LEYDSE No. 14 f J E N. Maandagfe Courant. PORTUGAAL. V R A N K R Y K. i7i& SPAN JBR ALTER den 11 September. Den 7den dezer zyn hier gear riveerd de Scheepen le Serrurier Kapt. de Kuyter en de Wolf- Jitf gang Jan Vaik van Amfterdam dezelve hadden daags te voo rt» ren omtrent Kaap Spatt j Roove.-s gezien by zich hebbende v; lomene Fluytfcheepeu gemelde Hollandfe Scheepen daan hunne an maar Livorno en Smirna ten eerden voort te zetten, ai ID1KS den 24 Septemb. Door het gedunrig arriveeren der Trans it', diepen met Militie uyt de Havens van de Middelandie Zéé, wor- Ie Equipagien dagelyks noch grooteren mogt dit wel oorzaak m lat het vertrek van het Schip naar de Vera Crnz, en het laden der oenen, tor noch toe word uytgedeld. Hier zyn gearriveerd de v :pen van de Kapts. Geraud van Havre de GraceJochern Barents es cob Jacobfe van Hamborg, Jan Sullervan van Amfterdam,Tomas m leen Karet Speed van Londen, en Jan Btink van Rotterdam. e \DRID den eerden Oéfober. Woonsdag namiddag zyn hunne v fteyten en den Frince van Adorien uyt het Escuriaal naar St. Ifi- j, lertrokken, van waarzy daan te gaan naar het Paleis van Balfain, nde de Infanten hun verblyf in het Escuriaal continueren. Boven Jaatlykle Lykdienden door de Koning in het Escnriaal ingedeld, 4 zyn Majed. 'er noch een vierde by gevoegt voor de overleedene b( iginne Maria Louizia van Bourbon eerde Gemaalinne van Ko- ln Karei de II.en zulks alleen ter gedachtenifie van deszelfs Moey, at it zulks anderzints, als de Koninginnen zonder Kinderen verwekt je, ben, koomen te overlydcn, buyten gebruykis. -ui ISEBON den eerden O&ober. Voor eenige dagen wierd alhier ge nt jeert een Decreet des Konings, in deCancelery geregidreert,waar z i aan alle Gouverneuts Kapts. generaals Minidets Officieren ;e inantie, Juditie of Oorlog, verbooden word eenigetlye Handel te ul 11, zoo voor haar zelfs ofte voor andéren, het zy in't vertieren van manlchappen by open Winkel, ofte onder de hand in haare Huy- 'y :c.op poene van te vervallen uyt de Bedieningen die zy by de r> 1 zullen bekleeden, en daar en boven te worden verklaard inhabit lyt eenige Ampten te bedienen} en zulks alles tot herdellinge der a' roope misbiuyken, die ontdaan zyn uyt de vryheid om te Nego- i), aan hen in het Jaar 1709 toegedaan. Den 1 j paflato arriveer de Ihier een Pakketboot uyt Falmouth met verfcheide Aftie-Han- ;li] :s, mede brengende veele Wiflcls en 60000 Fefosaan Goudook n met het naade Pakketboot noch eenige andere met groote >nr en Gelds verwagt, om deel te neemen in de Compagnie die men e reeeden op te regten, doch welke van de hand gewezen is. Qnze :n iet naar Rio de Janeiro gezeilde Vloot, is aldaar gelukkig gcar- *Id i en in. de daar digt by gelegen Haven Sanélos zyn zEranfle •r pen voor de MiffilipiléComp.aldaar gekomen om te Negotie- iataangehouden dezelve daan dooi 2 onzet Ootlogfcheepen naai A oom. gebiagt te worden. Tot afweetinge van de Fed, die te Mat- 'ln en elders grafficeid wotden hiet 9 dagen lang in de Kerken l'e |ue Gebeden gedaan ook moeren zich alle de hcrwaaids koo- wl t Schepen in het Ziekenhuys, dat tot Paco de Arcos is verplaatd, even ten welke eynde aldaar eenig Gefchut is gelegt op een c dat mer Soldaaten voorzien is, om op gemelde Scheepen naauw- 1,1 agt tc neemen cn men wil dat als zich de befmettelykc Ziekte c vetdei in Vranktyk komt uyt te breyden hiet deswegen noch >et mezures daan genomen te worden. Hier zyn vetfeheide Sche- n> carriveerd en wc£t vertrokken. va 'aft-Brief geftbrtvcn van tin Buyttnplaats omtrent Marfeillien den )o ar¥ De befmertelyke Ziekte vetdind noch veele Menfchen om, u[ deeze kantrondom ons leggen viet Buyteplaatfen die alle aan- xkc» zyn twee van dezelve zyn albeteids leeg gedotven en het reezen dat de twee andere haad het zelve lot zullen ondetgaan 't dien zyn wy door het groot gebtek aan alles, in de uyttetfteel- 0i gebragtwy durven ons nier buyten deeze Plaats begeeven on- v't deren en Schoenen verüyten, zonder dat wy andeie konnen kty- ie[dc Menfchen, welke ons zoo veel mogelyk ia van buyten Levens- op houd bezorgen, btengen niet andets als zeet liegt Btood, en ver- ;n in het tot zeet hooge Prys dit, gevoegt by het getinge Geld dat bben, brengt ons in de uyttcifié verlegenheid. Dc Stad Maifeil- ,a 1 by na vanVolk ontbloot, dat wel te bcgiypen is, alzoo men vet* Ba i dat daar over de 90000 Menfchen aan de befmettelykc Ziekte ;ai cftorven, en het heeft noch geen eyndehet is mede beklaaglyk ut ons dat albeteids veifcheyde Peil'oonen overleden zyn van die welke on» noch Levens-onderhoud bezorgden cn zoo de an- de needc koomen te ftetven, is onze ellende niet te ovetzien. 11 KYS den 14 Oöober. Giftere reed de Koning te Paatd naar het ,n el van Muette en zyn Majeft. keerden vooi den avond weêr in ■leys van de Thuilletics. De 70 Agenten, die men by Aricft heeft e! field tot den WifTel en Papier-Handel, ftaan deeze dag haate Pa nd 1, die daat toe het Zegel gcpafleeit zyn, tekrygen, waarom men en iuwd dat de Beurs, in hat Paleys van Soiftont opgeiegt, noch dee- d tk zal geflóoien worden. Zatutdag namiddag publiceerde men zy ried dat eene onuyidrukkelykeen algzmeene Conftetnaticheeft ige gebragthet zelve behelfd in fubftantie. pj: Koning zich hebbende doen voorftellen in zyn Raad van Staat n le quantiteyt en gedeldheyt der Bankbiicven zoo gegraveerde aii drukte volgens den inhouwd dei verfcheyde Atreden dien aan- idtife gepubliceert, zyn Majt. gezien hebbende dat het geheele mon- en kcr Blieven bedtaagd een fommc van z Milliards 69$ Millioenen i, 0000 Livtes, van welke gemelde Blieven van tyd tot tyd zoo doot ■fchcydc Aitellen Ptocefién Verbaal en vcrdeie Arrangementen onlidetablc Sommen zyn vernietigd heeft zyn Majeft. in zyn ayadc, met het advif van dan Heere Hattog via Orleans Regent geordonneertten eerflen dat beginnende met den eetften Noveffibtt aanftaande men geen Bankbtieven meet zal behoeven in betalmge 11 nemenonder wat pretext het wezen mag ah met wedetzydfe bewil liging tot welken eynde zyn Majeft. herroept de Articulcn 3 cn 4 van het Atreft van den 15de September laaftleden. II. Wil zyn Majeft. dat te icekenen van den dag der Publicatie van het tegenwoordig Atreft in de Comptoiren zyner Ontfangften en Gabellen zelfs voor agter- ftallige Regten geen Bankbrieven zullen worden ontfangen van wat Natuur zy zouden mogen zyn maar dat die zullen worden betaald in Geld uytgezonderd de Achtcrftallen van voor den eerften Jannuaty laaftleden welke tot den eetften December aanftaande zulleu kunnen worden betaald in Bankbrieven van 100, joen ro Livtés. 1U. Vyjlzya Majeft. dat de RentenPenlioenen Gages &c. die dit loopende Jaac by zyn Majt. moeten betaald worden zulks in Specie zal gefchiedcn, uytgezondett de Sommen die in voorgaande Jaarcn fchuldig gebleven zyn, welke ook zullen worden betaald in Bankbrieven van 100, joen 10 Livrei. IV. De uytdeelingen fchuldig by de Comp. der Indien tot op den eerften Jannuary toekomende, zullen worden voldaan in Bank brieven van 100, jo ïo Livresen ren opzigten van de Achreiftallen zöo van los als Lyfrenten, by gemelde Comp. fchuldig, wil zyn Majt. dat in Specie zullen worden betaald, te beginnen met den eerden July laaftleden. V. Permitteerd zyn Majeft. den Bezitteren der Bankbiicven van 100, joen 10 Liv. om dezelve tc plaatfen tot den laaflen Novemb. aanftaande incluys in de aangeweezene Employen na welke tyd ge melde Bankbrieven niet meer zullen kunnen werden geconverteerd als in Rente-A&ien, ofte inTienden der Aftien, gementioneeid in het 8ftc Articul van het Arteft van den ijde September laaftleden. Het montant der gefabriceerde Bankbrieven bedraagd 2,696,400,000 Livtes, waar van verbrand zyn 707.j27.460 Livres by gevolge noch in weezen 1,9*9,072,540 Livres. De 100 Mill. Brieven, voIgensAneft in dato den 26ftenjuny 1720 worden niet gerekent, vermits die inec Biteven van too en to Livtes zyn geremplaceett. Doch men hoopt dat de Regeeting die genoeg verligt is en overvloe dige kenniffe heeft van de ellendige ftaat der Gemeente, egard zal ne men oj^de groote meenigte van Familien die onvermydelyk zouden «e ondergaan niet alleen in deeze Stad maar doorliet geheele Ko~ ningryk indien dit Atreft kwam ftant te grypen, en zelfs 2ullen ve#t particuliere Huyzen die zich met geeneilye Handel bcnyoeit fyfWen in de grond geruineert zyn als men dezelve geene vergoediugc, komt toe te brengen. Op het gerugt dat dit Arteft ftond uyt te komen,vielen de Ptyzen der Brieven van 100 Liv. Zacurdag morgen op 18 of *2 Liv. verlies, en vooi die van 1000 kon men niet meet als 160 Liv. contant Geld bekomen. Giftere waren de A&icn 7250 a 60, en eenige zyn tot 7270 verkocht. Men fpteekt als of'et een nieuwe foort van Brieven ondet de Naam van Koninglyke Brieven, zullenuyikomén. Eergrfte- tenhebben de Bedienden van 's Konings Schatkamer, den NotaiifTen doen aanzeggenin het toekomende geen Renten op de Stad meer tc geven voor PapiereEffeften wyl men van deeze Renten eenige rezer- veert vooi zekere Gemeenfchappen, Minderjaarige de Luyden van's Konings Hof en her Parlement voor welmeenende Burgers en oude Renteniers. Van tyd tot tyd komen 'er Menfchen en zelfs heeie Ge meenfchappen, de droevige gefteldheyt hunner ftaat aan de Regeeting te kennen geven en men wil dat de Maarfchalk van Villeroy een zqct pjcflante Miffive uyt Lions ontfangen heeft. Men verzekert dat voor name Heeren in de voorgaande Maand veele hunner oude Schulden in Bankbrieven betaald hebbenonder anderen word gezegtdar 2 Dames een fom van 200000 Liv. zonden ontfangen hebben cn dar een andeie Dame die vooi 2 a 3 Jaar aan iemant 250000 Liv. geleend heeft om hem die Somme 4 Jaaien lang zondet Intreft te laten gebruyken dien Heer zyn Intendant tot haar gezonden heeft om gemelde Somme tc voldoendie zy weygerde op deze wyze te ontfangen, waar op de Prin cipaal des anderen daags met zyn Intendant en een Noraris weder na haai toe ging door welke precautie zy bewogen wierd om hei Papier aan re nemen. Een der eetfte Princcn van den Bloede, voor eenige da gen door het Fauxbourg St. Antoinc rydende, wieid door een ongemak aan zyn Chaife genooizaakt daar uyr te (lappen, wanneer hy reiftond door veele Vrouwen van de Markt omringt wierd, die hem over de ge- ruineerde Negotie in hei algemeen den woeker in Geldhandel en de Bankbrievenfchetp toefpraaken zelfs zege men dat «enige zich niet ontzien hebben dreygementen te doen. De lchade ontdaan aan het Pa leys dat den Haitog van Bourbon1 aan het eynde van de Straat dier naam doet bouwen word op 4 Millioenen begrooten den Aannemer 'ver zekert dat hy daardoor getuincett zal zyn. Zyn Hoogheyt is met den Grave van Charolois de Prins en de PrincelTe van Carignan naar Chantilly gegaan, om daat 10 a rz dagen te veTblyven. De Ferfoonea die laaft by het uytgaan det Prcdicatie aan 't Huys van den Heeie A m- bafladeur Hop aangehouden wierden,zyn weder ontflagen. Dc Katdis. de Noaillet blyft noch perfifteeten in het nier uytgeevèn van zyn Man- dament. Onaangezien de Communicatie met Maifeillicn eenigfiots is herfteld bekomt men egter van daar weynig Brieven maar wel van Avignondaat de Confternarie zeer groot isom dat het Kwaad reeds is doorgedrongen tot in de Stad Apt, die maar 5 mylen van daar gele gen is. Het Pailement van Ai* is den eerften Oöob>. geopent, en heeft vaftgefteld de volgende dag te delibereeten na welke Plaats het zich begeeven zal ondertuffchen zyn by het zelve ftrenge ordres gegee- ven om is'l mogelyk voor re komen, den verderen aangroey van het Kwaad dat reeds tot in de Zuydet Vooifteeden gekomen is daar ge melde Parlement ro zoo Mannen als Vrouwen Kloofters tot Hospita len gefchikt heeft hebbende het Kloofler-VolU naar de omleggende Hovtn gezonden roet dispenzatie van het cxaft obfeiveeren hunner Regulen. Men verzekert dat gemelde Parlement, om ongemakken on der her Gemeen voor te komen zich bediend van het ge.eeae Geld dat in 's Kon. KalTe is. Eergifteren wielden hiet to a 12 Dieven gehan- I jen, en fehoon men'ei veele vangt, fchynt hét 'getal niet ie m.edeien,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1