d pe ICÏ irai ffr: Bouiiecux (daar de Veniage den i dezer begemnêr; was) syn geit- 'Hambwg én f fccfaende i j agïfte St. Ahtwtcpén j agtfte ji Lt P. Tl - T «T» A J T rA D. m »- »/1l. 1./. 1. a V m/Tal 7ulAn(i <1 At A* D A*»k«/4 i IVI (MAr/la VX a tivéeid de St. Pietei Gertit Ekefe, Andr. Lourenfe Sic. j en veftrdklten de JufFr. Cótn. Jochem PietetCt, Jan Corn, en andere naar hetwaaids ten de Maas. In Maaftexland is gearriveerd dé Jonge Kuyper Freflrlk Janflen tij-t Hamburg; te Middelburg de Goude Ajppel Jacob Valë Gent t. Biufiel i. Zeeland 5 agtfte. Rotterdam t vierde. £>c A; de Bank 4 eu x half a J agtfte. Heden zyn de Pry zen der Aftién, i. C. 850 a So W. T. C éerfte Subfcriptie van ijo per Cento en tweede dito van 450 pt: deid zyn geweeft, hebben den Hoog-Edele Hr. Wighbolt vandt Heere van Noortwyk Scc.aangefteld tot Luyt. Houtvefter vi° land en Weft-Vriefland, in plaats van den Hoog-Èd. Heer van naar, HéerevanSterrerhburg&c.die daarvan vrywillig afftai 11 gedaan. De Keyzerl.Minifter den Grave van Windisgratz heeft ch range Ef prefle wederom naar BrulTel te rug gezonden. 1 nd a z; >g K. n, m c. 17. lyi uyt Venetien en in Teflël Jan Norman den j iJezer uyt Bilbao ver- Ageen vafte Pryzen Mtddelburgfe Aflujantie 3.4, dito Comait trokken me: Hend. Weflerburg, Jooft V'bbgt, Dames vin Beeren Scc. yvlaardingen 8 a 9, Ter Veer t en 1 agtfte, Dordregr i: a t: en; én in hét Kanlal déar vdn afgetaaktgèmelde Schipper Norman had j Schiedam 10, Rotterdam Sr, Gouda M, Delf zo, Hage S én r t tip de hoogt; van St. Antony ontmoet Mauris Fonjaitvan hier naar trecht 1$, Hoorn p., Edam 1 half per Cent minderMunnickei Bilbao gaande, en 14 mylen van.Hevzant r6 a zo Schepen nëvens een en 1 vierde a 1 half, Zwol t vierde, Naarden, Weesp, Muiden, Óoilogfchip Uyt Tëflel. In het Vlie zyn eenige Schecpen uyt Nerva1 blik Enkhuyfen, Purmerenè en Alkmaar geen vafte Pryzen. Noorwegen en de Öoftzëé binnen gekoomen. j gèlfe Aftién hebben meede geen vafte Prys. CARGA ofte Lading van Het Retourfchip de vis voor de Kamer Am- ROTTÉRDAM. den 16 Oftober. Deze middag hebben de Aü fterdam, waar van een party Théé voor de Kameren, Zeeland, Delf, 1 zetComp. 46 24$, de Subfcriptien r z a 13de Delfie zz a zz en Rotterdam Hoor ft en Enkhuyfen zynde den 26 Maait 1710 van die van Gouda ij ars en 1 hzlf, deSchiedamfe 11 die van Vli Batavia vertrokken, en den iz Oftobei 17zo in Teflcl gearriveerd, gen 9, die van MaaslandQuys 8 a 9 cn de Muanikkeridamie 1 és569 ponden bruyne Pepert9Z4S p. Poeyer SuykerriSooopond vierde a z mogen gelden. Salpeter, 117543 p. Siams Sapanhout 46 p. Aguilhout3900 p. Ben- 's GRAVENHAGE den 17 October. De Heerén Staten van lu, juin, 43208 p. Groent Théé en 66072 p. Théé-Boey bedragende den en Weft-Vriefland, die heden na gehoudene Befoignes wederom Jï Inkoop' va» gemelde Goederen 247838 Guldens, lie Cours van jde WISSEL is heden op Madrid 90. Cadixn6en 1 vier de. ScvtlienTTj én 1 half. Bilbao 88 en 1 halfa 88 en 3 vierde. Lis bon 44 en vierde. Venetien 81 en 3 vierde a 82. Livomo 8 8 en 1 half. Genua 91 en 1 haif. Londen 3 3 Sch. gr. Francfort courant 28 en 3 vierde a 29 RyUsd. Dzntzig 286 Poolfe gr. Breflau 35 en 7 zeftiende Sr. De Directeuren én Hoofdparticipanten van de Compagnie van Commercie en Aflurantie binnen Gouda adverteeren by deeze alli 'a ygelyk, zoo d e reed9 ingetekend hebben, als die na deeze noch intekenen zullen om deel te hebben in de 3 Mill. Gis. of 30 tonnen 01 rot s en 6 per Cento tefpeCrive Jaarlykfe uyt deelingen, voor de voorfz. Comp. gearrefteerd den 23 September dezes Jaars r 7 zo, dat zy v P' ninge zyn de Combinaiien van Perloonen in de eerfte en andere Claflen té fluyren en doen aanvang neemen immediaat na dat de res c' ingetekende Sommen compleet zullen zyn voldaan en betaald, zoodanig dat 25 Fcrfoonen in de eerfte Clafle haare ingetekende Sommi 'e tant betaalt hebbende, inmediatelyk daat na een Combinatie daar van zal worden geflooten en een aanvang nemen; gelyk ook met de en andere Combinatiën van Ferfoonen, contant betadlt hebbende, in deeze eerfte en de 4 volgende Claflen zal worden gehandeld; en v ■fluyten en aanvang neemen der Combinatiën in de vóorfz. Claflen agt dagen na dato aan de gecombineerde Perloonen behoorlyke k en notificatie zal worden gegeeven. De Directeuren van de Maatfchappy van Haringvaart, Straat Davidsvaart Scc. der Sieede Vlaardingen notificcerèn, dat op Woonsdag Octobet 17zo, haare Kamer, tot het doen van Beleeningen, Aflurantie, discontes en transpotteu van Aetien zal worden geopénd en d gevaceerd, en dar de gedrukte Veizoekbtiefjes tot de Transportetingen, te Rotterdam by Abraham Hovendaal op de Blaak zullen te be zyn, en door dezelve ter Kamer voórfz. verzonden worden 3 en dat ook tot meerder gemak der Geintrefleerdens, tot het ontfangen van ratie zyn gequaiificeerr, Arnold Hoogvliet Boekhoudér derMaatfchappy, en Gysbtégt Vergouw Makelaar teVlaardingen, welke Procurat n gemelde Hovendaal zullen worden verzonden, mits aan hem betaald word, boven deTiansportgelden dér Expeditie, ro Stuyv. vooryde De Directeuren van de Commercie en Navigatie Compagnie te Hoorn, notiflceeien aan alle de Geintrefleerdens in dezelve Comp. een per Cento inlaage moet worden gedaan volgens de uytfehryvinge in 't Opregten van gemelde Comp.dat deihalven de Boeken zul flooten wezen van den z;fte October tot ultimo dito incluys, om een yders Rekening op tc neemen, en vervolgens den eeiften Novemb ei ftaande beginnen te vaceeten tot het ontfangen van de «en per Cento voorn.en daar meede continuecren tot den 9de dito incluys z e s de Actiën der geene, welke in gebieke bly ven de fourniflementen te voldoen, ten profyte van gemelde Comp. vervallen, en het zal ge( j„ teert zyn, tot de uytgefchteven 10 pet Cento toe, te gelyk te voldoet) j ook zal de tfansportceiing dei Actiën, waar op 6 pet Cento inli betaald zyn, meed; op ptimo November voornoemt beginnen. De Commifl'ariflen en Ditefteurs van de Compagnie van Commercie én Navigatie, opgeregt binnen de Stad Muiden, adverteeren by dat men daar aftueel bezig is met het ontfangen van 't eerfte foutniflement, 't wélk betaalt moét worden voor den eerften November, de op den at, 23, 2$ en zsfte October te Amfterdam in de Kalveiftraatin de Heiberg de Ketfeboom, 's ogtens van 10 tot 12 uuren ontfangen van het gemelde foutniflementtot commoditeyt van de Geintrefleerdens aldaar worden gevaceerd wordende een yder al tc gewaarfchout van het voorn, foutniflement voor den eeiften November te voldoen,op poene als in het reglement van de Comp. B| De gequalificeetde Geintrefleerdens in de Commëtcie, Navigatie en Afluranrie Compagnie te Edam, worden vetzogt op Zatutdag de |hi October, 's morgens ten 10 uuren, in gemelde Stad in hét Ftincen Hof te compareeren, om een bepaalt getal Hoofdparticipanten te eli| ;S) en vetvolgens tc neemen zoodanige Refolutien, als ten befte en meefte Intreden van de Comp. bevonden zal worden te behooren. n Burgeimeeftercn Scheepenen en Raaden dei Stad Zwolreeds hebbende geëxpediccrt de Aften van Aftie van haare ExpeditieCon: eil én Aflurantie Comp.en tegen den 28 Oftob. aanftaande by een geroepen de Hoofdparticipantenten eynde om eenige bekwame en e le, Directeurs te verkiezen notificeeicn by dezen dat geen de minfte tyd hebbende willen vetzuythen omtrent het bczotgeu van 't geen prompte ctabliflement der zelver Comp. vereylcht word, uyt den haaren (edog buyten koften van de Comp.) geauthóiizeert hebben 2 I nevens een Secretaris tot het formeeien der Regifters en Boeken van Transporten, waar mede zoo ver geavanceeit zyn dat op den 21 «ianftaande de gemelde Boeken zullen oprenen, om de óvetdtagten Voor zich te laten doen, én zulks alleen by piovizie en ter tyd^e dal |a, iécteuts verhoeren en zeifin ftaat zullen zyn Om gemelde ovéidragtcn te laten doen; zullende tot commoditeyt dertntiellanten tot A 90 gemelde tyd ook otdre gefteld worden, dat aldaar iemant zy, die de oveidragten rot Zwol zal bezorgen wordende hier mede een yder n adverteerd ten eynde niemant een vergeeffe reyzé naar herwaards doe, dat alle Penningen van elders ter Secretarye gezonden van dit U( die in dt voorfz. Comp.om de overgroote aangevingen geen Actiënof minder als gedezidëieert hebben zyn toegevoegt, deeze wi 5 feilbaar franco te tug zullen worden gezonden. eyi Burgermccllcren, Schepenen en Raden der Stad Haflelt, adverteeren hier niede, dat haaï Ed. Agtb. Commiflariflen op den at, zz, eja Oftobei 1720, gelyk by de afgezondene Billictteo aan de Intteflanien was genotifleeerd als dan niet zullen vaceeten tot den ontfan a het eerfte foutniflement van een pet Cent in h'aate Compagnie van Commercie £<c.maar dat den dag tot de vootfz. ontfangft by de Cvei »en nader zal worden bekend gemaakt. Chriftian van de Bloquetye, gefutrogeerdé Exeéutéür van den Teftamente van Bartholomeus vander Burg, overleeden te Amfterdam, tëért alle Erfgenamen, zoo fideicommiflair als andeté, als meede de Erfgenamen onder laft van vrugtgebruyk te gedoogen, wegens de xen ofte Nalatenfchap van den voorn. Bartholomeus vandei Burgdat Jacob Croesbeek vander Buig, ufufruftuaris ofte fldeicommiiïai genaam van veéle Goederen nagelaaten by meergemelde Bartholomeus vander Burg, is overleeden, en dat hy Executeuf vervolgens va ninge is wegens zyne Adminifttatie rekeninge tc doen en de Gelden aan ydet daat toe geregtigt over te geeven verzoekende derhall hel yderdie meend geregtigt te zyn tot de vootlz. Erffenifle, zich voot primo December gelieve aan te geevén gan den voorn. Executeur nende tot Amfterdam op de Prince graft, tuffchen de Uytiegtfe ftraat en her Muyder Veeren zal den Executéur na den voorn, eerften E 'Ke bei zyne rekeninge opmaaken, om die te doen aan die gecne die hun in tyds zullen hebben bekent gemaakt. Dezlch Namiddag ten 4uuren, zynde Vrydag den 18 Oftober, zal de Makelaar Joh. Staats, te Amftetdam op de Haatlemmerdyk in *t Heere Logement, verknopen een party van omtrent 340 Vaten Chriftiaanftadle en Catelshavenfe Weed-As, nevens 90 a too BalenTtipol Jeggende de Ttipolefe As op de Princegiaft by de Reeftraat, by de Brouwety het Hart, en de anderé Aflen als by Notitie wotd aangewe ;c'e Jakob vunder Houve, Martinus Juweel en Cotnelis Verlinde Makelaars, zullen te Rotteidam verkoopen op Maandag den 21 October^* des avonds ten 6 uuren, in dé Wynftraat in de Herberg de Zwarte Leeuw, een gtoote Scheepslading extra curieufe puyks puyk uytgezog we en oude Verginy Bladeren Baay-Tabak, van 'r Gewas der Jaaren 1719 en 1718, en dat by Kavelingen zoo als die genombert zullen leggen in de Boompjes, in de Pakhuyzen van de Heeren Pikfat enFofter. Jakob vander Houvé Martinus Juweel en Cornelis Verlinde Makelaarszullen te Rotterdam verkoopen op Dingsdag den 22 Oftobei1 b) des avonds ten d uuren in de Wynftraat in de Herberg de Zwarte Leeuw een Scheepslading puyks puyk nieuwe Verginy Bladeren Ba ZweetfentTabak, en dat by Cavelingen zoo als die genommeic zullen zyn, en leggen in de Boompjes, in de Fakhuifcn van Mr. Alex. Cai e"< Jerernias Stroek en Matthys Diephout Makelaars, zullen te Amfterd»m verkoopen op Woonsdag den 23 Oftober, des avonds ten j uc ®ns de Nes in de Brakke Grond, een party extra puyks van omtrent 2200 ftuks Caraquès en 1400 ftuks Sr. Domingo Huyden. P. Onkelboer, J. en D. Boniekoning Makelaars, zullen te Amfterdam verkoopen op Vrydag den 25 Oftober, in de Witte Zwaan op de ne( tvéndyks een patty Eyke en Grcne Routwaafen beftaande in 223 Eyke Balken, van 27 a 50 voet 103 Eyke Planken, van 28 a 50 voet 1 ft* 2lj duynvdik 14)0 Grene Planken, van 24 a 54 voet lang en 2 en 1 half a 3 en 1 half duym dik dcc.leggende in de Plantagié aan c' v de van de Rapenbutgcigtaft over de Lynbaan, tuflën de Koolfcheeepen en de Muyder Poort, op de Wal '1®! Philip Steen Makelaar, zal op Dingsdag den 29 Oftobei en volgende dagen, te Amfterdam, in 't Oude Heere Logement, verkopen el A*' ty curieuze, zoo Japanfe als Chineefë Forcelyncn, Lywatcn, Zyde Stoffen, fraaye Chitfen, zoo witte als coulcurde Gronden, veelerhand d Lakwerken, eenige ftukken fyn Hollands Linnen, een fra-ay Ledikant en andeie Goederen meeralles daags voor de Verkooping te zien >uw Tot Amftetdam by Johannes Ratelband is gedrukt en wotd uytgegeeveuLeer-Redenen over veifcheydc Texten van de H. Schriftd Hr. J. Saiicin, Predikant in de Franfche Gemeente in Gravcnhage, en in 't Ncderduyts vertaalt dooi J. Schoolhouder, derde Deelzy 'I€ gemelde Raiclband de 1 wee eerfte Deelen ook noch re bekoomen. Te Leyden bv J. /-MrA.m.o» zullen op den joften Oftober verkogr worden de nagelaate Medieynfe en Miscellanifche Boeken van ABRI Kc VAN OUTERLN, Mediéynfe Doftor alhier ter Steede en den 3 ifte dito deszelfs ftaye Fremkpn/t der voornaamftc Meefters, Goude en c cn ongemeen konftig Paintrc A'ntvterl^ uytwendig na de Vootwerpen geboogen en agte: malkander geplaaft en andeie P^ari «r.eeren on den 4. s eu 6den November de fchoone nagelaate B.blioiheck van JACOBUS VALLANM. D. en Profeflbr in de Acaat E U»ttcchi beftaande in uvtgezogte Medici, Botanici, Auatomici, Chirurgici, Auruies Gratci Sc Latini en andere Mifcellanilcbe Boeken ''er vi tie Caralogcn te bekomen zyn te Haarlem by van Lee, tc Dordicgt by van Braam, Delf Beman, Rotterdam de Wed. Bofch en J. D. 1000 ArnCcnUm cifte ns en boem. Gouda Staal, Uyttccht «and* Water, Middelburg van Hocke, Sic. Ie L^ey- engoirukt by FfcLIX. KLüpphR, op de Breedeftraat I Oil TX 4 /X m 1 1 n >1 Ier over (jce St*Uwyfc T>en i Oftober 17»®. Mtt Privilege, cai t C< di gel n 1 kbbi tfch onf ijü

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2