LEYDSE Maandagfe Courant. 7 té* B A R B A R Y E N. jjj LGIERS den 31 Auguftus. Tegenwoordig zyn noch 18 van on ze Roofleheepen in Zée.behalven een van 18 St. dathiervoor 6 dagen een Engels Schip waai van het Volk aan Land ge er v)iigit was, heeft opgebragt, en noch een van 12 St. met 3 Pty- n( mentlyk de Helena Fians Janfle Vroezum van Boutdeaux naar )e am,het Deens Schip Albert Hofman van Bergen naai Bouide- een Schip van Amftetdam naar Viankryk moetende, zynde het pnm gemelde Scheepen in zo Mannen beltaandc voor Slaaven Den 14 deezer kwam hier van Liflebon een Frans Schip met C tn tot loflinge van de Portugeefe Slaven; en den 28 wierd hier q gt de Deenfe Fluyt van Niel Jenfen, van Bergen naar Liflebon f. I«. met 10 St. en 2; Mannen waar door het getal der Slaaven injer ongemeen aangroeyt. bb IERS den 23 September. Den 9 deezer vertrok het voorn.Erans tt 400 Poitugeefe en drie Duytfe gelofte Slaaven van hier naar f,11, Behalvcn de in Zéé zynde Rooffcheepen, worden hiet noch e, welke yder 40 Sr. znllen voeren, klaar gemaakt, uytgezon- 23t 1 Admiraal, die met 8 a 60 St. zal gemonteerd worden. Men dei ier met kragt aan het nieuwe Kafteeldat omtrent de Mouljé da word. Hier te Land bevinden zich tegenwoordig weinig Tur- ng dewyl den Grooten Heer verboden heeft dat geene onzer Sche- de Levant moogen zeilen om Volk te werven veroorzaakt q tige bekommering onder de Roovers. Zederd den 13 deezer 2gdnoch opgebragt Pieter Kraal van Hamburg haar Rochel moe- n. 14 Hollandfe Scheepen, door 3 Roovers omtrent Heyzant ge- z vaar van het Volk, 39 Mannen fterk, tot Slaaven gemaakt zyn, B< Schippers Aldett SchryverJan Janflen Schermer, en 2 ande- v< iden vryheid bekoomen om door de Stad te mogen wandelen: Ntr. '*4 ;ie et Portugees Schip de Sta. Rofa en Antonio, van Madeta naar H< moetende, en een Genueefe Bark. Het blyven van het Roof- va Witte Roos, met 16 St. en omtrent 20b Man, by Felix Malla- er nt, heefrhiet groote ontfteltenifle vetootzaakt. De 3 voorn. zi, hebben het Schip van Frans Boomdat zy zonder Volk von- n tn, vetbtand, en het Schip de Vergulde Maft, zyne Maften af- e I laaten zinken. Men zegt dat noch eenige onzer Rooffchee- vy de Bogt zyn'gezeild. M O S C O V I E N. ANGEL den 28 September. Den 23 raakte het Schip van Kl. het loflen van zyne meefte Goederen, weër Vloten is, ne- an Klaas Gcriitfe Hoop, reeds in het gezigt van deeze Stad Scheepen zyn van vootliet Kafteel mcede in 't opzeilen en lint Will. Anderfon en Will. Moote zyn 2 uuren van hier gekoomen 3 de laafte, in het opzeilen vaft geweeft, had zyn gelooren. Van de Hamburger Scheepen mankeert maar alleen fiejjnflen Vifier en om dat het in de Witte Zéé ftetk geftormt rgefcien voor het zelve verleegen. De Scheepen van Agge Ans on 11 Lammettfe, Schipper Schoot êcc. leggen zeilréé naar Am- >lg Van hier zyn vier Deenfe Scheepen vertrokken doch om dat ic do reeds verloopen is, zuilen de meefte Hollandfe, Engelfe en ixefbeepen hier moeten overwinteren. De Scheepen naar Livor- ec ade, leggen mcede noch op deeze Rivier. S P A N J E N. Co!ks den 14 Oftober. Men is hier noch continueel bezich met 91 van Oorlog, Gefchut, Levensmiddelen Scc. te laden, om het tCrfte Transport naai Africa te zenden ten dien einde zullen 5 t!ttften een gtoot getal Batken enandete Vaartuygen naatTa- '8' 1 mylen van hier, zeylcn, om Paaiden, Mnyl-Ezels See. in te :n welke mcede tot het voorn. Transporc zullen gebruykt woi- iMallaga heeft men, dat het van daar naai Ccuta vertrokken w-,floor zwaar Weer yerftrooyt zynde, aldaar te rug gekoomen er meer Schiepen, hierir. beflag genomen, bevinden zich het ira tt Schip van Jacob Janflé en verfcheide Engelfe. Uyt deWeft- A rhier noch geene Scheepen gekoomenen het vetlangen na 5 uenos Aires is ongenyeen groot. In deeze Baay zyn maar ge- e Andr. Ciberien uyt Noorwegen, Will. Wiats, Thom. Godfry, Lkers John Mory van Londen en Francois Amdlene van P. S. Men maakt ftaat dat het groot Transport over 8 dag ;n il gaan ten welken einde hier zich de Marquis de Leede en cc «e Generaals bevinden, om het vertiek tc doen vcthaaften. AGA den 14 Oftober. Zedctd 8 dagen heeft men meet als of Transpoitfcheepen voor by deeze Haaven zien zeilen, om "CI tkerd word,het Naanw te gaan pafl'ccien en zich naai Kadiks :n daar zich tegenwoordig reeds een gtoot getal Schecpen '"'n andc fcon bevinden in welke de Marquis dc Leede wcrke- ïouw zyn de Trojppes teembarqueeren. 10 1D den 2zO&ober. Na dat de Koningen de Konlnginne den n" pafcffccrt hadden hebben hunne Majefteyten de volgende ,immunie omfangen, Zondag den 2ofte begaaven zy zich naar 1 le van de L, V. te Segovia cn deeze namiddag ftaan hunne Kn van Ballain te veruckken naar St. Lauiens, daat zy tegen Jen vetwagt worden. De Infanten bevinden zich aldaar in zeer c iondheyd zynde de Infant die deezer dagen wat onpaffclyk :tts an koomen gezondheyd hcifteld. V R A N K R Y K. eeujivyfm-P/iurr omtrent Malemert a.\n ie Ttfyier de Dnrnnce tuf en ^Avtsnon. den 16 oBoker. Tot noch toé is de kwaade Ziekte rtrc» hier omtrent op het Land en naar de kant van Avignon niet en,geweeft tn dewyl alle detydingen die men van Marfeillien, generalyk van alle de Plaatfen daat de Ziekte en Stetfie aan jn geweeft is bekomt eenpariglyk melden dat het Kwaad kei verminderd is en van dag tot dag noch afneemdis men h"ejr over al in eene onuytdrukkelyke vreugde daar en boven is voor eenige dagen te Avignon van Toulon cydtng gekoomen, dat alles daat in zeer goede gezondheyd en buyten eenig het minftc ongemak was dat de krachtige vreer, die de Inwoonders dier Stad al meet als eens in de verbeelding gebragt had dat de Feit-Ziekte daar meede begon te graflëeieo, niet alleen vermindetd, maar volkooraen verdweeccn was welke goede advizen ons hiet omttent zeer gtoote hoope geeyen oiti van die el endige Ziekte wel haalt onrheeven te zyn: immers te Avi- gnon is men in volkoomen gezondheid, en zonder eenig ongemak. LIONS den 28 Oftober. Voor eenige dagen is hier een getugt ge weeft dat de Peft-Ziekre was overgebragt te Velence in het Dauphiné» en fpeciaal vetootzaakt door het invoeten van eenige Baaien Koop- manlchappen, die daar in de Douanne waten ontladen, zonder naauw- keurig genoeg geweeft te zyn in 't onderzoeken van wat Plaats flezelve kwamen, en naderhand, doch te laat, wierd men gewaar dat zy uyt Pio- vence wared gekomen maar met de volgende Blieven heeft men ver- noomen dat daar door geen ongemak was aangebragr over welke ty- dirg men hier extr. verheugd is om dat Valence maat 22 uuren van hier zynde het geheele Koningtyk daat dooi zouw konnen aangefle- ken gewotden hebben. Voor eenige dagen was men hiet ook uyicinaa- ten veiheugdover de tydingen van Avignon Apt Pettuis en andere Plaatlen welke Brieven abfolut verzeketde dat de Steifte ovet al ver minderde en in zoodanige graaden afnam alszy revooien aangroei den doch met de volgende Brieven kreeg men weeder berichten van ellendigen inhouwd, en wel zoodanig, dat het Kwaad zederd in Plaat fen gedrongen was, daar men 'er re vooren niet van geweten had, ovee welke geweldig verfchillende tydingen, in ioo korte tuflchen tyd,men hier in de uyterfte veleegendheyd gebragt is en niet weet of men de laafte ofte voorgaande voor authenticq moét aanneemen ondertuflea wórd hier'alle bedenkelykc voorzorg gedragen, om de Communicatie: van het Kwaad te kéét te gaan. PARTS den 4 November. Gifteten nademiddag is de Koning mee den Hartog van Villeroy naar de Katthuyzers geweeft om de Vesper te. hooien; zyn Majett. bevind zich in volmaakte gezondheyt de Maar- fchalk van Villars heeft de eere gehad om de Koning aan Tafel zitteiH de te groeten en wierd minnelyk ontfangen by zyn Majcft. die hem met droogc Confltuuten regaleerdcn. De toebcieidfelen tot 'sKoninge Zalv'inge worden met allen y vei gecontinneeitcn daar toe zyn albe- reids vpele Kleederen gemaakt. De tyd det wedetkomft van 't Parle ment in deeze Stad is noch niet vaftgcfteld 'doch men meend dat he;C befluyt dien aangaande in '1 kort ftaat genomen te worden, om dat Sr'. Martin naby is. Men verzekert dat de Rolle'van Taxatie der Miflifl- piets by uitnementfieyt rigoureus is en' zeer uytgëfttekt,en daar in zelfs Heeren van diftinftie en deeetfteoidte zullen begrepen zyn, op dat de mindere daar doortot het voldoen hunner' 'relpeftive Taxen des te be- tér mogten worden aangezet. De Bankbrievcn worden noch verhan deld alhoewel daat toe veele-Paflen die te vooren open waren ma afgefneeden zyn, te weeten de Reekeningen in Batik, het beleggen van Renten op het Stadhuys de Kallen des Konings, de gedwongene aan* neeminge onder Particulieren en de Beursmaar dén Handel word bjr overeenkomt! door de Officianten en andere publïque Luyden zoo wet op Straat als andere Plaatfen onder de hand gedreven als mede door de aangeftelde Agenten in Wiflel en de Makelaars en zyn alleenlyk open gebleven der zeiver bclegginge in tiende A&ien, Lyfrenten op dc Stad en op de Provintien door middel van de generale O'ntfangers» Deeze dag ftaan verfeheyde Comptoiren by de atewe Agenten in Wif- fel geopent te woiden om Geld tegens Bankbrieven te verwiflelen op den voet van 2$ pet Cent't geen men teekent de waarde te zyn. Het Aneft tot prorogatie van gemelde Brieven, om noch geduutendedeeze Maand in de Commercie gebruykt te worden is noeh niet uyt geko men en het blyft twyffelachtig, doch eenige meenen echt'et dat het ko men zal als men de dispozirien van het publicq ovet de tegenwoordige toeftand zal gefondeert hebben. Den Hartog van Richmond, die zich. tegenwoordig in deze Stad bevind, is zederd eenige tyd herwaatds ver feheyde maaien uyt dit Ryk naai Engeland geweeft. Het Water in de Riviere de Seine begint allengs weêt te vérmiiideten, waar door de tóé- voer van alle Ptovizien voor deeze Stad gemaklyket word. Donderdag heeft de Hr. de Ia Loere van Monfivry MusquerairC in de eerfte Conl- pagnié, wegens de Sutvivence vin het ondet-Gouvemeurlchap dei Stad eri het Kafteel van Soifibns in handen van dé Canceller den Eed aF- gelegt. De Aftien op de Comp. der Indien blyven omtrent de 6ooo de Bankbtieven van 14 tot 19 en Het Maik Goud 6300 Liv. De Maar- fchalk d'Eftréès is uyt zyn Gouvernement van Brittannien, vermits dé Vorgadetinge det Staaten daat geêyndigt is, weër m deeze Stad terug, gekomen. De Gevangenhuyzeu zyn opgepropt met Voleurs; voot tvtéev dagen heeft men in een Botdeel in hei Fauxbourg Sr. Getmain 2 voor- naamé Hoofden van dezelve gevat men meent veel licht oyt hk« tc ktygeneer men 2e tet fttaffe over geeft men verzekert dat den eeno een van des Konings Lvf-Gardes en den andet een Soldaat is in de Garde. Het gtoot getal der Dieven en Schelmen in deeze Stad groeid! noch dagelyks aan, waar doot deGuyteftukken vetmenigvnldigerf,hóe- wel zulks aan de flappe fttaffe ook wotd toegefelireven in lumma dc Stad féhynd eenToneel van ongebondenheyt te zyn; want den avond is niet zoo dta gevallen, of men is in gevaar om beftolen en vermoord 10 worden, en zulks wel in de voornaamfte Straaten m«erendeels dooi hec allergeringfte foort der Miffifipiers, die, nu zy van de Beurs verdrevea en dc Handen tot den arbeyd verkeert geworden zyn zich ovei gevta om geduutende de nagt hun beftaan op de voornoemde wyze doe* -Roovén en Moorden te zoeken. Men befpeurd hier ook al veel Ziekte, die rtjen toefchryft aan het gebrek dat de gemcene Maa komt te lyden» Voor eenige dagen is in Conformiteyt eens Airtfts vair den Raad een Sententie van de Politie uyt gekomen, tegen de InfpCtleuis der Ri vieren en tegens de Ledigers der Fiivaten/tgéen haaf belaft om terftrnt aan te geven de tUodc Lisnamen «fis Leéden van dicu en Kinderen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1