LEYDSE *f°« '45 Vv oöns^-igfc Courant J A F R i K A. S P A N J E N. »fy R A N K R Y K. i jiö» ut ut AAP DE BONNE ESPERANCE den 14 July. Den 15 paffato vs siiiveerden hier hec Schip de Vis, zynde den 2gfte Maart van A Batavia vertrokken met berigt dat aldaar verfcheide Schepen :oi uyt hetVaderland gekomen waren, en daar ondcCLtinderveen, n 1 iiuft de Stad Leyden, de Meyn 8cc.gemelde Schip ia heeden a inaar het Vaderland gezeylden ter zeiver tyd gearriveerd de g n Ptatter.burg, de Magdalena, het Noorderquartier, de Hating- rarElifabeth &c. van Amftcidam en het Noorderquartier, de Sa id nie Vrouw en Steenhoven uyt Zeeland welke gezamentlyk va 1 het Schip de Elifabeth, ten eerden naarBatavia zyn vcrtrok- er ens 2 hier gekomen Engelfe Scheepen naar Indien ook zyn 1 d ifck, u hij; naar Cc71«a gezeyld de Scheepen Rynefteyn ra fle en 't Huys te Vlotten uyt Zeeland, Meerhuyfen, Berkento- ?n dere naar Batavia. Wydérs is hier alles in een goeden daat, j'( KS den 18 September.. De 2 Oorlogfchepen van de Kapts. San- en die het Flotilla in 7 dagen tor boven de Canatien econvoyeert, zyn in deeze Baay te rug gekoomen 3 en om dat op haai vertrek, de Paffaat of Sttoomen had twyffeld men et voorn. Flotilla zal een fpoedige ieyze doen. Het agter n Schip, voorheen de groote Wagtmeefter genaamt, en dat al dagen zeilree heeft geleegen wagt noch na zyne Depeches if, om naar Vera Cruz te vertrekken. Door het dagelyks oan- an Tiansportfcheepen en Militie, is men hier en hieromtient t met Volk 5 en men weet als noch met geen zeekerheyd te gei iaat deeze Expeditie op gemunt is. Vooi eenige dagen .paf- et Algierfe Roovers het Naauw, om met 2 Hollandfe Hoekers, fteto men zegt, in de Bogt genomen hebben, naai Huys re zeilen. j EILLIEN den 13 September. De heevïge Ziekte dje ons ze- eken geplaagt heefr, is ongelukkig aangebragt dpor een Schip uny van Styde gekomen de vcomaamde Geintreffeerden Markt van Bocant op handen, hebben dooi hun Credit en nog fpoorlooze winzugrhet prompt inkomen verzorgt, invoe- *ee Koopmanfchappen zyn ontladen en gebragt in het Lazaret-, Isluydengefchikt om die Goederen te plaatfen wierden in aangetad door geweldige Hoofd-weën, neygingen tot braken ro( emecne flaauwhartigheytniet zonder blyken van Feft buy- ieryen binnen 3 dagen. Eenige Chirurgyns, gezonden om de 11 het Kwaad re examineren, en rap|>qiteeiende dat het waar in l was, gaf men daar op in het eerft geen behoorlyke agt, zen- 16 ar alleen de Koopmanfchappen naar een ve'rfaaten Eyland 6 mylen van hieralle die derwaards gingen om de Waaren dierven insgelyks fchielykniet tegendaandeditliet men 0 icieren van het Schip inkomen 3 veele Bootsgezellen widen iét onder de hand eenige Goederen in de Stad te krygen en dj v jic» n L;: -i' j meenende dat het maat kwaadaardige Koortfen waren, die sleden aandonds een ongelooflyke Sterfte in een dierKwar- zich dat Volk onthield 3 veele Doctoren de Patiënten heb- ziteerd vetbreyden door de Stad dat de Ped daar begon te het Geregt daat van kennis krygende hield hen voor zotte M P' Jnp Volk door het eeten van veele Vtugten aangreepen 3 hier a geruft tot de Maand July onze Koopluyden trokken na coontc naar Bocaire, zich inbeeldende dat het Kwaad van geen 5 zy kwamen in het zelve vertrouwen weerom uytgezon u't die naar Laniuedoccj en elders vertrokken. In het begin van J^\de Commandant, de Intendant en de Officiers generaal der vo «rende dagëlyks verfchillende rapporten van het Kwaad, en het getal der dooden aangroeydeu, zonden een hunner Doe a Chirurgyn naar de Stad om de Zieken in verfcheydeKwai- UIrzitérenhet rapport was dat buy ten alle twyffel de Ziek- intiaal èn ze«r befmettend waren en dat men tot duyting yke gevolgen zeer gtoote vootzorgen moed nemenj hiet op 'n Galyen van de Stad naar bet Arfenaalom alle gemeen- 4e Stad aftefnyden maakten men een Staketfel, en aan nie- vootnaamde Officieten dond het vry daar buyten te gaan e waren wy in onze Zickhuyzen en op de Galyen gezont CV f' Cfl d kwam het Kwaad ons binnen onze affnyding aantaden 3 0 al agter de Citadel wierd gefchikt voor dietgelyke Zieken r" ligtc met kleyneVaartuygen derwaards wprden gebragt, alle ylen of Koplen, fommigc met het een en ander ondettuf- ei de Ziekte in de Stad zoodanig toédat het Geregt genoot - 1de Zieken zonder onderfcheyd van Sexe te zenden naar huyzen en in een byzondéi Hospitaal daat toe gefchikt n en Chiturgyns met hunne Knegts xymdaar gedoiven, en a. Deniers niet gefpaaitzoo dat de Zieken in de Stiaaten 1 Jrempel der Ziekhuyzen moeden ongeholpen blyven leg- c( [aan. De Canceliei van de Univerfiteit van Montpelliei en ly Doctoi in die Stadhier den 1 sden op expies bevel van {ekocmen zynde, om zich op het naauwde te foimecien van Kwaad, lieten eenige Lyken openen dooi eenChirurgyn, en lö ferbazir.g het Kwaad dus vet doorgebrookén dat het niet as dc gevolgen daat van zoo aandonds te duyten. Zy duui- aan het Hof en keerden den 20de naai Montpelliet te rug j'j het minde advis te laten om die verbazende Ziekte te be- j'( lêdetÜls het Kwaad 100 detk aangègtoeit dat al de Wyken .jjlbefmet zyn, in zoo vette, dat een Peifoon in ceneFamilie daat van getroffen zynde, het zelve tetdond over gaat van t ander,zoo dat men 20 Menfchen in een Huys bmnen kor- t p>d heeft gevonden 3 hét ergdtvan- allen is dat de Dooden f begraven worden men iekent dat'er reeds ao of 22000, 1 wel 2 derde Viouwen, rootuamcntlyk Zwangere, gedoiven ryn.ofèoot kwade KrAamii) of triftond 11.1 de Verloffing. Kort «ra de eiendq is zoo.groot, dar is Ajine njiauwtyks water kunnen bekoomeij; de.R\ke zyn raar't Land geweken ijret tlicrley Voorraad, en alle Win kels zyn hier dlooten wy hebben nier als een weynig Vlees, dat mea ons zeer duur doed betaalen 3 200 o.rsdat komt te ontbreken zyn wy noch vxy nuer te beklagen. Het Broccj, de Wyn en het overige tot het Leeven nodig, bekomt men met veel moeiten en tot een cxceffivc piytr in een woord yder in zyn Staatis in de uyterde nood om de groote onkoden te kunnen goed maaken. Önze Doctors hebben tot noch toe alle Spccifique het zy hardderkendc Zweetdryvende afzettende, of Braakmiddelen geemploieetr, maar met het laade, zoo wel als met het Adctlaaten hebben zy zich kwalyk bevonden zynde zulks doodelyk geweed voor alle die het gedaan is, zonder dat de andere die daar vaa niets bcbruykt hebben, zyn verfchoond. Men remaiqueerd dat men dc Fedbuilen zeer ongemaklyk kan doen rypen, en dat de Ziekte, fchooa doodelyk, tegenwoordig egter langer duurd als in het begin en dik— maals wel tot den 7de en fomtyds wel ook den i2den dag niet tegen* daande het weynige ontfnappen. PARïS den 11 October. Den 7de dezer was de Koning met vetfehéi- de jonge Heeren op het Kadeel te Muëtte na den eeten was men be zig in zyn Majts. Tuyn met Druy ven te fnyden 3 de Koning nam veel vermaak in het zelfs te doen. Den jtde is 'er een groote Conferentie geweed in het Paleys Royal over het Werk van de Conditutie; de Kar- dinaalen de Noailles, de Rohan de Gcfures en Mailiy bevonden zich aldaar, als meedc den Biflchop van Frejus, Preceptor van de Koning men weet noch nier hoe de zaken aldaar zyn afgeloopen 3 maar het is zeker dat de Kardinaal de Noailles peiddeert te weygeren zyn Manda- ment publicq te maken. Men heeft geremarqueert dat in dé laade Au diëntie, die den Aaidsbidchop van Kamerik voorlede Donderdag aan de Uytheemle Miniders heefr gegeven, die van den Czaar van Groot- Rusland meer als z uuren met dezelve in gefprek is geweed 3 cn dat zich den Asrdsbiflchop na het eyndigen der Audiëntie, die van 's mor gens ten s tot 's namiddags ten 5 uure duurden, naai den Hartog van Orleans begeven heeft. De Canceller is. by de openinge van het Ge- regtshof voorleede Maandag niet tegenwooidig geweed 3 de Patenten wierden daar maar alleen gelezen door de Hr. de l'Orne, Griffier van de Commiffic 5 en op de aangetekende Conclufïen van de Hl. Vaftan Procureur genetaal, wierdtn de Audientien gidere begonnen de Pro cured» voor het Parlement zullen met deszelfs toedemminge alleen voor het Geregtshof occuperen. Men verzekert dat het Failement, als het daa^sna St. Martin té Pontoife geopent zal zyn, zich tot den eer den Maatf zalprorogeren, onder voorwendfel van daar, by gebrek van 'behóorlyké Huysvedinge en Provide, deWinter niet te kunnen bedaan. Men wil dat met het voorn. Parlement eene handelinge zouw zyn om weêr in deze Stad te komen. Men fpreekt noch van gtoote Arreflen dié, by wyze van Artangement, daan uyt té komea, en dat 'er dispod- tien zullen zyn, niet min verwonderlyk als eenige voorgaande. Otok daat men om de verderffyke hooge Pryzen der Koopwaaren te doea ophouden, zoo wel de Eetwaaren als alle andete Koopmanfchappen te taxeren. Men meent noch dat hetTeroperament om half Geld en half Brieven in de Munt te brengen impracticabel is 5 en men meent ook dat 'er geen 30 Mill, teel in de Bank zyn. Mén mompeld als of de Bank alleen zouw willen opeteien ook wotd'gedebiteeit dat zeker voornaam Financier zouw gezegt hebben dat men den 16de dézer zouv» beginnen zoo zeer vetnoegt op hem te zyn, als men zig tot nu toe ovec hem beklaagt heeft3 zyne Aanhangetcn verzekeren by forme van Apo logie dat in de harde operarien zyn Sydema is vetkragt geworden en in zyn weerwil de voorgedelde bepalingen verre te boven gegaan. Men zegt nu dat het Congres te Kamerik zal gehouden worden. Brieven van den 1; paffato uyt Marfeillien melden, dat zederd men daar eeni ge verandering in de ordre heeft gemaakten daar door abondantie van Levensmiddelen in die Stad koomen de Ziekte krachtig had be ginnen te vermindeten. De Autheurs van het begaane Gtuwelduk in de oude Kerk van St. Germain, zyn geairedcerden men bevind ze z Straatruymers of Biljette-Aanplakkers te wezen die niet wel met hét Hoofd zyn. Men wil dat zich zeekei geweezen Haitog zouw bevinden op de Spaanfe Vloot, die met 30000 Man Trouppen is in Zéé gedekeis en gecommandeerd word door de Marquis Grillo, doch het Dcfleyn is noch onbekent. Men ziet 2 Arreden van 's Konings Raad. van Staat het een van den 24de September benoemt Commiflariflën tot het 001- deelen det Pioceflen tan verfcheyde Regtbanken beroepen en regu- leetd demanieie van Piocedetfren voor gemelde CommiiTaiiden. Het ander van den 5 den October is de ongevulde Actiën van de Comp. det Indien betreffende. Noch opene Brieven des Konings in form vaa Commiffie, inhoudende opregtinge van een Kamer vanVacatien in het Kloofter van de groote Auguftinen teParys in die zelve Kamer geëa- régiff reert den 7den Octobér. GROOT-BRITTANJEN. LONDEN den n October. Zedeid eenige dagen zyn tuflehen de Lords Regenten, de Directeurs van de Z. Zéé Comp. en deBank, ver fcheide Conferentien gehouden, om'middelen te beiaamen waar mede de Eygenaars der losbare en onlosba're Schulden van den Staat laaft by de Z. Z. ingcfchjeeven, mogten worden te vieede gedeld. Het Hof det Directeurs van gemelde Comp. befloot eyndelyk gidtre morgen de Actiën, die zy aan de voorn. Eygenaars in betalinge zullen geeveu, op gelykc prys te ftellen, als de Bank geaccordeerd heeft die aan te ne men te weetcn tegen ,300 p. St. en dezelve insgelyks deel te geevea in de uytdeelinge van .laaltleede St. Jan. Tien of 12 van de voornaam- Cte Geintreffeerden in gemelde ondexlchreeve Schulden, die voor detea van weegen alle de Eygenaais by het Hof dei Directeurs hebben koo men klagen gittereu-viot dar zelve'eynde weêr verfcheenen zynde wierden dezelve door dc D.iefieurs or.dertcgt van dc belluiten die in deConfeientteo"geupömen waren cn zy bctuygden zeer voldaan te zyn over de Conditiën hier bh'v«;i gemeld. D* Directeurs n.eede in

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1