LEYDSE êfif E 'rn S P A N J E N. «i V R A N K R Y K. N». 141 Maandagfe Cöujrant. GROOT - BRITTANJEN. Duytsland en d'aangrenzende Ryken, enz. deif de a j h 01 mi a 1 tn ADR1D den 14 September. Dp Koning heeft Dón Fëtnando rj lgnatio de Atango y Queypo, Abt van de Koningl. Abd) e van St. Ilidorus van Leon, tot het Bisdom van Tuy benoemt dat tt] door de vrywillige afftand van Don Anfclmo de la Torre va- gt torden wasen de Abdye is aan Don Marcéllino Santos van gi, 10 Inquiziieur te Barcelona gegeevep als meede het Gouver- 10| tan Motril aan de Luyti Colonel Don Jofeph Miranda ponce, ag an Valdivia aan Don Francisco Olazagutia Kapt. te Voet. Men id dat met des Konings toeftemminge iemand wegens den Kar- Iberony aan het Hof gekomen is, Om wegens eenige zaken van lt, ot belang kenniiTe te geeven. De Krygs-toeiuftiogen worden gebcelc Ryk met alle kragt voortgezet, alhoewel men de Def n c oor als noch verborgen houwd ondeirnfl'chen word hier aller- hrerzeekerd dat het allecnlyk is om de Nabuurfchap der Moo- ,eïrerderte brengen, en het Spaanfe gebied in Africa meer uyt te na Men zeg', dat zeederd de Colonel Stanhope de laafte Courier pCI Sró/ftk-Btrttannife Hof ontfangen heeft, de apparentie over een foi dement wegens Gibtaltet merkelyk gevorderd is. De Pater Au- bbi iKi>nings gcweeze Biegtvader, gaat met groot misnoegen van le en men zegt dat de Pater Kobinet weer inhet bezitvan dat D gekoomen. Men verzeekeit dat 'er een Manifeft onder de Pers tel meede het Hof de teeden van het afzenden des Fateis Auben- ublicq maaken. ;ed s den 7 Oftober. Men wil dat de Koning nu in den train der 1»! il komen, waar toe zyn Majeft. zeet gtoote dispozitien heeft v«|eed hy de Revue over zyne z Comp. Musquetaires, waarover :ft. zeer voldaan was, gelyk ook de Princeflen die de Koning 01 ns te Paard in Amazone gewaad naai de Muëtte verzelden t zyn Majeft. in deszejfs Karofle te «tg kwamen. Die zelve S lierd by de Regeering een extr. Kabinet-Raad gehouden, waai f inderwerp niet publicq is. Na het Reglement dal de Advoca- oor den Raad en de Procureurs van het Parlement gezament- het nieuwe Geregtshof zouden occupeeren zyn de eerftge- Se ot dtie verfcheide maaien met den anderen vergaderd geweëft, Ivocaten heden voor gemelóe koningl. Kamer of nieqw Ge- )fI, dat vergadeid wasverfchecnen zyndehebben zich ontfla- la: laar te dienen en veeje zyn van gedagten dat daar wel meer- ie ^pingen mogten gedaan worden. Voor eenige dagen kwamen Mai ly uyt het Paleys Royal, doch hnnneEmi- ln' aven geen teekenen van gtootelyks vernoegt te zynj men wil ot irdinaal de Noailles mede noch in disgratie is, en dat hy zyn e ent van Acceptatie blyft weygeren, doch word gezegt dat den rhéfusbyzyn Eminentie alle devoir aanwend om deszclfs °tl int te obtineren en fommige zyn van gedagten dat hy daar ogt ovet komen. Men verzekert dat den Prince van Auvergne ',a 1 den Hartog van Albret zal trouwen met Mademoifelle 8e ne van Bergen op Zoom zyn Nigte. Het discredit van 't Fa- r te poft men kan voorde Blieven van 100 Livr. niet meet 5 en voor dje van 10 Livr. maar j j Stuyvets bekomen en s worden Koopluydcn of Winkeliers gevonden die ze willen \Gi; Zaturdag kon men voor die van 100, maar zo, doch gifte alIliz Livr. krygen. Het Goud, dat tot 7100 IAvr. bet Matk is '*n, is nu een weynig aan het daaJcnde Reekcningen in Bank cze dag geflooten zyn verliezen 6en de nieuwe Soumiflicn 11'ten too. Men ziet de pracht en overdadighcyt hier by veele D|xs krachtig vervallen. Woonsdag waren op de Faardematkt 0 Koetspaarden te koop van welke fommige zelfs voor 1$ ocht zyn dat men meent uyt fchaayheyd van Geld te ont- [ei le moeylykheyd om het onderhouwd te bekomen; en de mee- makets zyn met zeet veele begonnene Paardetuygen ovetlaft, Aanbefteeders verlaten worden, alhoewel met een algemcene ze te verkoopen men meent dat dc Miflifipife Conftetnatie eroutehet discredit niet weynig onderftcund. Men zegt dat van Soiflons oftedeBeuts tot den i« zal geflootenblyven 1 Handweiksvolk aan deszclfs piQfeflipn te houden zal men '8'>o Mannen Vrouwen als Kinderen, die daar omtrent eeoige del zouden willen dryven wegnemen en te Bisceftcr opfluy- 17 heeft byzondere fpeculjtien over de Bankbiteven, om dat een Maatfchalk zyn Volk aangeraden heeft dezelve te bewaren; pC' Heer zegt men tederlyk getaakt geweeft te zyn over het lcc- cn Kcqueft waar in hem aangetoond wierdde droevige ge- daar zelfs die geene in zyn gevallen,welke zich met de Aftie- M rd nti W. )C1 - -v-,- S I j. »aa -v ct bemoeit hebben. Uyt verfcheide Plaatftn in dit Ryk word '3.' dat de Manufaftuuren vervallen, en dat men verpligt is het aftedanken uyt gebrek aan werkdaar en boven zeggen die it het platte Land vervuld is met Landloopers en Gaauwdie- 0is hict beducht voor de aannaderendc Winterom dat men zlft aan nootzaakelyk onderhouwd tegemoet ziet, en dit alles, dat men met geen Functie of Handwerk eenige vootdeelen li< n veikrygen tot een exceflive prys zal loopen. Ondertuf- j icn de Guyterycn en Euveldaden hier dagejyks de overhand. genhuyzen zynteeds niet Onverlaten opgevuld,en naauwlyks nagt yootby dat geen Menfchen vermoord worden giftere <en van datVolk 15316 gevat en de verlcflc nagt zyn 'er wcêr j kreegen. De berigten die men Heeft van Matfeillien zeggen idaar continueert Aeiktewoedcnj dat de generale Piocclfle, idaar gehouden heeft, te vooibaatjg gewceft is daai is een weeft dat den Riddct de Langeron die daac commandeeid lieden was maar men heeft Blieven van hem van den Z4fte Ht, waar in hy meld dat het Kwaad zich wyd en breed uytftrck- »cl naat dc kant van TouJon «is Aix, en dat het alreeds tot op uuren na aan gemelde Plaatfen genadetd was en in andere Brie ven word geiegt dar de belmettelyke Ziekte niet alleen te Aiz maae op meet andere Flaaifen ontdekt is het geen voor de gevolgen doet vreezen. Het Parlement van Bourdeaux heeft 2 Galy-Boeven Vogelvry verklaard. AJen wil dat onze Trouppen naar de Frontieien in beweging zyn. In het Edict des Konings inhoudende oieuwc Goude en Zilvete Geld-Specien te maken zegt men dat eenige verandering zal gebtagt worden, en dat men in plaats van z detde in Geld en een detde in Brief- jes» nu de helft in Brieven en de andere helft in Geld zal moeten bren-? gen doch dit word by veele voor ondoenlyk gehouden om dat dc Burgers niet genegen zullen zyn hunne Contanten daar te vertrouwen, ais men niet effectivelyk jo Millioencn in de Kas van de Bank bevind. Men zegt dat de Spaanfe Vloot in Zéé is en op dezelve 15 a 5000» Man men weet als noch niet waar deeze Trouppen zullen ontfcheepe worden her zeggen is echter noch dat het défl'eyn op Oran getigt is. LQNDEN den 8 October Zaturdag zyn de Directeurs van de Bank met die van de Z. Z. Comp. ovet een gekoomen, in welken gevolge de Bank de j Millioenen 700000 p. Steil.die de Z. Z. Comp. aan haat moet betaalen in Actiën van die Comp. tegen 400 per Cent zal ont fangen, mits dat dezelve Actiën van de uytdeclingen van St. jan laaft- leede zullen jouïfieeten waar tegen de Bank aan de Comp. zal laa ien behouden de lntreflen die op gemelde Sonirae van 3 Mill. 700000 p. St. verloopen zyn deeze Conventie tuflehen de 2 Compagnien ié noch niet publicq gemaakt en het is apparent dat de Hoven der Di recteurs, zoo van de een als andere Gemeenfchap, alvoorens een gene raals Vergadering zullen beroepen van alle de Geintieffeerden, om hen her gemelde Veidrag te communiceeren. Ondertuflchen continueeren de Pryzen der Actiën van deeze z Compagnien, alzoo wel als die van alle dc andere publique Effecten metkelyk te dalen 5 door welke da- linge albereyds eenige Familien geruïneerd zyn 5 en zederd het tnan- queeren van verfcheyde Banquiets en 't onvolkoomen betaalen van de Brieven by de Comp. der Klingemakers, is het Credit en publique ver trouwen merkelyk afgenoomen, alhoewel de Geintrefl'eerdens in deeze Comp. maar alleen voor hunne fchaduwen fchynen vetleegen te zyn om dat de Hoofden aan welke zy hunne Gelden hebben vertiouwd Luyden van zeer conflderabele middelen en daar en boven in hun zel- vcn bcltaanlyk zyn, waarom zy uytcrlyk geen andere fchade als uytftcl van betalingen kunnen ontmoeten en om vder genoegzame verzeke- ringe te geeven, hebben de Leeden van die Comp. aangeboden zo pee Cent op alle de Brieven te beualen, en voor het overige zöo lang Z.Z. Actiën in Onderpand te geeven, tot dat de Gomp. met het verdere van haate betaalinge geiee» zal zyn. Men ziet zelfs dat dc Luyden met gehecle ttouppen naai de Bank beginnen te loopen, om hunne Gelden uyt dezelve te haaien en om dat die wil toonen in ftaat te 'zyn aan yder te voldoen is aldaar een goet getal Petfoonen extr. aangefteld, die alle de Brieven, welke men prezenteerd, in Goud betaalen. De be ruchte Banquier Atwillin de Gallerye van de Bankwoonende heeft veel Credit verkreegen, met een groote menigte dér geenen, voor wel ke hy Kafle houwd, te zynen huyze te verzoeken, daar hy haar toonden de Goude en Zilvere Gcldfpecien, nevens de Baren diet beide Materiën, waar mede zyne Kafl'e gevuld was. De Banquerouten welke in deze da gen gevallen zyn, komen voort uyt de al te groote gereèdheyt om zeer confiderable fommen Geld op Z. Z. Actiën te hebben opgel'chooted en men bevind dat het publique Credit een publique onderfchraginge noodig heeft, waatom men wil dat de Lords Regenten een ExprefTe met een ampel Ontweip van de tegenwoordige ftaat der zaaken naat den Koning hebben afgezonden. Zondag is zeker Koopman omtrent Covengarden uyt een Venfter van de tweede Vetdiepinge zynes Huys op deszclfs binne-Plaats gefprongen en heeft zich zoodanig bezeert dat aan zyneopkomft getwyffeld word; na onderzoek der oorzaak van deeze defperatie, heeft hy gezegt al zyn Goed in de Z. Z. Comp. vet- looten te hebben men wil dat om die zelve ooizaak een ander zich met een Piftool in het Hoofd gefchooten heeft en dat een Vrouw zich ook het Leven heeft willen berooven. De Commifl'ariflen tot hét vetkoopen dei geconfisqueerde Goeden in Schotland aangefteld heb ben doen bekent maken, dat zy den zifte dezer te Edenburg zullen op- vcylen de Goederen des Grave van Southesk 5 de volgende dag die van den Grave Marifchal den 23de die van de Heeren Patetfon Andries Pitcaitn, Thtcpland en Robert Roy 3 den 2sfte van de Goederen je« Grave Linlithgow als meede zyn regt op de Kooien en die van de Hi. James Sterling van Keir 5 welke Goederen met malkander Jaailyks 8549 p.St. inkomen hebben. Vrydag wierd aan denTol 507 Onc.Goud aangegeven, Zaturdag 159Z om naar Holland over gebragt te worden, en gifteren noch 250. Vrydag is de Gravinnevan Lincoln overleden. De Cours van WISSEL is op Amfterdam 3 5 a tRotterdam 3 J 2 a 3 Antwerpen 34, 8. Hamburg 34. Parys 14. Bourdeaux 14. Madrid 47. Cadix 48 en 3 vierde. Bilbao 47. Livorno 52 en 1 vierde. Genua sj en 1 half. Venetien 47. Liffebon 524. Porto 5 a 2 en 1 half. Dublin 14. De Aétien van de Bank zyn zoo van de O. I. C. 17'j en van de Z% Zéé 190. HANOVER den 8 October. Zederd dat de Prins Willem vpo HefTea Kaftel zich met de Veldmaarfchalk Daube hier bevind heeft zyn H. verfcheide Conferentien met de Minifters gehouden, en daar op tuffen vootlede Vrydag en Zaturdag nagt c«n Expteffe naai Kaftel gezonden. Dien zeiven nagr heeft de Secretaris van Staat Stauhope, de Courier welke hy van Parys ontfangen had.weêr derwaaids gedepecheerd. Aan- ftaande Zaturdag vertrekt de Koning uaat Göht, zynde de Bagagie al- bereids eergifteten voor af gezonden. De Biffcliop van Osuabrug 's Konings Broeder, vertrekt morgen naar zyn Reüdentiedoch ftaat te gen de te rug komlt van zyn Majt. weêt hier te zya, tcgens welke tyi i de Koainginuc van Ftuyflcn meede vetwagi word,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1