LEYDSE J E N. ft jyioi N®. iG?, V Maandagfe Courarn SPAN AD1KS den j November. In deeze Baay rjn gearriveerd de Scheepen de Maailchal d'Eftrée Kapt. Tonu, de Sint Martyn Gcirit Colombyn, en de Anna Galy AukeVolkers van Amfter- b dam, de St. Jan Baptift Clement Flikkeviei van Hambuig, de inikn Boye Nielfer. van Koppenhagen, Asmus Kol van Fort a Fort de ;€b incordia Kapt. Fedeftad van Liflcbon naar Genua moetende Kapt. :;!l col. Kikke van Ouynkerken alt meede 't Engels -Oorlogfchip, dat c-1 agier gebleeven Koopvaardyfehip naar Vera Cruz in ro dageq tot Kc Canarife Eylanden heeft geconvoyeert,en daar waren noch 2 Sche ts- a in't gezigr zynde ip tegendeel de Catarina Geeitruy Lolke Ob- b;i naar Amlietdam gezeild. Het van biet naar Africa vertrokken n Ifanspoit, nevens de Tartanen en Barken &c. van Tariffa hebben in 'ell Naauw van de Straat zoo zwarenWeer uytgeftaan, dat eenige Sche- anfc uyt die Vloot hiet te rug en andere te Gibraltcr ingeloopen zyn Hatch de Brieven van Mallaga melden dat het overige van 't Transport nghouden binnen gekomen zouw zyn te Ceuta,werwaatds van Mallaga te|Er een Convoy was uytgelopen. Te Gibralter leggen tegenwoordig 7 Engelfe Oorlogfcheepen, zynde door de j laait gekomene 600 a Man var. Fort Mahon tot verllerking van dat Garniloen gebiagt had men te Gibraltcr tydingdat 'er te Salé»en in andere Flaat- van Barbaryen groote beweeging was over detoeruftingen die in de anfc.Havens tegens die Natie gemaakt wierden. Men heeft hier h geen tyding uyt de Weftindien. Wegens de Beft te Marfeillien is icr een Flacaat van de Koning gepubliceert, verbiedende het inko- n van eenige Franffe Scheepen uyt de Middelandfe Zéé Scc. MADRID den 12 November. Volgens de Brieven van den jde van diks was de Vloot met de ophebbende Militie den laaften Oftobcr ir de derdemaal uytgelopen, doch zy had in 't Naauw van de Straat lederom een zwaar Onweer uytgeftaan, waar door het eenige Schee- naar Gibralter hadden gewend, en 10 a 12 Transportfcheepen wa te Kadiks te rug gekoomen een Schip zouw omgeilagen, en da'ar r over de 100 Man verdronken zyn de overige waren met Zwem- 1 en toegezondene Booten gered geworden echter verzeekert men wel de meefte Schepen te Ceuta zvn aangekomen. Dingsdag avond j Koning, de Koninginne, den Ftince van Afturien en de heele Ko- lyke Familie van Balfain in het Escuriaal gekoomen. Woonsdag Jtok den Aatfisbiffchop vanSivillien uyt deze Stad naar zyn Aards- I en de Nuntius Aldobrandtüi is daar tecgen de volgende dag aangekoomen en Zaturdag naar het Escuriaal gegaan. Door de zven uyt Andalouzien word de tyding van Kadiks dat de meefte eepen te Ceuta zouden aangeland zyn, niet alleen beveiligtmaar te nroegen daar by dat albereyds een gtoot getal van de Trouppen te en!t ontfeheept zyn, en na oidte waten wagtende, om tot het uytvoe- fe"van eenige Deilcinen te marfebeeren. De Ruyterye nu van al het cr 1, a G 'ai n ran live ui, tD iecjtom en >nd ift, uu: ogo ge vooraten, (iaat op de ceifte ordre meede overgebtagt te worden, geeft hier voor abfolute tydinge te hebben dat de Mooren'van Ceuta zyn opgebroken en dat zy zich tot de dekkinge van Te- Oran en Latache.op vetfeheyde Flaatfen hebben gepofteerd, en oodanig dat zy in kotte tyd alle de Folieringen kunnen te famen gen en alzoo een Leger formeeren om het onze 't hoofd te bie- ondcttuilchen vleyen zich hiet veelemet een goeden uytflag van ndernomen Deffein, waar toe dei Mooren onluft met de Algcrinen 2 joop niet weinig onderfteunt. De nodige Voorraad voor de Troup- Sl is reeds ingefcheept en Haat ten eertten te worden overgebtagt Ceuta daar men continued abondantie van Leeftocht zal aan- n, op dat de Trouppen buyten eenig gebrek-zouden kunnen bly- Dc Heeren Maulevrier en Robin zyn andermaal naar 'r Escuriaal 'kken 5 hét naderen van eenige Franffe Tröuppen omtrent Fon- 'ien en St. Sebaftiaan fchynt hier wat ombragie te geevenal- el fommige willen dat zy de Garnifoenen maar vcrwifleid hebben icêr te rug getrokken zyn. I T A L I E N. me,ivORNO den 9 November. Door het hier continueiende ruuw en jnagiig Weer is de Ketting, voor deeze Have gefpannen om het in- t opincn dei Schepen van befmette Flaatfen te beletten, niet alleen ge in, 4ken, maar ook weer heifteld en fteiker gemaakt als te vooren, en den meet Wagt bezet. De Roovetdooi een Frans Schip genoo- ft, Bi en te Tunis opgebragt, is meede een Fransman, die te vooren een en Hts en een Engels Schip genoomen, en het daat op zynde Volk ge- de facreert had s waarom het Volk van gemelde Roof-Schip, te Tunis rn. Ilaven veikoft, ook ftrenger als andete gehandeld wierd. Men was :n vlunit (van waar maar z Roovers in Zéé en geene Pryzen opgebragt voegn) zeer geallarmcert ovet detoeruftingen der Spaanfen op Africa: ilateiheeft men hier tyding van Gibralterdar gemelde toeruftinge x fchrik te Algiers veroorzaakten,dat zy derzelvVittieeftcRooffchc- rornjthuys hadden ontbooden 3 en dar de Mooren zoo daar als in het lichtkeiryk van Marocco in groote beweging waren, om dat zy niet wi- r alowaal op het gemunt was. Den dezer zyn van hier naar Smirna roortokken de Kdpts. Nicolaas de Ruyter en Jan Vaik, nevens het En- infpiSchip de Peiel. Met de 2 alhier gearriveerde Scheepen van Smii- icbbéteft men Brieven van den 18 September welke melden dat daar i gezond en in een goeden (laat wari en dat de Scheepen van de alt^s. Tjert Bakker, Albert Schaap en Jacob van Keexen, den 8 of 10 itiatfcber van daar naar herwaaids zouden vcitickken. Alhier zyn ver- hamfdc Scheepen gearriveerd, en in tegendeel a andere vertrokken, uJ PORTUGAAL. x c-Ti» 1SSEBON den 12 November. Het arrivement van de Vloot, ondet Hmlyde van 2 Oorlogfchepen, van Rio de Janeiro, op den f 1 paffato, hier een ongemeeoc vreugde veroorzaakt 3 en zouw derzelver ing beftaan in 6 en 1 half Millioen gemunte en ongemunte Goude tados, 3000 Kiften Sayker Scc. 3 de Scheepen, van gemelde Vloot I Pott a Fort moetende, leggen noch op deeze Rivier 3 ook was in de voor heen gemelde Goud-Mynen weéi ecu Opfchudding onde? het Volk geweeft. Zederd den 2 dezer zyn alhier 7 a 8 Engelfe Tericneuf- vaaiders en verfcheide andere Scheepen van die Natie gearriveerd; als meede Kapt. Francisco Boutelje de Arotiazynde een der 2 Scheepen die van de Vloot van Rio de Janeiro afgeraakt en weêr te rug gezeild waren 5 als ook uja Paria Kapt. Jolef Coitinho, Jeronimus t°n Muy- den en Kapt. Chappelle van Hambuig, KlaasSliedenregt vau Rotter dam, Jooft Slinkman. en zoo men zegt Jan Ovtrftal van Amfterdam: zynde in tegendeel verfcheide Scheepen vertrokken en daar onder Schipper Tulp naai Rotterdam. Men heeft hier met Brieven'van den 26 Juny tyding uyt Brafilien dar 4 Franffe Scheepen van de nieuwe Colonic het H. Sacrament waren gekoomen Content Rio de fa Plata zoo men meende om iets te onderneemen tegens de naar Spanjen ge- reed leggende Scheepên van Buenos Aires, maar dat de Heer Zatta'la, Gouverneur van die Provintié gemelde Scheepen uyt voorzorge had doen ontlaaden, en fpoedig eenige Militie vergaderd waar meede tij de Franffe (die bezig waren om een Fort op te weipen aan de Punt vaa Maldonado, en met de Indianen begonnen te negoiiceren) op het Lyf viel en haar noodzaakte met groot verlies en confuzie naar hunirr. Scheepen te retireeren, met agterlatinge van vier St. Kanon, welke zy aan Laad hadden gebragt, om hun nieuw Fort daat meede te bezetten. V R A N K R Y K. PARYS ij November. Men verzekert dat toen de Kardinaal de No- ailles zyn Mandament aan de Prieftcis gezonden heeft hy tet zelves tyd aan een ygelyk van haat een circulaire Brief daar by heeft doea ovet geven behelzende dat hy het publiceéren of niet publiceeicn de» Mandaments aan haat welgevallen overliet, 't geen men, om alle ver dere en openbare verwyderingen in het publicq voor te kómen,als een uytfteekende voorzigtigheid aanmerkt. De noodige Eaplicatien in 10 Articulen beftaande, zyn geinfeieert in het Corps van dit Kcrkelyk Stuk dat 48 Bladzyde giooi is zondet dat het Appel in dit gehcele Werk word aangehaaldj de gemodereerde Party hoopt dat dit geen nie- we aanleydinge tot verdeeldheid geven zal. Den Harrog Regeat weiHt met pnvermoeiden y ver aan het redres der zaken, om de Gemeente zo Veel mogelyk is te fouiageeren den iifte was zyn KOningi. Hoogheir, met den Heere Law vetzelt zynde in de Bank daat zy een gciuyme tyd bezig waten gemelde Miniftet wierd, zich naar de Bank begeven de, door het byeen gerotte Gemeen geïnfultcctd, onaangezien hy niet als folide oogmerken heeft. Men ftaat dr Bahk met niewe Gebouwen te vergrooten en aldaar een foort van Beurs opteregten waar toe alle de naaft aanleggende Huyzen reeds zyn ingekocht,en men meend dat deéze Plaats tot commoditcyt van 't Gemeen met Galleryen zal om zet worden. Die zelve dag is in het Paleys des Ftince van Conti een gtoot Bal'gehoudens het begon des namiddags ter» j uureh en omtrent elfuuren wierd de avond-Maaityd gehouden waarna het Bal hervat wierd doch men heeft opgemerkt dat zich niemant uyt het Huys van Conde op het zelve bevond 3 deeze byeenkomft is de eerde geweeft waar in zich den Hartog van Chames heeft laten vinden buyten het Paleys Royal, De Piincen PrinceffenDames en Heeten zaten aan 4 Tafelsalle op het prachtigfte aangeiegt. Heden wórd het Pailement te Pontoize geopent enty de Roode Mille zal een kcurlyk Muzicq ge houden worden, men meent dat de Audientien tot op den 2de Decemb. zullen verfchoovtn worden, alhoewel het eenige twyffelachtig fchynd, of die aldaat ofze in deeze Stad zullen wotden gehoudens andere zyn van gedagten dat het Paflcment noch wel eenige tyd te Pontoize bly- ren mogt. Men continueerd hier dagelyks het Executeeren der Perfoo- nen die op de Lyft (laan, en de Onwillige vinden zich met alle vigcut vervolgd alhoewel men beweerd dat het werk zéet moderaat'behatf- deld word by de Hr. de Landiviftau: ook wotden geene Paspootten ver leend om uyt het Ryk te gaan als met alle bèdenkelykeprcczutiensen eer dezelve aan denVerzoekets worden overgegeven, zend men derzel ver Naamen en Woonplaatfan by de gemelde Heer de Landivifiau, die een Diftionarium heeft in Alphabeuque ordre van alle den geenen die Aftien zullen moeten depozeeiens en indien de gezondene Naa men in dat Alphabet ftaanworden de verzochte Paspoorten niét al leen geweigertmaar het gedrag van dié Luyden met de uytteifte exa- ftitude onderzogt. Dé Hr.Chcvalliet is op 20000 Allien getaxeerd ea Madame de Chaumont op jooo om die in depofito te brengen. Vei- Icheydé Perfoonen die zich genacht hebben te retireeren zyn op de Frontieren geanefteerd geworden en in deze Stad worden 'er ook da gelyks aangehouden, by welke men alles in beflag neemt en verzegeld; daar zyn 'er daar men meet als voot twee Millioenen in Juweelen gevonden heeft, neveni 40 dozyn Zilvere Tafelborden. In 't kort ftaat een Aireft van groot belang uyt te komen de Renten op 't Stadhuyï betreffende en dat de oude Patrimonieele Goederen in de Familten zal herftellen regen den Penning 2sle niet doende alle die, welke by. de Miffiüpioniften «1 andere Niewelingen belégt zyn. Ook word van een aanftaande groote Raadsvergadering gefprooken, waar in ftaat ge handeld te worden of het Syftema ftant zal grypen of met. Men fpreekr om de vetfeheydene Gildens te taxeeren waar over de Drappieis by- zonderlyk in verlegentheid gebracht zyn men zegt dat de Specerye- Handelaars alreeds op een Millioen zyn gefchat. Vermits het dragen van Juweelen weer vry gefteld is beginnen die in Prys te monteeren en ftaan de Negotie voordeelig te zyn. De Ptyten der Levensmiddelen flaan weezendlyk af, maar men vreefd dat de vermindeiinge der Geld- Specién die weêr zal doen fteygeren. Zederd eenige dagen zyn hier ver- fcheyde Diefftallen en Moorden op eene tot noch toe onbekende nie we wyze gelchied doof Niewelingen in dar godloos Ambagtonder andere door Gouddraad-trekkers en andere Handwerkers. Men wil dat de tyd om het Congres te Kamerik te houden ftaat uytgefteld te wotden. De Comp. der Indiên gaat de Aftien weder geven aan die geeu welke daar voor willen nemen Reekeningen in de Bank die nu tegen Brieven 100 ten 100 winnen. Eergifteien was het Mark Goud 9200 in Baukbrieven, die maai ^aijien uoteaten. P. S. Sommige Spaanlc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1