Cermont, Zr.fter des Keriogs van Bourbon Ken zegt mede dat de Crux/ MYNHEER if van Rdnhgne daar over naar Ryflcl aan de Patergefchreeven f 1 v y i 1 5 i*n Clermont, Broeder van gemelde Frinceflezich zal ontdoen van alle Tk heb de eet aan Uw te ichryven om të weeteti, oF gy zekert tyne Bedieningen', in faveur van den Grave van Eu, om yttrolgehi met ikfeht, ó\i B'ax.,its G-uUrt ofte anders Broeder Bruno genaamd ilad.moii'ellè da Maine, Jufter van dit Graaf te trouweh «elke in faveur zegt dat hv van Ryficl is en voor dezen geweeft te zyn.Supc,; van dit Hulrwlyk afftant doen zal van de SdtVivance als Gfootmeefter de gemeenfehap der Broeders van de derde Orde van St. F tam; van de Artillerie, het geen gegceven zal «orden aan ds Graaf van Cler- naarlid dë goede Zponen ofte göede Zoonen van Ryfl'el h, mout, Men doed her gerugt rr.fede loópen als of 'er eert HlmwPylf op j Man zeer berugt in meefterlyke Guyfen-ffreekenhy is my Voo. handen zouw zyn tuffclicn de Htrt* van Chan reieh de Ptimtf* -dnna tnen dat hy zeyde rfiet U geappelleerd tehcbberl of dat gy f budfte Dogtet van de Prins van Wales doch alle dears Huuwlykert vér- j doen Appelleeren van de Gbnftitutie Vnigenitus en dat hy Ki eyfehen nader beveiliging, en men zal wel doen deze rydingén voor eerft j Appel herroepen li-ad waar van hy zeyde gy de Autheur rvaari op de Ley té zetten Uytgczondetd echter dat van den infant Don Car- U. de goedheid te willen hebben my kennis te geeven van aller lis met Mad.irr.iifetfe de Beaujoloi*, alzoo een Couriet den i Uc dezer 's a Vonds van MaSrid aan het Hof gekomen is, welke.de goedkeuring vair Iwarc Kathol.' Majefteyten daat omtrent heeft mede gebragt. F. S. Men verzekerd nu dat de bovengemelde Hertog van Chlvoft efféftief i»Jtan- gcfteld tot Gouverneur van zyn Maji. en dat den Hertog van Villeroy noch deeze dag naar zyn Gouvernement te Lions ftaar te vertrekken L' heeft een Brief aan den Hertog Regent gefchreeven waar van zyn fiooghcyt zeer geraakt fs gewseft i. «|e Koning heeft aan hem een Pen- liocn van 5 óoóo Livies geaccordeerd; PARYS den 14 Auguftus; Daar is «én dispuvf geweeft tuffchén de Hee ren Saintot en Rémond, Introdudeurs der Ambaüadeurs by de Koning, met de Heer de Marpre, lnuoduéteur dér Miuiftersby Madame, alsme de by dé Hertog en Heitoginne van Orleans rer gelegenheyt van de jpa tici.lietc Audiëntie welke de extr. Ambaffadeurs der Repubücq van Veneticu ea de publique Audiëntie, die den Ambailadeur vau Maltha gehad hebben den Hertog Regent heeft daar over uytfpiaak gedaan n.uncntiyk dat de lnt.oduflenrs by de Koning, de Uytheemfe Minifters- in het to'ckoomende ter publique Audiëntie by haare Koningl. Hooghe den zullen inleyden en da: de Hew de Marpré zulks zal doen by pat- tjcuüeie Audientien die aan gemelde Minifters verleend worden; De Franffe Tröup Gomedianten van Eraufisque, follicitécren een Privilegie om gediiurende ds Kei mis van St. Laurens drie pieuwe Stukken te véi- toonen te weeteii de Kleerk/mpcr der Mgioteitrs het Hotel re Huur en de Ojferhande vm Thalia. Dc Heet de la Serre wierd over eeilige dagen ëen conliderable fomme Gelds ontftoolen door een Knégt welke hy eerft in zyn dienft had aangenomen en die hy dé bewaaring van zyn Huys Ijad toevertrouwd terwyl hy teVetfailles was. Men fpreekt van eenHuuw- lyk tuuilrën de Héér Vatan met Madcmoifëlle de Lemerac, Dogrervan een Raadsheer in't Parlement. Men zegt du den Abt van Monaco aan- HB geftéld zal worden tof Aardsbiffchop van Bezancon. Uyt Picatdién is I geantwoord dat een oude Pater Jezuit meede by hem geweefti kig tyding dat te Hardiviliers een Blok van 29 Huyzen in BrAnd geraakt 1 de Aéte van herroeping Van't Appéldie deeze BUzJtes Godan,, Re én in Affë gclegt is geworden.' Men heeft een Atreft gedrukt dat niet gepubliceerd zal wórden met het welke weder op dc Olyen en de Zee pen worden gefield de Vief Stuyvets per Pond die daar om debefmet- telyke Ziekte afgenoomen wierdtn door een Arrcft van de Maand Maart laaftleeden. Men ziet Kier gedrukt een Brief van de Bif- fchop van Auxerre ter occafie van 't geen dié Prelaat van zith Zegt in zyn eerfte Brief aan de Biflchop van Soiffons. Deeze Brief beftaat 38 Bladzyden, in quarto, met een kleinè Letter gedrukt i in dezelve exami Aecrd hy de befchuldiging van Scheurzugt door de Biffëhop van Soiffons tegen de Appellanten ondernomen en doed zien naden aatd en de ver- fcheyde fpecien van Scheuring ontvouwen te hebben dat het gemelde Biftchop van Soiffons is nevens die in zyn Concept zyn welke tot de Schiurzagtigheid overhellen, maarniet deAppellanten. Deze Brief is wel gefchreven eri dewyl zy over een nieuwe Stoffe handeld die tot nu toe noch nïet tn de grond iS verklaard geworden, wórd dezelve zeer gézogt 'weet van deeze meefter Guytof hy inderdaad van Ryffel ij •'"van de gemeenfcliap der goede Broeders geweeft is. Hy heeft zelve ftuk gefpeeld, dat hy U gedaan heeft, zonder dat ik hcn: zien of gekent heb. Het is noch geen Maand- geleeden dat hv iemneelc herroeping van een Appel gedaan ftée'ft x dat hy zegt i haviden gedaan te hebben in de Hoofdkerk van Boulogne, mett dinaire Plechtigheden, in de tegenwoordigheid van veel Volk, luydén deï Klokken, én 't zingen van het Te'Drum, 't zelve gedi bendezoo hy zegtgekleed als Bat-ér' van fret Oratotie, alfchoc niét was en zulks op de dag; van Magdalena-ro 't Jaar ryij j) tyd als ik my te Parys bevond. Deeze soOTgegéve Aéte; zegt hj y teekent geweeft door verfeheyd-e Perföönén die niet van dat Bisd.i i'l Hy heeft deze pretenfe Aéte in het Bisdom van Evxeuk herroept handen van een Pater Jezuitdie een Zendeling wasin tégen»; heid van veele Parochie-PrieftérSwelke dezelve geteekelu hebbt ze laafte Aéte is inderdaad gévondèn en is in het Secretarie4, Biflchop van Evreux gebjagt geworden waar van men een Srt aan het Hof' gezonden heeft 5 die het zelve.heefr geftuurd aan f "'f cialiteyt van Boulogne i om aan de GrifSer aldaar bekent gtm worden. Gy ziet dan wel hoe noodzaakelyk het is dezen Eed# clz kennen, De valsheid van't Appel in myn handen gedaan ',- bijl "C1 de Aéte zelfmaat behalven dat is liet goed dar men meeri; 5'^ eén geval kennis heeft van de kwaadaardigheid van dezen Ecdritn ot 1 Bonloarte der. 12 Jrly ijt De Perfoon aan wien deéze Brief geaddreffeerd was bevond tPE in deeze Stad als wanneer die Brief daar aankwamtnzar zti Rot 19 dezer Maand heeft men geweeten dat alles wat dezen 5/aii jy op zyn Reekening uytftrooiden, valfch was en als wanneer mn tdèi perieur der goede Broeders in deeze Stad was gaan fpreekeu ht wa: der Bruno 'ie Evreux gedaan had en dat hy aah' de Jezirit gezej t SI verzekerd te pree zen dat de geheele Hiftorié van het Appel te Bi :n. gedaan, die daar in geflooten was, maar een aaneenschakelingti k heden behelsden, om dat hy wel wilt waartoe dezeBedrieger capil die AMSTERDAM dén 17 Auguftus. De Vrvheid ten opzigteva Eef voor de Zweedfe Schepen die in dé Havtns van dat Koningrjki zouw den eerften September zyn aanvang neemen. Van Riga: [h trokken RoemerVlak en Lamfn, Jooften hérwaards, en Jan H.l !üi naar Vrankryk. Te Port a Pórt s'gearriveerd EduardKing v;inl ily te Alicanten Kapt. Done van Genua en Rapt. Fort van Lotii w Riga Pietet de Wüde, té Libouw de Hoop Jan Adnaanfe de Boa it> de Belt Ale Oeges en Jouke jolles alle van hier re Sfokhols w.t meefte St. Ubës-vaardets, daar onder Hendr. Schelton en Jan 1 itj Crox J3.1 Böoy en Cornelis Cörh. van Dantzig Matthias Ri »li Gottenburg, Robbert Bromvn van Londen 8cc. te Karelsktoot Butman van Dantzig te Maaftrand Dirk Riwerk, van'Rocliellt Ooflzéé gaande te Dantzig de Hoop Andries Jochemfe van K 1», hagen te Lubck Jacob Mynderfe van Riga te Gottenburg (dl Ta, drik Olders hérwaards zeilree lag) Hans Hanffe van Lübek es UW Elf Hans Booyfe met 3 en Corn. RiwerS met 4 Viflën uyt Gr« tan De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 91 en agtfie. cn 11 j en 1 half. Bilbao 92 en 1 half. Sevilien rij. Lisbon 43 e» de. Venetien 81 en 1 half a s agtfte. Livorno 90 en 1 vierde. d.i 92 en 3 vierde a 93. Londen 35 Sch. 3 én r half. Parys 40 eni fjt Leipzig 39 en 1 zeft. Sta Francfort courant *7 en 1 vierdeRyks icg ft au 36 en j zeft. St. Dantzig 192 P. gr. Hamburg 32 en 5 aj ud Antwerpen 7 agtfte per C. Gent 1. Bruffel 1. Zeeland 7 agffte' to agtfte. De Agio van de Bank 5. De Aétien Van de O. I. c/zynl t, I. C. 91 en 1 vierde., Subfc. 8 6o'. De Eng. Bank 117 en 1 half,! v< 13*1 Z. Z. 91 en 1 v. De Holl, Loten met hef fourn. 7-9 en 1 lid ,ii 's CRAVElïHAGE den 18 Auguftus. Giftcten morgen was oljet Myndérshagen, Mrnifter van de Koning van Pruvffen, niet H«i iw deputeerdens van de Staaten Generaal in Conferentie 5 gelyk itt tri Keüt-Paltfife Minifter dc Baron Ülner, met eeuige Hccrcn uyt da Tk vanStaate, die lieden met Heeren Gedeputeerdens van de Staaft» is) raai ïri Conferentie is geweeft. t)ë Baron van SwartTenberg it uit ut land gereverreerd, en ter Vergaderingc van haar Ho. Mog" verlet i c De Zweedfe Mirtifter is hy cenige Heeren van de Regiering f lag De Prins Willem van Heffen KaffelGouverneur van Eiedawor Itn week van Bruflcl hief te gemoet gezien. Mi «n eeagt. Men zegt dat dé Kardinaal dé Biffy een heel groot Werk ftaat in t ligt te geeven over de' Bulla Vni^enitm j dat rn nieuwe Explicatien zal beftaan welke die Kardinaal zegt de klaarfte te zullen westen zyn Emin. heeft fegenwootdig 30 Perfoonen in 't werk, die met de uyterfte fpoed arbeiden-om alles in otdre te brengen. Men wil dat de Biffchop van Soiffons meedé iets onder de Pers gebragt heeft, ln de laafte Ver gadering van de Sorbonne heeft de Heer de Totnigni zich een woord la ren Ontvallen dat niet onherhaald gsbleeven is zich beklaagende dat men hem niet wilde hooten, en men altyd het tegen overgeftelde zyner Bropozitien deed y daat hy by veegde, dat dewyl men zoo weinig agring op zyne vragen had, hy andere middelen in 't werk zouw ftelfen om zig tt doen hooren, 't geen de Doéïoren taftelyk gedreigd was dat hj aan 't Hof zouw klagen waarom hy 'tet naanwernood dit woord gefproöben had, of daar was een algemeene roep, dat men 't htm v-'t-r in den hals mor ft doen halenofte dien expliceeren en dat hy opentlyl(Z.onw Z.eg£en óf hy dr Ti ran vnn de Faeulteit wilde weijen waat op de Heer de fomipni öntfteld zynde zich ten befte fragte te verklaaren en éen voordelige indruk te geeven van zvni woorden» dié hy niet genoeg overwogen had. NEDER LAN DEN. RYSSEL den ré An'guftus. 'frermids de Hiftorv van Broeder BhrJut Óodartaangaand^zyn gepretendeerd ^Appel van de ConJHtutieaan zeer Veele Menfchen óngcloovclyk is voorgekomen vertrouwd men het niet Onaangenaam zal wezen de volgende Copye van een Érief die de Bijfchoji Beeft', jfeblicq"1 te maken. Jan de Rafïere Makelaar zal op Woensdag den is AngnftuS 1722, 's morgens te» 9 en 's namiddags ten 2 uureo te AmfterdiniTiTi |j' verftra», ilh de Keizers Kroon, verkoOpen eén party Ooftindife Koopmanfchappcn» beftaande in extn fyne Neteldoeken, fyne Koft-Chiik vens een party fyné Leidfe Lakenerv, Zyde, half Zyde, en Wolle Stoffen als rr.eede een party gebleekte en geverfde Linnens tkc. Roeland Van Léüve, Makelaar in Zyde, zal op Donderdag den 27 Auguftus 1722, 's morgchs ten 9 en 's namiddags ten 3 uaren te A dam, in 't Oude Heere Logement» vérkopen een Zindelyke lnboel beftaande in Ledikanten, Beddens, Deekens, Spreyen, Stoelen, XufleM a, gels, Kabinetten, ftaandc Örlogie, Engels Schryf-Canfóorife, 'gemaakte Klcederen, Sluyers met Wifte eli Roodc couleurde Gtonden vcorl Vloer-Tapyten, Agate DoOsjeS en Beker, Schilderyen,- Poréelynen Jcc. nevens een party Manufaöuuren, van Lakens, Fluweelen, Goucr, r' te, Zyde en Wolle Sróffen zoo met Cordon, alj zwaare gegarneerde, Góude Brocade, difo feften, Borger Zyde envVolle Stofjes, zooln!ar Ingellë Fabriquén, HiverTc Léwaaten» gecoitléürde en Witte? Cabrctte Mans en Vrouwe Handfchoeuén, Hoeden Koufetv, en Linten; divérfe dife Koopmanfchappen, zoo van fyne als gerheéne Qhttfen, Neteldoeken, Catoenen, Thee, als andere Waarcn alles daags te vooren te 1 1(j Lucas de Seheppe'f Abel van Wagenborg ,.en Jan vander Streng Makelaars ,- zullen te Amfterdam verkoopen crp Maandag den 14 Scpi 3712, 's avOnds ten 6 uitren, in 't Oude H-eere Logement, een fraaye en wel gelege Hofftedé, genaamt Óoftervegt, met deszeifs Heere Stallinge, Koetshuys enTuynmartsWooniirg,'9peelhnys, Kabiilerten, Prielen, Hoender- Vogel- en Duyven-Hokken, Schuvtenhuys, Eergcnf 'fl groot omtrent vier morgen mitsgaders nöchi 14 morgén zeer goéd Weyland, waar onder 9 morgen Veen-Land, alle Rynkndfé Maat 1 8 aan de Ooftzyde van de Rivier de Vegr, digf by het Dorp Lèenén, fégens over de Hcrfftede Walleftyn. M. Koenen eti If. Schdlfinger Makelaars, prCzentëere'n voor honne Principaaleti uytrerhand te verkoopen een zeer wel gelegen Hoffledt zvn Heeren Huys, Tuynmans Woouing, KoéTshnys, én StalHnge voor f Paarden ftaande en gelegen in de Heerlvkheid van Heemfteedel J Haarlem, op de Bérglaan hy 't Klaphek, genaamt Weft Berglaan groot circa een morgen, 522 en t half roeden 5 zynde de Plaats, voorzit veelerhande Vtugfboomen en Aardgewaffcn als allés nader dagelyks by de Gegadingden kan gezien worden. Hermanns Voogf Breukmceftet te Léydén op de Langebrég het twyede huys van de Dieffteeg daat de Banden buyfen de Venfters ha»! 's avonds een Kaats voor de Glaazen brarfdmaakt beként dat hy maakt een l'oort Van Breukbanden zonder Yzet of Kooper, nooit hier K zoo gemaakt als van hem vóór Man8 en Vrouwen j dé Kinderén néenu hy aan fc geneezén in korten tvd van een tot zo Jaaien en b)'1 iemand te veet van hem vUn daan woond kan de wyté hem toezenden orii het Lyf én aan wat zy de Breuk is zal hem dan een goeik» daar toe ftuuren, dat zy haat werk daar mede kunnen doen en van de Kwaal niet en weeten. Ook zoo geneéft de voorn» Breukmeefter all' j. ten van Venus-kwaalen, gaande en ftaande, hoe zeer die vetondetd zyn, in korten tyd, al had de Lyder daar 10 Jaar aan gegaan en die gelieft te komen logeeren, heeft hy vfye Apparrementen a*ft Zyif huys'en de Vrouw helpt meede alle Vrouwe kwaaien. by Tc Ley den FELIX DE KLOP PERop de Breedctbaat over het Stadhuys, Den i p Auguftus tyzz.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2