LEYDSE H iö« S P A N J E N. uytsland en d'aangrenzende Ryken, enz. niROOT-BRITTANJEN. V R A N K R Y K. No. i W oöiisdagfe Coürarit, 1JMKS den t i Oftober. Dagelyks komen meet to rtieei Troup- pcn omtrent deeze Stad als mede Scheepen tot transport van i ide Militie, daar zyn noch 57 Transport- en 32 platbodemde 5 Schéèpen van Bilboa en Corunna in deze Baay gekomen, met eer als jooo Soldaten zyri overgebrachtdie alle zeer wil ge- >'11 gewapent zyn. RID den 1 j Ottober. De Koning continueert dagelyks in den atjaififteeren en heeft vetfcheyde otdres naar de Zeehavens ge- ta Dm met alle mogelyke fpoet de pteparatien te verhaaften, wel- I reizekert dat zoo veel niet gevotdetd zyn als men gepubliceert on Francisco Falanco Biil'chop van Xaca, door zyne werken is in zyn Bisdom oretleden. IKFORT den }o Oftober. Den Prince van Lichtenftein, naar j r Landgoederen gaande, is hier door getrokken; en den Hee- .Minifter van de Koning van PruylTen,word hier alie moment tlberg verwagt. Men ziet hier het volgende Faufielyk Brevet, J 'Se tyd gebonden aan de Hoven van Maintz, en andere R. K. en nu publictj geworden. runs XI. Pans. trdt poeier. Heil en den Apoftoiifcn Zeegen: deongodvrug- aadlfagen die wy vernomen hebben zekere Froteftantfe Mo- ia re bewegen om onze wel beminden en doorlugtigen Zoon artog van NeuburgPaltsgrave Prince en Keuivorft van het in zyn weerwil, te doen wedergeven aan de SeCtariflcu der Ketterye het voornaamlte gedeelte van de Hoofdkerk te ig, dat hy met zeer goed regt aan den R. Katholyken had ge- louden ons in zeer groote ongeruftheid en willende gelyk is dien Prince van zodanige vexatie en alle gevaar verlof- iben wy ons gewend naar de voornaamfte Advocaat en Pro- 11 de Orthodoxe Religie onzen zeer doorlugtigen Zoon in Seyzer Karei, hem door onze Brieven by forme van Brevetten s vermogen aanhitfende te gebruyken de magt die hy bezit 1de Hefctique Mogentheden hunne onregtvaatdige pretentien en daat en tegen alle zyne zorgen te befteeden om van de in derzei ver Landen wonen, afrclciden de Ellenden en de Re- iti» waar meedc zy in deeze gclegentheyt gedreygt worden en n yft aangefpoort door eygen yver, als onze aanmaaninge twy- co jeenfints aan de volkojncne voldoeninge van zyn laft en pligt en dewyl wy overtuygt zyn dat de byftand der Raadflagen berigten van uwe Broedetfchap veel kunnen toebrengen om aa "gen uytflag der zaken te bevorderen, bidden wy u op de aan- c wyze al u vermoogen daar toe te befteeden want van onze u geen zaak met meerder zorg en regtvaardigheyt worden len. tk c. e. r(jEN den eerften November. Woonsdag kwamen hunne Hoog- n Prince en de Princefle van Wales van Richmond te rug in van Licefter, en dien avond ging de Prins na deComediein Giftere wierd de Verjaating der Krooninge van den Koning e(iat gewoonte gevierd des middags wierd al het Kanon van en het Park geloft, en de Klokken geluyd des avonds wier- g devuuren aangefteeken men zag alle de Huyzen geillumi- en algemeene vreugde door de Stadter dier occazie ontfin- iince de Princefte van Wales en de jonge Princeften welke e Stad gekomen zyn, de Complimenten der Miniftets en van arnftf Heeren en Dames. Het Parlement was toen ook ver- 11 wierd by Coinmiftïe geprotogeett tot den 6 Decemb.zyn- dieby de Proclamatie geftcld is. Die zeiven avond isden Hat- oxbourg Sectetatis van Staat uyt Schotland hier aangeko- ~'j der voornaamfte Banquiers in deeze Stad die voor eenige |emanqueerd, heeft geneieuslyk aan zyne Schuldeyfliers over alles wat hem. gebleevcn was, tot zelfs zyne Koets-Faar- kan Huutkoetliers verkocht zyn men zegt dat gemelde zyn ;i, Iersziende hy dus ter goeder trouwe handelden500 pond, e [kfe Renten tot onderhoud voor hem en zyn zwaare Familie cen behouden. De Lords Regenten, Dingsdag vergadert, con- j(i in het examineeten der klachten tegen de Heet Lowther ut van het Eyland Barbados, en na dat hunne Excllentien de n zoo van dc cene als andete kant hadden gehooid over het an de Riddet Robert Davets de Heeren Walter en Alleyne tn zy dat de Eyflchers hadden geprobeeit het geen zy by queften gcallegucerd hadden, en dar her fcheen als of de Gou- mtrent 28000 p. St. Barbados Geld van de Vergadeting ge it het geen volkomen ftrydig is met de expreiïe lnftruftie ai ee lei mi tti >n n rol t lei e, Inj 1,1 [d; s 5 01 tei ;cz gs ook dat het fcheen als of gemelde Gouveineut aan een ip had toegedaan den Handel te dry ven, hetgeen contiatie van Commercie en Navigatie is en ook tegen zyn Eed waar' Excllentien ordonneerden dat het gemelde Eyflchers zouw nieuwe befchuldigingen voor te brengen om terftond geëxa- wotden. Vervolgens ftelden hunne Loidfchappen op Dings- hooren de klachten van de Commiflariflen der Admiraliteyt jn"l lelde Gouverneur over het gevangen nemen van 2 Kapiteyns "glcheepen die de Rovers gingen veidryven om dat zy hun- ilhe hadden genomen van Mi, Hall, Raad dei Admiraliteyt e| :1de Heeren Commiflariflen aangefteld. Men verzekert dat Henry Cuningham Lid des Parlements in plaats van ge- >beit Lowtker tor Gouverneur vin de Barbados benoemt is. dag wierd de nieuwe Lord Majot voot her aanftaande Jaat woonte door vcele Aldetmans verzeld door de tegenwoor- Major aan de Cancelier voorgefteld die deszelfs Electie dtn en hen omhaalden. Woonsdag is dc Brigadier Genciaal iar Ki Morifon re Hamptoneourt overleden, en heeft zyne Góederen, die tivr. confiderabel zyn aan zyn Zufter nagelaren. De Ridder George Bin£ is geworden Schout by Nagt van Groor-Biittannien. Het Patentrvaar by de Ridder John Jennings tot Gouverneur van het Hospitaal vafl Greenwich verklaard word is het Zegel gepafleettdoor deezé Pit»* motie en die van den Ridder Bing tot Trczaurier van de MarinCil zyn in het Officie van de Admiraliteyt 2 Plaatfen vacant geworden welke men zegt door de Admiraals Littleton en Laval zullers vervuld worden. Maandag morgen is htt Valies met Blieven van Briftol ko mende, den Poftillón door 3 Struykroovers ontweldigd en de Direc teurs der Pofterven hebben boven het ordinaireeen Premie van ioe< p. St. belooft aan den geene die gemelde Rooverxzal apprehenderen. De Cours van WISSEL is op Amfterdam 34, 33, 6. Rotterdam 34. Ant werpen 36. Hamburg 34,4. farys en Bouideaux geene vafte Pryzéh, Madrid46, Cadix 47. Bilbao 46. Livorn049. Genua ji. Venetien4«. Liflebonj. Porto 4 a 10. Dublin ij en 1 half a i«. De Aftien van de Bank zyn 145 a jo, van de 0.1. C. Kj a 70, van de Z. Z. zio a zy, dé eerfte Subfcriptie 130339, zde dito jo, 3de Sublcriptie, dito voor Geld en 4de Subfcriptie geen vafte Pryzen, Subfcriptie der Annuiteyten 105» de Millioen Bank 180, Lotery Annliites rol, Bank Annuitcs 101, dito 4 per C. 100, Africaanfe Comp. 50 a 55, dito nieuwe 40 a 42, de oude Affutantie 2d, dito Londenfe 18, en Jork Building 20. PARYS den eerften November. Het Hotel van Luxemburgvraat ia de Hartoginue Weduwe van Hanover haar veiblyf zal ncemen is nu volkoomen gemeubileert; men vetwagr dezelve In de aanftaande week in dfcize Stad. Niet tegenftaande het Artëft tegens de Aftioniften dert 27 Oflober gepubliceert, waai by haat veibooden word Handel te dry— vel op de publique Plaatfen op poene van Gevangenis en 1000 Ryks- daalders boete zyn zy evenwel den volgenden dag omtrent de Beurs in giooter getal by een geweeft, als daags te vooren, en hebben aldaar tot in de nagt genegotiëetd den 29 zyn zy daar weer verfcheenen om Handel te dryven doch men had by tyds zorg gedragen met in de daar omtrent zynde Straat Wagt te ftellcn die ze verdreven heeft. De A&ioniften wilden zich toen' by de Bank verzamelen, maat zy wierded op nieuw v?n daat verftrooit; en niet tegenftaande men dagelyks daar tegen vigileerd en zelfs al eenige Petfoonen heeft gevangen genoo- men, laaten dezelve echter niet na om op alle hoeken dei Straaten d* A&ie-Negotie te dtyven. Men is bedugt dat de vernietiging van de Beurs, her-getal der Voleurs zal vermeerderen om dat een ontelbaare moenigte Werklieden van alle Natiën hunne Ambagten verlaaten heb ben, en andere om de A&ie-Handel ie dry ven van hunne Meeftcrs af gegaan zynde, zich nu niet weêraan't Weik willen begecvën, waarom zy genoegfaam zullen gedwongen weezen tot Stcelen over te flaan in een tyd als de Mootdetyen en Diefftallcn albeteids zeer vermenigvul digd zyn. Door de Brieven van Lanfon, 4 mylen van Aix, van den 191 pafTato, word geconfirmeert dat het Kwaad in Provence meer en meer toeneemt 3 in gemeldfc Plaats waaren weynig Menfchen meet overig en de meefte ftierven zonder Gceftelyke ofte Lichamelyke tocvlugt om dat de Geeftelyke en Geneesmeefteren of vertrokken of geftotven zyn en om dat daar en boven aan alle noodzakelykheden gebrek is r. een Dominikaner, die zich tot her beftier der Kerkgeregten had ovcx- gegeeven, is maar 3 dagen daar na in het Lecven gebleevcn van de 4 Burgeimeeftcis, was de cetfte noch maat alleen ovetig, die om zyn on- vermoeiden yver in het doen begtaven der Gcftorvene, en het verzor gen van alle fecours aan de Levende onuytfprekelyk geroemt word. Met dc Blieven van Arles heeft men het Mandament van den Aards- biftchop aldaar ontfangen, den Inhouwd behelft in fubftantie. I 'ot hier toe, tfgr hy. heeft God zyn gramfchap op ons laten drui- X pen, om zoo te fpteken, maar tegenwoordig fchynd hy de gan- fche woede zyner gtimmighcyd tegen ons uyt te ftolten. In dei daad wat wil die ommatige prys te kennen geven waar toe, in 't midden van de Vicede en ovetvloed de Koopwaaren zyn gefteygetd 1 wat „mitlyke vettooning maaken zoo veel diffcientc Tronien waar van deeze zugten ondet de ongehoorde vermindering hunner byzonders „bezittingen, en geene van vreugde dertelen in't midden hunnec wonderbare Rykdommen, verkregen byna zonder moeite, en derzel- ver ligcvaerdigheydwamrouwendc, tot dat zy middel heb.bcn gevon- den, om haare nicwen Schat vaft te maken door verkryging van ee- nige Rend-grond of Land-goed of wel dezelve zaaklyk te maaken doot aankoop van allerley Han'dclwaren 2 Waar van daan komt het, dat by na alle Godvruchtige werken in het Ryk als zyn afgefebaft door de ongehoopte redudie tot 1 ten 100 van alle inkomftcn, waar uyt dezelve beftonden 1 Wat zal 'cr dus doende worden van dc ziel deiGodsÜienft, daar het Lighaam zoo ongevoelig vergaat! de hoog- moed heeft ondet ons zoo veel banen verkankerd dat men haaté Kinderen aller weegen zag opftaan tegen hun Moedér. in der daad wat Oproeren 1 wa't Oproeien heeft de Godsdienft in onze dagen niet gevoeld en is de Catholykheid niet gefchud tot in haar eerfte gron- den 1 Wat zeege-viering was het niet voor de Ketters, dat zy het Ge- loof op 't geweldigft zagen aangetaft door zulkedie het zelve, tea kofte zelf van hun bloed, moeften befchermen en ftaven 2 't Is waar, men flatreert zich tegenwoordig meer als ooit met die zoete hoop dat men de verdeeldheden haalt zal zien ophouden en de Paus het ondet handen zynde Accommodementna men voorgeeftmet zyn toeflemming bekiagtigen. Maar hoe zouden wy dat geluk kunnea verwagten.daar wy een Brevet van Roorae hebben ontfangen. gedag- tekent den zo Auguftus laaftleden, by welke onze H. Vader zich uyt laat in dezer voegen awcerntrende de z.a*k. tran onz.e tonji. tutte, tin -wy vjtl verwondert te vernemtn doer dt openbare metPwt ttdingen van Vrank,- ryk dat men daar b'rS/tn tnu kfnntt handt ld over een aceoord op conditiën, die vil in eenwtgheyt \et alteen met z.onden kunnen goed keterenmaar t.e/f met dulden of entvtyni.<n-. htt geen om regtvaerdtge vrtet.e baard, dat mm wctewc fmirttn x.at voegtn de ^ndt. Heb ik dan geen iccdc vervtig

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1