LEYDSE A S I SPANJE N. Ntf. s>p N. Duytsland en a'aangrenzende Ryken. D E E N M A R K E N. GROOT-BRITTA N NIE N. V R A N IC R Y K. djj r 1 mC De MJ, De- Vet nl Pi fet I 'én ftil: Ct; hi it D £jU 1EPFO den j Juny. Men heeft hier tyding dat dc Rebel Mere ls doot de Inwoonders van Ispahan in die Stad gelaaten zyn de, zich meeiler had gemaakt van't Koninglyk PaleyS, en hem daar noch in ophield j dat gemelde Merewyè niet alleen met de nde Hollandfe Engelfe en Franflë heel vrcedfaam handelde ok met de Armenieis en andere Chiiftenen van wat Natie die itnen dat hy in tegendeel met de Turken, en andere Mahome tan zyn aanhang niet zyndej zoo in die Stad als op het platte eet wtcedelyk te werk ging, rALTAR den 17 July. Niet tegtnftaandé hier den 14 dézer een :Af O. DUB ten JaS lyk :te. deG INE Wocnsdagfe Couram 'int! am Sn 'öcj [c et V ds gedaane verbod van Commercie met Barbaryen te contfhuee- letnd men echter dat het zelve in 't kort wel mogt eindigen j te igrts cm dat men deswegen noch de Refolutie van 't Hof te Madrid Mén heeft hict tyding dat het Hollands Esquader ondèr de by Nagt Grave van Alieanten komende vooiby Mallaga wak 3ïni «id. Van hiet zyn vertrokken de Venetiaanfe Galy Ifaak Roelof- Amfterdam, en Robbert Roggets naar Londen en noch blyven William Scherburn, Thomas Winter, John Darby en 6 a 8 an- 'tpnjlle naar de Middelandl'e Zee' moetende. EN den j Auguftus. Alfehoon de Graaf van Rantzaumeend :n ander Geregts-Hof vetantwoording fchuldig te zyn als aan het Ryk, is het niet waatfchynlyk dat die zaak voor den Ryks :omen zalom dat de Koning van Deenmarken aan't Hof heeft ordragen „dat deeze Graaf, Lid van zyn geheymen Raad ilitigen Ridder in de Orde van den Oliphant zynde hy onder :n onder de gehoorzaamheid van hooggemelde zyn Majeft. was 1 a ten groot gedeelte zynér Goederen wpren geleegen in zyn Majts. fchappye en dat hy zich daar en boven fchuldig gemaakt had "I ten loort van gehyvejle Majejf,met de Moordenaars van zyn Bros te doen geloöven dat zulks op fecreete ordres van 't Hof van taaiken -gefchiede en dat de Koning zyn gcdtach had goedge- I; dat verder indien den Ryks-Raad de zaak van deeze Graaf zo zich zouw willen beroepen zyn Deenfe Majt* in het toekomen- eneilye Graaf Van 't Ryk meer in zyn dienft zouw kunnen ge ien, nochte toefitian dat eenig zyner Vaff3len ofte Onderdaanen den Keyzer tot deezé Waardigheid verheevcn zoüw worden. Ge it Zondag hééft de Keyzer de eerfte Steen gelegt aan de Kerk van litaal die zyn K. M. fiigt voor de Spanjaards de Italiaanen én y Itilanflcrs. :vaa IPENHAGEN den it Auguftus. De Koning en de Köningirine nocl jodag nademiddag van Walloe te Jagersburg te rug gekoomen. >rdt; tgint t'é.twyfelen aan zyn Majts. reyze naar Holftcin. Men zier Conditiën op welke de Koning de vervolgde Paltfife, en andere ri tvtne,welke luft hebben om te arbeiden en zich zoeken te geneé-' r»oi mneinen wil, om haar in JUTLAND te ftabilcrcn. Itlyk zal zyn Koningl. Majt. vryheid van Religie geeven en 10 y c« tig ten Predikant onderhouden op een Traftement vati 300 Duit- isdaaiders 's Jaars. 1. Zullen dezelve hun eigen Rechter hebben,die zy zichuyt den rullen verkiezen C Nademaal in Jutland goede Landerven zyn te vinden om TA- yd ti planten, als mcede Vlas en Hcnnip en ook allcrlye Granen f én icrfcheide Plaatfen wel eo Colonien kunnen geformeerd worden, haat niet alleen de Landetyen voor niet gegeeven worden maar plaats om een Huys te bouwen met een Tnyn daar agier,- en dc iilcn zullen haar tot een zeer geringe Prys worden geleverd be- deze Gift gullen zy 20 Jaar vry blyven van alle Laften belli En op dat zy dés te gemaklyker hunne Huyzen zouden kunnen i zullen zy in den beginne noch drie Jaaren vry van Laften bij en p ilfchooiT zy in die tyd in gehuurde Huyzen Woonen. ■i ij. Zullen zy nochte haare Kinderen nimmortor den Krygtdienft i,tt 'gen worden. liegt! 16. De Mantifafluriers in Wolle of Zvdc, zullen vryheid hebben es,tl kwantiteit Manufaftuten met haare Effeóten zonder betaling van if.*n; cl in te brengen op dat zy in den beginne des te beeter zouden ;"cIj »beftaan; en daar beneven zullen zy geduurende een geheel Jaar 00 u rr-e Wolle en Zyde Garens uyt andere Landen kunnen inbrengen, 'hat eenige Tol daar van zal gevorderd worden wel verftaande offis 'tot haare Manufacturen te gebiuiken, zonder dezelve aan andere |tc« g'n verkopen. zoon '7. Aangaande deTabak-planters, die zullen 20 Jaarlang wegens 'voeiing door ganféh Dccnmarken en Noorwcegen vry van Tol óndti mids dat zy zyn verzien met Atteftatien ,- dat dezelve Tabak in menI gewonnen is. 'I. De nieuwe Colonien zullen niet alleen zeker Ptoteftor aan het n al!' tben om by dc Koning d-aar voot te zotgen maat ook zal zyn les' altyd een Frans CommilTaris in FREDR1CIA houden; aan wêl- ekoo ijmiiien zich Zullen hebben te addtefieeren met Brieven wclke zy iet ''"ïburg toe zullen moeten frnnqueeren en vrrn die zullen zy te bomen de byzondete Véortegten welke zy wegens het invoeren var H uufaftuuren noch verder mogten veilingen, als in het derde Af- ificii 'rft uyrgedrukr en het Adres zap zyn *Ah Commijf&irc Fritieiis de Ut tl 'benncmarl^a Fredricia, dat is, Oeui de Frdnjfe èommijfdris vin de Kg- n ic 'ln Dcenmarken te Fredricia '^DEN den 14 Auguftus, F.ergiftcren Verjaaring zynde van des 'Jikorafte tot de Kro-on is die dag met de gewoonc Victigde-bo- dryve», zoo in deze Stad als dë Voótftedïn géviërd géwordén. Des tribr- gens begaven zich de Prins en Frincefle van Wales als meede de Uyt- heemfe Minifters den Adel en de Luiden van diftinftie in Feeft-ge- waad naar KeUlïngtön om zyn Majeft. in die gelegenheid te Coiupli- menteeren die morgen Wierd in alle de Kerken dezer Stad gepredikt en des namiddags ten een uur het Kanon van het Patk en den Tour ge- loft de Vlaggen en Wimpels waaiden van alle de Torens des avonds ten 7 uuren Wierden in her Ca'mpement te Hydepark, daar dt Tróuppes in ordre van Battaille gerangeerd waren drie Decharges gedaan üyt «1 liet Kanon en de Musquëtterye. Op het Kafteei te Kenfingtoii waren i veeleVrolykheden aangeregt, welke met een Bal beflooten wierden. De- j ze Stad was opgevuld metVreugdevtuiren de Artillery-Compagnie deed haar Exercitie rer eert van die dag, en dc Leden die dezelve uyimakerj van Londen arriveerden, met ordre aan onzen Gouverneur oin hebben des avonds veel vreugde bedreven. Gifteren vérgaderde het Par lement, dat weder geprorogueerd wlerd tot den 1 j Sept. N. St. Men vei' zekerd dat de Blieven die by Kapt. Kelly zyn gevonden,door differente handen gefchreven, en geaddreileerd zyn aan veitcheide Rebellen welke zich in andere Landen onthouden; en Zouden zoo gezegt wOid voorna- mentlyk beftaan met haar aan te moedigen in derzelvet verderftyke Aanftagen hen verzekerende dat het Volk't geen noch öhvernoegt blyfr, gereed'is om tegen de Koning en de Regeering op fe ftaanjzoo „haaft zich dc gelegenheid voördeelig daar toe zal opdoen en dat 2y „hier van keunis zouden geven aan dé Mogendheden welke iri het bc- „lang zyn van den Pretendent 't geen Veele eerft zéggen Voor waar te zullen aanneemen ,-als zy 't door het arrefteeren van eenige PerfoOnen beveftigt zien. Men verzekerd dat verfcheida l'etfoonen naar buiten ge zonden zyn om de Autheurs dezet Brieven te ontdekken en dat de Regeering publicq zal maaken op wat wyze, en doot wie deézè Sameu- zweering gefmecd is doch' fomm'ige mecnén dat zulks gedaan zal wor den door de Koning in de Harangue van zyn Majt, by het openen van 't Parlement. Ondcitüftchen word Kapt. Kelley in den Toür naaUW be waard door twee Wagten des Konings, die voor de deur van zvnVertrck gefield zyn, en by continuatie afgeloft worden. Men verzekerd Ook dat in 't Schip daar gemelde Kapt. Kelley meede naar Vranktyk meende te vertrekken, een confiderable Somme Gelds gevonden is die ten dienft van den Pretendent gefchik. zouw weezen. Dingsdag wierd Eliza beth Jones naar 't Gevangenhuys van Gatehouze gêbragt over het voe ren van oproerige en verraderlyke Taal tegen de Koningen de Rcgee- ring. Men verzekerd dat het Huuwlyk tuffchen den Hertog van Bridge- water met de Zttfter des Hcttogs van Bedford eindelyk geflooten is,- en dat het te Woburn in't Graaffchap van Bedford, voltrokken zal worden. Gifteren morgen is de Gravinne van l'emkiook overleden. De Riddet John Buchworth heeft permiflïe gekregen om zyn Comp. in het eerfte Regiment Guardes te verkopen. Zéderd de Lord Londonderry, dé Hcér Chetwyn, een derGommiffariflën van de Admiraliteit, nevens veele an dere Petfoonen van qualiteit, naarVrankryk vertrokken zy'n om de Ce remonie van's Koöings Zalvinge te gaan zién, heeft men tyding beko men dat de Hr.Chetwyn te Tarys aangekomen zynde, aldaar ziek is ge worden. Men verwagt alle momenten tydipg dat deVloot van Jamaica, beftaandein 17 Schepen, in een onzer Havenen binnen gekömen zal zyn. Gifteren is de Ridder Ederton tot Uytroepet dezer Stad verkooten in plaats van de overleeden Ridder Gteville. Die van de Z. Z. C. hebben in de nieuwe Subfcriptre van de Bank tot het circuleeren van t,p'oó,oooi' p. St. in E.xchequer-Brietjens, 300 duizend pond rngefchreven. De pro- paratien tot de Lykftatie des Herto'gs van Marlborough, worden met dé nytêrfte vlyt voortgezethet Lyk van gemelde Hertog zal aan'fta^ande Maandag ten toon gefteld en de Begravenis Donderdag daar aan vol gende gedaan worden. Naar alle de Zóe-HavenS is ordre gezóndeit orn die geheele dag door uyt het Kanon van alle de Fortrefïen en uyt de Scheepen ieder minut een fchoot te fchieten. Dc Venfters en an dere Plaatfen in de Huyzen daar deO.e Lykftatie zal paffee^en woiden voor verfcherde Guineas voor ieder Menfch verhuurd men wil dat de Cavalcade des morgens ten 0 uuten beginnen, en des avonds laat eindi gen zal. Zcdcrd eenige tyd heeft men hier zoo zwatne Rcegen gehad dat by aldien dezelve blyft aanhouden de Graanen geweldig ft» prys zullen fteygeren. De Aftien van de Bank zyn 116 en 1 vierde, O. I. C.\ 137, Z. Z. 90 en 1 vierde, Afr, C. ten j agtfte, de Beurs Aft". 5, L. j en i half, J. B. té en 3' agtfte, en' de origetrokke Loten 14 pond. VERSAILLES den 14 Auguftus. Vodrleede Maandag' namiddag tent dtre uuren ging de Heer d'Artagnan, Commandant van de eerfte Com pagnie Musquettaires, in 't Appartement van de Maarfchalk Heftög van Villeroy crp dit Kafteei, en bragt aan hem een Lettrede Cachet, niet ordré j om zich te begeeven naar zyn Hertogdom Villeroy omtrent tién mylen van Patys geleegen waar toe dezelve zich aanftonds vervaardigde, erf vertrok in 't gezclfchap van gemelde Heer d'Artagnan, en de Heerdela Farre, Kapt. der Guaide van den Hertog van Orleans met een Detache ment van dezelve Guarde t hy«ging langs de Orangerieen zich gezet hebbende in een Poft-Kalefl'e, vêrzelde hem de Gtrftrdes varr den Hertog van Örleatu tot omtrent Sceaux, daar Compagnren Musquettaires ge- pofteerd waaien, welke hem te Villeroy bragten, alwaar hy tot morgeti ftaat te blyven,- om ter zeiver tyd naar zyn Gouvernement van Lions te vertrekken van de ongenaade van dezén Hertog word tot nog töcniet als by giffing gefprooken doch men ootdeeld dat het gewigtige' rede nen- moeten zyn welke den Hertog Regent bewoogen hebben, om mee hem op deze wyze te handelen. Het gerugt vetfpreide zig aanftonds dat de Maarfchalk Hertog van Betwyk tot Gouverneur van z.yrr Majeft. was aangeftelfnaderhand wierd gezegt dat die zulks geweigerd zouw heb ben en dat den Hertog van Charoft daar toe benoemt zouw Weezen doch het gemeen gevoelen is dat deeze plaats voor eerft niet vergeevert zal worden. Men verzekerd dat het Huuwlyk tuffchen de l'rmsl nCa>- los, derde 7,oon des Konings van Span jen, met Mademoiftl/e de B^itiolois; Dochter des Hertogs van Orleans, gefiooten is. Mfcn Ipj'wUt ooft d-tt het Huuwlyk zal voortgaan van de trim van Dotnhes met M$eld»io:jtie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1