I T A ti I E N, IÖI LEYDSE. .O ,c No. i Vrydagfe Cöüfgrit. j SO: iai/l7Et,$ den 14 dftober. Het Rï^ittiént van dén Gravé Maxi- ng rnil'raan van Srarremberg is hier uyt Sieilien aangekomen en evhoud Quarantaine in het itifteeï del dit; behalven dit Regi ment -worden ook die van de Generaals Zumjuhgen en An ti daar vetwagtom vervolgens naar Mantua te gaan. Twee etlyen zy-n van Palermo hier aangekoothen; dezelve zullen nc- ntf andere Scheepen dewelke Trouppen nyl Sieilien hebbén over g< geduurende het Winter-Sayfoen in de haar aangewezen PJaitfe rEretblyven. Zondag avond is de Prins van Torrebiüno Carac- 00 1 der Raden van dit Ryk, na éerie ïangduurige Ziekte överlêe- er- Hartog van Accerenza Pipelli Grande van Spanjen, is by éyn ley e Majefteyt tot Raadsheer van'^tasit aangefteld. vi IE den is Oétober. Zondagmorgen deed de KardinAal Ottd- mt Vcnerabilt ten toon Hellen in zyn Abdyevan Albano, ter wel de tie t Kardinalen veele Prelaten en deh vbornaafnuen Adel cni rdig waren welke illuftre Heeren alle by gemelde Kardinaal da| onthaald zyn. Den Pretendent gaat dtkwils bet middagmaal 1 vi i Albanoby de Kardinaal Aqhavivd, en keert des avonds weêr en och is verpligt, zoo wel in het uytgaan als wedetkseren, zyn ge van Gezondheyt aan de Puort te vertoonen. Maandagavond Me cefte Uriini in deeze Stad geaniveérd, en wierd door de Kat- toilalii Deeken van het Sacro Collegio nevens de Kardinalen nfii en Gualtieii in eygener Perfoon verwelkomt '1 geen by de vat irdinalen dooi der zeiver Edelluyden mede gefchiede ën in n: is zy by haar al e met den Titul van Hpapjiryt Vereerd en eft men opgemerkt dat de Kardinaal Aquftviva in gemelde ur e van veiwelkominge gemanqneert heeft 't geen 'men toe- art n de verwydering tuffclien die Princcffe en de Kardinaal Al- do loch zyn Eminentie heeft dat Compliment naderhand mede erJgen. In het Quitinaal is een estr. Vergadering van Biffchop- 1 aiden over het verzoek dat de Religieulen te Avignon aan ha- Re|op hebben gedaan, om naat eenig andet Kloofter buyten die ogen vertrekken, ter ootzake van de befmetielyke Ziekte die in het Gtaaffchap Avignon geopenbaard heeftdoch.in die tie is men desweegen tot geen final.belluyt, gekomen. Onder- an neemt men met Brieven van Livotno, dat de Stad Cavagho- e P ige Dorpen in gemelde Gtaaffchap van Avignon,reeds gein- erl.vn. De Ambafiadeurs van Portugaal en Venetien doen alles ieniken om hunne publique lntreede te doen voor welke laafte t 1 Paarden, om in denTtcin te dienen, uyt Holland zyn aange- t; t en wil dat de Kardinaal van Althan ordie van zyn Hof zouw R.io hebber. om deszelfs Brieven aan de precautien Jty dit Hof apt over te laten en men zegt ook dat de oppozitie welke dip bit aan zyn Eminentie Aquaviva gedaan heeft, in het bedienen iquiin de Kerk Van Maria Maggiore by het Weener Hof niet geluid word om welke teeue gemelde Kardinalen malkander dt iontfa'-Vtzite zouden gegeven hebben. Den Abt Landi is van a m ipan jen verf tokken daar hy de Kardinaals Mutlë aan de Kat ten gio is gaan brengen. Het Mtrakul van St. Andries van Avel1- ide, pels, word geeonfirmeeit, en de Kardin. Pignatellt Aardsbif- dn die Stad, heeft daar over wydloopig aan de Paus gefchreven. e, zNO den zs Oftober. Den Gtoot-Hattog doed een Keeten ige adem gerCet maken, om de Have van deeze Stad daar meede 1, en te beletten dat geduurende de nagt geene Vaanuygen Cap tmen. De Brieven van Tripoli connrmeeren dat den zoo ge- mlt tot Koning van die Plaats was geproclameert en dat naa Koning zich in het Kafteel diet Stad getetireert heeft. 7 et llJCE den 16 Oftober. De Genueefe Gatde eenige infolen- 1 hTrenzen van Lunegiana gepleegt hebbende* heeft de Com- Ifej'an Fonttemoli 3 der zeiver iu aneft genomen'; en op het ad en van Genua eenige honderd Corlïfe Soldaten heuvaards doen :erden heeft gemelde Commandant alle de Land-xMilitie in de loen komen, om in alle voorkomende occazien op zyn hoe- de en vermits die van Genua vootn. allen Handel met de Stad loui ebben verboden is by ons Hof belluyt genomen dat de tmi en, die men naar Lomb'ardyen zendende te Satzana moeften hai nu te Lavenza in het Gebied des Hartogs vau Mafia ont- 1 witn van daat ovet des grooi Hattogs Bodem raai het gebied ifiei zullen getransporteerd worden, waar toe men de Wegen al- All (laat field maat men verfiaat dat die van Genua, zulks n h igt hebbendedaar over zeer geallarmeeit zyn en daarom an >e voordellen tot verzagtinge aanbieden, die men hier, ver- va te vette gekomen is, niet wil aanhooren en vetworpen heeft, an dat voortaan drie PoHcd 's weeks uyt Vrankryk naai Italicn nekken, om de Cotrefpondentie daar mede ie favorizeeren. ïdë 'lEN den z November. Vootlede Vtydag ontfing men Brie- >edi otifiantinopolen, welke melden dat onzen extr. Ambafiadeur y den Glooien Sultan ter Audiëntie is geweeft en dat men n d^e Eerbewyzingen, als aan den Grave van Vitmond gedaan I den Commandant van Tenedo, gemelde extr. Ambafiadeur k iJet behoorlyk gefaluëerd hebbende op orilre des Sultans uyt Mapandement gefield was dat meet gemelde onzen extt. Am- :n ipifh prepareerden om in het kort te rug te keeren 3 en dat de Mo Emo zyne puplique lntreede had moeten uytfiellen om de tberetdlelen die men maakte tot de Befnydenifie van des Sul o M Zoon, welke Ceremonie met zeet gtoote pracht fiaat te ge- ure I Zaturdag is de Hr. Oiivieri hier aangekomen uyt Braband, Baie Muts aan de Kardinaal Aatdsbificllop van Mecchelen ge it. De belichten uyt Lombardyen zeggen dat de Keyzerlyke ten daar fierk aangroeiden dat het Gebied van Mantua en dte vol Soldaattn was; en men rekende dat dc Soldy reeds meer p rhilhpy uytmakende omtrent yder een Ducaton Hollands bars zal bedingen. Eergifieieu is hier een Exprefidj uyt Sici- lien, naar Wepnen moetende gepaffeert<c ter éelvir tyd ëen vzn Wcenein hier door naar derdaaids getrokken. Duytsland cn d'tuingrcnzcnde Ryjccn, enz. WEÈNEN den 2 November. Woonsdag avond is eeu.exic..Gourief van de Koning van Portugaal aangekomen,welke; Depeches-dc Sp.tan- te Armade zooden betreffen. Van Hanovei is tydtng^^at iqKening vaq Groot-Brittannien ten Ipoedrgfte van daat naar Engeland fiond ovcz te gaan, zonder dat die Majelt. eenige veranderinge zal gemaakt heb' bén ih de Nootdfe VreedC, die noch .vette fchynd te zyn wdnt de eet-» fte Plènipotentiaris den Grave van Welling heeft Ijevel om van Biuos- wyk naar Bteemeri te gaan. De berigten van Wat|chauw zeggen dat den Ryksdag, om eenige Verfchillen tullen den ópper- ën oudei-Can^ celiei vah Littauwen, uytgefteld isën dat die wel geheel.mogt agter- blyven. Van Konfiantinopoien isfvding, dat de Vroede vin Prut tu5t tëhen den Czaar van Groot-Rusland cn de Potte op nieuw bevèfiigt^is. Den 3t voorlede is hier een Vrouw-, die in Juwcelen h andelde en pp ze kere plaats met eenige IjCIynodyeu Ontboden was, vóoi tïoooo Flcrya ren van dezelve beftoolên. REGENSbOrg den 7 November. Dc Mxgifttaat alhier bëtigt ge-- kreegen hebbende dat de PCftilentialc Ziekte in Poolcn.hoe langer hor mfcer doordringd, heeft zedetd ectiige dagen vciffheyde maaien in dev libelatie geweeft om van deze kant'alle bedenkéjyk'e voorzorge te dra gen, lën eynde de Communicatie mogt worden vo'pVgëkoopnen daai toe is de Regcering van Ausburg aangefchreven.insgelyikf'aije Frecauv tien in 't wetlt te {tellen, Cn dat dezelve vootnaménilyk op de VreeniT délingën ën Koopwaareti, dte aldaar aankoomén oft,p pafieeren, met uyterfte zórgvuldigheyd zouw agt gCcven om zoq 't nioogelyk is vaja die droevige Plaag beriydte blyven. Eergiftercn kVpFt'liet Piptpttant-r fche Corps wederom vergaderd géweeft, om te éjtaïp.in£iep.eënigc nie- we Grieven die fucceflivelyk in komen, én die 6êncve$ts de voorgaande met den Druk gemeen te maaken het getal-van dezelve is alberevds tot je aangegroeid. Morgen zal by de {uper-Jhrendahr Van deeze een gtoot Gaftmaa! gehouden wötden, waai Op alle Protéfiantfche Mb- ntfiers verzogt zyn en zullen verfchynen om dat aldaar waarfchyhe- lyk over de verdere Mezurcs die in de Religions-zaakeh ftaan te bor den genoonten, zal geraadpleegd worden ondertuftcben zyn gemeldê Mtnifiers de befiuyten van hunne Hoover wagtende over de voorge- ftelde Deputatie naat Heydeiberg, ten waare zy goed vonden.de Lega- rions-Secreraris, gelyk in myn voorige gemeld is,detwaards te zendend daat zy wel toe Ichynen te inclineeren.om dc exceflive kollen,die daag op onveimydelyk zouden moeten loopen voot te koomen te meer,' om dat het maar daarop zal aankoomen of in de Executie van zya Keyz. Majts. belluyt iemand wegens het Protefiantfe Corps zal moe-'' ten tegenwoordig zyn of niet. Heeden zyn de met den Druk gemeen gemaakte Vyandelykhedcn van het hooge Stift Speyer tegen de Key- zerlyke vtye Ryks-Stad van die naam uyt dc Pers gekoomen. VRANKRYK. PARTS den 8 November. Men wil dat de Kardinaal deNoailles mts eenige zynet Vetttouwelingen weikelyk bezig is de nodige veranderin gen in het Plan van zyn Mandament te maken om het zelve zulk* gedaan zynde te doen publiceeten. Oc 2 vergaderingen van Prelaten,, waat van in myne voorgaande gemeld is zullen wel vootoamentlylc dienen om te aibeyden aan eene veteeniginge dei beyde Pattyen ca om middelen te zoeken tot het fitemmen der geweldige hevigheden die de Kerk van Vtankryk zedetd eenige Jasten hetnaards verdeeld ge houden hebben.DeCommifiatiflcn van de Bank blyven den Aéiie-Han- del continueren men wil dat de Termynom de Aflicn den tode de zer in de Bank te brengen zal verlengt worden.. De Makelaars en Beunhazen blyven zich noch omtrent de Beurs onthouden en men zouw wel 30 Marefchaufées nodig hebben om ze geheel en al vati daa$ te doer, vertrekken. De bouwinge aan de Bank is geeyndigt. Daar is een Ordonnantie van de Politie uyt gekomen, waarmede aan alle Be- diendens verboden word zonder Certificaat uyt der zelver dienden te gaan. Men field vaft dat het getal der A&ien dat bv de Mtflifipicniften zal moeten worden aangenomen, in jcooo zal befiaan, en dat de Hou der» joo Livres in Geld per A&ie zullen moeten betalen waai mede men ijo Millioenen Contanten zal bekomen; van deeze Aftien zullen geene nytdeelingen gedaan worden. Den Hattog Regent heeft de uyt- voertnge der Rolle om de Heeten Miflifipieis te Taxeeten voor ziel» zelfs behouden. De Luyt. Civil heefr de aanbiedingen van betalingen in Bankbrieven, den 3« Oftobet gedaan, nul verklaard; men zegt nog. al day die Brieven tegen Kontnglyke Blieven zullen veiwiflelt worden» Wyl de Plaats daat het Parlement zal zitten noch ongedecideetd is meend mea dat het te Pontoize zal geopentdoch naderhand in deeze Srad gebragt worden eenige Lceden des Faiiements waren wél aan het waggelen om zicir by het Hof te voegen doch hebben zich van dac Corps niet willen febeyden. Men vertrouwd dat de Kamer vaa Vaca tiën noch wel 3 Maanden zal zitten De Miflifipieis die het heeft ont- brooken aan occazieof die de tyd om haare vootdeelen te behaalea niet hebben willen belemmeren met het altceds gewonnen* te bergen, en andere die daar te laat aao gedagt hebben fmaalen waugunitig» lyk op die welke zich met hunne Ichieiyk vetktegene Schatten buy ten dit Ryk hebben begeven; en over het vettick van de Hr. Verzeno- bte word wel byzonder geraizonneertzyne Vyanden verfpiêyden dat hy zonder Rekening'te doen van i$o Millioenen Ondetfchryvi.,gen gelyk in de voorgaande gemeld is zouw door gegaan zyn 1 geera echter by Onpartydige niet gelooft en by zyne Vrienden ontkent word, welke laafte ablolut toonen dat hy, zyne benaalde wtnften ov« gemaakt Hebbede haat betigt heeft zyne gewonne Schat gtvolgt te zyn en wyl de laalle met meer fondament en authentiquer beuy- zen als de eerile voor den dag komen, ja zelfs met Quitantien, word 't y de middelde aan de heusheyd van zyn gedrach niet getwvffeld. Mtrf ziet htor een Brief van Aix, gedagtekend écn z-jfie Oöob. en ge.chtt-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1