S»g en Hartöginne vin Argyle uyt Scliotianri kier aahgeV-omen. Dings- ften Növeraber ian&aantié ëp deis vett alt zy tfginffeoii dag wieid de zaak dei Inwoonders van het Eyland Barbados tegen de hebben. Het deide van den ia OGobei veibied op levensdn Gouverntui bepleid en tot 'des andeten daags uytgeftéfti, Wanneet we- voet van eenige Soffen bftè Linnens uyf de Indien van Cl der lange rcdenvoetrngen hervat en die zaak tot aanRdande Dings- ~c dag veifchooven wieid vólgens het teeds vethandelde zyn eenige van gedagten dat de Gouverneur wel wat disavantagè mogt ktygen 1 H 1.1 1 KT A m f i I' n i r ri XT Irt U A J a a .1 a 't"i f - - - J n a -- -- o OJ - v in het Comptoir van de Bank en onderfchteef iooooo pond. Stetl. Voor de Koning. Heden heeft de Bank weer beginnen te betalen als voor deczen. Men hoórd noch niet wanneet de koning üyt Duyts land ftaat weetom te koomcn de Officieten van zyn Majefteyts Huys hebben noch geen bevél gekregen met de Jachten naar Holland over te Jleeken om de Konihg aldaar optewagten. Zéden z dagen zyn veele \Viffelbrieven, door de HollaftdetsoponzéBanquiers getrokken ge- protefteert. De Cours van WISSEL is op Amftetdam 3j, 234. Kotter* dam js, 4 a 6. Antwerpen 3 j, 6 a Hamburg 14,4a j. Farys en Bour- deaux geen vaftePryzen., Madrid 47. Cadix 47 én i half. Bilbao 46. Livoïno 50. Genua ji. Venetien 46. Liffebon s a i. Porto 4a 10. Du blin ij en 1 half. De AGien van de Bank zyn lio a 90,van de 0.1. C. ito a 9o en van de Z. Zéé 260- a 70. V R A N K R Y K. PARYS dén ii OGobet. Donderdag vettrok dê Kardinaal vdn Ro han voot een Maand van hiei naai zyn Lufthuys van Savetne, hebben de den Hattog Regent hem maat alleen die tyd toegedaan oni dat zyn tegènwooidigheid ten opzichten der bevordering vau het Accöm- modement in de zaak van de Conilitutie noodig is de Hartoginhe van Vantadout is met zyn Emin. vertrokken om te gaan naar de Ab- dye van Jouars waar van des Kardinaals Zufter Abdiffe is de Ptins van Scrubize ftaat eetftdaags meede te vertrekken, om bezit te gaan ne- énen van een (cboon Landgoed dat hy gekogt heeft, tuften Straatsburg en Saverne gelegen. De Kaïd, de Noaillès is tot het doen van zyne De votie naar MontValerien vertrokken. De publicatie van het Arfeft, dat de Bankbtiévèn in den Handel vernietigt, heeft het verwagte effcG niet gehad, want men meende dat de AGien daat door confidetabel zouden getezen hebben,en die zyn in tegendeel zederd zeet in ptys afgenomen; de gevulde, die daags voot de Publicatie op 7500 waten, hebben gifte xen niet meet als jsoó kunnen haaien en men vond noch zeet veel moeiten om 'er zich Van te ontdoen, om dat yder de Bankbtieven pre fereert voot de AGien; de ongevulde golden na propottie, en de tiende gedeehens det AGien waten op tfjo; de Onderfchryvingen verliezen 16 ten too; de Reekeningen in Bank 19 a 20; het Mark Goud, dat Maan dag tot 8000 gemonteerd was is op j joo gevallen de Brieven van Too Liv.die den 16 en 17 maat is a 17 Liv. waardig waten deeden gilleren 22 Liv. in oude en 23 Liv. in nieuwe SpeCien van 3 Liv. Men heeft voor eenige dagen gezegt dat het Congres in plaats van te Kame- xik, wel teVerfailles gehouden mogt worden, maat nu zegt men dai'cr in het geheel geea Congres zal zyn, en dat men van Hof tot Hof over dfe zaaken zal traGeeren. Men fpreekt als of in fommige Plaatfen des Kyks, en wel inzonderheid te Bouideaux en Montpelliet eenige be- weeginge zouw zyn. Naar Brétagne ftaat een Regiment gezonden te wotden, om de Gemoederen dicontftecken zyn, wat te beteugelen, en Sten vertrouwd dat meer Trouppfn derwaaids ftaan té maifcheeren. Men meent d'at het accomodement met heft Parlement op een zeer goe de voet ftaat, en dat het zelve te Sr.Martin wel weêr in het Paleis mogt vórgudéién. Met de prepatatien tot de Zalvinge des Konings die in dc aanftaande Maand Juny teRheims ftaat te gefchieden word ftetk gecontinueerd. Het Toilet, ofie opfchik-Vertiek van de jonge Ptincef- fè van Couti, is beftoolen, en dc fchade wotd op 40000 Livr. begroot, lenige nagten hetwaatds is in 't Paleis van Condé veelGoud gebtagt. Den H. R. heeft de Commandanten det Musquettaites vetboden eenig verlof re verlenen,en zyn Hoogb. wil dat ten minften too Man by elke Comp. blyven zal. Zaturdag morgen om vyfuutenis den Hattog van Villeroy op otdte van den Hattog Regentnaar Lions vertrokken ten eyndezyn tegenwoordighdyt de Onhrlteo aldaar wat mogt ftillen doch men wil dat gemelde Maatfchalk zich had gettacht van die teyze te excuzeeren zeggende dat zyn tegenwootdigheyt by de Koning nu Bodiget was als ooit te vooren. Men is zeet verwonden over de groo- fe quantireyt Goud die zederd drie a viet Maanden in het Ryk is in- fekoomen en de overvloed der Wynen geeft hoop dat zulks in he» ort noch krachtig zal toenemen. De Minnebroeders hebben aan den Hattog Regent geklaagt en hunne behoeftige ftaat te kennen gegeven; avon wil-dat zyn Hooghcyt hen geantwoord heeft, dat de 100 jongde gevóeglyk onder de Militie zouden kunnen gefteckcn of aan boordde: Scheepen gegeven wotdenen dat de overige 5o dan geen gebrek zou den behoeven te lyden. Van tyd tot tyd ziet men doot kwaade Gein- xentioneetden, Dreigementen geplakt aan het Paleis Royal. Men ziet 4 Aneften van 's Konings Raad van Staat het eerde van den Z4 Sep tember is de Rekeningen contant en vereffeningen van Fattyen betref fende. Het tweede van den x OGobet ordonneetd dat de oude Specien zullen continueeren by het Gemeente worden.ontfangen tot deaeet- Commiftans en DiteGeurs van de Compagnie van Commeicie en Navigatie opgetegi binnen, de Stad Muiden adveitceten by deei n„ door zeeker toeval, op de dagen, in de twee voorige Couranten geüipuleeid tot het ontfangen van het eerfte fourniftcment te Amft 1(js Kutft'eboom, niet zal kunnen vaeeeren, woidende de Geintzefteetden verzogl van het zelve te Muiden te koomen doen, ofte het al Ml jfriffatis en DireGeuts aldaar toe te laaien koomen. De Kecepiften zullen aan de Eygenaats met alle bedeukelyke fpoed te rug gez cn den. Een yder wotd als noch gewaatfehouwd het gemelde eeidefoutniftemcnt voor den eerden November aanftaande te doen, opj aut het Reglement van de Compagnie. Den 24Ïten deezet vadgedeld zynde tot het verkiezen der Bewindhebbers voot de Ptovintiale Utrechtfe Comp., worden de Hoofd |c X'efl nochmaaU geadverteerd tot dien eynde te compateeten op der Staaten Kamer 's motgens ten 10 Uuten. cj] Burgótmeefteren Schepenen en Raaden det Stad Zwolhebben tot explicatie van de 7 cn 8fte Attikuls van het geformeerde Pi ic éfómpagnif» van Expeditie Scc. binnen de Stad Zwol verftaan, dat tot de vetkiezinge van DiteGeuts niet alleen zullen wotden geadr t(£ gcene welke van Stads wegen met 30 AGien zyn begunftigd gewceft, maar ook die welke zich zederd, tot de aangeftelde dag van d |(r ge «óe, 30 AGien door aankoop vergreegen hebben. ,4I, Gomraatis van Duyft, Jan van Baaien en Jan Wittig Makelaars, zullen te Amfterdam op Maandag den 28 OGobet, 's namidda xen, op de Hsatlemmerdyk, in 't Nieuwezyds Heere Logement, vctkoopen een groote party Keyne cn.andete fooiten van Moscovil tersbu-geV Hennip en een party Vlas in footten. 3e(j Jan du F.;*u, Jan Wils en Piexet Elders Makelaars, zullen te Amftetdam vetkoopen op Woonsdag den 30 OGobet 1720, 's avon ten, in JcN« in de Brakke Gxottt, een party extta puyks van omttent 90 Baaien SmimafeCatoenen. Jau du Ricu, Jan Wils en Pieter Elders Makelaars, zullen te Amdetdam vetkoopen op Woonsdag den 6 November 1720, det avi (n truren, in de Nes in de Brakke Grand,-'«en party puyks extta curicufc St, Thomasfe Caroenen. ,C| Te Lcydt-n by Cfondiaan Veimev is gedtukt en te bekomen en in de andere Sttedenby de Boekverkopers, Oudheden tn Gejlichttn 1 j behelzende een nerte bélchry vinge det Steeden Dtlf en 'j Hagen met alle de omleggende Dorpen haare eerde opkomd, benamingi «n wiflélvalligheJeu, oadóopkomft van het Hrtmraadfchap van üeljland haare Privilegie, Dykgraven en Heemraaden, als ook der Stichtioge dei oude Geedelyke Gebouwen, als Kerken en Kloodets, haare Goederen en Inkomden Vryheden &c, geleerde en bl oen oude Adelyke f ami lien. Ook zyn by den zeiven noch tc bekomen eenige Exemplaten van Batavia Sacra Hiftoiic van het A' vytreehtoudheden en gedichten van Zuid-Holland en Schieland item van Rhynlandalle in Ootavomet fig. L," f' Levant, of Stoften diè té Matféillieh gefabticectt zyn. Hei; den 12 OGobït, betreft de betalingen der Bedieningen en ti Regten, als meede dc Schuld-eyfchets derGcmeenfchappen NEDERLAND EN. BRUSSEL dnn 21 OGobèr. Vrydag morgen attivéerden hi fife Generaal de Giaaf van Efferen, en ging by de Marquie v Ahdientie. Zaturdag btagt een Exptefte van Ooftendc tydin Schip vain Marfeillien komende't geen men niet in die Har laten op éen quart uuts didancie vetgaan was en dat het V Equipagie zich te Land had gefalveett, doch dat men het Vo detde verder te komen a nvt vteeze voor befmcttelykheyt. tuffchen Zaturdag en Zondag heeft men deVicómte van Aii| 1 de Kapélle van SL Anna dood in zyn Bloed vinden dry ven, q dei word by fomroige genoémt. 1k AMSTERDAM den 21 OGobet. Vyt het Schip van Wire huyfen, aan de Karaquefe Kuft geaitivcerd heeft men tydii Scheepen van de Kapts. Jan van Etmalen en Ifaak Printer te ,0. naar herwaards zeiïrèé lagen. Te Pnrt a Port zyn gearrtveerf tt Rotterdam Kapt. Hill van Hul, Kapt. Landerfiel vanLoadt )t anderen te Petersbutg Jutgen Scroedet van Dantzig 9 te Ri jb Joachim van Lubek te Gottenbuig de Sint Anna Jochem el Vrankryk te Udewald de Juffr, Clata Simon Green vanKi g, Stokholm de Valk Tys Pietcrfe uyt Vtankryk Leendeit Pi ae Koningsbeigen Scc. te Chridiania Wiebe Jonkes van hietei cl. fers van Rincow te Londen hei Schip Londen Jam. Stokke zig, Benjamin Hackoc van Stokholm, William Reed van Ari^c Kapt. Ft. Drayer van Bilbao; te Dantzig Hendr. Jacobfe Nis Foppe Teuniffe, Willem Blom, de Stad Dantzig Pieter Tew f dere, ven biet en eidets ook waren alle de Scheepen, doot 0 op de Réé van Dantzig gekomen, weêt verttokken, en daati fc] Foppes, Teunis Teuniffe Scc. Den 8 dezes zyn omttent 30 a Ai pen, van Maadeiland naar hier,Engeland &c. in Zéé gegaan 1 h 2 Scheepen, door tegenwind te rug gekomen, cn daar ondei? j tenfe, Siwett Obefe Bock, Jan Willemfc, Getrit Kuypet &c. gr l'Ambitieufe Kapt. Henry duFuch, van Cette heiwaatds koi kt in de Maas binnen geloopen, moeft van daar vertrekkenv zelve naar Duynketken is gezeild daat het meede niet mi c men en vetmits het Schip lek en het Volk zeet vermoeid v m voor het zelve teer vetleegea, Gidere zyn uyt Teffel eenig ij gezeyld, en andere binnen gekomen. Men verneemt dat do< cc Storm weinig fchade gefchied is. De Cours van de W1SSEI fc op Madrid 91. Cadix 118. Sevilien 116 en 1 half. Bilbao 88 te Lisbon 44 en 1 half. Venetien 81 en 1 half. Livorno 88 en i|e, nua$t en 1 half. Londen 3J Sch. j gr. Francfort courant ja Dantzig 288 Poolie gr. Breftau 35 en 3 vierde St. Hamburg |c vierde St. Antwerpen 1 vierde per C. Gent 7 agtde. Brufii id, land 1 half. Rotterdam 1 vierde. De Agio van dc Bank 4 ei ,e, Heden zyn de Fryzcn der AGien, O. L C. 840 W. 1. C. |5' eerde Subfcriptie van 2jo per Cento en tweede dito van 450 geen vade Piyzen Middelbutgfe Afturantie 3j dito Con,is Vlaatdingen 889, Ter Veet r, Dordtegt iz, Schiedam 10 a dam 46, Gouda 10 Delf 23, Hage 6 Uttecht 15, Edam et half pet Cent veilies Munnickendam een half, Zwol 1 vie den, WecspMuiden MedenblikEnkhuyfen Koom Pu ne Alkmaar als meede de Engelfe AGien geen vade Ptyzen. ROTTERDAM den 21 OGobet. Heden hebbende AGiea in deze Stad 41 a 42 en der zelvet Subfcriptien 7 a 8 ten iobeJ daan 3 de Delffe 24 eu een half a 16, de Haagfe j, de Goud tj; half t 10 die van Schiedam zi die van Vlaatdingen 7 a Maaslandfluys 8 en 1 half, van den Briel 7, en van Munnik vierde. 's GRAVENHAGE den 22 OGob. Gifteren middag heefi Ambaffadeur den Grave de Morville de Uyrhcemfe Minifti de den Grave Stairs en Heeren van dc Regeering op een pra getraGeerd. Zyn Exell. meend aanftaande Donderdag of\ vens zyn Gemaalinnc voor eerft naar Parys te vettiekken zelfs Domeftiquen en Bagagie albeteyds voot af naai K gaan. De Hr. van Yffelmuyde, die wegens de Heeten Staate als Commiffaiis Decifeut naar Maftiigt is geweeft^js-aPhfe komen als mede den Hr. Vegelin van Klaarbergen uyt d van Vtieüand, en de Hr. Quzfe uyt Overyflel. Daat is een Hanover naai Londen gcpaffeeit. en verzekert dat de Groot-Brittannien regens den ijde November naar derwas di) keeren. Men heeft tyding dat het Schip waar op zich de I nta geweezene Ambaffadeur wegens haar Ho. Mog. aan .Vu Zweedcn, geembaiquecrt heeft, behouden m TeÜel geamv Heeten Bewindhebbers van de Weftindife Compagnie wordi gemoet gezien. Den Heer en Meefter Pieter de VosRaad^ Hof wegens de Provintic van Zeelandis alhier overleden, fae c I Irn o es zie eC It ie Pre D al de led ati na; Go Tc Ltjydefl gedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Bresdeftraaï orct liet Sudhay». Den i -jzv. M$t eof

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2