LEYDSE Woonsdagfc Courant y portugaal. j v R a N K r Y K. •40» K-. it; f ISSEBON den 12 Oftober. Hei dooi de Commercie-Kamer o- »er gegeevene iaxlle Projeft is by de Koning meede van de C| and gewezen. Zyn Majt. heelt veifcheyde cónfideiable Amp- ten begeevèn iiartientlyk bet Gouvemeutichap van de Minas >y« 1 Latftenfo d'Almeyda, dat van St. Fdulo aan Don Fedro Alva- "I van Angola aan Juan de Saldanha, en meet andere zoo in dit in Btazilien. Alhie't is een Advys uyt de Bahia, en een Schip 4 mhao gearriveerd; met 900 RollenTabak en andere Goederen, ig dat ia de Bahia een Fetache van Goa.was gekoomen maar -• Brieven van den 10 December 1719 was het Schip in Maart en Jaars derwaards gezeild, aldaar noch niet gearriveerd, zoo 5' men meende dat het zelve te Mozambique of in een andere 's is gaan overwinteren. Men zag in de Bahia een goede Recol- abak en Suyker te gemoet; doch de Vloot wierd van daar niet ril of Mey te gemoet gezien. Met het voorn. Advys uyt de Ba- '5 t men ook Brieven vair den 10 Mey uyt Rio de Janeiro welke l"dat 9 Erauftc Scheepen re Maldonado, omtrent Buenos Aires, 'S* at, en het Volk reeds een Fort met 14 St. had opgeworpen. NjUytsland en d'aangrenzende Ryken, enz. ile HEN dent3 November. Zaturdag nagt ontllond hier een zeer ?ïlBweer, dat metftetke Aardfchuddinge was vermengt, en zelfs L'.| dat men by Menfchen geheugen dergelyke niet gehad heeft. ,j is het Huuwelyk van de voor deeze gemelde Hofdame mer de dj raaf van Ëreuner in de Keyzerlyke Burgt voltrokken, by welke e lie (die door de Dom-Prooil van Saltzburg Graaf van Kuen- 3f i Broeder van de Btuyd verrigr wierd) de Keyzer, de Keyzerinne als mede dc Aardshartoginnen en veele voorname Perfona- 0| mwoordig waren 5 zyn Keyzerl. Majefteyt heeft de Btuyd met dfchat van 5 0000 Florynen bcfchonken. Maandag is de Earon id, hnertweede Keyzerlyke Commiffatis te Regensburg alhier men, zoo men zegt op Keyzerl. ordre om het Hof volkomene e gte geven van den ftaat der Religions- en andere voorkomen- W»n. Deeze namiddag ten 3. uureo heeft den Ambafladeur van efjtyne openbare lntreede gedaan en ftaat morgen zyne publi- (jicntie te hebben, waarna hy 3 dagen zal gedcfroieert worden, itlj iNSBURG den r8 November. Dc Gedeputeerden van het £- lnl,:he Corps hebben aan de Kardinaal van Saxen-Zeits vertoont vcilyk dat de Ftoteftanten te Barenthal word aangedaan en hoe veinyr oorzaake van haare Religie, genootzaakt zyn het Land te t> (i, waarom zy zyn Emin. hebben verzogt dat men die Lnyden 50,1 Goederen zouw laaien behouden, en dat haar de bhtaalinge <jeJieikochte mogt gedaan worden welke vraage der Froteftan- ftiardinaal zoo billik heeft gevonden, dat hy beloofde daarvan ernhi by Exptefle kenniffe te zullen geeven aan den Keyzer» ter, ge fatisfadie erlangen zouden. Daar teegen zeyde de Kardinaal 00sgeering van Halberftad, geduurende de tyd der Reprefaiiles, ,l,o iften der Roomfe Geeftelykheyd genooten hebbende, dezelve cjt 1 meede aan gemelde Geeftelykheyd behaorden gereftitueerd S(i» en dar hy wegens de Specificatie der Grieven aan de Keyzer niet twyfclde of de Proteftamen zouden dien aangaande bil eoening bekoomen waar op de Deputatie antwoorde, dac be- de voorn. Inkomften, die by de Regeeting te Halberftad zou JI;' 1 zyn, de Ordonuantie des Konïngs van Pruyflen, generaal ge- idehet point der Inkomften daar in by gevolge mede begre a" maar dat de Minifter van Brandenburg echter daar van in al- 'tu[ len de nodige vertoogen aan zyn Koning zouw doen. De Kar- E'w Saxen-Zeyts is agt mylen van hiir naar de Keurvorft van iet jegaan die daar met zyn Hof ter Jagt is; doch zyn Eminen- .van daag ofmoigen weder te rug verwagt. Men verzekert dat 'J!?altfe Minifter op deeze Vergauering, alle middelen aanwend ;emeputatie naar de Fairste verhinderen, dat een kwaad voortee- t het rediefleeien der Bezwaarniflen om dac die Deputatie 3 liedende, den Proteftatnen de lnfpc&ie van her executeren der 3t': ke Rezolurie benomen is. S den aa November. Men tiet z Arreften van's Koningt Raad 1 s het eerfte van den 17 November betreft de opr.eeminge of- >ak ,n8e van de 15 Millioencn welke door de Direöeuis van de er Indien gedaan word. Her tweede Van den 18 November or- tide'. dat alle de oude Geldfpecien, om te veranderen in alle de yc plaarfen des Konings by het ftuk zullen «orden aangenoo- e iv 1 proportie van de nieuwe welke ftaan re koomen. Zee- enj ige dagen is in deeze Stad en de meefte Sleeden van dit Ko- n een Boek verkochtdat tot Opfchrifit heefc Syflema va» ten tgcer tig in Vrankgyh,, doer de Heer de Ia Joncbere beftaande in 4 <jjCi waar van het eerfte Reflexien maakt over de manier op wel len- 'oorige Minifters geregeerd hebben en aantoonende de 001- Ati an het verval van den Staat, geeft het met een middel aan de m dac te herftellen vervolgens geeft den Auteur een fchets ure Syftema en ftcld voor alle 's Konings Schulden te betaalen 4 n die der Geeftelykheyt en des Staats Landerye», om weder te Mi< ■He de Bedieningen van -Jnftirie, Politie en Finantie; de beta- derTrooppen merkelyk te verhoogen, en zoo wel inVreedens- nie dogs tyd 330000 Man op de been re houden; de Zeemacht te Hu len en veele andere onkoften te doen nuttig aan den Staat 10 Gemeen met Jaarlyks aan de Koning te fotïrneeren, 't geen ide 'jeft. zal nodig hebben. Hy betoogd de wyze om door eene ydi'gnie daar toe te getaaken en doet zien datze boven deeze Dai ens in ftaat is zich te belaften om Z j Millioenen Liv. te geven er Prins van den Bloede een en een half Millioen aan ecu 4 ^er andere Princeu, Hartogen en Pair», de Kardinalen, Maar- ia vwo Vraukiyk de Kanlcuereerfte f lezideni, Minifters en SecretarilTen van Staatde Gouverneurs der Provinciën en andere grooie Officieren van dc Kroon 3 en rooo^o Liyres aan ygely-k der Aaidsbiflchoppen, Biflchoppen, gemytèrde Abten, aan de Piezrden- ten a Mortier, Procureurs en Advocaten generaal des Parlemcnrs vaw Parys eerfte Prezidenten van alle de andere Parlementen en Chefs van alle de Souvérainé Hoven aan de Lts. Genetaal, Maarfchalkaa de Camp, Brigadiers, Staate Majors der Fxpvintien, Gouverneurs dc< „Steeden fterke en andere Notable Plaatfen die het zyn Majeft. e« „zyn Koningl. Hoogheyt noodig zullen vinden te grarificeeren. „Het tweede Deel vervat de Réchten die de Comp. afvorderd fce- teeltend de maniere om dezelve te heffen», en geeft een Reglement „op alle de mocilykheden die voor mochten komen, maakt Refiexiea Op her Goud en Zilver en een Reglement op de fmeltingen ver- minderingen en veranderingen der Geldfpecien en roond onwtder- fpreekelyk aan, dat het Volk zich door dit Syfténta zes maal zoo tyk ,,zal bevinden als tegenwoordig. „Het derde handeld over de opper-Officieren van de Ruytery en het „Voetvolkvan haare Betalingen, Gedrach, Kleedingen en van alles dat de Zeemacht betreft 3 van de Artillerye en de Invalides van de Gouverneurs der Provintien Steeden en Kafieelen 5 van de Ridders der Ordre van den H. Geeft, en om die van Sr. Louis tor op jgoo te „vermeerderen van de Ridders van St. Lazare van de Ingenieurs van de Wachten te Paard en te Voer, en van de Politie in alle de ge- deêltens van het Koningryk. Het vierde handeld over de Inkomften van de Koning ook vatt de Princen en PrinCeffen van den Bloede der zeiver Rechten Fer- „bewyzingenenVoorregten de ondeifeheydihgen van den Adel, Re- glemenc van de Juftirie: de maniere hoe te cermineeren de Proceffen tot deeze-.tyd aangelegt en óm ze in het toekomende te ontgaan 1 „over het getal der Officieren die in het Koningryk nodig zyn o vet het or.derhouwd en voedfei van alle de Armen over de Rechten i Eer en Funftien der BedicndehS van de Comp. van haare Adtien ca de maniere om 'er de Inkomften van te betalen de wyze van haark handeling de onkoften om de Rechten re heffen die de Compag. afeyfchtvan het Produft dier Rechten van alle de onkoften van den Staaten van het geen voor de A&idniften zal blyven rib eya- delyk van het middel om dit Projeft uyt te voeren. Maandag bejaaven zich de Cancelier en den ccrften Prezidcnr vatz het Parlement met veele Prezidenten a Mortier als mede de Procu reur generaal naar het Paleys Royal om aan den Hartog Regent te prezenteeren een Edift van Koning Hendrik de Vierde inhoudende dat hét Parlement van Parys nier verder zal mogen worden verplaaft als 1 o uuren in het ronde van deze'Stad; waar op zyn Koningl. Hoogh^ andere Brieven deed afgaan welke haar geboden naar Pontoize.te rug te keeren om daar den 2$fte het Parlement op gewoone wyze té wpe- nen; men meend dac her, zyne Zittinge hervattende, daar wel tot deï Konings meerderjaarigheyt zal blyven re meer om dat zy wygeren eenige enregiftrceringe re doen en alhoewel zy de enregiftreeringn van 's Konings Declaratie wegen» de Conftitutie hebben afgewezen ea gewygerd heeft dc Kardinaal de Noailles evenwel Woonsdag zyri Mandamcnt met zyn Corps de Oolirinc doen uyrgeven waar over veele bekwame Luyden gefurpreneerd waren. Ter occafie van deeze Publi catie is hier uytgekoomen een Schriftuur dar groote beweging maakt en waar van den Titul is, ^icie van *.dpptl der Heeren B'JJlboppevan Mi- repoix, van Senez, van Montpellier van Boulogne; zuaar mede z.y hun ne hippellen voegen 1 de Cenjhtutie Vmyinirm dentsrjien Maart 1717 "ge- geeven en ool^ hunne Paftoraie Brieven ran de volgende Maand Mpril ver nieuwen tn Cenfirmeeren Prettefieerende tot Nulliteit tegrns aliei datgedaah 11 of mfgt tvorden om gemelde Mppcllen krachtelrot te maaken waar loe de appelleerende Prelaten onder andere vertoonen dat om de Onlufteit te doen ophouden, die de Conftitutie in de Kerk onefteeken heeft, zy hun toevlucht hadden tot deszelfs Autoriteit t als het natuutlykfte „en dikwils noodigfte middel zynde om de overeenftemmtng ie her- ftellen, en om de lcheuringe voor te komen waar meede de Kerk ge- dreigd is gelyk de Kardinaal de Noaille» zelve meede zegt. Mea begon, vervolgen de Bijiboppen de vruchten te fmaaken van een roidv del zoo conform met de H.Canonique lnfteliingcn, toen een ge hun- ner Broederen meenden eeneVreede te mogen fluyten, maar in plaats „van dat, zyn dooi de Acceptatie dieiy zich voorftelden re doen, (je Onluften opgewakkert, die door de nieuwe Explication noch toege- nomen zyn. Het Projet van deze twee Stukken aan den dag gekoo- men zynde, heeft een algemeen gefchieeuw, en van alle kanten klag- ten tegea het Accomodement te weege gebracht. Vervólgent doen wen dat in dit Accomodement al het noodige ontbreekt dm eenp folide Vteede voort te brengen. JWiett u de tohcertgedaan met de gtih.- iytrejfeerde Prelaat en voy lyn z.elf met geroepen om te bandelen overeen Mcctmodement waar in tuy aangelegenheid hebben tn men 11 »m gceommu- niieett geworden, ah toen men liet Gemeen aar,kondigden dat deix.e prcienje Vrtede feJtiOleé -wat. Een Weinig lager V-tggen zt dat de Biflchoppe* zedetd dit verondetfteldc accord meet verdeeld zyn als te vootcn den een zegt dat zyn Acceptatie zuyvet en eenvoudig, en ar.dete dat het Rélatif is den een keutd de nieuwe Explication goed en wij de oude af ftaan andete vetwetpen de oude en Iclee.en alleen de nieuwe aan zulk* zich de Kerk in een volkomen vetdeeldheyt be- 3, vind zedetd de vootgegevene Verzoening die men echtet Vteede wtl noemen. Vervolgens (teilen de 4 liiflchoppeu vier boofdzakely- ke klachten voor, tegen dat'AcComoderoent, die zy tot 10 btengen „welke meeft alle uytgedtukt zyn met dezelve woorden der A&ent van Appel en Paftotale lnftiuitie jdes Kardinaals dc Noailles wat „ons aangaatver to gr,die deere zoo gewenfehte Vteede onop- houdelyk Van den Almachtigen afbidden, wy zullen nooit verlaaten dc middelen die de H. Vadeis ons betekent hebben om ze te veikry- gen wy vctwagten niet een volmaakte ondeiwerping de iufalibilc „decifte van het Concilie en in dccze vttivachiirje zullen wy cc*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1