M E DERLANDE N. I morgen was de Koningl. Deenfe Minifter de Hr. Gtev.s, by d;Lf Te Leyden by FELIX DE KLOPPER, op de Breedellraat over het. Stadhuys. Den 19July ijiz. tierde, Loader! 55 Sell. 2 a t én t kaif. Tityi^e ien t Vierde.I jS en 7 agtfte a }<5 St. Francfort courant 28 en couraflt 27 eft 1 half; Ëieflau 36 en 7 zéft. St. Danrzig 293 Haltiburg'32 en 9 zeft. Sf. Antwerpen 7 agtfte per C. Gent e en 2 Vierde, J! i vietde RyM ie dat iioé öp kit Kómngryk Sardinieri gemunt is men vetz'éekerd dat zy vceic pakken Franffe Klecdercn op deze Scheepen hebben geëmbar* ejuce.-d otn die geene waar tegen zy iets vobï mog'en hébben daat dooi te misieyderi. Maandag hebben deCbinmiaen van de Bank begin- iicn te atbeydc.» aan het nazoeken dei Adiens van de Sotariflén, wélke Bruflfël li Zeeland 7 agtfte. Rolt. 1 agtfte. De Agio van de Bi de Inkoopen ofte de betalingen aanwyzen van zoodanige vafte Goedd-1 agtfte. De Afticn van de O. X. C. zyn 728 contant, V/. I. C. j reu die bóven de :o duizénd Liv. gekogt zyn door Luiden welke voor' half, Subfcr. 860. De Engelfe Bank 119,0. li C. 143, Z. Z den MiftlTipifen Handel daat toe oiivermogende warén waarom men1 nu trekkende Holl. Loten 51 a sz Gis. vertrouwd in een Raad beflbóten te wezen het eerfte Projeft te volgen AMSTERDAM, den 28 July. Gifteten nadsmiddag kwam om de Taxatie te doeri, welke Taxe de MtóiflipierS hoopen te betaalen binnen het Ooftindifeh Schip het Noorder-Quartier Schippet] in Certificaten van Liquidatie* waarom zy'er veele op de Handelplaats fter, voor dc Kamet van Hoorn; het zelve komt van Batavia, hebben dotn inkoopen. Die zelve dag heelt men aan de onder-Cotn- 'de Vloot den 10 April van de P-aap vertrokken zynde vooi mizeti deGagien beginnen te betalen welke met het einde van de laaft- bczuyden Hitland daar van afgeraaktook is inTeffel binnen itede Maand Maart vervallen waren ter zeiver ryd hebben de 20 Coin- Evert Jontjes, dn Je^e Eyes van Wyburg, en noch 2 andere, i miffariflen, benoemt om het Proces te maken aan.de Tekenaars, Plaat- geland zyn Brieven van den 4de dezer van Lisbon, volgens wel fnyders Drukkers, en Üygeevers van zekeië Print tegen de overleeden géatriveerd wareiJ^gas^jOod^raakj^an^JXainburg^lGaasSlii i; Paus en een Boekje getituleerd PhiloUmus de Schuldigen gecondcm- j van Rotterdam als ook I'ietet Martenl'e Zweet van liier" i neeiti ir. eer. Bannifiëmcnt van 3 Jaaten es een Boete van 3 Livres en te Lisbon tyding Jat de Vloot van daar naar Fetnambuck re 1 men heeft een ampele Informatie gehad van een Munrtik tegen zeker den 9 January aldaar behouden was aangekomen. 1 Friefter, die gezegt word Autlieur van de Print te wezen. De Certifies- 's GRAVENHAGE den 28 July. De Keyzerfyke Minifter( 01 Men van Liquidatie, die 20 en een half geteezen waren zyn weêr op 27 Sterrembetg is met deszelfs Gemaalinne naar Helvoetfluys vei st gedaéld, in dé Aéfien zyn 860 Livres. j ortr met de eerfte favorableWrnd naar Londen over te fteeken. It; AMSTERDAM den 27 July Te'petersburg waren ruim 3 0 Scheepen fudonk' al'hans roerende terVergaderinge van de Heen van iüsrleye Natiën gearriveerd te Éilbao Thomas Clavet te Waar- Gl*"en Heet Hatfoheals Colonel dc. berg Schipper Olofs Star en te Abó Carften lutjes alle van hier te den Raad van Sfaatc afgelegt. Heden rs hret d,e volgende lub, U Karelskroon Hans Bruiets van Koppenhagen 3 te S.okholm Chriftiaan slaanvpR jv Mtrllif yan Dantzig, cn Laur. Johnfen van Koppenhagen in de Zond 0 H wil 40 Scheepen daar onder Ajdert Reyns Mithiel Walmud, Mich,el IJ^OEN,DE v MESLANDallen den geenen die dc, Peten, Pieter Kaarflemakêt, Magnus Corn. Floris Swart, Pieter Janffe zle" ofte lloorCnf 'eezffalutondervinden, dat U Vel, Dirk Hooft, Jan Klyn, Reyer Cok, Jan Harmenfe, Pieter Cornet, f d*Se» ve.fcheyde Couranten .s bekent gemaakt, dat b, t Jan Abtams Jan Will. Kroen Jan Martens, cn Willem Janfle Schot. Sep.eren tot Amftetdam word uytgegeven het berugteWerK 9 Gifteren zyn in Teflel vetfchcidc Scheepen binnen gekomen, daar onder Neumeifter, Paftor te Hamburg regens het oftelyke Werk 4 William Aukins van St. Crux in Baibaryen als meede het Ooftindifeh van de Gereformeerde en Luyterlche, als mede het ven, Rctoutfchip Amfterdim, voot deze Kamer welk Schip na het uytftaifn ded,Sln& det Predikanten tot Hamburg, aangaande debewoo, van zwaare Stormen, op de hoogte van 28 graden, 23 minuten, van de %eekwTzenyan geelden Neumelfter en dat dezelve Geld andere Scheeuen, me? hem van Batavia vertrokken, is afgeraakt heb- «ntineerende vetfeheyde ergerlyke en hatelfke expreffienéni W bende het zelve naderhand doot Storm omtrent de Saldenie-Baay ge- waa' doot niet .alleen de Gereformeerde Religie op een hac weeft'; vervolgens aan de Kaap de Goede Hoop gekomen zvnde.was het word aa"gevogten .maat ook téndeerende om de acmoütt t van zyn Ankers gefpoeld en dieper in'Zéé gedreven doch naderhand van de A»gsburgfe Confeft.e tegen de Belydersjan de vooif, we 4t aan gemelde Kaap gearriveerd, van waar het voorn, Schip, na daar f*"/* te wekke" dewy1 b« deb.teeren der 2d eéntge dagen gelegen te hebben, den 17 deAp.il hetwaards was vertrok- Landen °,ndei liet 00?va\de hü0,^ Ke8ccr'nf bF P,lblyc^ ken I zyn de dé Retour-Vloot toen al voor 7 dagen van daar gezeild ge- r„en "lec alleen lS 8anfcb °"b«amelyk, en onbehoorlyk.maar, weeft gemelde Vloot beftaat in de volgende 17 Scheepen als het Va- Gealheerden cn geconfedereerden Prrncen en Mogemheden, derland Getrouw, her Noorder-Quartier?Delftand,'Waffenaar, den Dam, Staa van dezelveGereformeerde Leete zynae, moet voorkom; Strykebo'lIe.Wefterdykshórn, Koning Karei, de Adrika, en de Geertiuy, l^k ofFenftim, en zvüks den d.enft van denLande vereyA, alle den 28 February van Batavia aan de Kaap gearriveerd; Botfelen, en n,8e d.etgelykeGefchiiften hret te Lande mét verder wOrat Aflenburg van Mocha de Batbicies, deWandelaat, Ouwetkerk, en Ne- eeen' lST' dat.wy daar 'cne wi lende voorzien, ge.nterJ derhof, den 3de Maart van Ceylon aan de Kaap gekomen, en den tode be"'gelyk tnterd.ceren by deze alle Boekdrukkers,Boekvc r dier Maand het Schip Hoeden/kerke, mede van Ceylon. Als het inTef- »Ue andere Pe.foonen, het zelve of drergelyke Gefchr.ften m K fel gearriveerde Schip Arnfterdam, den 17April van de Kaap herwaards Taalen 'e drJukktn> na [5 (!rukke"' v«koopen ofte divulgeer; 'b vertrok lagen alda r géén andere Retourfcheepen maar men zag 'et i,oeile dat dc 8ee»e' dl« bevonden zal wor|e« contrarie d« de Scheepen BlvenburgT hef Raadhuys van Middelburg, Rynefty.n, en 'f "aut,e g^daain ^bb" zal »<"den geftrart confo.m de Huys F o re ft (indien dezelve om haare Reys te vervolgen noch niet de" La"dc Lattende den Procureur Generaal en alle Office '°I, voorby gezeild waren) alle uuren van Batavia te gemoet. Met het voorn. naauw ieëuatd tc "emcQ onderzoek te doen, eu jegens dej Schip heeft men tyding, dat aan geene zyde van de Kaap door een zwa- tenrs zonder een.ge conmvence te procedeeren ook tebezo,, re Storm zouden gebleeven zvn de Scheepen Amflervéen en Samlon. 'oorfz. Gefchr.ften alomme b.nnen deze Lande by de Drukka li/tVTid is binnen Jacob Cool met .3 V. eh 460 vaten Spek uytGroen- veikoopers worden opgéhaald. Ende ten eynde memand lue land, én' eénige andere uyt de Ooftzée als óok .n de Maas Will. Wik- e» pmendeere1 aften en beveelen wy dat deeze meti 7 fchuf mé. en halve Vis, 2.0 vaten Jacöb Adamfe Ooms 4 Viffien, Rollf van dcze" H°ve' maatJ''Jok alomme bln»en T 120 vatén en Pieter van Dam 8 V. 25Ó vaten meede uyt Groenland. g/P«bl»Cee,t en geaffigeert daar men gewoon is publicatie De Cours van de WISSEL is heden oP Madrid 92 en vierde. Kadi* doen' Raade den 23 July tm. 11; en 1 half. Bilbao 92. Sevilien 114 en vierde. Lisbon 45 en drie °"det ftond ln agtfte. Venetien 82 en i vierde. Livorno 90 en t half. Genua $2 en 3 Gereekent JOAb Men maakt de Liefhebberen der Geleerdheid en der Nederlandfe Hiftorien bekentdat ififiiaan van LomJfaac VailUntFitter Gi 0;Oc ^Alberts, tn Pieter de Houdt, Boekverkoopets in 's Gravenhage, ondernoomen hebben om by inteekening te drukken, zeker heeil'yk en# jtn v Werk, genaami GER ARD VAN LOONS Befchryvinr der Nederlandfe H1STORIPENNINGEN of beknopt verhaal van al 't gecile zjderii md eler Hcerfchappye van KETEER KAREL de V, op KONING PHILIPS z,ynen Zoon tot het Jlttyten van den Vytreclitfen Vreedein de 17 AWi vxlen is voorgevallen mitsgaders eené Befehryving veeier ^Adelyke lief achten, en Luyden welke dc voornaamfic l\yrh^ Staats- en Jfrygs-Bedieningtt i«r z.tch n-iet min don den Tabbaard alt den Degen aldaar vermaard gemaakt hebben 3 zynde niet alleen opgemaakt en famen gefield uyt de %aads-be(hK 1 wa meene en hyvedere Staaten des Land.., WHIekeurcn der Steeden, Brieven van Vorjlen en Vorfielyke Genanten, KJoofterlykf en andere echte Bef heydtnace# naam be Gedenk flsrifrtn dier tyden maar daar en boven door omtrent 2s 00 H1STORIPENN1NGEN, door de voornaamfic Plaatfnyders in 't Kf Audi bevefiip en opgehelderdin dr:e Deelen, in Folio alles breeder tc zien by de gedrukte Conditiën welke alomme by de Boekverkopers 'ra i de re bekoomen zyn ook kunnen de Liefhebbers de bereids afgïdaane Plaaren zien in 's Gravenhagé ten huyzc van gemelde Boekverko| Sicii Arnfterdam in de Leydfe-ftraat by den Konft-Teekenaar Jan Goereeby wien, als mede by alle Bockverkoopers, weid ingeteekent. Di: tdra inteekenen zullen dit Werk kunnen bekomen voor 60 Gis. te betaalen in vief Terroyncn als 18 Guldens by de Intekening, 15 Gis.I lit|n< vering van het eerfte 1J Gis. by de afieevering van her tweede en iz Gis. bv de afleevering van het derde Deel zullende die get# s ge ingeteekent hebben, voor yder Exemplaar moeten betalen 83 Gis. Men zal ook eenige Exemplaaren diukken op groot Hoiaal Papier, lus van welke Exemplaaren betaalt zal worden po Gis. als 25 Gis. by de Inteekening, 25 Gis. by de afleevering van het eerfte 20 Gis i, d levering van hes tweede cn 20 Gis. by de afleevering van het derde Sink. Belovende zy bovengemelde Boekverkopers, onder de ve 1, in ztón Gis. (en behoeve van de Haagfe Diakonie, van op het groot Papier,'t geen een heerlyk fiukWerks zal wezen, geen een Exempli jent zuller drukken, als 'er in der daat ingeteekent zullen zyn van het Werk, Wanneer het geheel afgedrukt zal zvn op gemeen Papier. Purp als 83 Gis. te zullen verkoopen en van geen eene Inteekening na ultimo September 1722 te zullen ontfatigen. (ter 1 Deze Morgen ten 9 uuren, zynde Woensdag den 29 July .722 zal men te Arnfterdam op de Heeiegraft, by de liergftraat, ten huy 1 hee Overledenen verkoopen een zindelyke Imboel, beftaande in Ledikanten met haare Behanglels, waat onder een Root Lakens Behauci' ScR boome Kas, dito Pars, Tafel en Ruftbank, Yzeie Geldkift, Spiegels, Stoelen, Beddens met haar roebehooren, gemaakte Lywaten info celynen, Koper er. Tir., eenig gemaakt Zilverwerk, en wat verders tot een gereguleerde Huyshouding behoord. hebl Daniel en Raphael d'Azevedo Makelaars, zullen op Donderdag den 30 July 1722 's avonds ten 6 uuren te Arnfterdam, in de T Ma de Oude Burg verkoopen een party extra puyks nieuwe Varinas-Tabak met de laafte Scheepen van Kuraffau gekomenleggende o| >nde; Houtmarkt, onder Tr Huys van de Heercn Elias en Manoél de Crafto Junior. eken P. Onkelboer, J. en D. Bontekouing Makelaars, zullen te Arnfterdam verkopen op Maandag den 3 Auguftus Ï722, op den Nieuw dooi Witte Zwaan, 50 zwaare Hamburger Balken, en 130 Ooftindife Ambonfè Flanken, nu eerft geloft en uyt Zee gekomen, nevens een jt z?n extra puyks zoo Oofterfe als Noordfe Houtwaren nader in de geaffigeerde Biljetten te zien. rtine Op Maandag den 3de Auguftus 1722, zal doot Pt Hujfon en f. van Durenin 's Gravenhage, op den nieuwen Doelen, onder de Bod He g worden vetkogt alle de ongebonde Boeken, zoo eige gedrukte forteringen als andere fortimenten van M. Böhm Boekveikoper teR D'de onder welke Boeken veele confiderable Werken en deftige Kopyen worden gevonden. De Catalogen zyn alom in de Steeden by de !,Jai Boekverkopers te bekomen. ft wel Aan de Liefhebberen van de geleerde Waereld word bekent gemaakt, dat Pt Hujfon, T. Jobnfon, P. Gojfe, J. SwartH. Scheurleer, "vei Alberts, C. Levier en F. Bcuiuct, Eoekveikopers in 's Gravenhage, drukken by Infchryving de gcrenomcerde Werken, genaamt Lu lv"0 terfes de feu M. B.ATLZ, in 4 Delen, in Fol:o, op iraay Papier en met een nieuwe Letter, volgens een gedrukt l'rojcft en Conditiën di' "yd voornaamfte Boekverkopers door geheel Europa te bekomen zvn. De prys voor de Infchiyveis is 30 Guldens voor het ordinatis P»F Gnldens voot het groot Papier, te betalen een deide by de Infchryving een derde by het ontfangen van de twee eerfte Deelen van b« d*aa het ovctige derde by het ontfangen van de twee laafteDeclen. Men zal geene Exemplaren op groot Papier drukken, als alleen die In! 'dto< zyn. De geene die niet Ingelchreeven hebben, zullen de klein-Papiere'Exemplaren niet miiuier konnen bekomen, als tot 40 Guide#' "d dit Werk zullen een menigte van Tra&aaten konren welke de Heer Bayle heeft nagelaten en die nooit in 't licht zyu geweeft, en dan Mtni< aiicen die, welke tegenwoordig in Vrankrvk gedrukt worden, maat ook noch verfeheide andere. Te Gouda word vermift een Jonge Snoek-graauwe Windhond, zynde een Reu, met een zwarte Muil, die hem voorkomende te regt ht yze van de Heet cn Mecfter Govert Suys te Gouda voorn.z..tl een Ducaac tot Vereering hebben.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 2