bondag ftaat «ie St. TPaulu; Kexk, in welke véele veibcetetinge gemaakt lyn wéder geopend te worden en men meent dat het Opgei in die JCetk r j voor het befte in geheel Europa mag gehouden wdrdïrt; In denTotsi zyr. veele Staaven Goud en Zilver gefmcllën en heden heeft men daat Guineas beginnen te Munten. Vootléde weekzyn 144e Onzen vreemd Goud by den Tol aangegeven om naar Holland te wor den over gebtagt. De BanquerOUten hebben zedetd 4 a j dagen krag- iig gecfc'htinueert; i detpiinopaalfte Banquiers van deeze Stad hebben het betalen hunner Brieven gcëyndigt 5 en het getal der OngelukÜi- gen is alreeds zoo groot dat men verzekert dat zy geen plaats meer kunnen vinden in de Mini (of. s Vryplaats) waarom zich veele ien plat ten Landed begci en om de vervolgingen hunner Schuldcyllëis teont- vlugten. Decze ellendige tocftand Is oorzaak, dat die gecne welke nog Contant Geld hebben, het zelve niet doen circuleeren, om dat het mis trouwen tot den uyteiften gtaad gefteygétd is, Vrydag is de Zitting in Oldbaly geëyndigt 6 Mannen en 3 Vtouwen ondingen Sententie des doods20 wierden gecondemneeit om naar de Flantagien gevoerd en éen om gegeefild te worden. Giftere is den Grave van Stairs van Hano ver in déze Stad aangekomen. De Blieven van Madtid van den 7 dezer hielden dat de Spaarden albcieids i4Battailions te Ceuta hebben ont- fcheepï, en dat het overige van het Transport ten eetftCn zouw volgen. De Cours van WISSEL is op Amfterdam 3 j, 3. Rotterdam 3 j, j. Ant werpen 35,6. Hamburg34,4, Parys en Boutdcaux geene vafte Pryzen. Madrid 4«. Cadix 4+. Bilbao 46. Livo'mo49 en 1 half a 49. Genua 51 en 1 half. Venetien 46. Liflebon j a 1. Porto 4 a 10. Dublin 1 j en r half a 16. De Aftien van de Bank zyn 14s i jo, van de 0.1. G. 170 a 7i, en van de Z. Zéé 210 a >j. NB O li RLANDE N. St. Abt AND den 30 Oöober. Veele Gereformeerden in het Dorp Anchy onder Douay behootende, maar in het Ketkelyk gebied onder het Bisdom van Doornik, zyn door dezelve Ketkelyke magt geëilcom- municeett, en daar na, om de koften van de Aéte te vinden, getaxeert geworden fommige in ia, andere ia 14 en 16 ïlotynen 3 maar dewyl decze Onderdanen op. den Bodem van Vrankryk woonen, twyfeld men ofzy zich de voorn. Taxe wel zullen ondetweipen. Te Doornik isóok ten Excommunicatie uytgeblixemt regens do Vrouwen det Heercn Wu- f en Crandwatfonom dat zy voor veele Jaaten aan Ptoteftantfe Man nen zyn getrouwd en dieweygeten te verlaaten; welké Excommunica tie het volgencfe behelft. Leonard de Koning Prieftet en Theologie Doitor See. van de Cathedrale Ketk te Doornik, otdinatis Regter van het Bisdom en Ketkelyk Gebied diet Stad aan alle Piieftets en Vica- lifien van dit Bisdom en alle Notariflen 8te. aan dit Hof, SALUT wyl ons uyt het Relaas van Benoit le Loir onzen Agent als een zeke re zake is voorgekomen en aangcbtagtdat Btigitte Wattine Dochter van lichte Conditie, in dceze Stad woonende i twee maaien gcciteert en op het Requcft des Promotors van dit Hof vervolgens insgelyks is aangemaand geweeft op paer.e van Excommunicatie, om dat zy zich ODthouwd by David de Witte Weduwenaar in decze Stad woonende, als of zy met hem getrouwd waate zonder zulks nogtans te zyn volgens 'sGRAVENHAGE den November. DeHeeten Sraaten land en Weft-Vriefland zullen deeze week hunne otdina!teVet| 'j aanvangen. De Oorlogfeheepen en agten welke de Koning vat Blittannien zullen overhaalen, zyn reeds in de Maas geatrivee Grave van Sunderland en andere Engelfe Heeien zyn eetgifte naar Rotterdam vertrokken, om met de eetfte goedcWind voo f Londen te zeylen. Aanftaande Dingsdag ftaat een Detachem des te Paatd naar Schoonhoven te matfeheeten om zyn Britt Majt. aldaar op te wagten. Daar is wëêr een ExprelTe van Lonr e Hanover gepafleert. id. Notificeer; by dezen Matinus Gioeninx, als Ontfanger generaal van 't verhoogde Laft- en Veylgelt, gedeltincext tot betaaltnge deti' dahy op den 24 December t72o en in de Maand January 1711 zal voortgaan met aftelofTen de Obligatien, by hem genegotieett den en in de Maand July 1709, geteekent van No. 568 tot 6j8 beyde incluys; verzoekende derhal ven, dat de Houders van dezelve Obligatif w voorfz. Maanden December 1710 en January 1721 gelieven te komen ontfangen haate Hoofdfommen, met de onbetaalde Intereflën <f' s en vetdagt te zyn dat geene verdere Inteteflen van de vootfz. Obligatien na de gemelde 14 December en Januaty 1721 zullen wotdenl" maat de vootlz. Obligatien wbtden gehouden als afgeloft en atzo de Kapitalen en vetfeheene lnteteffen van de Obligatien geteel aotf, 483, 489, 504 en 522 tot noch toe niet zyn afgehaald zoo gelieven de Houdets vah dezelve Obligatien als noch hoe eetdet I be dezelve Kapitalen en Inteteften van de voorfz. vyf Obligatien te komen ontfangen, alzo geene vetdeie IutetelTen loopen noch betaa rig worden als tot de tyd by vootigc Notificatien bekent gemaakt. c w Direfteurs det Compagnie van Commetcie en Aïïurantic der Stad Dordtegt, hebben', tot voooitzetting det reëele Commercie (vol u 7de Artikel var. uytichry ving der gemelde Comp.) gerezolveett van de 4 per Cent aldaar vaftgeftcld by provizie in te toepen z per Ier Comptoiie det Comp. te foutneeten in 2 Termynen als een per Cent van den 8fte tot den 15de Novembet én een pet Cent van dei r den 1 jde December 1710, en dat van z'ulke Hoofdfomme van A&ien, als ydet det Getntrefleerdens op zyn naam zal hebben zullendl latige na den vooifz. 15 Nov. en 15 Dec. refp. van hunne Aftien vervallen zyn; en dezelve ten voordeele der Comp. veibeurt verklaard Butgetmcefteten ende Regeetdets der Stad Rotterdam adverteeren een ygelyk, dat de Leermatkt op de oidinaiie tyd den 13 Novemb" vermits de vaftgeftclde Beededag, niet zal worden gehouden binnen haare Stad, maat op Donderdag den 14 dito Huydemarkten Vi) va ij dito Leeimatkt, als otdinatis. De Cora mi flat ilfen van de Compagnie van Commercie, Afturantie See. tot Woerden, adverteeren by dezen aan een ygelyk, dat, veirat byna onnoemelyk getal van Inteekenaats de Aftien niet zoo fchielyk als wel vcihoopt was hebben konnen wOiden geëxtradeert, en ©rome de refpe&tve per Centen zullen moeten worden betaald op zoodanige tyden als aan de heiideetende Participanten by notifit haare toegelegde Aftten zal worden bekent gemaakt. De Hdofdpaiticipanten det Geo&ioyeerde Provinciale Utrechtfe Compagnie wotden 'geadverteatt te compareeren ter Kamer van b ,"1 Mog. op Dingsdag den jden dezet,'s morgens ten 10 uuren, om van de aangeftelde7 Bewindhebbers te ontfangen den Eed van getr e als meede te verkiezen 3 Commiflaiiffen om nevens een gelyk getalaangefteld by"haat Ed. Mog. de Hcetcn Staaten's Lands van J,r van tyd tot tyd te neemen infpe&ie van des Compagnies Boeken en Effe&en. 1 w Jacob Magnus Makelaar, zal te Amfterdam vetkoopen op Donderdag den 7 November 1720, in't Oude HeereLogement's morg én 's namiddags ten 2 uurën een patty Nieuwmodefe Couleutde, Roode, Blaauwe en Swatte Lakenen, geblomde en effe Zyde Stoften ox fyne Chitfen, Swarte Lakcn-Krippen, geftreepte Flenellens, Setgies, Drogetten, Bayen, KatiayenKalamanken Eftamines Wolle andete Goedeten meer daags voor de Vetkooping te zien. er>1 Daniel d'Azevedo Makelaar, zal te Amfterdam vetkoopen op Donderdag den 7 November 1720, des avonds ten j uuren, in deDyb3^' de Oude Burg een patty extta puyks puyk Vatinas-Tabak en Havana Snuyf-Tabak leggende de Varinas-Tabak op de Heeiegtafj?'n Spiegelftiaat, ten huyze van de Hi. Jan van Vollenhovcn, en de Havana Snuyf-Tabak op Marken, op een der Pakhuyzen van 't Forto 'c's Men zal op Donderdag den 7de November 1720, in de Heiberg van denToelaft binnen de Stad Delf, publycq vetkoopen zekere 1 genaamf Oofterbeet, met een Heeten Huys, Stallinge voor Koetien en Paaiden, Thuvnmans Huys en Thuyn, mitsgaders Laanen Cc Elft-Akkets, als meede een Bouwhuys, te Tarnen gtoot omrtent 40 Matgen, 71 Roeder,, zoo Patrimoniale als Allodiale Landen, geler •ndet1 de Baronnye van Wafienaat en Zuydwyk als Haag- Ambagt telpeftive, ten eynde het Haagfe Bofch. Iemand nader ondertigtinj rende, ad'dreflëete zich ten Comptoiie van Cornelis van der Sleyden, Nots. en Rentmeefterwoonende binnen de Stad Delf vooilz. z' Coin, van den Heuvel, Batent Hiddink en Hend. Linquet Makelaars zullen te Amfterdam vetkoopen o«i de Bededag, op Donderdr311 Novembet t f20(en niet op Woonsdag den 13 November)'s avonds ten j uuren op de Cingel in de Burg een party extta puyks fCn Jugten, fyne Gatenï, Talk, Beete Huyden, Mateis, Afmynen en andete Pëlteiyen als meede omtrent r»o Vaatjes Smout en Kani-Bo(1ue Jakob vandct Houve.Mattinus Juweel en Cornelis Verlinde Makelaars, zullen op Donderdag den 14November i72o,'s avonds tei JJ"' té Rotterdam, in de Wynftxaat in deHerbetg de Zwarte Leeuw, vetkoopen een gtoote Scheepslading extra cur eufe puiks puik uytgcz we Verginy Bladeren Bnay-Txbak van 't Gewas van 1719 en dat by Cavelingen zoo als die gonombett zullen zyn leggende op de!j>s de Pakhuyzen van de Heeten Pikfat en Fofter. "'P Elias de Matt os Makclaaf, zal te Amftetdam vetkoopen op Vtydag den ij November 1720, 's morgens ten 9 uuren, in de Kolven ?itl Ié» in de Doelaftiaat een party iouwe Diamanten en gemaakte Juweelen zynde daags voor de Verknoping 's morgens ten 9 uutc Ex voorn. Doelen te zien. 1,161 Filip'Pick Makelaarzal te Amftérdatft' vetkoopen op Woonsdag den 27 Novembet 1720des morgens ten 9 en 's namiddags ten[ in 't Oude Heere Logement, een gtoote paify Lakenen, beftaande in fuper fyne gemengelde Leydfe Lakens, van 9 quart en 8 quait bf lerly gevetv/d'e lnlandfe dito, Violeue, Blaauw, Root, Bloemerant en Swart, een patty Engelfe van diveife Soorten, een party zoo Injp Uytlandfe Ma.nufaftuuren, fyné en gemeenC Chitlen, witte Linnens, eenig Huys-Cieiaad, als Beddens, Ledikanten, Stoelen, Spiegels/^' guide, zwarte en Olyvehoute Lyften fee. en andete Goedeten meeralles daags voot de Vetkooping te zien. Te Amlléidam by Pietet Viffer op de Lelygtagt cd de Wed. van Gerrit Slaats in de Heerefteeg Boekverkoopersis gedtukt en te If oe Zedige Verdediging van de Handelingen dei KemonftrahtVehe Societeytten opzigte van den gewezen Remonltiantfche Leetaar Sai^f16 lingeius van Lansb. rgen en den Mootdrrehtfchen Kcikcmsat tegens het onwaare enlafterlyk Libeldoot den Mootdtechtfchen u aegeeven. Dezelve zyn meede te bekomen tót Haailem by van Lee, Leyden Lugtmans en Deyfter, Delf Boitet, Rott. Wed. N. Bi burg, Willis rn van den Aak, Hage Wed. Bouquet-, Gouda Spaal en Boekhoven, Uyttegt van de Waterden te Hoorn by j. Duyn. - a-*l Ma le La: in n drulcr ny ktiLlX. DL KLUPPLK, op de Breedeftraac over feec Stadhuy», Den November 171^. D/Jtt Trivifogit.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2