LË YDSE Woensdagfe Courant. :|tROOT-BRITTANNlEN. kóftelyk, Als de Kardinaal d'Actinha deiet dagen hier tfas om de tie* K,j. V R A N K R Y K. u. ,,i' D£N Men wil-dat de-Komem eu de Prins ran te ^ueeren, en dat voor zya Eniin de Wateren (peelden aU W de "lies een reisje naar 't.Weften van dit Kdningt-yk zullen dóen 1 uj?en eZia^.' dcze'v® fJaJ1 Zwitfers welke hem veigekiichapt it daar campeetendë Trouppes metteen de Reveu paffeeren 1 haddeJu In ^Tüynen, 40 Ptftoletten, doch de Koning daar van gernfot- to zegt dat alle dé Trouppes in detzelver bvzondere Cam- ?e"d zyndeheeft dic aan femelde Kardinaal weder doen geven, wii- 7:, zullen biyven tot in het eynde van de aanftaande Maand £1,de z£n nleE toeftaan dat zyne Bedienden eenige Prefenten iul- t: r. nademaal aan de Ruyterv geordonneerd is om Vouragie ontfangen: men wil dat geduurende het verblyf van den Hertog van f1 IC Paarden te bezorgen tot den 14 der gemelde Maand; Men j °rleans °P d" Kafteel, verfcheide lange Conferentien in deszelfSAppar; i* den Hertog van Marlborough op den 13 Auguftui naaftkomen- j "ment z1n gehouden ten opzlgte van de herftcllinge dei Hertog» d« h 1 - vanSVeftmunfter begraven zal worden, zvnde die dag de j Maine welke dezelve bygewoond, en.zoo men Verzekerd de eer gehad I heeft zyn Majcft. te lalüecren doen het lchynt dat zulks tiytgeftela is lej Abd;'c tardrge op ■m mi op welke zyn Doorlugtigheid de alom berugte Over - - het FranlVe en Bcyerfe Leger byHochfted behaald heeft. 'ot de meerder,atigheyt des Koning». Zyn Mijt. heeft het fpeelen irtd< T ire dagen heeft de Minifter van Vrankrvk aan dit Hof een Mé- j K.aatsbaa» *e4en 'S> heeft de Kofitng, verzeld met den H«- 1 een der Secretariften van Staat over gegeven, waar by gemel- van °£'eans» ln de Mls gebeerd, en die namiddag in htt Sal*t i er klaagd dat een Frans Schip van si. Malo te Kerk in Ier- «e volgende dag ging zyn Ma,eft. in gézelfchap van den Hertog tart Chartres, de Graaf van Clérmont, en den Hertog van Villeroy, zich te Paard vermaken 111 't Park van Chaville. De Koning heeft eén Sommd Vaar 6000Ó Liv. doen geven tot het verderen van de groote Kamer yaa het Paleis te Parys alzoó zyn M. van intentie Is, na dat hy te Rheims zal gezaift wezen, een groot Geregts-hof te houden.' De Heer Sailly Luitenant Generaal ij dóór de Koning aangefteld tót Raadsheer vaa den Tabberc en Degen. PARYS den 24 July. Men fchryft van Avignon van den iï dezer', dat die Stad nu meer door de befmettelyke Ziekte wierd a'augetaft als zederd de tyd van een Jaar die dezelve aldaar gctontinüéerd heeft: men befchuldigt de Magiftraat ^en hoogften dat zy daar ten deèle oor zaak van is door de weinige ordres die zy geftelt heeft deèze onge lukkige Plaag dreigt haaidat gemelde Stad t'eenemaal zal uytfter- veh zynde albereids meet als 8000 Ingezetenen overleden men hoopt egter dat op het aannaderen van de Fianffe Tróbppen, den Vice-Legaat gedwongen zal wórden om het nodige onderhoud in die Stad té larén, voor al Doftüren en Chirurgyns en dat men de Ingezetenen zal nood zaken zig op fe (luyten om Quarantaine te houden. De Abdye van Bois ,Aubry, der Orde van St. Benoit, onder het Bisdom vanTours gehorende, waardig 1200 Livres ftaat ter dispofitie des Kónings alzoo den Abt Eragalone overleeden is. Dcrgifteren heeft de Graaf van Rambuteau f Generaal Major te Paard en Lt. des Konings, de ryke Juftrouw Rotrou getrouwt. Het Prefent 't geen dè Hertoglnne van Orleans te Verfaillei aan de Infante Koninginne vereerd heeft, beftaat in eén Fop vanWafch, drie voer hoog, met Oot-RingeB, oenColier van Paarlen, een Diamante Kruys bènéVens eén Toilet van Zilverwerk 2 Indiaanfe Koffers mét allerhande foort van Lywaat, en koftelyke Klederen. De Heer Risbigg, Engelsman van geboorte, Kapt. van een Schip, cn voor dezen Ditefifenr van dc Bank en de Indife Corhp.y is uyt de Baftille overgebtagt in het Fort l'Evêque, en zal noch dceze week vervoerd worden naar Bretagnc, alwaar men wil dat hy eenige kwade zaaken bedrecven heeft ten tyde als hy daar in dienft van gemelde Cómp. geëmploieerd wierd. Her ge- rugt loopt dat mén de Gagie van deXuytenants des Könings in de Pro- v in tien zal gaan ftelle» op den Tènning zs, als mede die van de Com- miftaiiften van Öorlog. Meti verzekert dat Madame de Bourbon einde- lyk de Abdye aangenomen heeft van St. Antony des Camps. De Heer Herné, Ridder der Órde van St. Lazaius Neef des Bifl'éhops van Gap, heeft eén Penfioen gekregen op de Domerie van Aubracq van r joo Li- v.1 vres, open gevallen door her overlyden van zyn Oom. VOorleedé Za- is-Brieven van de Z. Z. Comp.Cheesborough en King, wel- I r. P r. -i w 1 turdag is de oudfte Z,oon des Hertogs van Chaulncs getrouwt met dc gate gevangen gezet, en by de Old-Baily ter Borgtogt voor de ,A& 6 m e cr 1, 1I oudfte Dogfer van dc Prins van Tmgn. De Heer Duchenrongrooc- ;oi overgegeeven waren wierden gifteren tot dien einde voer A 6 j. r B n. j ju i Pfevoolt van de Franüc Evlanden is zederd of 6 dagen met zes Ar- 'knap gebragt, maar met m ftaat zynde voor 6000 pond borg T j* j j 1 e u enr f 0 1 .i chers naar de kant van Lions vertrokken. De Lading der drie Sche oidi ?c'y'c gercquireerd was wieiden zy weder naar Newgate te "ien Eergifteren is de Generaal Sabine naar zyn Regiment in i vertrokken. De Collonel Robbert Murray, welke Major is in j I 1st klaagd dat ten Frans Schip [lauden zynde met Boter Kaas Leer en andere Koopwaa- u gemelde St. Malo te rug kerende, de Schipper en al her Boots ^r' soord en in Zee geworpen waren door 4 Ieren, die hy te Kork iets had ingenoomen, welke het Schip te Ooftende gebragt, en (Lading daar verkogt hadden waar over gem.Minifter fatis- Staf véizoekt; waar op ordre naar Dartmouth gezonden is orrf ;i 1, Schip eu Volk aan te honden. Tuffchen voorleedc Dingsdag idag nagt ten halfeen uur is de Maal met Brieven, van Brift&l '^Stad komende, weer beftolcn, digt by Longford, dooreen Per- ui te voer, hébbende uyt het Valies alle de Brieven gcnömeh uhand op het Taard geftegen van eenjonge, die met de Poftïl- telfchap was, ua dat hy haar beide rug aan rug tegen malkander rdern Ingevolge het adjournement der Heeren Cómmiflar. va- Jtrie, zyn dezelve Dingsdag weder vergaderd geweeft waan H(\lalpole, eerfte Commiffaris meede van zyn Lufthtiys in dei j tkómen was. Gifteren is het Jagt de Mary onder zeyl gegaan, siquis van Elandford en de Kcyzerlyken Ambaffadeur Grave tinberg, uyt Holland herwaards over te haaien. Zederd 4 a j n ióoo Oneen Gouden roóoo Oneen Zilver by denTof aan- om naar Holland overgebtagt te worden. Men verftaat dat de Pawlet nog niet buiten gevaar is wegens de val van zyn Paard. Loivndes de Contraften tuftehen de Banken de Zuydzee Com ipgtfteld hebbende, heefr dezelve aan ieder der gemelde Cöm- overgéleeverd om geratificeerd re worden. De laaftgemelde teft een generale Vergadering geordonneerd tegen aanftaande ,aj' cn om ter zeiver tyd aan de Comp. bekent te maken zaaken fterfie importantie. Men rerwagr een Proclamatie, waar by alle enen welke aan Scheepen verleend zyn om Koophandel te dry- |sj I»Z.zullen worden ingetrokken, en om die aan het Comp- de Admiraliteyt te brengen alwaar haar andere in de plaats dete form zullen worden gegeeven al9 de voorgaande. Men iet. "8 van Himmerick dat Kapitein Smith die den 15de dezet ,e jj m hier derwaards gegaan Was om een Wrak op te Viflchtn, hy f ut daat na toe varende, door een fterke ruk-Wind omgeflagen inken was. De Earon Spar,Ambaffadeur des Konings van Zwee- dn Hof, ftaat fn 't kort naai Stokholm te keeren, zullende zyn 0 itoo lang den Anibaffadear abfent zal wezen, hier de belangen Lwcedfe Hof waajneemen. De Vervalfchers ofte Nabootfers der Lading der drie Schepen, dié onlangs uyt China Zyn gekomen zal in 't begin van Sept. verkogt tvorden. Men heeft wel gefprooken van dc Huuwlyken van den Infant l. '1 1 d I en Infante van Pottugal, met den H-ertog van Chaitres en Mademoifcl- :Regiment Guatdes te Voet heobende gekogt het Regiment 1, r ,,°A oui' j t j 1 j T j 'e dc Beau olois, en dat de Kardinaal d ACunha op het ontfangen eener oid Hinchmbrokeis dc Lord Sinclair Zoon van de Lord b Exprelle van de Koning van Foitugal, zyn reys zonw hebben uytgeftclt tot na de Zalving des Konings, doch men verftaat nu dat gemeldeKai'- dinaal zederd 3 dagen met 4 Poft-Kaleflcn over Madrid is vettrokkert naar Lisbon van waar men Blieven heeft, dat de Koning van Portugal aan de Graaf vanVilla Major den Tirol geVen had van Marquis, en die van Graaf aan Ferdinand Telles de Sylva met een Penfioen en eeti Commanderye van 6000 Reys inkoomen men had aldaar met. alle mogelyke magnificentie voltrokken het Huuwlyk tuffchen gemelde jon ge Graaf met Donna Maria de Menefez, tweede Dogtet van den Grave 1 ï0 n, liem gefttccedeerd. Men heeft gezegr gehad dat den Grave n, 1 zich gereed maakte om naar den Haag te gaan maar dceze r J' md tegen gelproken. Heeden is den Hertog van Portland naar d gegaan om affcheid by de Prins en Frinceflë van Wales te "vervolgens naar zyn Gouvernement van Jamaica te vertrek- k dag heeft de Graaf van Scarborotrw, Collonel van het tweede ^li' iGuardes te Voethet zelve in 't Campement te Hydepark de JÜaerd in tegenwoordigheid van den Grave van Cadogan ide andere Generaals-Peifoolien, Dezen avond word het Lyk Henog van Marlborough in zyn Huys by St. James verwagt A tegenwoordig dat gemelde Flertog by zyn Teftament aan zyn tide Marquis van Blanford een Jaarlykfe Rente heeft nage- n sSoóo p. St. en dat hy binnen wéinige Jaaren dc bezitting tol genieten. Den Autheur van de Daily-Courant in zyn 'pier van voorleede Qingsdag geftelt hebbende dat de Herto- 'Kendale voor haar van de Koning een Óftroy had veikregem uanTarouca, Ambaffadeur des Konings by de Heeren Staaten Generaal. Men fchryft van Romen dat op dien dag als de Telle door de Conne- ftable Coïonna aan de Palts wegens het Koningryk Napels wierd gepre- gefteld doch albereids een gedeelte van zyne Bagagie voor af 'gezonden zullende de overige direft op Kameiik verzonden T. S. Zoo aanftonds komt tyding dat het boven gemelde "St. Malo, te Dartmouth in beflag genomen, cn eenige van de |nde Maufchap gcarieftecrd is. De Aétien van de Bank zyn L. t43, z. Z. 9t cn 1 vierde Afrie. C. ^3 de Beurs Aflur. 'K, dito L. s en 1 half, Jork B, 20 en 3 vierde. GILLES den 24 July. De Hertoginne van Orleans houd aan 't regt "Jal 's weeks Cirkei de Koning gaar daar fpeelen. Gemelde heeft de Infante Koninginne verfcheide Toilettes pvefent »or haate Poppen zynde dezelve by uytnementheid ftaay én Bi tel; Ie vc -val :e« anöi zy'B zenreerd, eenige Dieven het Palcys van den Grave Gubernatus, Minifter des Konings van Sardinien, hadden opgebrooken, en dat zy met alle de Contanten en het Zilver Servies waren door gegaan. De Spaanfen Am baffadeur heeft een Expreflë van zyn Hof ontfangen, welkers Depeches - 1 hv voorleede Woensdag te Verfailles aan de Mi'nifters van dit Hof com- ftr<,"en;'et a ^IS 'n eze ta 8enaamt c j mnniceerden. Men verzekerd dat den Hertog van Öfliina tcgens den m sis k t '^e" f '4° - ccz^ lu8» 813 niet w ar zy n e, (.er tr.iu r jyfte van de aanftaande Maand Augnftus eerft in deeze Stad verwagc 'nitwotth heelt zvn vertrek naar Parys tot in dc aanltaande 1 Y" der. „a„, j j .,L* j..,„c word, tegens welke tyd men wil dat de Spaanfe Generaal Marquis de Leede, zich mede hier zal laten vinden. De Minifters der Republiquen van Venetien en Genua, welke zich te Madrid onthouden, maakten niet veel beweeging aan dat Hof, en hiefden zich genoegfaant ftil; dog men verzekerde echter dat zy niet fommige Minifters van Spanjcn fêcreefe Conferentien hielden. Men h»eft Brieven van Konftantinopolen van on ze Minifter die de groote Nederlaag vah den Sophie van Perfien cón- firmeeren. De Turken hadden 12 Oorlogfcheepen den een naalden an der van daar in alle fecreteffe doen vertrekkenwelke zich op zeckere hoogte by malkanderen zouden voegen om eenig Defl'eyn uyt te voe ren haar eerfte Zamelplazts zouw zyn in de Haven van-Coron in Mo- rea, alwaar zy door eenigeBarbarife Séheepen zouden vcillcikt wordent fommige willen dat deeze Expeditie tegen het Eyland Malta, cü «ide-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1722 | | pagina 1