LEYDSE X 3 W oonsdaefe Courant. N®. lyS :ir S P A N J E N. 1 T A E l E N. Duytsland en d'aangrenzende Ryken, enz. V R A N K R Y K. ml o it ch 171*3. A hri A.DfKS den nOftobet. Dtwyl men hier alle befcwattie Séhee- pen tot de Expeditie op Africa in beilag genoomen heeft, zul len de Galjoenen niet voor Maait of April kunnen vertiekken. Men verwagt dagelyks te rug hét Engels Oorlogfchip, d?t het r gebleven Schip, naar deVera Crux moerende, heeft geconvoyeert op dé hoogte van de Canarien, van waar geconfïi meert wórd dat de oriogfeheepen van den Admiraal Guevara In 10 dagen uyt de Ha- a te Vera Crux zyn gearriveerd zoo dat men gemelde Scheepen J ens de daar zynde Koopvaarders en het Threzor, zèkerlyk in Nov. er verwagtals meede de Scheepen uyt Buenos Aires 3 van waar tvding hepft, dat het Garnifoen van gemelde Plaats had verdrce- 4 franffe Scheepen van St. Malo waar in men te Rio de la Pla- luyden was ladende en waren van de Officieren en Matroo- die reeds aan Land gegaan en Hutten gemaakt hadden, eenige ge- ïl en de meefte gevangen genomen. Zoo men zegt liaat in 't kott Advys van hier naat Kattagena te vettiekken. I1LAAN den jo Oftober. De Banquiérs en Negotiatitèn ih deeze ■kt voor eenige dagen by den anderen vergaderd zynde, óm midde- t e beraamen ovet de droevige roeftand waar in zy zich bevinden 3it i de groote veranderingen gemaakt in den Koophandel en dé dalfpecien inVrankryk, waar by zy confiderabel geintrefleerd zynde, en beilooren te verzoeken des Keyzers Frotettieen dat die haar e procureeren de befte Cn convenabelfte middelen tegen de groöte rei »cn waar aan zy geëxponeerd Zyn byzonderlyk met de Stad jytjsdaar zy voor zeer confiderable Sommen in Kdopmanfchappen nt jffeften aan haare Correfpondenten hebben gezondenten welken acde zy eene wydloopige Memorie, alle hunne belangen betreffende, delen ontworpen zyn Majr. zeer ondeidaniglyk fmeekende deszelfs ienjhtige tuffchenkomfte en protexie by het Hof van V/ankryk te wil- :ur imploieerenop dat zy hunne Zydens, andere Koopmanfchappeh etl fFeften die veele Millioeuen in waarde of Geld beloopen, zouden I Bi en te mg trékken, op den voet en Cours van het eynde des voort- ere aars 771.9, op welke tyd hunne fchadens begonnen zyn. UNCHEN dén s November. De Keürvorft béreid zich orn naar n :nfe!d te gaan, tor het bywoonen van een groote Jagt, dié aldaai gehouden te worden, daar zyn K. V. D. nevens alle de Princen 1 o ref dagen ftaat te blyven; en men verzekert dat zich de Hattoginne nanda daar meede zal bevinden na het eyndigen van dc Jagt de Hattog Didcrikverheeven Biffchop te Regensburg naai ia- [nl>d le keeren, tot het voortzetten zyner Studiën,waar in dien Prins ca buyten gewoon byzonderd. De Baron van Erf, Envoyé des Ko- 1 van Groot-Brittanaien aan dit Hof, en de Baron van Sikkingen ,^-t Kamérling des Kcnrvorfts van de Palts zyn na dat zy hunne mifficn geëxecuteerd hebbenvan hict vemokkén zeer voldaan hét onthaal en de groote beleefrheeden die men haar bewee- nt eeft zoo van wecgen de Keürvorft en de Princen alsdeMini- vCl en generalyk door 'r geheele Hof. Den Grave van Torring Jet- II ich Ambaffadeur van de Keürvorft aan het Hof van Weenen is M A aangekomen, nevens de Hr. Morman zyn K. V. Dts. Envoyé aan e3 ldc Hof doch ftaan ten eerften derwaards te keeren. Den zsfte loorlede Maand heeft Maria Anna Charlotta Princelfe van Beye- in den ouderdom van 24 Jaaren na een geheel Proefjaar te heb- ln ivtgeftaan, Profetfie gedaan in het Franciscaner Kloofter, dat een 3n innig Oord is, niet alleen door het groot getal Princéffcn en Da- lan den eetften Rang, die daar onder het Geeftelyk opzicht hun- 1,10 evens hebben ten eynde gebtaclu maar ook door de ftrengheyt Lcontinueele Vaftcdagen die men daar in agt neemt 't is dit Huys, «e e Princelfe, verachtende alle de voordeelen die zy door haare Ge- *5' e zouw kunnen verkrygen, vetkooren heeft om zich aan den He- a Sip te offeren. De Ceremonie ter dezet occazie gehoudenis een 11 ytmuntenröe en beweeglykfte geweeft die men ooit te vooren ge- heeftde Kerk was prachtig vercierd; en men had een Ttoon op- aj t voot den Biffchop en Ptins van Frrpftngue die expres gekomen m daar de Pauflelyke Dienft re verrigten, de Gelofte, en Ptofeffie 1 ,.'le Ptinccflë te ontfangen daar was noch'een andere Troon die 1 .venei was, met een prachtig Gehemelte daar boven,daar de Keur en de Princen gcplaaft waren in het ronde der Ketk waren Zit- n voor de Heeren en Dames van het Hof, d:e daar alle in uytftee* t vreugde affifteeiden de Lyfgaide was in de Kerk gefteld om e iede ordre te behouden, en het Regiment Gardes te Voet was buy- ezelve gepofteert, om alle Coufuzie te beletten de Keurvoiftin- Hartoginne bleven met de Princeffe in het Koot dei Kloofterlin na dat de Miffe doot de Muzikanten van de Keurvoift gezongen IPu ging de Biffchop van Frfyfinguenevens zync Affiftenten, met de ,vci :le Kemvorftelyke Familie in het Kootdaar hy de Gelofie van 'e inceffe ontfing en die zy met zoo veel volftandigheyt uytfprak, ei' *r zich alle die tegenwoordig waren van verbaafde. De Ceremo- cëyndigt zynde wierd de Kloofter-Gemeente door de Keuivor- ^'etreffelyk ter maaltyd onthaald; en de Keürvorft met de Princen, es den Prince en Biffchop van Frcrfingue de Affiftenten eu die van Hof, kwamen het middagmaal in het Hof houden. iGENSBVRG den 11 November. Ecrgiftere namiddag deed hef -■ 'agelife Corps een Deputatie van 4 Hecren aan de Kardinaal van c-Zeyts om heni te communiceercn dat een Exprefl'e van den Ko- tc1 van Pruyffen was aangekomen met tyding dat by zyn Majeft. al,rletdaat begin gemaakt was om zyne ondernomene Reptefailles in "jdtken door de teftitutievan het Kloofter Hammersleben <11 eeni- lloofters te Halberftad, waarom de Deputatie aandrong dat nu met Jive promptitude behoOrlykc ordres mogten toegezonden worden 4e Keutvoiftcn van Maynts cn de Palts on1 de Grieven der ïtotc- :n hel m ftanten in htrnné Héerfchappyen zohder léngcr ttyt^ei te icdreflcren isl I waar-óp zyn Eminentie antwoorde dat hy het aanbrengen van de üev"É putatie ten fpoedigftc aan zyn Keyzerl. Majeft. zouw bekent maken erx dat hy niet twyffelde daar op eene voldoende Rezólulie té zulien ont- fangen, die men in hef kort te gemoet ziet. Voot «énige dagen hebben- véifcheyde Proteftantfe Minifters de Cöpyé van een Fauffc'jyfce Bnef ontfangen, gedateerd den i« December des voorleden Jaars, waar van den inhouwd in een myner voorigc geneld iswelkè Britfin dë Ver gadering van het Evangelife Corps is geieezen en zal óngetwyffeld aan den KCyzer worden toegezonden, om de confpiratie van 't Room- fe Hof wacreldkundig té maaken en den Proteftanien de Oogen noch meerder te openen, op dar zy daar tegen eènpaariglyk allé verèyfchtê maatregulen zouden mogen nemén. Zyn Kéyzerl. Majt. heeft de Con- cluzie van de Ryksvérgadetihg, nopende de veiméerdering van hét ge tal det Regrets in de Kamer van Wetzlaar töt het béter adminifttcrca van de Juftitiegoedgekeutd. Een Brand die hier gifteren ontftend wierd vermits het ftil Weef was tydelyk, «n zonder metkelyke fcha- de veroorzaakt te hebben geblufchr. PAKifS den 15 November. Zaturdag arriveerden een Courief van Roome zoo men verzekert met den uytftag van dat Hof aangaande de Coollitutie VmgtnttHt. Den Harrog Regentzondeiling achtinge hebbende voor de Heeren Biion en van Canillac, heyft haar de Hartoga Brevetten doen vetktygen. Zondag is het Ba! houden begonnen in hat Koningl. Paleis, maar daar waren geene Vrouwen en zeer weinig Mans. Die zelve dag kwamen eenige Officieren aan den Hartog Regent ver zoeken dat men hen haart Bankbiicven vol uyt zouw betalen waai °P zy geen veinocgend antwoord ontfingen die zelve namiddag, gaf den Hartog van fiouibon Vizite aan de Hartoginne Dóuariere vait Hanover. Dén eerften Prezident en andere Gedeputeerden van het Par lement begaaven zich voot cènige dagen naar bet Pajeis Royal, en ojv hun volllandig blyven in het niet regiftteeren wieid haai by 't Hof. gezegtna dat men haar Styfhpofdige had genoemt Mm Hteren gf tu/t op uwe kaften de rept.e naar Blott moeten ondernetmen gelyk dt Hcec de la Vrilüere den twaalfde, 's daags naat St. Maarten, in den vroegen morgenftond hen ook opene Brieven bragt tot dé vérplaatzinge naat Blois ,met abfolut verbod zich te ve/gadeten. Den eerften Prczidenc- had aan zyn Huys een fchoon Concert van Muzic^ en een tieftéiyke Maaltyd vervaardigd, maar op het ontfaiigen deezer ordrè, wierd alle» verfchooven, en yder begaf zich naar Parys om het noodige totderei- ze naar Blois te doen gereet maaken. De Zegelbewaarder eenige dif- ficulteit makende pm de ppeoe Brieven tot deeze verplaatzinge te ze gelen, wtyd hem zulks by *t Hof geordonneerd, als wanneer hy dezel^ ve zegelde en r.qdcid heeft riten gezegr dat dfen Hr. de Zégels heeft, over gégeeven, maar m»n heeft de waatheyd daar van noch niet kun nen vernemen. Dingsdag was de Procureur generaal «vel z uuren in het Huys van den eerften Piezidchr, van waar hy zich naar het Faleys Ro yal begaf, het geen aan 't Publicq ooizaak heeft gegeven te zeggen dat het Parlement zieh aCcomodccrdcn. De fchikkinge des Parlemcntc te Blois eenige tyd noodig hebbende, zegt men dat dé Kamer van Va catiën tot den 2de December gepiorogeert is. Het Regiment te Voet van Ia Mark, dat in 1000 Mannen beftaat, zal te Evreux geïnquartierd worden. Dingsdag zyn hier jo a 60 Vrachten Biandltout aangekomen* en daar worden 'er noch 6 a 700 verwagt.' Die zelve dagóntftond eea. gcrugt dat de ftraat Quincampoix weêi aan de Miflifipile Makelaars e» Beunhazen zouw toegedaan en de Vertrekken in de Beurs, aan de 60 Agenten in Wiffel tot der zelver Handelingen gegeeven worden j maar die ydele hoop is in rook verdweCnénzelfs matlcheért de Wagt en dc Matechaullée dagelyks door dc Straaten om allen Handel te beletten*, doch men gtypt weynig AftioniftCri, om dat de Gévangenhuyzen daar. meede zoo bezet zyo dat men ze niet weet te bergen waarom meet fpreekt van eenige dcizelve naar Miffifipi te zenden om haar te doen zien op wat Land hunnen Handel gerigt is. Men had gedagt dat door de kortheid der tyd, gegeven om de Actiën in depozito te brengen dc Aftioniften genootzaakt zouden geweeft zyn tot hét veikrygen van Aftien, zich van derzelver kleine Brieven te ontdoen, om dat de groo te van dag tot dag vetdwytien. Men fpreekt van de tafie GoederCA op een vyfde der lnkomften te taxeeren. Uyt het Dauphtné is tyding dar den Aardsbiffchop van Vienne en de Biffchop van Sr. Brieux overlce- den zyn, en dat de Biffchop van Poitiers zeer gevaarlyk krank fs. Deo Abt Paffart, die 50006 Liv. Jaatlyklé Renten had, is ook fubit'gcflor- ven. Wegens de ftaat van Marfeillien ziet men hier éen Brief door ze ker Officier der Galyen gefchreeven inhoudende eat van loooo In- woonders van Au&agne, maar )6o in wezen 2yn, én dar alle dé andere door de Peft-Ziekte gefneuveld waren. Daar tegen ziet men een andere Brief van Marfeillien, volgens welke dc Ziekte daar zoodanig vermin derd was dat de Neiing doende over geblevene Huysgezinnén haarb Winkels weder' begonden te openen als te voofen dat zich de Com municatie daar wtit begon te hetftcllén én vermits de noch weynigcf Ziek zynde onvermogende Menfchen van dag tot dag in gezondheydl toenemen heeft men die alle naai de Hofpitaaien doen bténgénom ze daar rot der zelver geneezrnge te laarén blyven dëeze groote ver- A andering wotd toegefchieven z'an de fnfte N. O.Wind, die men zederj eenige volgende dagen gehad heeft en indien hét den Almachtige» behaagt de befmcite Lucht door deeze verkwikkende Wind noch w„t ie verdryvénhoopt men in her kott volkoomén gezuiverd en bevryd te zyn. Mén was bézig een Lyft te maken det geériei die vali hél be gin dér Ziekte tof dë merkelyke afneemingé geftóiveü zpn en men befpeurd alreeds dat het getal der Overgeblevene meëidéi zoüw zyn al* gedagt wieid én veimits dé inlrouden deezef Brieven zoo veel ver- lchillert zal men de abzblute zetkeiheytf va'rt den ftaat aldaar nadec moeten afwagtén. Tot het uyt geven det Paspoorten zyn aaugefteld den Aardsbiffchop van Kamerik voot die aas de Vteemdelingeu de Hf. le-Blanc aaa de Officieren, en de Lr. van de Politie aan die van*1-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1