zigbuyteh de ze Stad wezen vérmaaken de Weegéri" zyn zóodlnig met Menfchen fck- zet geweeft als ziëh dagëlyks in dc Straaten dezer S'ad bevindën éq men tyeénd dat in de aanftasntfe week als men drie Heylige dagen zat hébbendé Wandelingen noch, confiderabéler zullen zyn vóomarnënt- lykop de weg naar Vérfsilles. Het généraal Capittel van de Capucyniri heeft dezef dagen hüoheVergadering in déezë Stad gedpend, Het welke met den 23 dezer ftaat te eyndigen iy zyn meer als 2300 Ferfóóntn fterk,' en worden op'sKónings B-urs getrafteérd, het geen wel Sooèö Li- vres zal koften dertig van deezé goeds Paters Cdpueynen hebben toe- zigt óp de KeukehS om dé Spys ré verzórgen. Die van de Órde dér Do- minikanen zullen aanftainde Week iji decze Stad meede hunné Vergade ring openen. De Generaals Vart deze twee Ördens zullen mét de anderé Superieurs VCrvSlgehs dc Koning gaan falueeren. ivien heeft gërêltiar- queerd ddt de Goud- én Zilverftnitshet Zilver zés én zevén Liv. min der k'oopen, als men hét aan dé Munt kart' kvvyd raakén 't eéen fpecti- latie gtefr. In'r kort ftaat ten zwaaré Executie onder de Bende van Car; touche te gsfehieden i men is bezig om haaie Sénttnticn óp te maken. Den Abt de Valbélles, Coïdjureur van de Bilfchop van St. Omer zyn Oom j iegd op 't fterven. De extr. AtrtbaiTadcurs van Veneticu doen by continuatie met groote naarftighcyt arbeydeii aan hunne Equipages,- bny in 't midden van de aanllaande Maand haar Intreeds te doen. Het is niet waar dat men de L.V. van Lorette met al haar Koftelykbedtn naai Ankone heeft getransporteerdalzoo men haar daar niet zeker genoeg zouw oordeelen tc zyn, doch me<1 heeft te Romen wel geraadpleegt onj haar in een zekér Sterkte te brengen, daar zy met haar groote Schat be* ter bewaard zónw wezen. Het Eyland Maltha heeft dit maal.nictl van de Turken te vréezep waarom men vertrouwd dat veelé' Ridders haai Laatfcn niet zullen behoeven te ffneèren om derwaards te reyzen.' .,GR.OOT-BRITTANNIEN.,; tONDEN den li Augirftus. Voorleede Zaturdag morgen wierd de Heer Jean Cotton (welke voor dezen in de Rebellie in Schotland inge* wikkeld geweell, en gepardonneerd is geworden door de Afte van kwyd- ichelding die dé Koning over eenige tyd gegeven heeft) is in zyn Loge ment in de Strant gearreftéerd,- gélyk mede zyn Kindérens Knegt, en dé Vrouw van het Huys daar hy logeerde. De Heer Cöekeram; welke te E- denburg.geatrefteert is i en herwaards gebragt wierd door een Meflengei van Staat, is onder weg éiek gewórden. Men zégt dat de Kapt. Kelly, die in den Tóur gevangen zitalbereids confiderabte ontdekkingen ge- Mên hoord op deïzè Kuft van géén Rovers, maar óp (ja;ln heeft, en dat de Brieven vvelke onder zyn Papieren gevonden zvn) Ut» 011 tiz en r> Cal W n.rr er énn r. r, -' r Rot l/i>n rr r\ - iAlgarve zouw een Saléefe Rover een onzer Baikén gèno- Dé Köning heeft ^an het koftelyke KJooftcr te Villa de ;((taan het houden van een vrye Mérktydie Jaarlyks óp ij tal moeten gefchiedcn, Op wclkeMaikt de Góedëren vry ■lingen ikllen mogen gebragt wórden. ca Cl inhoudende zaaken van Hodg Verraad in het Frans zyn vertaald, om d<>or dé Koning geleezen te wórden. Mén verzekerd dat in't Schip,waai mede gemelde Kapt. met zyn Familie haarVrankiyk zouw over gebtagt worden, gevonden zyn j' groote Kaften,-opgepropt met Goudc en Zilvcré Specien, en welke ?n denTour zyn gébragtmen heeft bevonden dat een van deze Kaften met zeven verfcheide siooten behangen is.' Zckeiejohn 17 AugufttiS. De Maarfèhaik fiertog van Villeróy j .^fie 1 Sénrpeft zynde eta Icrlandcr van geboortedie over gevaarlyke Pradty over gekomen als een groot Man' paflëerd heeft niet al- ken tegèns de Kegeering onder de bewaring van esn Sergeant der Wa» j:-penen des Konings was geftelt ceigifteren avond uyt een Vender 34 voet hoog gcfprong'cn en geïclrapeert zynde heeft de Regeeiing een premie van job p. St. belooft, aan die gein wélke hem ontdekt, dat hy tyn Lufthuys te vertrekken maar door een klein over- j weder in handen van de Juftitie geraaktuyt de by hem gevonde Eric- :cq wierd zufks tot de volgende dag uytgefteld hy heeft j vcn blykt klaar, d it hy met het Hof van den Pretendent correspondeer* Kimids zyn hooge Jaaren) om by kleine dagreyzen naar f <*ehy heeft te vootCn in ltalien geweeft, en op zyn te rugkomft te Pa* "men fpreekt met veel lof van de Perfooiieele qualireyfen zys. begaf hy zich tn dicnft van de Ambaftadeur den Ridder Sutton als bghet is z«H"s verre van daar dat hy zonder eenig bevel I Keldermeeftér. .Men heeft agt Vrouwen by dc kóp gevat, welke hefchnli touw moeten onthouden in tegendeel heeft hem de Ko- ^'gt worden Brieven buyten dit ftyk gebragt te hebben aan de Vy anders oftaande zyn Balliagfchap) een Brevet gezonden om in i des Konings. Alzoo men bedugt is dat onder de Militie, zoo Oftücierrrt aer.t volkoomen re gebieden. De verkiezing welke zyn i als Soldaaten zich veele Perfoonen bevinden van de Roomfe Religie, heeft van den Hertog van Gharoft als dcszclfs nieuwe i welke hen verborgen houden heeft de hooge Regeering hevel gegeven lts en die van zyn Familie, maar ook al die geenc welke van hyu geconfoleeid gemelde Hertog heeft gedüurendc zyn lltioy, veel bezoek ontfangen hy was van intentie om den k word by veele goedgekeurd. Hct.is wel waar dat de jonge •'mbiue zederd eenige dagen uyt de Baftille los gelaten rs Pionge Heeicn by het Hof in gunft zyn aangenomen dog FMellieurs hebben tot noch toe dat geluk niet konnen ver Bijleren heeft men voor het Parlement béginften te ple'/ten ^-chtn dc Heer de Charron Deeken van de Sorbonneeh om naauwkeung onderzoek te doen en die men verdagt houd zitlleri zich moefen verantwoorden de gepenfioneerde in de Hospitaalen ti Chelfea en Greenwich zullen dit meede moeten óndergaan. De Vieede- Regters zyn bezig met de Nagtwagt beter té regufeeren als voor dczeni om de mcnigvuldrge DTeveryen die géfchieden in de Sfraatén, en op de pubïique Weegen, voor te korhen. Men heeft 4 a too Tonnen van het! meede Doftor aldaar, over het Canonicaat van Noftre i befte Engels Kooper in den Tour gebragt f om daar halve Stuyvers en zev® ft'allen door het overlyden van de Abt Brageloune het 'il vervolgd men remarqtieerd bier döor dat het welvaa- 10 de laatere Eeuwen op die wyze niet word voorgedaan, i'Apoftelen. Het Parlement dezer Stad heeft een Arreft 'tur van zeker Kannnhik Yan de Kerk te Chartres, die be- dat hy een jonge Dogier zoitw hebben beviugt r hy is in "ngen hcrfteld dceze Dogter Welke'hem 111 de beginne 'huldigde, heeft op de eerfte ondervraging voorCoinmif- f-Hlemcnt, verklaard niet te weeten wie haar zulks gedaan dezer zal de Abt van Rohan Guimene' als Aardsbifichop 'e Vetfiiilies door de Kardinaal van Rohan zyn Oom men zegt dat deze niemve Prelaat het Canonicaat te zyn andere Benefaien op het welbehagen van dit Hof fthouden. Den Abt vie Fonteville Neef van de Heer de bezident van 't Parlement, is door de Koning aangefteld "n de Aardsbiffclroplyke Kerk dézer Stad in plaats van Abt de la Cofte. Het geeff by cofttinuafie veel fpcCulatic '5 geweeft zyn^vaarom de gtoot-Priot in de train der Rid- ')adie 85 fterk waren als wanneer de Ambaffadeur van Farthings af te flaan. Her fchynt dat de DirefteurS van de Z. C. eert weinig geallarmeert zyn om dat de Vry-Brief welke zy van 't Spaanfd Hof verwagtcn voor haar groot Schip dat zy Jaarlyks' gewoon zyn naar de Spaanfe Zéé-Havens inAmerika te zenden, zoö lang agter blyft. Dc Ditefteuts van gemelde Comp., die albetéid9 eenige kollen gedaan heb ben om de'W'alvis-vangft in Groenland voort te zetten, fchynen dit Pro- jeft tc Jaaten vaarep, want gepafléirde weétc alle dc Drrefteursen ande re Perfoonen, welke zich daar op vetftaan, by den snderen zynde, heb* ben dezen' Handel overwoogen, waai over verfcheide Debatten voor e:f tegen geweeft zyn, die door een Ballottering wierd gcdecideertmen be vond dat dé meerderheid van Stemmen veel grooter was om daarvan af re zien als wel die daar voor waren om dat getemarqueerd wierd de* ze Commercie niers zekers in zich had ya dat fomwylen-de voordee- len die men daar van zag trekken niet beantwoorden de groote koftcn welke gedaan wierderi om dezen Handel voort te zetten, verzekerd zyn-» de «at de Engelfe deze Commercie zoo goed koop niet konden doen »1» de Hollanders ofte die van Hamborg en de Bteemers welke albeicid* irr de bezitting zyn. Men heeft bevonden dat den uyrvocr van Lin nen uyt dit Koningryk di'É Ja-ar grootet is geweeft, als wel genige Jaaren' éesGtüotmeefters éic. aan de Koning bekent maaktc^tt vooien 't geen men toefchryft aan het graftccicn des belrnerulykc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1