NEDERLANDEN. Tc Leydengedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Brccdcftfaat over bet Stadlmyr. Den 16 Q<^qber 171©. Mtt PriviUgk, £enüdmtle génóöén irAbénde den (laat vin de 2 ör.Scifchryvïngea <ot l ooö per Cent zyrévan bcfluyt geworden om die op 400 p. St. té krengen, én dan dé laafte van detae twee insgelyks deel te geven in de incér gemelde uytdédingë van St. Jin laafticede dié daar van te voo- ren «as uytgeflooten. V*rt dit alles is in de generale Vergadering, die deeze rtliddag by de Com{>. van de Z. Z. gehouden .viè:d Ycrfclarihge gedaan waar op de Aaien terftor.d tot op gtrcezen iyti. Onder- tuftcbeii heeft de cxccflïve verandering der EfTectiV» oorzaak gegeven AMSTERDAM deit 14. Oetobe*. Hét jéirrivëerle Öoftinj de Vis, heeft den 1 j September, op de hoogte van 42 graden, breere, geweeft by de 14 Spaanfe Scheepens naar de Vera Cruz en daar onder den Vièe-Admiiaal en Schout by Nagt. Schipp. Netsger ts in gezclfchap van een Deens Fregat van 22 Sr. van naai Lubek vertrokken. Te Narva zyn gearriveerd Thomas Douwe Fredrikste Revel Jakob Hupkes en noch een van hier bao de St. Jofeph Kapt. Nicolaas del Baiko 3 te Mallaga de tot zeet veele Bdnquerouten, waar uyt groots disordré onrltaat; gifte- ['ohn Huntly; en teDartmout de Betty Kapr.Kaar, InTeftel en Am AAmmi /X L akkart A A f a m It A n i 1 t 1a A -v mU al p...h aTI^ Ja U, mm Am W aU I rl A D I, i* u A. ten en èergifteren hebben 3 of 4 ran de danzienlykfte Banqüiers, bchal- ven noch 2 Jooden, mede opgehouden hunne Brieven te beulen, waar door al vty wat confiiZic ontftaan is fca de PaitJculièrc genoötzaakt worden hun Géld uyt de Bank te moeten haaien. Banquier Atwill, waar van in onze voorgaande gemeld is hefcft eyndelyk zoo welals veele andere verpligt geweeft optehouden mét betalen, en men verze zyn alle dé Groenlandsvaaiders binnen, bchalven de Buys het voor dé Stad Matten Zwaan en anderen üyt de Ooftzéé. Oni Scheepénvóorleede Week uyt TelTcl vertrokken zyn John Kapt. Pateyn naar Niewjork én Botton én Mar. Drihger naai 1 De Cours van de WISSEL is heden op Madrid po. Cadix 116 de. Sevilien 11 en 1 viprde.Bilbao l S en 3 vierde. Lisbon 4 lefete dat hy in een week tyds meer als éen Millioen p. St. betaald heeft. vietde. Venetien tl en 1 half i 82. Livorno 81 cn 1 half. Gei De gioote Banqoiei Mattin en Mr.Ho'ar hebben insgelyks met betalen Opgehouden, hoewel men met regt niét mag zeggen dat alle diéLuiden Sanqneroet zyn om dat men haar vin Contanten ontbloot heeft, wyl veele onder hen zeet confiderable Landgoederen hebbenwaar meede alle fchade kan heifteld worden. Men hnnft by Balance bevonden, dat de Comp. der Klingmakérs, als de Z.Z. Aft. maar tcgens 400 p. Sr. ge- fckent rvorden, nóëh 300000 p. St. over houwd. Giftetén was'er een al gemeen gerugt dit de Bank de O. I. C. en de Z. Z. beüooten hadden ftialkartdei té ondeiftéunen en daar door het publicq Credit ttaande té houdén, Mén zégt dit by de Lotds Regenten een Ftoclamatie ge ordonneerd is waar meede deLeeden van het Parlement zal worden sangekondigr orri den tweeden December aanttaande te vcigadcren. De CöurS vdrt WISSEL is op Amtterdam 3; ai. Rötterdrn 3 j, 2 a 3. Antwerpen 34, 8. Hamburg 34. Parys 00. Bourdeaux 00. Madrid47. "Cadtó 47 en 1 half. Bilbao 47. Livorno 32 en t vierde. Genua 53 en 1 half. Venetien 47. Liflëbon 5 a 4. Forto a 2 en 1 half. Dublin 14. X half. Londen 33 Sch. 3 gr. Francfort courant 29 en 1 vierds Dantzig 286 Poolfegt. Brefllu 3 j en 7 zeftiende St. Hambuil half a 7 zeftiende Sr. Antwerpen 1 vierde pér G. Gent 3 vierde) een. Zééland i agtfte. Rotterdam 3 agtfte. De Agio van du en t half a 7 zeftiende. Heden zyn de Pryzen der AftienO. I. C. 870, W. I. C.ei es fcriptie van 250 per Cento en tweede dito van 430 per Cento !v fte Pryzen, Middelbuigfe Aftinantie 34, dito Commercie 7,Vla 14, Ter Veer 1 en 1 vierdea 1 half, Dordregt 12, Schiedam iz dam 13, Gouda 17, Delf 26, Hage7, Utrecht 13216, Naatdc j Muiden en Medeoblik o, Enkhuyfen ia; vierde, Hoorn 3 vierde per Cent onder 't Kapitaal a 1 halfMunnickendam 2j Vierde, Purmetenc een vierde, Alkmaar o, Zwol 1 vierde. D( 0 Aftien hebben geen vafte Prys. 0J ROTTERDAM den 14 Öftober. Deeze middag zyn de A ar Comp. in deeze Stad wederom tot 37 a 38 geteezen en zell^ l)c; Aftien van de Bank zyn 200 van de 0.1. C. 130 a 200en van de Partyen voor hooger verkocht; doch dezen avond omtrent g auy 7 - zy wedèr tot op 48 gedaald, zonder dat daar Koopers toe w;a* Subfctiptien hebben to en 13 gegolden. De Delffe Aftien det, 21 en een half, die van Gouda 17 en een half a 18 de Schiet m en die van Vlaatdingen 10 per Cent avans. Z. Zéé 200 a 320 BRUSSEL den T4October. Donderdag wierd van hier een Detache ment Dragonders naar Leuven gezonden om de Marquis de Prié her- waards te cscorteereni en zyn Exell. arriveerden des namiddags onder een driemaalige Salvo van het Gefchut in deeze Stad. De Regeeiing alhier ftaat ha inkomen van alle Perfoouen uytVranktyk in deze Lan den te verbieden zonder Quarantaine te hebben gehouden waar toe Ilaatl'en op de Ftornieren zuilen benoemt cn aldaar een groote exacti tude geobleiveert worden. 's GRAVENKAGE den 13 Oftober. De Heeren Staten van ne enWeft-Vricsland zyn heden weêr vergaderd geweeft. De Fraz baffadeur den Grave de Moiville heeft een Exptefte van zyn !(j fangen. Den Keur-Pahfen Miniftei de Baron Ulner was hed jt nige Heeren van de Regeering. Daar is weêr een Exptefte va jt naar Hanover en een ander van Hanover naar Londen gepaft t j De Ed.' Heeren van den Geregte der Stad Dordregt tot kenniffe en eivatinge gekomen zynde, dat in de Provintie van Holland en Wcn land, en ook in andere Provintien en Landen, de bcfmcttclyke Ziekte onder het Runtvéé noch is continuerende, zoo word een iegcl P1 zch geadverteerddat op deBccftemaiktdie in de voorn. Stad gehouden zal worden in deeze loopende Maand Oftober 1720 geer aa zullen worden geadmitteerdals waar van by een Certificatie van het Geregt van het Diftrictwaar van dezelve komen zal confte c die Beeften uyt een gezonde Weydeonbefmec van eenige Ziekte zynals mede wat fooiten van Becften het zyn, te weeten Often, K Veerfen 6cc.van wat Hair of Couleur, alles op een boete van 30 Gis. voor yder Beeft en op verbeurte van gemelde Beeft of Beeften. De Direfteuren van de Commercie, Navigatie en Afluiantie Compagnie te Medeoblik maken aan allelntreftanten bekent, dat ton 101 iacluys, zoo wel te Medenblik als te Amftcrdam zal gevaceert worden om het eerftefourniflëment, zynde een per Cento, te ontfangeoe' die geene, die als dan niet zullen hebben gefoutneeit, van hunne Aftien ten voordeelt van de Compagnie zullen vetfteeken zynooka' dagclyks in de beyde genoemde Sleeden de Aftien ttanspotteeren. c c De Directeutcn der Comp. te Munnikkendam in ervannge gekomen zynde, dat veele Menfchen een vetkeerde uytlegginge maken daane notificatie op den 2de dezer en volgende dagen, en diveife Perfoonen zyn die het Plan daar aan volgende op den 2 tften Septcml^ aikkendam gedrukt, aanmerken als een ligtlnocr of geappiobeetdc Conditie by Burgermeefteren en Hoofdparticipanten zoo hebber' 1 niet kunnen nalaten aan het Gemeen daat van een nadet illucidatie te geven, zoo als dezelve doen by deeze, namentlyk dat ha zelve*:u' anders is op te nemenals een voorftel by eenige dei Hoofdparticipanten gedaan om geëxamineett en ovetwogen te worden, en uyt a'el nevens diveife andere Projecten, een nadet ordie te maken waai van de Ditecteuten dagelyks haarwetk maken, en in korten tyd hum 6e< ratien en fchikkingen aan de Heeren Burgermeefteren en Hoofdparticipanten zullen bekent maken, en als dan vervolgens ook aan hei 18e niet twyffelende of de Gcintrefteerdens zullen in alles vergenoegt zyn blyvende ptovizioneel de geftipulcetde Conditiën van bctalittdc Z pet Gent van den 2 tot den roden November vaftgefteld. Pi De geqtralificectde GeintteftTeetdens in de Commcicic, Navigatie en Aftiirantie Compagnie te Edam, worden vcrzqgt op Zatnrdaj Petober, 's morgens ten 10 uuien, in gemelde Stad in het Ptincen Hof te compateeten, om een bepaalt getal Hoofdparticipanten te ir e en vervolgens te neemen zoodanige Refolutien, als ten befte en meefte lntreften van de Comp, bevonden zal worden te behooren. Kni De Commifl'atiften en Ditcfteuis van de Compagnie van Commeicie en Navigatie, opgeregt binnen de Stad Muiden, adveiteereo za' dat men daar aftucel bezig is met het ontfangen van 't eetfte fourniiTeinent, 't welk betaalt moet wotden voor den eerften Novemb1 v de op den ar, 23, a3 en z8fte Ociober te Amftetdam in de Kalveifttaatin de Herberg de Ketfeboom's ogtens van 10 tot ia uure e Si ootfangen van het gemelde fourniflëmenttot commoditeyt van de Geinttefleerdensaldaat worden gevaceetd wordende een ydtn 8 gewaatfehout van het voorn foutniftTement voor den eerften November te voldoen, op poene als in het reglement van de Comp. >'nl Burgermeefteren Scheepenen en Raaden der Stad Zwolieeds hebbende geëxpediectt de Aften van Aftie van haare ExpeditieC b'J' én AffuiaDtie Comp.en tegen den 28 Oftob. aanttaande by een geroepen de Hoofdpatticipanten ten eynde om eenige bekwame e lrd' Ditccteuts te veikiezen notificeeren by dezen dat geen de minlte tyd hebbende willen verzuymen omtrent het bezorgen van 't gi1 aa prompte etablHTëment det zelvet Comp. veteylcht wotd, uyt den haaien (edog buyten koften van de Comp.) gcauthoiizeeit hebber lks «evens een Secretaris tot het foimeeien dei Regifters en Boeken van Transporten, waat mede zoo vet geavanceert zyn dat op den aft Mnftaande de gemelde Boeken zullen openen, om de overdiagten voot zich te laten doen, en zulks alleen by provizie cn tet tyd toe 'RL tecteuts vcikooten en zeifin ftaat zullen zyn om gemelde oveidtagtcn te laten doen; zullende tot comraodiieyt dei Intreftanten to a d( gemelde tyd ook otdte gefield worden, dar aldaar iemant zy, die de ovadragten rot Zwol zal bezorgen wordende hier mede een y< va< adverteerd ten eynde niemant een vetgeeffe reyze naar berwaards doedar alle Penningen van elders ter Secretarye gezonden vané 10 4>e in de voorfz. Comp.om de overgroote aangevingen geen Actiënof mindet als gcdezideieert hebben zyn toegevoegt, decz tetd feilbaar franco te rug zullen worden gezonden. weli Dezen Avond ten 6 uuren, zynde Woonsdag den 16 Oftob. 1720, zullen de Makelaars Jan duRieu, Jan Wils en Pleter Elders, te A mct Vetkoopcn in de Nes in de Brakke Gtond een party extra puyks van iuym 80 Baaien Smitnafc Katoenen. Pak Johannes Staats Makelaar, zal te Amftetdam op Vtydagden ts Oftober 1720,'s namiddags te» 4uuren op de Haarlemmerdyk g va Heere Logement, verkoopen een patty van omtrent 3 00 Vaten Chiiftiaanftadfe en Catelshavenfe Weed-as, nevens 90 a t oo Bale occ As leggende de Tiipolefe As op de Fiincegtaft by de Reefttaat, by de Biouweiy het Hart, en de andeic Aften in cn voot de Pakb HET als by Notitie word aangewezen. lylo Jakob vandei Hsuve, Mattinus Juweel en Cotnelis Verlinde Makelaars, zullen te Rotterdam vetkoopen op Maandag den 21 Oct cn. dés avonds ten 6 uuren, in de Wynftraat in de Heiberg de Zwaite Leeuw, een gtoote Scheepslading extta cuneufc puyks puyk uyig Gen «e eooude Vetginy Bladeten Baay-Tabak, van't Gewas dei Jaaten 1719 en 1718, en dat by Kavelingen zoo als die genombert zullen c leggen in de Boompjes, in de PakhuyzeD van de Heeren Pikfat en Folter. ;eno Mr. Thomas Angelhome,Chirurgyn, Operateur, en Breukmeefter te Amftetdam, op de Spiegelgraft in de Witte Zon, maakt bekei tt. C »«m U vytgeronden eene Philofophifche Meicurius dewelke zyn werking doet zonder quylen noch eenige andete ontroerenis re v< let a zoo dat dezelve onbëfchroomt van zwangere Vtonwen en jonge Kinderen mag gebruykt wotden zynde gefecondeeit van myn Eflei ke h; *ef Antiveneteir.Werdende door deszelfs gebruik, op een zekete en gemakkelyke wyze genezen alle foorten van Venus-Ziekten en J "go toe veroudert of kwaadaardig die ook zyn, zonder dat iemand zich van zyne affaires of ommegang met Menfchen hoeft te abfenté, en Mnlaodfe Patiënten konneh door de vootfz. Medicynen zich zelfs helpen, mits zy alvoorens my net betigt van haareOngemakker nius 2 dat oenige Accidenten, die myn dagelyks opzicht en eigen behandeling veteifchen, zulks beletten; voor zulke heb ik in myn Hu ezci 1 Kamers geteet, om icdet na zynfatfoen daar in te logeeren, teneinde deszelfs genezipge; en op dat een ieder van de vootfz. G< fc'n haar heilzame werking mag, verzekerd zyn, willen wy (de Patiënten alvootens onderzocht hebbende) haare genczinge niet alle ^cJt gen, maar tot volkome gerufthcyd dezelve by accooid aannemen: door de voorfz. Medicynen wotden ook genezen meeft alle de zi> (jeri Je ongeneeslyke Ziekten en Accidentén.te veel om hier te noteren onvermogende Luiden, met eenige defperate Ongemakken bei hy ray om niet geholpen wotdeu, mits zy geen Venus Ziekte hebben. Alzoo des nagts tuffen den 12 en 13de dezer Maand Oftober, omtrent de Spanjaards-brug buyten de Zyle Poort der Stad Leydei Merry Faard, oud 4 Jaar, met 4 zwatie Poóten', lange zwaite Staan co Maanen, uyt de Weydë vermift is, word een yder verzogt die tOqikomen in de Donkeriteeg te Lcyden wedet om te btengen by deWednwe Hofman, die daat voor een redely kt vereetinge zal|7f/,t Cgens

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2