LEYDSE •<ta. Maandagfe Courant. d? nf 'P de Be en d« r t No N. SPANJE )zllDiKS den 21 Oftobcr. Men is met het groot Transport zoo reire geavanceeid dat bee binnen 4 j dagen zal kunnen in Zee loopen. Naar Tariff*daar de Royierye geë'rtibarquee/a »ord, is van hier zeer veel Stroe en Haver gezonden. Hiér zyhi icrd de Spaanfc Viller Pierei Molenaar v-.n Amfterdam, de St. tlt 0;. Callairc van Ooltcnde, en Jan Cnappei uyr letland. nt RID den 29 Oftobdr, Het vertrek des Konings en der Koniii- ia' in Balfain naar her Escuriaal, wierd den zi uytgefteld.om ittic G( dispozitrc der Koningiune, die nu w<êr hetfield is,waarom hét Z oomen vertrek eerftdaags ilaat te gefchieden. De Kardinaal c i i in dceze Stad gekomen, en heeft zyn intrek by den Aardsbif- n Toledo genoomen. Van Roomt is tyding dat Don Carlos dd ratriaich van de Indien, tot Kardinaal is verhteven. Voorlte- va is hier een generaale Procellie gedaan, om de goedé oytilagen tei troerr.ingen dezer Monarchie van den Hemei af te bidden. De heeft verlcheyde Militaire Charges vergteven. Van Mallaga et n, dat daar mei een Schip van Ceura tyding was gebragt, dat en des overleeden Konings van Marocco malkander noch he- va rloogdcn dat de Onderdanen zich nieefter hadden gemaakt :ni oofdfteeden dat de hooge Ampteqaaren en Officieren voor it 1 icpubliquen van de 3 Kcmngryken op te rechten en dat dfc te rios zich van Mequinez en de Schatten des Ryks raeefter ge- ter d, waarom de oudfte Prins zyn niagt by die van zyne zes an- <01 idcis had gevoegd om zyn jonger Broeder weer uyt Mequinez :lk ven, cncyndclyk dat zoo welde Maroquinfc Soldaten als Of- we an de Spanjaatds te Ceuta en in andere Plaatfen hadden ko- eekeren, dat, als Spanjen zyn Krygsmagt by hen wilden voe- n de dispozitie waren om tot den Spanjaarden over te vallen. joi V R A N K R Y K. hi] S den 11 November. De Koning bevind zicji in goede gezont- i vjrn Majcfteyt wat gifteren voornemens ter Jagt te gaan maar 00301 het kwaade Weer belet. Het Parlement ftaat morgen te -K geopent te worden de apparentie dat het in deeze Stad zal fermindert, doch men wil dat het elders zal worden verplaaft. niaratien tot het houden van 't Vieedens-Congres te Kametik delerk voortgezeten uyt 's Konings 'Garde Meat lei worden der irtfele Tapidetyen 8cc. gezonden, om de Vertrekken der Confe- atf vercieten. Men wil dat de Zwirzerfe Cahtons geweygett hel?- s-Ote voegen by eenige Mogentheden om aan-,ons Hefie vra- latie wegens de fchade door de menigvuldige veranderingen in 01 n en het disctedit van 't papier geleden. De geweeze Exempt gjjeer d'Argenfon Pommeruil heeft Brieven van Pardon vfctkre- mede de Exempt Gruëten ftaan beyde door de Hr. Law ge- [gjitt re worden. Mén confirmeert de waarheyt van het gezegde ns 'ernezobre voor zyn vertrek reekening van de r;o Millioenen mjen gedaan heeft. De berugte Miffifipife Dame de Chaumont, :ni leyde Millioenen bezitzeer gtoote voorraad van Brandhout [ei| hebbende om tegens de Winter daar op te winnen, is genoot- cu,lorden her onbenodigde te verkopen. De-pryzen der Levens ei daan af: de aanftaande verminderinge der Geldfpecien doet an den Koophandel en belet het aanvoeren van Voorraad in ea d. De Papierhandel word te Lions* opentlyk gedreeven. De ,in Wiflel nemen hier publicq een per Cent van alle Partyen. <je leeft men geene Aftien in depozito genomen; zy zyn jjoo kèticven doen maar :l regen Geld. Zeker Geneve s heeft zig, te nge over zyn verlies in de Aftien, verhangen. De laafte Brie aa rovcnce zeggen dat de Peft continueert'te verminderen; daar ]ken de Brieven uyt Marfeillien vati den 26fte gewag van een t Ujiektc ontdaan door gebrek en ellende. P. S. Men verzekert en paanlc Hof zoo hiér als elders heeft doen verzekeren dat de te Kadjk's maat alleen op Aftica gemunt is. Men ziet 3 At- en 1 's Konings Raad-van Staat van den sfte Novembereen or- 1B(j te ontfangen het gedeelte der 'oude Specien die veranderd e e orden in alle 's Konings Comproiren van ontfang en door de Bn( rs der Tallies, op den voet als die in de Munt ontfangen wot- andet betreft de Bankbtieven van 10000 en 1000 Livr. Het tei nu teerd aar. de Comp. dei Indien het fmelten en afiayeeren r[ Ipecien Goude en Zilvere Matcticn. ijROOT-BlUTTANJEN. els EN den 12 Novemb. Zondag, de vetjaaiinge van de Geboot- Dce van Wales zynde, is dicmtet het luyden dei Klokken en 't «j a' liét Kanon in het Patk enden Tour gevietd tct deezer oe- fingen hunne Hoogheeden de Complimenten van de jonge 1 haare Dochteis van de Minifteis voornaame Heetcn en "ri n andere Luyden van aanzien; vermits de Zondag, wa- Varblique Vteugde-bsdtyven tot op de volgende dag vetfehoo- Detachementen uyt de Gatde du Corps hebben bevel om op ordre gereet te zynore de Koning 8 myicn van hiet te gaan c 2 n en naai het Paleys van St. James te escorteeren. Den Gta- le[ nderland den Admitaal Bing de Lords Barrington en Gle- fk in van Hanovet in deeze Stad gekomen eh hebben den Prin- iles gifteren opgewagt. Zaturdag heeft de Ridder John Fryar, tor >rd Major van deezé Stad den Eed te Weftmunfter afgelcgt. 1 Hl dag wierd een Ptodamatie afgekondigd,gebiedende aan alle eg4,diek0omen uyt de Mtddclantfe Zéé, Boutdeanx ofte eenige tg'be Havenen, in de Bay van Biscayeu of van de Eylanden van I, Jerlëy Alderriéy Sarke of Man om Quai'amainc te hou- Infchryvers van de Lotcry Annuiteyten doen dagelyks een Iritjecnigte Proteften aan-de Bank brengen wélke mceft alle dub- e *|«akt en met twèt'GetuygCn bekrtgtigd zyn, inhoudende vér- Bank om de Lotcry AnnuitcsLby de Z, Zee Comp. inge- ever te dragen vee* dat die Cenipageie daae veot Afticr» zal gelevert hebben. Men zegt dat Kapt.Óibbon, eèa van de Dircfieatr van de Z. Z. COmp. die jooco p. St. Lotcry Annuites voor een zyuer Vrienden heeft mgefchreven, ook 20UW geprotefteert hebbes. De Cours van WISSEL is op Amftérdam 33, 6, opzigr j t. Rotterdane, 1 33> 8. Antwerpen 34. Hamburg I4,4. Fatys en Buutdeauz geene vafte Eryzen. Midnd 46. Cadix^y. Bilbao 4«. Livorn049 a 48 en i hal£ Genuajt. Venetien 46 a 45 en 1 half. Liflebonj. Porto^ato. Du blin ij en t half a 16. De Aftien van de Bank zyn 142,vande 0.1. C. i6j, van de Z. Z. zio, decerfte Subfctiptie, adc dito, 3de Subfcriptie', dito voor Geld en 4de Subfcriptie geene vaftc Ptyzen Subfctiptie det Annuiteyten röy de Mrllioen Bank t«o, Lotety Annuites ibt, Bark Annuites tot, dito 4 per Cent 100, AfricaaufeComp. jo dito nieuwe JJ a 35, de Beurs Aflurantiezo, dito Lond. tl a 19 en Jotk Build. 19*. Duytsland en d'aangrcnzende Ryken, enz. HAMBURG den rz Novemb. Vrydag is Milotd Carteret, geweeze» extr. Ambafiadeur aan de Hoven van Zweedcn en Deenmarkeu iu dezer Stad gearriveerd, on is heden voortgereild naar Hanover, van waar mei met Brieven van den Sfte tyding heeft, dac het vetttek des Konings op den elfden vaftgefteld bleef. De Graaf Stanhope was den 7d? naar Hol land vooraf gegaan doch den Heer van Bemftoiff ftond noch eenige. weeken tot befchikkinge van importante zaken te Hanover te blyveu 3, men had daat vetfchcyde Gevangens ingebtagtWaar onder zich zo» gezegt wietd, eenige Officieren van een groot Vorft bevonden én 20» men voorgaf waren zy voorneemens de Koning, op reys zynde, om brengen twee dezer Gevangenen waten albereyds geëxamineeit. N E L> k K L'A N L> b N. BRUSSEL den 14 November. Van Ooftende hééft men tyding dat de Heet Cobé de Ptoef van zyn geinvcntcerde Machine, om gcbleV'cne Scheepen uyt de grond te lichten, aldaar genoomen hebbende, het pe- bleeve Schip de Elizabeth 't geen de Have byzondet belemmerde heeft uyt de grond getrokken; waar door men hoope hi eft dat hy die Have volkomen zal kunnen zuiveten. De Hr. Steignecs, Miniftct des Keurvotfts van de Palts, is hier aangeknomen om re rezideeren. SCHOONHOVEN den 16 November. Deeze morgén omtrent half zes uuren is de Koning «au Grooi-Brirtai.nren deeze Stad gepafteerd, en uyt het Kanon van de Wallen deezei Grensveftinge begroet; en ver mits de Nootde Wind, gift men dat zyn Mait. al vroeg re HclYoetfluyd zal aangekootnen zyn. 's Middags is het Escorte Gardes te Paard das de Koning aan de Vaart heeft opgewagt, door deeze Stad getrokken. AMSTERDAM den 16 Novemb. Tc üoutdeaux is gearriveeid Cork, de Jong Tymcn de Koode te St. Manen de Jonge Will. Kendt. Bonk van Honflcutte Lubek Laui. HanfTe cn Michiel Spitisdorf van Stok- holm te Gotienbuig Ficdiik Olders van hiet in Teftel Willeta Ncbott uyt letland, Dingemau Boom uyr Biscayen, Hans Roode uyt de Condaat, Chriftoffel Klynfmit van Kadtks, Jac- b Reyeife Kloppet van Liftëbon in't Vlie Dirk Janflen Paauw en jelle Feddes van Archan gel,' Hendrik Symcns van Rocttelle, Dirk Sipkes van Bilbao, en tooi de Stad Jan Culman van Koningsbetgeri en Matten Thomafle van Riga. De Couts van de WISSEL is beden op Madrid 91. Cadrx 116 en 1 half. Sevilien 115. Lisbon 42 en 1 iia'.f. Venctien 80. Lrvotrio 88. Genus 91 en 1 half. Londen 30 opzigt 32 Sch. Francfort courant 29 Ryksd. Dantzig 288 Poolfc gr. Bicflau 3; St. Hamburg 32 en 1 vierde a 3 zeil. St. Antwetpcn 1 en 1 v. per C. Gent 1 en 1 half. Btuftel 2. Zeeland 5 Igtfte. Rott. 1 vierde a 3 agtfte. Dt^gio van dc Bank jent agtftca 5. Heeden zyn de Ptyzen der Aft.en W1. C. 125, Middelburgle Aftur. 33, dito Comm. 2, Vlaatdingen 213, Dotdregt 2, Rotterdam 21,Gou da 6 »7, Delf ij, Uriegt4 en 1 half, en de overige geen vaftc Pryzen: 's GRAVENHAGE den 17 November. De Heeren Staatcu van HoH land en Weft Viiefland zyn giiteien tor aanftaande Woonsdag over 14 dagen gefcheyden. P. S. Heden is de BnttannTfe Minifter den Gravp I Cadogan, van Weenen hiet aangekomen. Men field .aft dat zyn Brit- tanf ife Majt. met deeze favorable Wind dc reys van Helvoetfluys naai zyne Koningryken zal hc' ben vooit gezet. Daar is ceunadcr Placcaat van dc Heeren Staaren Gei.araal wegens de belmetielyke Ziekte naat de icfpe&ive Steeden deezer Piovintie afgezonden, behelzende AlzooWy tot Ons leerwezen vernemen, dai de peftilentialeên be- fmettelyke Ziekte, waat mcedc het God almagtig gelieft heeft de Ingezetenen van de'Stad van Marfcille te bezoeken, aldaar niet aW leen als noch continucett maat dat dezelve Ziekre ook tot andere Plaatfen is overgegaan cn Wy regtvaerdige iedei.cn hebben van be- dugt te wezen, dat die Dage dooi Menfchen ofte Goederen, direct o£ indirect komende uyt Plaatfen daat de befmettelyke Ziekte óniftoo- ken is, in dceze Lande zoude kunnen worden ovetgebragt, en Wy no- dig geagt hebben alle mogelykc prscauiien te gebruyken, meerder als vervat zyn in Ons Placcaat van den i8de September dezes Jaars»- om een zoo groot kwaad ondet Gods zegen voor te koomen, ZOO* 1ST 1 Dat Wy goet gevonden bebben te inteidicetcn en te verbieden, zoo als Wy intetdieeeten en verbieden by aeezen dat geen Schip of Schepen, gekomen van Marfeille, of uyt eentgc Plaaifen van Langue- docq of Provence en generalyk uyt eenige Provintien van het Ko- ningiyk van Vtankryk aan de Middclandfe Zee gtleegen, te rekenen van het Koningtyk van Spanjen af tot aan Piemont toe, of die haare Ladinge aldaar in het geheel of ten deele hebben ingenomen, ergens 1hiet te Lande zullen mogen binnen koinen, op poene, dat zoodanige Schepen met haare Ladinge zullen worden geëxtingueert, eq hctVollq met de dood geftraft. lnterdicetende en verbiedende van gelyken aan alle Lootfen wel ftriktelyk on» eenige Schepen, gekomen ixit de bm en gemelde Quar- tieren, binnen te lootfen of aan die vo/lr te zeyXn, om die binnen ré .brengen, op pane van de dood, laftej/de en OidoiNuerende hier medo aan de zelve Lootfen, om zoodanige SehCcpen te »\aaifcliouwen, dat ia deeze Landen niet m igen kooiden, zich aléosshitudantle, zoo veel doanlyk, bovou de Wutd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1