LEY DSE Maandagte Courant. S P A N J E N. cl Z W E E D E N. ROOT-BRITTANJEN. VRANKRYK. iS© ADIKS den 29 O&ober. Den 23 vertrok de .VJoot, in 4 Ootlog- ruym 40 Transportfchepeo, en 60 a So Tartaanen, Batken &c. beftaar.de, met 20000 Mannun van hier naar Africa den 24 kwam dezelve voor 't Naanw van de Straat, en door geduurige ind den 2$ en 96 weêr in't gezigt van deze Baay den 27 raak- esundermaal onder zeyl naar het Naanwzoo dat men nu dage- (j, m uytflag van de onderneeming op Africa verwagt. Hier zyn ,g cerd de Chitry Kapt. Tomas Brown, van Mallaga naar Londen Ide de Jonge Jacob Gctrit Buys van Amfterdam de Spaanfe c an Steven van Citvan van Kanarien, en N.S. de la Gargia Kapt, iti'an Genua. Uyt de Weftindien heefi men noch geen cadet ty- j an Lotke Obbes en andere leggen zeilree naar Amfterdam &c. ®u KHOLM den 10 Novemb. Men ziet het volgende Placcaat des [nl 1iu welkers Voorreden gezegt word, dat het alleen gerigt is ikoming van veel onnoodige Pracht, en om yder in dezen fleg- tot fpaarfaamheid te brengen behelzende 1 z' t een yder, zoo wel Man ais Vrouw zich zal reguleeren na her 4 'atioen van dragt, waar van reeds een ordre is gemaakt, en ie- -c gdere laareude maken of van buyten inbrengende, zal verben- C. Zilver Muntzullende de Kleermaker of Naaifter, die zulks t:e' :rvaardigen, in de helft van de voorn. Boete vervallen. - 1 lie Goude en Zilveie Galtonnen Franjes, Borduurwerk, Kan- j r ets dat met Goud of Zilver gewerkt is, wat naam het ook zouw. 2c lebben als ook alles war met Zyde geborduurd is, Zyde Fran- "a^ten Lutzen, genaayde of gefpeldewerkic Garen Kanten, worden 't g al verbooden op gemelde Boete 3 met uytzwndeiing van de ccitwerkte Kanten, een vinger breed zynde. :,t'ille lootten van Zyde Stoften,Linten &c. ,met of zonder Goud, on*en eenemaal verbooden. d°<Mle Dienftbooden en ander gemeen Volk zullen niet moogen <Hcel of half Zyde Stoffen Armozynen Hóllands Linnen, Ne- ia4u, Floor, Warendorper, of andere fyne Linnens, maar de ge- cikatoenen worden haat gepermitteertzullende de Overtredcis te Water en Brood gezet worden. emant zal aan de Liverycn moogen zetten Zyde Snoeren of vergulde Knoopen &c.exempt de Ryks-Raaden op de vei- ,3b i°o C. iemant zal op eenige Rytuygen mogen zetten Goud of't geen „is, exempt de Ryks-Raaden,' op verbeurte van 500 C. ^Nicmant, 't zy Man of Vtouw zal by de Stctfvallen moogen 'tn Baayen Frifaden, Ratynen, overtrokkene Hoeden of Dee- sgelyks de Vrouwen geene Sluyers of Kapets van Zyde Krip- ai wel van zwatt Laken of Taffen op verbeutte van 200 C. "liemant in zyn Huys meer als een Vertrek met zwatt Laken ckleeden geen Wagens of Kerken met zwart behangen cn raaden op de Doodkiftejt gebruiken. 0 opdat nicraant zich mag belaften met Rytuygen en Paat- nien de in andere Landen gebruikelyke Porte-Chaifen in dc- ivoeren, waar van een yder zich zal kunnen bedienen, t narigt van een yder aiend, dat dit zal beginnen den eerften 2met waarfchouwinge van daat op agt tegeeven zoo voot her gebruiken als voot die welke het vervaetdigen of van I brengen. .h hier van zullen uyrgeflooten zyn, deBruyden, Doopklede- ngl. Lievryen, PaardenMonteeringenChaibetacqucnen oor de Officiers met Goude Trenflén. ;ei ifte houwd in dat de geene die iemandhier tegens gedaan aangeeft, de helft van de Boete zal genieten en de andere r den Armen nier vordet bevel om zulks prompt in alle n j laatlen te exeeoteeren. 3 EN den ij November. Dingsdag heeft de Regeeting dezer ^":ns een Officier van de Garde klagren ingebragt aan de Lords te wceten dat hy Zarurdag met zyn Comp. van Whitehall ls' 1 Tour marfcherende, de Lord Major, naar Weftmunfter gaan- lapfide ftraat ontmoetede hy zyn Lordfchap wel had laatcn ep iken naar de Rivier, doch de Koetfen der Aldermans en She- n.' ing had doen ftilftaan tot dat hy met zyn Volk gepaffeerd :rt welke veragtelyke behandeling,die by de Regeeting niet ge- 2 n worden, dezelve aan hunne Exellenrien fattsfaftie verzogt. t '£r g ontftond Tumult in het Gevanger.huys van de Savoy 5 60 a "el lonfineeidc opgefchrevcn Perfoonen, om de volgende dag in 1 de Afiicaanfe Cottrpag. ingefcheept te worden, vroegen aan 1J:' Scieren de beloofde 4 ponden voor yder Man om daar voot ,fte lodwendigbeeden te koopenwelke niet volgende, vielen zy l Officieren aan, met bedreiging hen het Lccvcn te beneemeo, (enige van de Gardes den Officieten toe hulp kwamen toe die een der Opftandcrs ombrachten en de overige ftilden 't wel niet zonder het efchapetea van eenige toeging: de Hee- uen deeze zaakc onderzocht hebbende zyn verfchcyde van in naar de Gevangenis van Newgate gezonden en de torn den Officier van de Garde is mede aangehouden. Deeze week tgceven by den Tol 42*4 Oneen Goud en 811 Oneen Zilver aad. Da JuffersNoel, Zufter van den Grave van Ganisburouw, zyn geworden Staat-Juffera van de Princeffe in plaats der 0 11 Balleadinox en Lepel welke eerfte getrouwd is met de Campbel en de andere met Mr. Harvey Zoon van den Grave Zoodag heeft Dotlr. Wife voor den Prince en de Prineelte in de private Kapel in Leiccfter Huys 't geen de eerftemaal lat is gepredikt geworden. Den ftaat van het publicq Credit et veel vcibeetetd i yd eis hcope is gereftigd op de aanftaan- ntii er 17 ine 1 01; ee am de S V: ■htf iter en rS" laatj >tp, V 1 zit eiV aadi j gcW rdet ,de Vergadering* van het Parlcrttent, vaftftellende dat by het het zélvö zoodanige heilzame Mezuxes zullen genomen worden, als noodig zyn tot fpoedig hèrftel der Ongelukken, daar zich de Natie in bevind. Het Gefchut op den Tour en te Whitehall is albercids gelaaden om op's KOnings aankomft gcloft te worden. LONDEN den 19 November. Men verftaat dat het ontwerp van de Heer Humphrey Mackworth rot betaaling der publique Schulden, alreeds gemeld favorabel word aangemerkt by zeker Lord die root- neemens zouw zyn dat Projeft in het Huys der Fairs voor te frtllen. Zarurdag arond is de Gravinne van Fosfar uyt Schotland alhier aange komen. Van Cambridge is tyding dat Doöor Crofc tot vice-Kancchei: van die Univerzireit verkooren was. Giftere is hier in den ouderdom van 9S Jaaren overieeden Mr. Brown een der vooinzamfte Koopluy- den in deze Stad, die, noch ongetrouwd zynde, alle zyne Goederen na laat aan de Kinderen van Humphrey Morris Efq. Lid van het Parle ment, die met zyn Nicht getrouwt is. Die zelve dag wierden 2 Fraude gevat op fuspicie dat zy valfe Munters zyn en men zegt vals Goud by haai gevonden ie hebben. Dié van de Africaanfe Comp. doen eea Kroon van conftderabele waarde maken, om rot Prefent te ftuuren aan een det Negerfe Piincen aan de Rivier Gambia, daar zy hunnen Han del gaan opregten. Voor eenige dagen zyn wegens die Comp. onder Iter Escorte van 2 Oorlogfcheepen uyt de Haven van Duyns in Zéé geloopen 6 Scheepen en zoo veel Sioepen, inhebbende het noodige om op de Kuft van Guinee 2 Forten te gaan opwerpen. Donderdag waren eenige der voornaamfte Dire&eurs van de Z. Z. Comp.nevens eenige der Commifl'ariflen van de Trezaurie, in dé Vergadering der Lords Re genten om over de herfteiltng van het publicq Credit en dat det Comp. te concerteeren maar men wil dat op deeze importante zaak geen rezolutie genomen wierd. Dé volgende dag gingen gemelde Di- re&eurs den Grave van Sunderland verwelkomen en hadden by herrt eene tamelyk lange Conferentie zonder dat men kan befpeuren wat daar in is voorgevallen. De Dire&eurs van de Millioen-Bank hebben bekent gemaaktdat de uytdeeling van 20 ten 100, die laaftlcde Sr, Jan vervallen is, in Obligatien op de Z. Z. zal betaald worden. Don derdag heeft zich een berugt Makelaar in Wiffel den Hals afgefneden. Die dag heeft de Procureur generaal de Informatien tegen de Heet Lowther, geweeze Gouverneur van de Barbados, aan het Hof van 's KO nings Bank over gegeeven welke zaak in de naafte Zitting ftaat fe worden afgedaan. Vrydag avond is Don Jacinto BorgesPietro de Caftro,extr- Envoyé van dc Koning van Fortugaal aan dit Hof, aihiet overieeden. Zaturdag is de Verjgaring dei ontdekkinge van het Bus- kruyt-Verraad na gewoonte gevierd, en het Kanon in het Park en van den Tour gcloft- Die zelve dag kwam van Hanover tyding, dat de Ko ning Zaturdag in Holland ftond aan te koomen, waar op de Detache menten van de Garde du Corps ten eerften naai Margate en Harwich, gematcheetd, en alle noodige tocbcreidfclen om zyn Majt. ie om fan- gen. gemaakt zyn. De Lord Kamerling en verfcheyde andere Loids zyn te Greenwich, om daar op des Konings aankomft te wagten. De Cours van WISSEL is op Amfterdam 32,6, opzigt 30,2988. Rot terdam 32,8. Antwerpen 34. Hamburg 34,4. Parys en Bourdeaux gee ne vafte Fryzen. Madtid 46 en 1 italf. Cadix47. Bilbao 46. Livoino 49 a 48 en 1 half. Genua ji. Venetien 46 a 45 en 1 half. Lifl'ebon s ai. Porto 4 a to. Dublin 15 en 1 half a 16. De Aftien van de Bank zyn 149, van de O. I. C. 180, van de Z. Z. 214 de eerfte Subfcriptie s verlies, 2de dito, 3 de Subfctiptie, dito voot Geld, 4de Sub fit riptie, Sub- fcriptie der Annuireyten Lotery AnnuitesBank Annuites en dito 4. per,Cent geene vafte Pryzen, de Millioen Bank 1S0 Africaanfe Comp. So, dito nieuwe 38, de Beurs Affurantie 19, dito Lond. 19, Jork Build. 19, lnd. Obligatien z verlies, Z. Z. Oblig. 9, cn dito niewe 11 verlies. PARTS den r 8 November. Niets heeft hier zederd eenige dagen zoo veel aandoeninge te weege gebragt, als het ongeluk dat de Koning op den 15de dezer 's avonds is over gekomen in het Kafteel van Muérte, daar zyn Majeft. die dag het middagmaal had gehoudentoen de joa- ge Monarch na de Koers zouw gaan om naar de Thuilleries te kcereu, wierd hy in het afgaan der Trappen door de Prins Karei van Lotharin gen zyn opper-Stalmeefter by de Hand vaft gehouden maar trok de zelve te rug om zyn Draagband war te verfchikken cn de afried on der zyn aandagt op 't geen by deed continueerendc viel de Koning voor over op zyn Aangezicht daar zich teiftond een Confuzie vertoon den en zyn Majeft. gaf een weynlg Bloed uyt dc Mond de ontftelte- nis over dit ongeluk was uytermaten groot, maar men bevond evenwel na korte tuffchentyd dat het gevaar zeer gelukkig met de fchrik ont komen was want de Wonde verbonden zynde ging de Koning in de KarolTe zitren en kwam omtrent 6 uuren in het Kaieys van de Thuille ries waar op de Maarfchalk van Villeroy zich ferftond naar her Pa- leys Royal begaf om kenniffe te geven van het voorgevallene, en om den Hartog Regent geruft te fteiien, die zich toen bevond in de Opera met een groot getal Prtncen en Hovelingen,weike over de tyding van dit ongeluk zeer ontfteld waren doch de voorn. Maartchalk wift deze fchrik te matigen door het vertoonen van een vergenoegd en bly ge laat zeggende dat hy Mad. Prevod ging zien danfen. Die zelve dag wierd by den Hartog Regent wedarom extr. een groote Kabinet-Raad gehouden, gelyk eenige voorgaande en volgende dagen mede gefchied is al zoo wer over de zaaken die de Conftuurie betreffen, als die over het accomodemcnt des Parlements. Den 16de had de Kardinaal dc Noailles een lange Conferentie met den Hartog Regent in zyn Kabi net over de conditiën van zyn adjuflement wegens de Bulie met dit Hof en ook wel bytonderlyk met «fat van Roorne zyn Mandament van Acceptatie is volkomen gereed en daar van zyn albereyds 4000 Ex emplaren gedrukt jhet zelve is zeer aandoener.de en fchynd heei gema tigd doch doorwiocht met tweezints luydende en rwyffelachttge ex- prcffien, die zeer wydloopig en konftig geickikt zyn, 200 dat men ziek vlcyd dat een ygelyk det beyde f artyeu daat uyt zyn volkomen genoa-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1