LEYDSE Vrydagfe Coufafot. I T A L I E N. "'^uytsland en d'aangrenzende Rylcen, enz. V R A N K R Y K. \}tó> i zi| «1 ttei C. laai hr i va, en ATELS den 19 Oftober. De Galyen laaft uyt Sicilien gekomen, haat Qnataritïine geëyndigt hebbende, zyn in deze Have ge arriveerd. £>cze morgen is het ovetige van het Regiment van deh GtaVe Guido van Startemberg door hef fceikelyk Gebied Yl .ómbatdyen gematfchcerd. De'Dóchter des Prince van San Se aat met de Marquis Setra te trouwen gelyk men zegt dat de er van den Hartog van Acceiénzr met de Marquis van St. Vin- jgnatelli mede zal dóen. Zondag avond was hier een gerugt dat Hospitaal dtztt Stad een Man aan Teft-Ziekte geftorven was j de Magiftraat over de Gezondheid het Lyk hebbende doen ope is zulks onwaar bevonden. ÏOME de» z November. Maandag morgen liet zich de Paus uyt irinaal naar het Vatikaan brengen daar zyn H. de Mifte deed i.waar na hy zig in de St.Pieters Kerk begaf,om dcLichamen van jftclen Simon enjudas tebezigtigen: des avonds weêr in het Qui- keerende, pafleerden hy de Straat Lon^ara, dm te bezichtigen de ringc van het nieuw mineraal Fontein, dat men op den Oever Tibet ontdekt heeft. Gifteren, zynde het Feeft van alle deHey- en heeden dat van aller Zielen heeft zyn H.-gcallifteett in de eh welke ter dier occafie gehouden zyn. De PrïncefTe Utfini Tizire ontfangen van den Ridder van Sr. Joris by wie die Prin- jikwils de avohd-Maaltyd gaat houden. De misintelligëntie tuf- le Princefl'en van Piombino en Utfini is bygelegt in een Vizife fteteetfte aan de andere gegeeven heeft. Den Abt Codati, Auditeur H J Kardinaal Fabroni, is tot Audirtur van de Nunciature te Vene- figefteld. De Kardinaal Aquaviva heeft Audrentie gehad by de zyn H. te communiceeren het vettrek der Spaanfe Vloot met fouppen uyt de Haven van Kadiks waat op de Aanhangeien 1 Pretendent tén eerden zeer lchadelyke en kwaadaardige ge- deedeh verfpreiden welke oorzaak waren dat vecleEngelfeen S Lords die zich hier by den Pretendent bevinden naar 0 en Genua vertrokken zyn, om van daar naar Spanjen over te Z De Kardinaal Gualtiéii is zeer fubit naar Orrieco vertrokken, o'tallê zyneDomeftiquen afgedankt, niet uytzonderinge van vier zyn dienft zullen continiieerenop zyn vertrek heeft hy bevel :n, cn om zyne Paarden te vetkoopen 5 en men zegt dat zulks ont- elei om dat hy zedetd eenige Jasten herwaatds geene Inkomften ,cm»e Abdyen in Vtankryk getrokken heeft ondertuflehen blyft dinaal zich gereet houden om by de geboorte der Gemaalinne icnji Pretendent te kunne» aflïfteeren. De Kardinaal van Aithan is sscati te rug gekoomen en heeft een extr. Audiëntie gehad by de|. Men heeft tyding dat de Kardinaal Spinola, geweze Nuntius nyi Hof van Weeuen te Loretto is aangekoomea waar om men die e oogenblik in deeze Stad verwagt. ngi ETIEN den 9 November. Zaturdag nademiddag zyn 2 onzer ie dfcheepen in welke zich de Hr. Ruzzini onzen extr. Ambafia- fksi de Porie nevens zyn Gevolg bevind in 2 j dagen van Tenedo ue deeze Have gekomen daar zy na 'r opkomen van het Water tde ;tendeom iQuarantaine te gaan houden. Uyt Dalmatien is ty- .00] at de Gtenslcheyding tot by het Stéedje Prolacco genadetd was ramiden albereids opgciegt wierden en dat de Genetaal Mo ver naar Vetlizza gegaan was om de Limiten aan die kant'mede te ege ren. Maandag, 's Keyzeis Naamdag zynde, heeft zyn Keyzetl. enl, Ambaftadeur veele Heeren ter maaltyd onthaald. De Gtaaf 'outnevens 6 andereis by den Raad van Tienen op levens- 6 uisannen en her Placcaat dien aangaande afgeleezenis op de legie Flaatfen aar.geflagen en publicq verkocht; doch men ziet met lering dat daar in geen mentie word gemaakt van de Crimna yni «gaan hebben. Van Modena is tyding dat den Hartog alle de in tien een tiende vethoogd heeft't geen den Koophandel geen geil zal toebrengen. in is NEN den 9 November. Dewyl zich de regeerende Keyzetinnc :nt 1 Buykloop geincomodeeid vindtwjffeld men of haare Keyz. morgen wel by de voltrekkinge van het Huuwelyk van haar f e de jonge Gtavinne van Kuenburg met de jonge Graaf van zal kunnen tegénwooidig zyn zelfs gelooft men niet dat zy g op bet Klooffer Neuburg zal kunnen vetbly ven om aldaai van St. Leopoldus bytewoonen daar en boven vteefd men dotre Majeft. niét fcliielyk van dit ongemak zal ontheft worden, eit.iwcer voorcenige dagen ontftaan, heeft op den Donau 2 Sche- Gelitt Ooffenryker Wyren gelaaden, in de Gtond gezet, dootwclk iquefc den Eigenaar volkoomcn geruïneerd is; en het zelve Onweer niet nagt zoo fterk toegenoomen dat verfchéide Huyzen in de tooien om rcr geraakt, en ten platten Lande groote fchadens ge- yn. Van de Equipage des ovetleeden Generaals Steinville, die 1st t gcarrefleeid was, zyn deKoffets&c. daar zyne Schrifturen en >izatn in vaten, omflagen geworden, doch het Goud en Zilver, in e cn toon niet uytgedrukt zyndeis in her geheel aangehouden en idei aam geconfisqueerd geworden het getal der Sollicitanten,om ïn zyn dood vacant gevallene Generaals en Commandants-plaat- ven er Vorftendom Zevenbergen groeit dagelyks aan alhoewel ten rttouwd dat de Graaf van Virmond dit genetaal Commando isrni itn zal. Met een extr. Courier uyt Poolen heeft men tyding 'oodtn, dat de Ryksdag aldaar wel mogt komen te fcheiden, zon den? tcn fgveute van de Koningofce de Frincen iets zal worden af- lefjblii om dat de Fooien abfolur willen dat de Genetaal Veld- kalk Flemming zpn tot nu gevoetde Commando zal néér leg- 1 DdUf aan de Poollie groot Veldheer gegeven wotden. Zóo eenige •y A gtfleten een Courier van hiet naar Liftebon afgevaardigd. JENSBURG den t Novcmber. De BifTchop van Wotms, de in- R en met donDiuk gemeen genaakte klachten van zy no Lmthet- fe Onderdanen willende verzwakken, heeft door zyne Minifter alhier de Grieven, die hy voorgeeft tegens haar te hebben, met den Dtuk pu blicq gemaaktdezelve betlaan wel een half Boek Papier, en de Fey- ten daar in vervatverklaren zich zelfs een by malkaar gezogte hoüp Onwaarheden te zyn, waar mede hy haar tracht te beklacder. cn hate- lyk te maken, en om haat daar mede zoo 't mogeiyk is te beletten het veikrygen van fatisfaftic wegens haare voorgemelde Grieven tegen den BifTchop aan het Evangelifc Corps alhier over gegeven. Men verzekert dat gemelde Evangelife Corps een opftel gemaakt heeft van alle de Be- zwaarniften die zy tot lallen der R. Kathol. Frincen zyn hebbende, en men voegt 'er by dat die albereids in handen zyn gefield van de Kat-, dinaal van Saxen-Zcirz, om, ingevolge de verklaring door zyn Keyr zetlyke Majeft. aan meer gemelde Evangelife Cotps gedaan deswe gen Juftitie te bekomen vermits den Koning van Ptuyüen zyne Re- prcfailles inderdaad ingetrokken en de Klooflcrs met derzelvet Inkom ften aan de Monniken weder gegeven heeft welk Faclum nevens een. menigte andctc Documenten door zyn Eminentie met een extr. Cou riet naar Weenon is afgezonden van waar men alle dagen op de eerft geprezenreerdc Memorie antwoord te gerooet ziet. Men wil verzeke ren dat de tweede Keyz. CommifTaris by daeze Ryksvergadeting naar Weenen zouw vertrokken wezen en dat by voor zyn vettrek met de Keur-Mentfife Gezantdie mede van zyn Party is, lang in Conferen tie heeft geweeft waatom men vaft field dat hy het Weenet Hof zal trachten te beweegen-om zyne Inftru&ien tegen de Pioreftanten in te nemen en zich daar na te gedragen daar tegen heeft het Evangelifé Corps aan de te Weenen rezideerende Proteftantfe Miniftcrs by Milü- ve vetzogtde Memorie die zy aan de Principaal CommifTaris gcpie- zenteert hebben met hunne goede Officien te willen ondetfleunen. De aanhoudende en toenemende Vyandlykheden van het hooge Stift Speyer, hier met den Dtuk gemeen gemaakt, behelzen het volgende. Zedetd dat de Evangelife Keutvoiftcn en Standen hunne Religions- bezwaarniffen aan den Keyzet ter remediecringe hebben over ge geeven en die met den Druk gemeen gemaakt, heeft geen dei gravee- rende Standen zich in het vexeeten zyner Ptoteftantfe Ondetdaanen zoo uytgezondetd en vootbedachtelyk tegens de uytgegevene Keyzet- Iyke Refcripten en Ryks-Conftitutien aangekant,als het Geeflelyke en hooge Stift Speyer, van het welke men zoo wel door de BifTchop zelfs by het aanvaarden zynei Regeetinge, als verzekeringen te Regensburg door deszelfs Gezanten gedaan, niets mindets als zodanige Gewelde naiyeh had verwagt. Uyt de voorige gedrukte Bylaagen, 1S Vellen be- flaandc blykt wat Dadelykheden zedeid 6 Maanden ouder de Regee ring van den tegenwooidigen Biftchop tegen de Stad Speyet ondernoo- men zyn, waar onder veele Stukken gevonden worden die aanlcidinge geeven tot Optoer, Moord en Doodflagen gelyk onder de Regeeting zyner Voorvaderen wcrkelyk is gefchied en daar dooi op nieuw had den kunnen gebeuren. De vierde Bylaage toont fpecialyk aan hoe het hooge Stift 2 Veeiknegts, die Burgers der Stad, en by dezelve aange- fleld waren, tegen de Voortegten van de Stad heeft afgezet, en in der- zelver plaats gefield Onderdanen uyt het hooge Stiften toen de Stad zulks met de Conllitutie flrydende niet wilden toeflaan heeft de Vorftelyke Speyetfe Regeeting gemelde 2 Veetknegts gevankelyk naar Philipsburg gevoeld, en die zelfs onder geene fuffifante Borgtocht wil len ontftaan over welk nieuw geweld de Magiftraat der Stad Speyer by het hooge Kamet-geregt te Wetzlaar geklaacht én een Mandatum inb bitorium verzocht heeft't geen haar den sde OQober 1720 ook gege even is maar hoe verachtelyk zulks by de Votftelyke Speyetfe zyde aangezien en hoe vreynig die voorneemens is, zoodanige beveelen te gehoorzamen, is uyt de Vorftelyke Regeerings-Proteftatie en de by dex Stads genomene Rezolutie af te neemen, en zulks blykt wel byzondex- lyk in het naauwet opfluyten dei twee onfchuldigen Burgers, in plaat* dat die op vtye voeten zouden gefield worden. Op dat nu de geheele Waeteld zouw kunnen zien met welken verbitterden gemoed zulks by het hooge Stift ondercoomen is 't geen het daat by nock niet heeft willen laten beiuflcn maar zich in tegendeel benaatlligd om die van dc Stad hoe langei hoe meet te plagen,zoo word van de Biffchoppely- ke zyde het ongegtonde en wrevelige Procesdat de Stad Speyet voor meet als 65 Jaaten aangedaan en in de Osnabtugfe Vreede vernietigd is, wederom hervat, met bedreyginge om des Stads Voortegten gewel- dadig weg te neemen waat tegen de Stad haar wel gegrond techt 011-. dei de Bylage E, onwedeifpteekelyk heeft aangetoond. Hief uyt kan ydet Onpaitydige ootdeeleo, of men zich aan de zyde der Stad niet op gevoechlyke en volkoomen betaamlyke wyze heeft gedragen en hoe zeer gemelde Stad, om deszelfs volkcmene tuïne voor te koomen, ee» krachtig Schutsheer noodig heeft. PARYS den 1 j November. Giftere kwam den Hattog Regent voor den avond te rug van St. Cloud daar zyn Hoogheyr het middagmaal met Madame had gehouden. Alle de Prineen van den Bloede, geven hunne Vizites aan de Hartoginne Donatie van Btunswyk Hanover. Men is zeer verlangende na den uytflag van het accomodement wegens de Conflitutie; de Kardinaal de Noailles beeft zyn gematigd ofte ver zacht Mandament van acceptatie noch niet gepubliceett. De Courier dooi de Hr. l'Affiieau van Roome afgevaardigd, btepgt een niew Plsn van bylegging der veifchillcn onder de BiÜchoppcn te famen gelteld op dat van den overleden Kardinaal de laTremouille.'t geen men zegt gedraait en herdtaait, doch inderdaat niet veel krachtiger te zyn. Men fpteekt van een nieuw Syflema, dat doot den Abt van Sr. Pierre op het Plan van de Heeien Paus gepubliceett zouw wezen. Dé Cancelierde Zegels aan het Hof over gegeven hebbende is nu niet als ad interim in die Bediening by de overgave wil men dat die Minifter zouw gs- zegt hebben dat hy'tot nu toe veel gedaan en op zich genomes had, maar dat alles dooinaclftig en bezwaariyk wietd en dat hy de Brieven van Patent, om het Parlement naar Blois te verzenden niet kon ze geleu. Na dat gemelde epese Bticveu, gelyk in de voorige geaaeldir,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1