NEDERLANDEN. ,ir< Te Leydengedrukt by FELÏX Dli KLOPPER, op de Breedeftraat oVcr het Stadhi^ s. Der» ^oOétobcr 1710, M<t Privitigii, v „feyndeiyk iaat ons den Heèi «eimcedig iïqekeadat hy de vèr- J, deeldhfcyddie de Ketk eenige Jaaten heeft gedingen dóe ophöu: den dat hy de Geeften veteenige dat hy ons geve ï'én vafte'en on1 wankelbare Yreede 5 een Vieede gegtondvCft op de i&asjihéyd op de j, geregtigheyt en op de eenvoudiglieyt vati hét Evangeli. TE DIER OORZAAKEN &c. Men fprcckt van verfcheyde veranderingen die in het Miniftetie (laan gemdakt te woidSn doch zulks is noch onzeker. De Brieven van 100, zyn 28 Liv. nieuwe en 26 in oude Specie 5 de andere na proportie het ïplitfen der Brieven van roooLivres, is op 45 gedaald de gevulde A&ien tot 4900 de Tiende Aöien s°o de Sublcriptien tot 28 Livres verlies, de Rekeningen in Bank doen 18, en het Mark Goud koft 4500. Men ziet 2 Atteften van 's Konings Raad van Staathet een van den 14de September, beftaande in 26 Atticulen, heeft tot ondetwetp debe- Imettelykt Ziekte der Stad Matfeillien. Het andet van den 2?,fte Oc tober, is de Rekeningen Courant in Bank betreffende. PARTS den 2; Oèlcber. De Katdinaal de Noailles is van zyne Re traite te Mont Valeiieu te rug gekoomen, en men wil dat hy beflooten heeft zyn Mandament niet te geeven van Roome is tyding dat zyn Cetps de Declrme daar verworpen is. De Ht. Law de genetale Pachten, waar voot de Heeten Paris S Millioenen tet Maand boden, vooi twaalf Milliocnen tet Maand hebbende aangedaan is meet als te vooren in faveur. Maandag wietd een groore Kabinet-Raad gehouden over dé Koning!. Brieven, doch zyn by overftemming verworpen. Zedetd eeni ge dagen is tet Beutfe groote bewceginge geweeft. Met de Blieven van den 7 eii 9de van Matfeillien verneemt men noch niet als droevige ty- dingen onaangezien het Kwaad daat zigtbaai verminderd is, ftetven dag voot dag noch i$o Mcnfchcn doch zederd dat de Doéloten van Montpelliet alles hebben doen zuyveten en fchoon maaken zag men weër einigc Ménfchen dooi de Sttaaien wandelen. De Brieven van Aix zeggen dat het Kwaad in die Stad noch toe neemt. De Medicus, die de Memotie tot ptêfervatte voot de Feft aan den Hattog Regent gepie- senieen heeft, is van St. Gall en Honothn genaamt. BRUSSEL den 28 Oftob. De Héét Coppieter is van Ooftende noch ziet weder gekomen. Zatutdag heeft de Hr. van Weede den Eed afge- legt als Commandant van Ypeten ondet de Prins van Holfteyn, Gitte- le morgen is den Gtave vanMorville met zyn Gemaalinne te'Poft hiet gepalfeert zonder zich op te houden en zond deswegen een Btief van excus aan de Maiquis de Ptié. Men zegt dat 2 Placcaaten (laan gepu- bliceert te worden, om de Scheepenen Goedeten die van de Brittanni- fche Eylanden en Holland komen, te examinetenen zelfs eenige het inkoomen te beletten. De Heet van St. Ellevan, aan wiens Equipage men metkcagt arbeid, word hiet in 't kott veiwagt. AMSTERDAM den 28 Oftoben Volgens Brieven van dén 25 paf-y fat'o uyt Liftébon, wietd deVloot uyt Rio de Janeiro aldaat in Novem ber verwagt4e 2 Ootlogfchepen, met de Vloot naar de Bahia gezeild, hadden oidre, om, na wcynig veiblyf aldaat, geduurig te kruylTen, en het handelen dei vieemde Scheepen op die Kullen te beletten. Een Schip naai Wyburg moetende is in het uytzeylen van Petetsburg ge- bleeven. Te Boutdeaux zyn geariiveeid Lautens Fykes, Jochem Coi- heiifle, Willem Tyfie, jan Adr. de Sdét 8te. van hietee Danizij^, Bening Van Petersburg, Hans Hanflé van Revel, Teunis Cornelia Koppenhagen: en 2 andete in dt Pillau (waai uyt Hans Gregoti^ ttokken is) 3 Scheepens te Bteemen Matten Piet. uyt de Ooftzti Dublyn jocherh Palm van Stokholm en Hans Petetfe uyt Nootat 4 te rlimouth de George Kapt. Venter van Hamburg naar deWeft, King George Kapt. Robb. Hayles naai Liffcbon moetende in I de Loyal Dattmouth Kapt. Putwis van Matfeillien, en dé Loyal| ge Kapt. Payrtbn, van Amfterdam naar de Weft gaandeop de yan Londen, de Gtiffin Nicolaas Ditkfe, de Poilboy William Rei Geotge Richard Hull, de Andetfön William Johiilon, en noch et Hamburg -, de Matia John Deaven van Amfteidam Michiel S. van Dantzig, Hendr. Biadfort van Stokholm, en John Waifon.W Muflé, Benjamin Baiiouw, Robbert Lude, Benjamin Hammon enj 12 andete uyt Noorwegen in tegendeel vlaren van die Riviet vei de Scheepen naai de Wed gezeild, als ook de Neptunus Hendr. iefang naar Bremen 3 en Pietei Valk lag te Dronthem zeilte'é na waatds. Botté Tékes, kott van Atchangel gezeild, is omtient Hj gefcheiden van Boy Pieteife, naar Havie de Grace gaande. MeL, dat het Schip de Loyal Dattmouth Kapt. Putwis van Matfeill Kadiks komende, te Tet Schelling zouw binnen zyn 5 als mede i fel veifcheide Stheepen en voorde Stad Pietet Janfle Ttompetn Stokholm, Picter Vlieger en 4 a 6 andete uyt Noorwegen &c. De Couts van de WISSEL is heeden op Madrid 91. Cadix 1 n vieide. SevilienrlS. Bilbao 8 8 en 1 half. Lisbon 43 en 1 half. tien 81 en 1 vierde. Livomo 8 8 en 1 vierde. Genua 91 en een t Londen 33 Sch. 2 gt. Francfort courant 28 en 1 half Ryksd. D; aj f cn n: A 289 Poolfegr. Bteflau 3 5 en t half St. Hamburg 3 2 én 5 zeftiet Antwerpen 3 vierde per C. Genteen. BrulTel een. Zeeland 3 ina Rotteidam t vieide. De Agio van de Bank 4 en agtfte a 3 vieid 1C( Heden zyn de Ptyzen der Afticn, O. 1. C. 800, W. 1. C. 120 Subfctiptie van 250 pet Cento en tweede dito van 450 pet Centt.,, vafte Ptyzen, Middelbutgfe Aflutantie 30dito Commeicie4, dingen 10 a 11 Dordregt 10, Schiedam 9 Rotterdam 35, Goud Delf 27, Hage 3, Utrechta6, Munnickendam een half. ROTTERDAM, den 28 Oélober. De Allien der Comp. in det iu; zyn 32 a 31 dito Sublctiptien het Kapitaal de Delffe 22 Gou ,t£ Schied. 11 a 10, Vlaatd. 6 a 5, Buele 5, en Maasfluys 7 ten 100 's GRAVEN HAGE den 29 O&ober. De Heeten Staaten van Hi e en Weft-Vtiefland zullen aanftaande Vrydag den eerden Novus vergaderen waar toe de Blieven van befchryvinge naat de rclp ,r Steeden dezer Provintie zyn afgezonden. Giftere avond is den van Sunderland van Hanover hier aangekomen en heeft hedet gen de Vizite van vetfeheyde Uytheemfe Miniftets en Heeten 1 Regeering ontfangen. Volgens Brieven van Hanover van den 26 j,c zetwietd de Koning van Gtoot-Biittannien den volgenden c )0 daat te tug vetwagt, en zyn Majeft .ftond den 4 of 5de Novembi an Londen te keeten 1 men wift niet zeket of de Koninginne van Pi ,|s deezc week aldaar noch zouw komen, om van zyn Majeft. affet Va nemen. De Heeten van TfTelmuyden, Sloet tot Watmelo, en Sterug gen zyn naai de Ftovintie van Oveiylïél vettrokken. ;et Martm iepius Uirtcieur van 's Limis Letiryen maakt bekent, dat de veiwifl'elinge der Loten van de 3de tot de 4de ClafTe niet langet zi «en wotden gedaan als tot den 23de van de naad volgende Maand November, na welke lyd niemant (hoedaanig exeus ook raogte voi den) daar toe zal wotden geadmitteetd, waai na zich een ygelyk die het aangaat gelieve te reguleeten. NB. De Tiekdag blyft op den ccmber van dezen Jaate vaftgeftelt. Notificeert by dezen Matinus Gioeninx, als Ontfanget genetaal van 't verhoogde Laft- en Veylgeld, gedeftineert tot betalinge dei Pt 0 dat hy op den 24 December 1720 en in de Maand January 1721 ral voottgaan met aftel often de Obligatien, by hem genegotieett den 2. Cn in de Maandjuly 1709, geteekent van No. 568 tot «58 beydc incluyss verzoekende derhalven, dat de Houdets van dezelve Obligatie:11 1 vootfz. lilaandin December 1720 en January J721 gelieven te komen ontfangen haare Hoofdfommen, met dé onbetaalde lnteteffen va en verdagt te zyn dat geene verdere IntetefTen van de vootfz. Obligatien na de gemelde 24 December en January 1521 zullen wotden b maar de vootlz. Obligatien wotden gehouden als afgeloft s en alzo de Kapitalen en vétfeheene Intereflen van de Obligatien geteeke N 106, 485, 489, 50460 522 tot noch toe niet zyn afgehaald zoo gelieven de Houders van dezelve Obligatien als noch hoe eetdet ho<L' dezelve Kapitalen en InteielTen van de vootfz. vyf Obligatien te komen ontfangen alzo geene veidcie IntetefTen loopen noch betaald wotden als tot <fe tyd by vootige Notificatien bekent gemaakt. Op aanftaande Woonsdag en Donderdag, zynde den 30 en j'tften O&ober 1720, zal te Gouda gehouden wotden de Alleiheyligens •harkt Waar na eén ydet zich kan reguleeten. De Heerén Butgetmeefteten en Dire&euis van de Compagnie van Commercie, Navigatie, Aflutantie c. binnen de Stad Enkhuyzen,ei' by dezen allen en een ydet bekent makendat om veele redenen haat Ed. Agtb. daat toe moveetende, en ook wel fpeciaal om de lnl die baai eerfte fourniflement hebben voldaan eenigfints te gemoet te komen dat in plaatfe dat voot den s Novembet aanftaande het 1 1 Terrrtyn van 2 per Cent zouw moeten wotden voldaan op poene als by de uytgefchtevene Conditiën (raat geéxpiefleettde Inleggers kunnen voldaan met als dan te fouineeten een pet Cent voor de Compagnie alleen. f Ditelleurcn van de Compagnie van Commeicre, Navigatie en Aflutantie te Edam, notifïceeien by dezen dat men alles naateyfeh ecn reit hebbende geconlideieett, by ptovifie hebben getefolvectt het detdefouiniflTement, dat andetsop den zsften October moeft wotden I uyr teftellen tot den 28de November nüaft komende. '!m Dezen Avond ten 5 uuten, zynde Woonsdag den 30 Ollober 172°) zullen de Makelaars Johannes Staats eivijan Lemmers, te Amftet ui dé Nes in de Brakke Grond, veikoopen een patty van7i zooTabaks-Vaten, als Oxhoofden Ietle Talk 74 Katns Cafanlé Talk 142 fyne Moscovifc Gatens, 10 Pakjes Servet-Linnen, 8 Baaien MosCovife gtaauwc Haze-Vellen, en 30000 ftuks dito Mat-Zakken. De?en Avond ten 5 uuten zynde Woonsdag den 30 Oóobér 1720 zullen de Makelaars Daniel d'Azevedo Nicolaas Ens en Beoji Brayn.tc Amfterdam »n de Dykftraat in de Oude Buig, vetkoopen een paity extta puyks puyk nieuwe Vitgiuy Bay Tabaks-Bladen 5 lc op de nieuwe Rapenburge'rgraft, over de Plantagie, op het Pakhuys het Fluyt-Schip. P. Ottkelboer, J. en D'. Bontekoning Makelaars, zullen te Amfterdam veikooipcn op Maandag den 4 Novembet 1720, op den Nieuwe: p' de Wiite Zwaan een paity Houtwaaten, beftaande in 14000 Gtene Ciiftiaanfe, Hans Karftehfe Delen 4000 Ftedtikftadfe, 4000 Cope 1000' Zwy nzoudfe, 2000 W'yburgfc en Narva Deel en 100 Grene Hamburger Balken, glad en moy, van joa£o voet19S Fatnouwfe Pt [1 45 oo-Wybuiger, N atva, Pafnouwlc, Matdouwfe en Fxedtikftadfe Balken j een .party Jufiérs, Spatten, Maat-Balken, Barkoenen, Colftets,|]r vele ïnd'ere Houtwaaien meer. j Jacob Magnus Makelaar, zal te Amfterdam vetkoopen op Donderdag den 7 November 1720, in't Oude Heete Logementrs morge,,'^ en' *s namiddags ten 2 uuten ecn party Nieuwmodefe Couleurde, Roode, Blaauwe en Swatte Lakenen, geblomde en effe Zyde Stoften, lict fyne Chiifcn, Swatte Laken-Krippfh, geftreepte Flenellens, Setgics, Drogetten, Ba/en, Katfayen Kalamanken Eftamines Wolle SoL, andere Goedeten meerdacg3 voot de Vetkooping te zien. n;) Men zal op Donderdag den 7de Novémber 1720, in de Heiberg van den Toelaft binnen de Stad Delf, publycq vetkoopen zekére Hén genaamt Oofteibeek, met een Heeten Huys, Stallinge voor Koetien en Paaiden, Thuynmans Huys en Thuyn, mitsgaders Laanen Ci£ f ElftéAkkorJ, als meede een Bouwhuys, te famen gtoot omitenr 40 Matgen, 71 Roeden, zoo Patrimoniale' als Allodiale Landen, gelei 03 onder de Bhronnye van Waflenaat en Zuydwyk als Haag- Ambagt refpeftive, ten evnde het Haagfe Bofch. Iemand rader ondettigting^t rende, addrefleete zich ten Compioire van Cornells van der Sleyden, Nots. en Rentmeefterwoonende binnen de Stad Delf vootlz. Mrt Thomas Angelhome, Chirutgyn, Operateur en Bteukmeeftei te Amfterdam, op de Spiegelgtaft in de Witte Zon. maakt bekent <LC' hem is uytgevonden eene Philofophifche Meicuiius, dewelke zyn werking doet zondet quytén noch eenige andere ontiocicüis te verocl j zoo dat dezelve onbefchroo'mt van zwangete Vrouwen en jonge KiodetCn mag gebruykt wotden; zynde'gélecondecit van myn EflcntiJa! xet Antivenere.-t, wCtdende door dcszelfs gebruik, op een zekcie en gemakkelyke wyze genezen alle fooiten van Venus-Ziekten en Accl hoe veroudett of kwaadaardig die ook zyn zonder dat iemand zich van zyne affaires of ommegang met Menfchen hoeft te abfeqteer# renlandfe Patrenten kennen door de vootfz. Medicynen zich zelfs heipen, mits zy alvoorens my net berigt vari haate Ongemakken gel zy dat eenige Accidenten, die myn dagelyks opzicht en eigen behandeling vereifchen, zulks beleten- voor zulke heb ik in myn Huys Kamersgereet, mn ydet daar in na zyn fatioen te logeeten, ten eynde deszelfs geneezinge; en op dat een ydet van de vooifz. GeneeL£N leu haat hcylzame werking mag verzekert zyn, wjllen wy (de Patiënten alvootens ondetzogt hebbende) haaie genezinge niet alleen f gen, ma.tr tot icittome geruft beyd dezelve bv accootd aannemen dooi de vooifz. Medicynen worden ook geneezen meed alle de zool Gis 4e o-igcneeslyke Ziekrens cn Accidenten, te veel om hiet te noteeten onvermogende Luyden, met eenige defpciate Ongemakken bef jitn cv my om nier geholpen wotden, mits zy geen Venus Ziekte hebben. pK ÏAI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2