Duytsland en d'aangrenzcnde Ryken, enz. NEDERLANDENi zullen overhaalen, ten eerften naar de Maas te doen overftet Te Leyden gedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftraat ldc^ «»Tcr Ivtt Starffwys. De<i zS OifktUcr 171©. Met Frivtiegii. i tai oordeeien. Tei reiver tyd vetkiatiriën de bite&èurs tie twécdtbë- agtftë St. Hamburg éi4ft agtfte St. Antwerpen t half petC.L taling»i éan 300 p. Steil, aan de Civile Lyft te hebben voldaan, en da: vierde. Séëland j v. Rott. 1 half. Dé Agio van de Bank 4 et r zy om het publicq Ciedit te fouteneren., voornemens «'aten 50000 p. Hëden iyn de Pryzen der Aftifen O. I. C. geen vafte Prys,| Steil. in de Bank te onderfchty ven die zelve dag wared dc Aftien dezer 730 eeiftë Subfcriptië van 450 per Cento én tweede dito vat Comp. tot 12 p. doch eenige twyfelen of zy wel wederom tot de vooi- Cento geen vafte Pryzen, Middelbutgfe Aflurantie 36, ditoCc- gaande prys zullen monteeten. De Hattoginne van Richmond is van f, Vlaardingen 9, Dotdregt 11', Schiedam p a 16 Rotterdam j Patys in deze Stad te rug gekomen. P. S. Zoo aanftonds arriveerd een' da to Delf \b Hage j,' Utiecht loaii, Munnickendarh c» Exprefl'S >an de Kooirg met otdré de Jachten ten eeiften naar Hol- i tent pari, Ter Veer, Naaiden, Wee«p, Muiden, Edam, Medêno:] land te doen vetttekken om zyn Majefteyt in het begin van de aan- huyfert. Hoorn,Alkmaai en Zwol geene vafte Pryzèn. De Edj ftaande Maand November herwaaids over te biedgen en hét Pailc- tien hebben meede geene vafte Pryzen. ment tegen den zsfte van die zelve Maand te beroepen vermits zyn' 1 ROTTERDAM den 26 Oftober. Deeze middag wéten de A| Majefteyts de hetftellinge van het publicq Credit zeer ter hatte neemt, zcr Stad 3 j dito Subfcriptien 5 de Delffe 24, de Goudfe 11 De Couis van WISSEL is op Amfterdam 35,425. Rotterdam is,6 ay. half, Schiedam 16, Vlaard. ó,Briel!e 5 ad, en dievan Maas Antwerpen 3 s, Hamburg 34,4. Parys én Bourdeaux geen vafte Pry- 's GRAVENHAGE den 27 Oftober. Men verftaat dat by sen. Madrid 46. Cadi.v 47. Bilbao 4S. Livorno jo a 49 en 1 half. Ge Staaten Generaal gerefolveetd is uyt té fchryvén een algemei nua 5^ a 51 en r half. Venetien 46. Liflebon 5 a 1. Porto 4 a 10. Du blin 15 en 1 half a 16. De Aftien van de Bank zyn :8o, van de O. I, C. 7S0, van de z.zéé 250, deeerfte Subfcriptië 40, de tweede 20, de der de en vierde geen vafte Fiyzen oude Africaanfe 50 dito nieuwe 35 oude Aflurantie ij, dito Londenfe zo, én Jork Building 25. HANOver den 22 Oftober. Eergiftere nagt is den Admiraal Bine - - -eer (c.hielyk te Poft van hier, zoo men verzekerd naarLouden vertrok* «r. Schagen wegens Hoorn, nevens de Hr. Advocaat Weftervi en. Giftere ts den Grave van Sunderland van Göh. mede in déze Stad 8aders de Commandeur Lansheer, ter Vergadering van de Hi F te «ug gtkoomen. Men verzeekerd dat de Koning van G.oot-Brittdn- ,en G5nLeta?1 ''PP0!' gtd«" de toeftand der zaken in O f uien aanftaande Zatuidag van Göhr mede hier zal reverteeten en dat Men ^htyft van Hanoverdat van daar 2 Exyteiïëns naar L, iyn Majeft. als dan over 8 of 10 dagen naar zyne Ryken zal kecfen. ,e" df Calais en de ander over Helvoet t-> 1 ordres om de Oorloglcheepen en Jagten welke zyn Brittannil AMSTERDAM den 2« Oftober. De Scheepen Gunterfteyn Kapt. verzekeid dat hooggemelde zyn Majeft. den 2 of 4d«n Novi L Swttis en de Hoop kaptzyn van Rotterdam aan de Kuft van Hanover naar herwaards zouw vertrekken, om in het laaft va EI Delmina gearriveerd de eerfte was met het Schip Leusden van daar ftaande weck, Weet en Wind dienende, naar Engeland over in 1 naar Fida vertrokken. Den 4 pafl'ato was de Mediterraan Galy Kapt. Men wil dat het Parlement van Gtoot-Brittannien tegens het iet Ruflel van Londen te Smitna gekomen als meede het Schip de Parel j November te zamen geroepen zouw wordcu en dat albettiiet van Livorno toen lagen te Smirna de Kapts. Albert Schaap en Tjett zouw zyn gezonden om ten dien eynde de nodige Proclamatide Bakker naar herwaaids zeilréé. Kapt. Jofef Paillet is te Alicanten ge- Den Brittannifchen Admiraal Bing word alle momenten vat t v atriveetd te Petersburg Aris Campen van Dantzig; re Nantes de drie hier verwagt om zich naar Londen te begeeven, en men vert m Gezufters Jacob Groen, te BoutdieauX Matten Prins, Genit Ides en Ni- den Grave van Sunderland deeze week hier meede voorafkoian tolaas Janflcn, te St. Marten Corn. Rotgans te Libourne Lieve Hals Eenige Heeren Gecommitteerden van de Admiraliteyten watlth; en Tobias Boekhout, te Rochelle Volkert Pieterfe Abbenes, Hend.No- motgen met Heeien Gedeputeerdens van de Staateu General cly bel, Klaas Janiïen Wouters, Corn. Turk «n Pieter Buyk, alle van hier ferentie, zoo men verzeekerd om nader middelen te beraamt bei de 2 laafle zyn gefchelden van Jan ViflerJan Gole en Jacob Ruytet. ring van de befmettelyke Ziekte. Ter zeiver tyd is een Expn va Het Schip van P. Jacobfe is van Hocfleur naar Bourdeaux gezeild. Het Heeren Regenten van Londen raar Hanover gepafleert. Et eci Schip dc St. Joannes Laurens Klaafle, van Geflen naar Lubek moeten- j den van haar Ho. Mog. Vergadering, welke de Gclderfc Lair yn de, is omtrent Roftok gebleeven. In Teflel zyn binnen gekomen Rob- ben bygewoond worden deze week te rug verwagtin tegen yn bert Forftet van Kadiks, Steven Parma van Bajonne, Steffen Henty van eenige Heeren naar de Piovintie van Overyflel t# vertrekken ten 1 Petersburgen een onbekende Engelfe Hoeker 5 als meede in het Vlie woonen van de Staats Vergadering aldaat. Eenige Bediende! uoi Kapt. Hctiifon van LivotnoJan Klaafle Roos vaD ArchangelJacob Hollandfen Ambafladeur de Hr. Burmania zyn alhier aangi ig Douwefs van Dantzig Nic. Pieterfe en Fredrik Ides uyt Noorwegen, zynde gemelde Minifter naar Vrieftand gegaan. Den Spaan?* V De Cours van de WISSEL is heden op Madrid 91 en 1' half a 1 vier- fadeur de Marquis Beretii Landi wasgifteren by eenige Heeqdec de. Cadix 117 en t half. Sevilien 116 en 1 vierde. Bilbao 89 en j vier- Regeering verfcheyde Bedienden» van gemelde Minifter ppe de, Lisbon 43 en r half. Varieties Si en 1 vierde. Livorno 88 en een voor af naar Kamerik vertrokken en zyn Exell. wagt de la: ere v'erde a 1 half. Genua 91 en 3 vierde a 91. Londen 33 Sch. 4 a 3 gr. van zyn Hof om mede derwaards te gaan. De Prins van Holl tg Francfort courant 29 Ryksd. Dantzig 288 Poollegr. BreQau 35 en vyf Gouverneur van Yperen, word hier in't kort uyt Duytsland Vaft- en Bede-dag, welke dooi de geünieerde Ptovintien, ge Eandfchappen Steeden &e. ft lat te worden gehouden op Woonsdag 14 dagen, zynde den 13' November naaftkomëndi de Btieven ftaan afgezonden te worden. Eergiftere hebben Gedeputeerden der refpeftive Kamers van de Ooftindifche Cc meotlyk de Hr. Prefident Hurgronje wegens Zeeland de Ht c* tyn en van den Berg wegens Amfterdam, dê Hr. Blois wegens :0° eyn Mutm CoptHs t inftcur vo.i 's L -d, Laury.n maakt bekent, dat de vciwifletinge der Loten van de rdetot de 4deClaiTe niet langt He sen worden gedaan ais tot den 23fte van de naaft volgende Maand November, na welke tyd niemant (hoedaanig exeus ook mogte den) daat toe zal worden geadmitteetd, waai na zich een ygelyk die het aangaat gelieve te rcguleeien. NB. De Tiekdag blyft op ccinber van dezen Jaate vaftgeftelt. De Heeren Burgcrmeefteren en Direfteuts van de Compagnie van Commercie, Navigatie, Aflurantie 8cc. binnen de StadEnkhuyi 1 's by dezen allen en een yder bekent maken, dat om veele tedenen haat Ed. Agtb. daar toe movccrende, en ook wel fpeciaal om de' S-. die haar eerfte foOrniftcment hebben voldaan eenigfints te gemoet te komen dat in plaatfe dat voor den 8 Novefnbet aanftaande I Termyn van 2 per Cent zouw motten worden voldaan op poene als by de uytgefchrevene Conditiën ftaat geëxpxeflëerrde Inleg] Ho kunnen volftaanmet als dan te fourueeten een per Cent voor de Compagnie alleen. ft Ditefteuien van de Compagnie van Commercie, Navigatie en Aflurantie te Edam, sotificeeten by dezen dat men alles naarcyfl «n feit hebbende geconfidereert, oy ptcrvifle hebben getcfolveett het detdefoutniflement,dat anders op den 28ften Oftober moeft wotdl'fte üyf teftcllen tot den isfte November naaft komende. »ch Butgermcefteren, Scheepenen en Raden der Stad Steenwyk, maken aan alle Intereflanten bekent, dat zy, ingevolge het 5de Attik«neri cedtukt Ptojeft van Commercie &c.op Woonsdag den 30 Oftober 1720 doot haate Gecommitteerden zullen beginnen te vaceetl it C ëetfte foutniflemenr, zynde 1 per Cento, te ontfangen tot Steenwyk en te Amfterdam, wanneer mede de Aften van Aftien door dc li '°n met haat Naam, Stad en Woonplaats gevult, zullen uytgelangt worden, om daar aanftonts mede te knnnen handelen, volgens het 6 |e v van 't vöorfz. Ptojeft. !lcg Dëzén Avond ten 4 uuren ptecys, zynde Maandag den 28 Oftober 1720, zal de Makèlaat Jan Wolffers té Amfterdam vetkoopen, ijuij gei in dc Burg, een gtoote party cutieufe Spiegels met vergulde en andere Lyften,extia groote fvne ronde Bloed-Coralen, fijne Coio laar ralen en Steenen, Duytfe en Venetiaanfe Coralen Goude en Zilvete Knoopen fyne Potloods-Pennen Franfle en andete Scharen Ncurenburget Winkelwaren zynde van daag te zien ten huyze van de voorn. Makelaar, woonende op dc Princegraft by de Regulii Te Leyden by S. Lucbtmam zullen op den 3 often Oftober vCikogt worden de nagelaate Medicynfe en MisceJlanifche Boeken van A VAN OUTEREN, Medicynfe Doftor alhier ter Steede en den sifte dito deszelfs fraye Prtntkfnjt der voornaamfte Meefters, Goude te nïHgcn en ongemeen konftig Papitrc Snyiver^ uyrwendig na de Voorwerpen gebooget» en agtet malkander geplaaft en andete meeren op den 4, 5 en Sden November de ichoone nagelaate Bibliotheek van JACOBUS VALLANM. D. en Profeflbr in de A Ja Üytreehtbeftaande in uytgezogte Medici, Botanici, Anatomiei, Chitutgici, Autores Grsci Latini en andete Mifeellanilche BoitRej van de Catalogen te bekomen zyn te Haarlem by van Lee, te Dordtegt by van Biaam, Delf Beman, Rotterdam de Wed. Bofch en J-. it vt Amftetdam Wetfteins en Boom, Gouda Staal, Uytiecht vande Water, Middelburg van Hoeke, Sec. mis De Vcikooping van omttent de 90 Baaien Smirnafe Catoencn, die ie Amftetdam door de Makelaars Jan du Rieu, Jan Wils en'Pil net i »'p Woonsdag den 30 Oftober, in de Nes in de Brakke Grond, zouden verkoft worden, word tot Woonsdag den 6 November uytgefti or d Datiiel d'Azevedo Makelaar, zal te Amfterdam verkoopen op Donderdag den 31 Oftober 1710, 's avonds ten s uuren, in de Dykf umt Oude Burg, een party extra puyks puyk Porto Rico en een party Varinai-Tabakleggende op de Joode Houtmarkt, ondet 't hoys v kett ren Elias en Manoél de Ciallo Junior. zici Jacob vander Houve', Mattinus Juweel en Cornells Vetlinde Makelaars, zullen op Donderdag den 31 Oftober 1720 's avonds te te v te Rotterdam, io de Herberg de Zwarte Leeuw, veikoopen een Scheepslading extta puyks puyk niewe Verginy Bladeren Baay- en Z' 'ner bak, cn dat by Cavelingen zoo als die genombert zullen zyn en leggen in de Boompjes, in de Pakhuyzen van Mr. Alexander Carft va Corn, van den Heuvel, Baient Hiddink en Hend. Linquet Makelaars, zullen te Amfterdam verkoopen op Woonsdag den 13 Novel izer '1 avonds ten j uuren, op <Jc Cingel in de Burg, een party extra puyks Moscovife Jugten, fyne Garens,'Talk, BeeteHuyden Maten NO' en andere Peltetyen als meede omtrent 100 Vaatjes Smout en Kant-Booter, cn andere Goederen meer. Min Te Leyden by Hendrik van Damme, is met Privilegie gedrukt en word uytgegeeven, de Onfteifelyke Helden op den Zeegenwag* Ka; Geloof, na hunne dood de Weeteld omgevoerd, tot vooibeelden vooi de volgende Geflagtes zynde een nette verklaaring ca uytblna •Set elfje Hoofdftuk van Paulus aan de Hebreen, met veele naauvtkcurige Aanmerkingen en Oudheeden opgehelderd, 2 ftukken in® wa de Meflïas gepredikt aan zyn Ketk, door alle tyden, als een Koning der Geregtigheid en een Koning der Vreeden, en andere verklajmen quarto j alle door Laurentius SteverflootJezus Dienftknegt in zyn Gemeinte te Leyden dezelve zyn meede te bekoomen te Araraat And. van Damme, en by alle Boekverkoopers in de voornaamfte Steeden. lig, d Te Delf by Keiniet Soitet is gedrukt en in alle Steeden by de Boekverkopers te bekoomen de verantwoording van Paulus te Atl acct Arnold Mooi-.en, in 8. den derden Drukdoor den Authent m zyn leven met zcet veele metkwaardige Zaakcn vermeerderten mFar L naauwkeürig Regifter verrykt. linde Te Amftetdam by Pieter Viflei Boekverkoper op de Leligiagt, is gedrukt en te bekomen, Redenwiflieling en Confideratien over dfor d jykdom der Zuydzéé Comp. voor zoo veel ze haar Kapitaal verkrygt door vernieuwde en verhoogde Infcriptien als meede een Bruckt d? conCdcrabcle daling der Aftien in de ZuydzéC Comp.en concept over de mooglykheyd en middelen van redres. Dezelve zyn i aoinen re Haarlem by M. van Lee, Leydcu Lugtatans en Dyfter, DelfBohet, Rotterdam Wed. N. Bos, Willis, Doesburg cn van de^yt; jse Wed. Bouquet, Uytregt van de Watet en te Hootn by J. Duyn. j. n di< cdr: en ftee and )gec J ve

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2