dei dct Lee" detinva, B>eticF?.ez«ndaa'i ,*hêl Hartibutger Scbip van Jacob jlj vi] dst dé la i Ate. SU ook 70 a 3ó TartaanCn, lange Vaanuygen en Barkerl( te Ioiitolac gebtagt waren,' wieid nodi die zcï.e dag aan y den van het Parlement een Duplicaat over gegeven, Men wi ge Geiegtszittingen, die noch in weczen gebieven zyh, in het kort me- bende omtrCfet 2000b Mah lnfamery v.ynde re Kadiks geene de ftaan vernietig: te worden. Indien de Konir.glyke Biievei. ftand gry- Trouppeïi geb'eeven, als het ordinaire Garnizoen gemeldeTra pen gelyk men het verzekert, is de weêrkomft van de excefiïvé prys dar doot een lerfe Admiraal gecommandeerd word lag. den 2 der Levensmiddelen Onwrikbaar en zujks zal nbch al vrtder lbopen jin het Naauw van de Straat apparent om de Tatraatien Bai als 'ér eene vethcoginge inde Geldfpecien komt by verdubbeling, gè- j Schepen, welke deCavallery en Muyl-Ezels al aan Boord hadd| lyk daS; van een getugt is. De Bankbrieven geven 17 a 18 de Bank Tariffa af ie wagten, als nrleede deMarquis <1e Leede, de Heer Reckenirgen winnen 1 s op de Bankbrieven en de Aöien zyn JafooVS''en andere Generaals l'ertoonen om het Deffeyn tegens Afr c; Den 12de zyn de Academie der Infcriptien en voorireffeiyke Brie*en,c.;~ voeren op gemelde Vloot, waar in zich verfcheide vrywillige volgende dag die der Weetenfchappen en den 14de de Franfle Acade- Heeren en Officieren bevonden was een groote meenigte Art mie met zeer heerlyke Reedenvoeringen geopeni. Het Kanonicaat van den overleden Abt Pafl'art, is ten eerften gegeven aan den Abt van Hat- fcourt Beveron, Zoon van den overleden Maarfchalk. Monfr. de la Ga- lifonniere Deeken der Sufcftiruten van de Procureur generaal is di- ter dagen geftorven. Met de Blieven van Port Louis heeft men dat de Paltfil'che Familien, die naar Miliifipi zullen gaan, reeds geëmbar- ijueeid waren. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 20 November. Te Bilbao en andere Havens van Siscayen was ordre gekoomen, om niet alleen op allé Scheepen die uyt Provence, maar Zt'.fs die van ardefe Ruften kwamen, naauw agt te ge- Ven en roe re zien dat zymet gezondheids Brieven voorzien waren. Kapr. Joféph Paillet lag noch in een goeden ftaat te Barcelona, ^an Nautes zyn véltrokken de Hendrinz Hend. Cornel. &c. naar herwaards tn de Maas; êii de St. joh. Hendrik Lefferfe r.aar de Öoftzéé van St. M arter, de Melkmeyr Johatires Kuyper naar Hoi.ftsur; van Bajonnede -Séhcepen van de Kapfs. du Fleflis, Darius &c.en van Blaye de Juftr. Piet er is ill x Pieter Myndettfe en de Windhond Teunis de Jong,alle naar herwaards. Te Bilbao Zyn gcene Scheepen gearriveeid te Roebelle de Apoftel Petrus Roelof Klyn van hier; te Sr.Marrcn deWindhond Lau rens Gérritfe uyt de Ooftzcé, en de St. Cathatina WjilemWill. Sec. van hier en de Maas; te Nantes de Jonge Jan Corn. Xuyper, dej Gebroe ders Pieter Piet. en andere als meede te Bourdeaux wel 20 Schecpen <n daar onder Jëlmér Ccrnelisfe Eelke Fieterfe, Jan Janflën, Matten Klyn, Andr. Jochems £cc.alle van hier en de Maas 5 eenige derzclve waren, na dat zy groot gevaar hadden uytgeftaan, tuften de Jatmoutfe Banken gedreven, alwaar verfcheide Karingbuyzen lagen. Onder meer andere Stfheepe.i, door de lazfte Storm op de Pomcrfe Kuft gebleeven, was het Schip de 2 Sleutels Hans Jochemie van Gotland naai LubeTc moetende omtrent StraalzOnt was Pieter Tsbrandfé Klyn van Jevér naar Lubek gaande, méede verongelukt; en by Bornholm het Schip de Maria Kapt. William Hunt, van Dantzig naar Londen moetende; van het zelve zouw maar eenig Volk geborgen zyn. Schipper Nane Berens, van hier naar Stettyn gaande; is omtrent Schagen gebleeven. In Teflel zyn verleheide Scheepen, en daar onder de noch j agter zynde Mosco- visva'arders binnen gekoomen als meede'Kapt. ChriftoiFel Klynfmit den 24 pu(Tato van Kadiks vertrokken dezélve meld dat daags te vo- len van Kadiks in Zéé was geloopeh het groot Transport beftaandt in 3 Oorlogfcheepen van 80 tot 60 en een vierde van 40 Stukken, ne vens 30 a 38 Transpcrtfcheepen, en daar onder her Schip de Sta. Roza Den Diredcti'r Cepïvs maakt vodr de laaftemaal een ygelyk dien het aangaat bekent, dat men alleen tot Morgen, zynde Zaturdagdet zer loopende Maand, zyné Loten tot de 4de ClalTezal kunnen veiwi(Telen, en dat de Loten, die na de voorlz. tyd onverwiffeld mogtci' blyven, aan andere zulten worden gcdifttibueert, waar na zich een ygelyk kan reguléeren Amonitie van Oorlog, en allerhande Levensmiddelen geëmbari en zoo men zeyde, ftond 'er met de eerfte Wind eer. tweede Tn van Kadiks in Zéé te gaan, ten welken einde de overige Troupj AndaluZien reèds naar derwaards in marfch waren. Sch. Lolkc lag te Kadiks zeilréé naar herwaards. De, 27 pafTato heeft S Adriaan Adr. van Mallaga naar Hamburg moetende omtreg St. Vincent gewetft by Kapt. Klynfmit welke voor de Wal 0 heeft Paulus Paulufle, van Hamburg naar deWéft gaande. Vo Zaturdag zyn uyt Teffél wel 30 Scheepen naar Baibaryen, Kadi febon, Vrankryk en Engeland in Zéé gegaan, als mede Tames»" en Gerrit Hauwêr naat Bilbao en men twyffeld niet of alle d< rende Scheepen naar Ooft- en Wéftindien &c. zullen deeze dag t£ Zéé loopen. Tn het Vlie of voor de ^tad zyn wc! 25 Scheepen fd' ga, Stokholm, Pètersburg, de Ooftzée, Gottenburg, Noorwegen burg See. binnen gekoomen, als meede Pieter Valk van Drontli»»1 De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 91. Cadix 117 a" 1 half. Sevilief) 115 en 1 half. Bilbao 89. Lisbon 42 a 41 en 0 VênetienSó. Livorr.o 87 en 1 half. Genua 91 Francfort cottgj Ryksd. Dantzig z! 8 Poolfe gr. BrefUti 3 en 1 hgtfte St. Han: en 3 zeftiende St. Antwerpen 2 en 1 half per C. Gent 2. Bruflel ,p, land i. Rotterdam 5 agtfte. De Agio van de Bank 4 en 7 agtft»t0 De Rentmeefler Generaal van de Epargoes is van meéningeop aanftaande Dtngsdag, zynde den 16 November, morgens ten 10 nu Heeden zyn de Pryzen der A&icn, O. I. C. 830, W. 1, C. 12 delburgfe Afliiiantie 34, dito Commercie 1 Vlaardingen 3 4L regt 3 Rotterdam 20 Gouda 6 Delf 14Utregt 4 en de Comp. hebben geene vafte Pryzen. ROTTERDAM den 20 November. Heden waren de Afttei Comp. it a 22 die van Delft 14Gouda 8 Maaslandüuys a van Schiedam Vlaatdingen en den Biiel hebben geene vafte Pi 's GRAVENH AGE den 21 November. Men ftcld vaft dat de van Groot-Brittannien met deeze favorable Wind zyn reys najtC| den zal hebben voortgezet. De Prins Kurakin Ambafladeur Czaar van Groot-Rusland is by eenige Heeren van deRegee weeft als mede den Spaanfen Ambafladeur de Marquis Beretti[||e De Marquis de Poflobueno, gedefigneerde Mïnifter van de KontCI Spanjen aan het BrittannilcHofbevind zich noch alhierdoij] zoo dra het Jagt dat den Britrannifen Secretaris van Staat dc|,ee Stanhope naaf Londen heeft over gebragt wederom in de MaazL zal gekomen zyn naar Engeland te vertrekken. De Biittaniiif|at fter den Grave Cadogan is van Helvoetfluys geieveiteerd, enwa t morgen by eenige Heeren van de Regeeiing. jcn -ve. Hit Katwyk op Zéé te verkoopen een groote quantiroyt Greéne Deelén, lang 18 voet, dik een en 1 half duym, en andere van 9 voer, eeni duygen, 4: Oxhoofden roodeWyn, nevens eenige Maden,Touwerk &c.die gadinge daarin heeft, koome ten dage voornoemt. Burgcrmcefteren, Scheepen ende Raa'den der Stad Zwol, uyt het berigt van de Diie&euren van de Expeditie, Commercie en Affufaoti/1®' pagnie haret Stad vernodmen hebbende, dat ziéh alsnuch niet in ftaat te vinden, ter oorzaak van her Winter-Saifoen, eenige confiderj1.1 gotic aan te vangen, hebben goed gevonden de 1 Teimyn van het 2de Fournift'cment uyt te ftellen tot den eerfte» Maandag in Maart 17'1® belofte, op der Dtrefteuren verzoek, dar in geval zich egter iets mogt opdoen, waar meede aan de Compagnie voordeel zouden kunne van aan dezelve zoo veel Penningen immiddels te zullen vérftrekken, als gemelde Direöeurs daar toenoodig zullen oordeelen. En 01 u der avantage asn de voorn. Compagnie toe te btengen, (laan haar Ed. Gr. Agtb. af van het half Transpotrgcld, als meede van het eer beitje vdof den Armen, zulks dat voortaan daar aan maat een, in plaats van 2 zal worden gegeven, n'' Chriftiin van de Bloquerye, gefurrogcerde Executeur van den Tcitamente van Bartholomeus vandei Burg, over'eeden te Amfterdam IVt reéit allé Erfgenamen, zoo fideicommiflair als andere, als meede de Erfgenamen ondet laft van vrugtgebruyk re gedoogen, wegens de1 r fen ofte NaTatenfchap van den voorn. Banhöloméus vandei Burgdat Jacob Cfocsbeek vandei Burg, ufufruékuarts ofte fideicommifi: genaam van vcele Goederen nagelaafen by meergemelde Bartholomeus vander Burg, is oveileeden, en dat hy Executeur vervolgens v jéinge is wegens zyne Adminiftratie rekeningé te doen en de Gelden aan yder daar toe geregtigt/Over te geeven verzoekende derha yderdie nreend geregtigt re zyn tot de voorlz. Eiffeniflezich voor primo December gelieve aan te geeven aan den voorn. Executeu ziende tot Amfterdam op de Prince graft, tuflehen de Uytrcgtfe ftraat en het Muvder Veeren zal dén Executeur na den vooru. eerften n£ bei zyne rekeninge opuraaken, om die te doen aan die geene die hun in tyds zullen hebben bekent gemaakt. 00 P. Cnkelboer, J. en D. Bontekoning Makelaars, zullen te Amfterdam verkoopen op Maandag den 25 November 1720, op den Nieu'"' in <ie Witte Zwaan, een parry Hourwaaren, beftaande in 13000 extra puvks Blanke Coperwykfe Greene Deelen, en andere Noordle en 1 Dneléir, een groote party Sparren, Juffers en Rommellaft nevens allerhande loorten van Balken, en eenige Heymatten. r Jan van Blanken en Jacob Macky Makelaars, zullen tg Amfterdam veikoopen op Dingsdag den 16 November 1720, 's avonds ten j ih de Nes in de Brakke Grond, een party extra puyks puyk St. Thomasfe Catoenen leggende als by Notitie word aangewezen. J Filip Piek Makelaarzal te Amfterdam veikoopen op Woonsdag den 27 November 1720des morgens ten 9 en 's namiddags ten i £j in Oudé HeCre Logement, een groote party Lakenen, beftaande in fuper fyne gemengelde Leydfe Lakens, van 9 quart en 8 quart brnl)s lerTy geverwdc InTandfe diro, Violette, Blaatiw, Root, Kloemerant en Swart, een patty Engelfe van diveife Snorren, een party zoo Inla Vytlandfe Manufaöetuien, fyne en gemeene Chltfen, witte Linnens, eenig Huys-Cietaad, als Beddens, Ledikanten, Stoelen, Spiegels, ü.j-0 guide, zwarte en Olyvehoute Lyften &c. en andere Goedeten meer alles daags voor de Verkoopingte zien. Jacob Magnus Makelaar, zal te Amfterdam verkoopen op Donderdag den 5 December 1720, 's morgens ten pen 's namiddags ten ïii 'c Oude Heere Logement, een parry Niewmodefe Couleurde, Roode, Blaauwc en Zwarte Lakenen, en verfcheyde andere Norwichfe catftehslyk witte geblomde en couleurde Damaften, geftreepte en geblomde Kalamanken geftteepre Gryntjes, Sargie du Bois, Satire ftamtne's, couleurde Sergies, geftreepte Flenellens, Zyde en Wolle Stofjes en andere Goederen meer daags voor de-Vetkooping te zi n v Te Leyden by Hendrik van Damme, is met Privilegie gedrukt en wotd uytgegeeven, de Onfterfelyke Helden op den Zeegeöwagen Geloof, na huor.e dood de Weeteld Omgevoerd, rot voorbeelden voor de volgende Gcflagten zvnde een nette verklaaring en uytbreii '0[ bet eifde Hoofdftuk van Paulus aan de Hebreen, met veele naauwkeurige Aanmerkingen en Oudheeden opgehelderd, 2 ftukken in qu: <ïe Meflias gepredikt aan zyn Kerk, door alle tyden, als een Koning det Gcregtigheid etj een Koning der Viecden, en andere verklaari quarto alle door Laurentius SreverflootJezus Dienftknegc in z.yn Gemeinte te Leyden dezelve zyn meede te bekoomen te Amfte )QC And., van Darurrte, en by alle Boekverkoopers in de voornaamfte Steeden. 0] Te Bordtecht by Joannes van Braam, en re Amfterdam by Gerard Onder de Linden, ftaat by Infehryvinge gedrukt te worden Lexica 'typicuMf óaer»- of Woordboek vein grvjyde en onjtvjyde Voor- en Zinnebeelden, waar in Perfionen Dadm Tyd'" Plaatsen Duren P anten Kruiden, Vijf hen, Vo*eten en wat verder m de liBladen en by de Aloudheid tol Voor- en Zinnebeelden beeft ge/hebt benevens de meiti vein e iele ei On' leende jreekvsyz.cn en Toedelingen, sen voerrnykworden behandeld het Letterlyke naauwketsriglyktiy'gehaa'il de Voorbeelden verrei tot hunne Tegenbeelden overgebra:tde uiaare beetiedenijf der Zinnebeelden aangewez.ende oneiyentlyke dpreekiuyz.en verkjaarten ontilbare Plaat, en'be. TejTarneati, uyt de Oudheid rn J roten, na den aart der Gelykenijf n Voor- tn Zinnebeeld n itytgelcgt en opgeheldert door Marlintis foning, te Nicuwpoort m' Holland zullende dit Werk beftaan in 6-Stukken in Folio, welke ook in 3 Banden zullen kennen gebonden worden. D genifl'en tier Fiofeflcoten en Godgeleerden, wegens de voornefielykheyd en noodzakelykheid van dit door bcarbevd Werk, zyn te zit Boekwinkels van de voorn, van Braam en Onder de Linden b;* wien ook de Conditiën van Infehryvinge, benevens een Proefftuk deiV den, als ook van de Letter cn Papier waar meede en waar op dit Werk ftaat gedrukt te worden voor niet te bekoomen zyn gelyk o j, jvteefte Boekverkoopers iu de andere Steeden der 7 Pxovintien, \rf welke ook ingetekent kan worden. Het Scheepje, dat voor omtrend 3 weeken te Katwyk geftrand is zonder dat daar eenige Menlchen op gevonden wierden, en gelaadi Greene Deelen, Pyp-Duygen en ook eenige weynige Oxhoofdetf Roode Wyn, zonder dat de Naam van het voorn. Scheepje kan gek Jen, en wc4 een Barkentyn fehyr.d te weezen, waar achter op de gedaante van een Juffrouw gefchilderd ftaat, word roet deeze een ydet Ur Jbhouwd die eenige eygendom in gemelde Scheepje mogr hebben, zich te Katwyk voorn, te adicfleeien. T« ïatydenj»ódrukt by FELIX-DE KLOPPER, op de Srcedeftrsat over 1ï« Stadbuya. Den %x Nov®nit>«r 171». M*t Prhikgit,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2