(toot gétai Gaiy-fiöévëiid!é té Marfeilüett töt tiét feëgravé.t éet fey* t tj, +e:Veef i éfl Mnfcxlf, Boidrêgt fschiédiih t4> kflttertUü «j en en bet fshooii maken det Straateyi waren gebruykt, meede aart dit Gouda tg, t>elf 2?, Hage 9, Vtiecht ij, Naaiden, Wcesp j Muydei Xiekie zya gcitotveilj en dat men daa>4an veele dingen gebrek had. j Medsnblik 1 agtfte, Enkhuyfen 2 a 1 en i half, Hoorn 4 en 1 half, 99 Livbftitf zag tnén alle dagen te gemoet de Scbtcpcnvan hiernaar dam een half, Munnickendam i, Purmereht j vierde, Alkmaar 1 de fcfhiiba gaande. Van Bilbao zyn vertrokken Adiiaan Bouwen naat hér- Zwol j vierde a i half. De Engelfe Z. Z. C. J6d dito Royale B Waards, het Ftans Sthip de St. Jofef Kapt. Amoret naar Motlaix, en op 220, dito oude Aflurantie geen vafte P-rys, dito Ram en Col. io a den 15 paflato Kapt. Juan de la Bodega naai Kadiks de Sthéepen van ROTTERDAM den 9 Oftobet. Deeze middag zyn de AGien 01 Jan Nootman, Hend. Weftëibutg Tamés van Beéten en Jooft Waagt Compag. tot 63 en de Subfcriptien met 21 ten too winft verkocht: lagen daar naat herwaards zriitèé j en men had 'er tyding dat de Sint cDelffe hebben 25, die van Gouda 39 en i half a 20 de Schiedam! Jan Bautifta Kapt. Etienne Sibleten van daar te Liflebon was gearii- 13 en i half, en die van Vlaardingen 14 gegolden, veetd 5 éls mcéde te Porto Galetto een Schip in 't binnen komen, Het GRAVENHAGE den io QAober. De heeren Staaten van 1 Schip de Roozekrans Jan Mattenfe is van Bajonne naar Zeeland vet- land én Weft-Vriefland zyn heden weder vergaderd geweeft. De Lr. (rokken, en in tégendeel was de Hoeker het Wapen van Zirikzéé Wil- neraal Baton van Pallant is naar zyn Gouvernement te Venlo ven lerii dé Brüyn uyt Zeeland te Bajonne geariivcerd als mede te Bout- dëaiot hét Schip de Eendtagt Jan Klein* de Juffr. Anna Conft. Willem Ktuys én 2 andeten fan liiet én de Maas, en de St.Jan Lauiens Pietei- fc van Hamburg. Uyt Bl.ye zyn vetfcheide Scheepen in Zéé gegaan, tü daat dnderde Hoop Willem Hendtikfe, Jochem Adriaanfe, dé Oly- ffidolen Corn. Corneliüë 8cc. naai herwaatds en de Maas. In Duyns lagen door tegenwind noch vetfcheide Hollandfe Scheepen natnent- lyk Willem Will, near Nantes Robbert Piet. naar Bourdeaux én an deten als mecde te Plimouth Jan Pietetfe naat Ceudrés See. Matten Cotn. is van Gottenbutg naar Nantes vettrokken. Giftere zyn in Tef- fel vetfcheide Scheepen binnen gekoomen als meede in 't Vlie eeltige Groenlandvaatdets, van welke nu maat j a 8 Scheepen maokeeretlen zingen in de tegenwoordigheyd vanjde Biüchop van Augsburg Markgraaf van Dutlag nevens deszelfs Broeder en den Keyzerli Gezant den Grave van Caunits de Geboortedag des Keyzérs ge »01 breerd en na het verrichten van de Godsdienft heeft het Regii <0 Granadiett uyt het klein Geweer verféhelde maaien Salvo gefchot 'a des middags heeft deKcurvoift met de vootn.Heeren het middag gehouden ineen TuikfcTent daar toe achter het Slot opgeregt <:&i Zyn K. V. D. wierd eenigzints onpaflelyk. Ihe root de Stad Pieter Velt uyt Riga en anderen, Uyt het Vlie zyn Ver- I KEULEN den 6 ÓGober. Zatutdag tS de JongePrinces van Sultt 1» I ken. Den Franffen Ambafladeut was giftere en heden by eenige ren van de Regeering. Den Brittannifen Minifter Witwbrth is nat Koning van Gioot-Brittannien vetttókken. HEYDELBERG den j ÖGober. Dingsdag heeft ófls Hof te 2 feheide Scheepen in Zéé gegaan,en daat onder M. RyS naar Hamburg. die Kannonefle te Thtiorn geworden is, hier aangekoomen en egc l>e Gouts van de WISSEL is heden op Madrid 90 en 1 vierde a 1 half. fttien van hier naar drsrwaards voortgeieift. Zondag zyn hiér in i Cadiz 11 e én 1 vierde a 1 half. Sevilien 11 j en 1 half. Bilbao 8 8 en j gtoöt* Kareis, die men ydet ido Ryksdaalders op hand gegeven h 'er: vierde. Lisbon 44 en 1 vierde a j agtfte. Venetien tz en 1 half a een j te Water aangekomen, en de zelveftaan vorder naar Wezel afgev'"1 v:etde, LivornoUs en j vierde. Geüua9i én 1 half. Londenjj Sth. te worden; men meend dat het KontnglykePtuyffifegrootcGrana M 1 gr. Dantzig 28 5 en t half Poollegr. Breflau jj en t half St. Ham burg 12 en i half St. Antwerpen 3 vierde per Cent. Gent ieri 1 vierde. Bruflel t 4» 1 Vierde. Zeeland agtfte. Rotterdam J agtfte. Dt Agio van de Bank 4 en 1 half a agtfte. Hed.'n zyn de Pryzen dei AGien, O. I. C. toto, W. I. C. lfö, eerfte St'.bfcaptie vat zjo pel Cento 50 a 60, tweede dito van 4J0 per Ccnio a to, Middelburgle Aflurantie j6* dito Commétcie 8 Vlaardingen Regiment met dezelve voltallig zal gemaakt worden. Men vei Src dat eenige 1000 Boeren de Poorten van het Steedje Schwelm gefoi fcr en den aldaar in Garnizoen leggendén Officier gedwongen hebb(*& nieuwgeworvene BLecruten op vrye voeten te ftellen. Volgens dei, e komene berrgtenhad men in de Koninglyke Pruyffite Landen I gel gemaakt om de Reprefailles tegen de Rooms Katholique Geeftel roe en Klooftets te doen ophouden. ubl DE GECOMMITTEERDE RAADEN VAN DE STAATEN VAN HOLLAND ÊN WEST-VRIESLAND maken bekent, dat de ven linge det ongettokkene Loten van de 3de tot de 4de Claffe immediaat na het eyndigen van de nu nekkende 3de Clafie kan worden ged s d dar daar mede zal worden gecontinueert tot den 2 jfte van de toekomende Maand November en dat met de trekking* van de 4de Clal ij k den 9de Detemb. van deezen Jaare 1720 een aanvang zal worden gemaaktzynde ondertuffchen een ygelyk gewaatfehoud, dat na den vc leed ljfte Novemb. niemand zyne ongétrokkene Loten als dan zal kunnen verwiflelen maar in tegendeel ten vollen van haar cygendom zj blyven vervallen welke onveiwiflelde Loten immediaat na den 2|fte Novemb. aan andere mogen en ook zullen worden uyrgegevcn otns t de Trekkinge op de bovenftaan'de geptxfigeetden tyd te laten voortgaan. t Den Baljuw, Schout, Burgermeefteren en Regeeidets der Steede Woerden notificeeren by dcxen aan een iegelyk dat binnen dezelve S rjex< In dezen Jaare 1720 de Paardemarkt zal gehouden worden op Maan- en Dingsdag, zullende zyn den il en zifte van de Maand OGobci (nd, Beeftemarkt op Woons- en Dondetdae zullende zyn den 2} en 24ft!: van dezelve Maand. oor DircGeurs van de Compagnie van Commercie en Aflurantie det Stad Dordrechtzullen de Boeken openen tof het fransporteeren van j,et kogte Aftien in gemelde Comp. op Maandag den i4den OQober 17*20 's morgens ten 10 uuren en daar meede continuecren alle dage ot 0 vootmiddags. uytgenoomen Zaturdag zullende op Maandag en Vtydag de Buytenluyden voot alle anderen geholpen worden. IV0C Directeuren van de Maatfchappy van Aflurantie det Stad Rotterd am maken bekent, dat de Geintrefleeidens in de Subfcriptie haat 5 per zullen moeten foutneeren in 4e Wiflclbank der zeiver Stad tuflchen den 9de en 18de December deezes Jaars, en zoo vervolgens van 3 Maijaa[ (ot 3 Maanden op gelyke dagen tot de volle betalingen toe, en dat die geénen die in gebreeke zullen blyven van binnen die gefixeerde 1 „j niet te Hebben betaald, zullen verbeuren voor yder Subfcriptie van :t 000 Guldens, zj Gis. ten piofyte van den Armen. De Direétcurs en Hoofdpattieipanten vin de Comp. van Commercie en Affurautie binnen de Stad Gouda zullen laten doen een Inl avei fing, waar van de Conditiën en Biljetten van lhfchryving zullen jtyn te bekomen op Maandag ogfend den 14dezer Maand Oftobet, tot lrdj| da by de Kamerbewaarders ter Kamer van de vooifz. Comp. eatde wyders by de voornaamfte Boekverkoopers en in de voornaamfte 1 ,nt huyfen in andere Sreeden ende zal de voorfz. lnfchryving een aanvang neemen den ïfden Oélobet, 't morgens ten 10 uuren. Burgermeefteren, Schepenen en Raaden der Stad Zwol met het opregten van haare Compagnie van Expeditie,Commercie en Afluranti ,nte, verre geavanceetd zynde, dat haar Ed. op Maandag den 7 Oftobet 17,20 bereids een aanvang hébben gemaakt met het extradeien van de ▼en van A&ien, adverteeien by deeze alle Hoofdparticipanten, om op Maandag den z8ften Oftobet, 's morgens ten 9 uu^en, op' het Sta a te Zwol te Compateeren, ten eynde om bckwaame en ervaarene 'Dire&euts te vetkiezen en vermits de tyd te kort zal wcezen om volge eerfte Projeft het zde Fourniflfmcnt van een per Génto te doen, zoo wertd het zelve geprolongeerd een'Maand daat na en dus gefteld V' cerften Maandag in December, voorts op gelyke Maandagen vlin Maand tot Maand, en alzootot April 1721 incluys. 6 Chriftiin van de Bloquerye, gefurtogeerde Executeur van dew Tcftaménte van Bartholomcus vaitder Burg, ovetleéden te Amfterdam, i S e" teert alle Erfgenamen* zoo fideicommiflair als andere, als m<wde de Etfgenamen onder laft van vrugtgebruyk te gedoogen,wegens de G*.^ ren ofte Nalatenfchap van den voorn. Bartholomcus vander J.urg dat Jacob Croesbeek vander Butg, OfufruftuarU ofte fideicommiffait genaam van veele Goedeten nagelaaten by meergemelde Bart holoraeus vandei Butg, is ovttleedcn, en dat hy Executeur vervolgens van 1 ninge ts wegens zyne Adminiftratie rekeninge te doen en de Gelden aan yder daar toe getegtigt over te geeven verzoekende derhalvt' 'S yderdie meend geregtigt te zyn tot de vooiiz. Etffeniffea.ich voor ptiaio Decembet gelieve aan te geeven aan den vootn. Executeur cende tot Amftetdam op de Prince gtaft, tuflchen de Uytiegtfe ftraat en het Muyder Veeten zal 4en Executeur na den voorn. cerflenD bet zyne rekeninge opmaaken, om die te doen aan die geent die hun in tyds zullen hebben bekent gemaakt. Derr 14 Oft ober aanftaandeen volgende dagen, zal te Leyden ten huyze van Jf. da ViviéBoekvetkooper, by Auftié vetkogt worden de laaretve* curieufe Bibliotheek van wylen D. Abraham Hazeit, in zyn leeven Bedienaar des GodlykenWoords geweeft te Oeftgeeft.bnytet i°Cnt re Boeken zoo in de Theologie* ats Hiftorien en Taaien &c.als meede een goede :ze c ten rs kt 0 Kt ocht makt Aant ie te etoui van Har den 3 beftaande in uytgezogte curieufe en veele raatc Boeken zoo in de Theologie* ats Hiftorien en Taaien 8cc,als meede een goede fchoone Ptenten en Tékeningen van veele voornaams Mecfters,waar by ook de 12 Apoftelen,zeer curieus gel'childerd door Karei van M. nevens noch een goede party Zilvere en eenige Koopete Penningen en Medalien j waar van de Catalogen te bekoomen zyn te Amfteid Steenhouwer, Uytwetf en S, Schouten, te Haatletn by M. van Lee, den Haag J. Kitto en de Wed. Bouquet, te Delft by R. Boteft, te Rott de Wed. NBos te Gouda by G. Staalte Utrecht W. van de Watertc Aatnhem by Heggeis te Nymegen D. Creflcrte Franeker W. Leeuwaarden F.Halma, Groningen if. van Velfen, en's Hatttigenbos Fail jé. P. Onkclboer, J. en D. Bonrekoning Makelaars, zullen tot Amftetdam verkoopen op Woonsdag den i« OGobet 1720, des namiddags't enten, in Nieuwe Heete Logement Op de Haatlemmetdyk r een fchoone patty Maften j namentlyk 330 Rigafe Maften, van 25 en 1 haf1 24 en 1 half tot 14 palm toe, en lang 70, 73» *9» 9^ »97 voet i 100 duo Molen-Roeden yo Natva Maften, van 10, 12,14, 16 a 17 c en van7j a Ij voet j 1 y Gottenbutger Maftenvan li li palm, en van 60 a fo voet} 8z dito Behakte, van 40 a 65 voet Soo Langei V, Maften van 7 a 12 palm, lang van 40 tot 60 voet j 200 Sttoomftadfe dito 3 2000 Langezondfe Maften ongemecten, en Top-Latten &c. gende in de Middelwaal agtet's Lands Oorlogfcheepen, en geteekent No. I, 2, j, &c. **ee' Jakob vandei Houve Martinos Juweel en Coinelis Vetlinde Makelaarszullen te Rotterdam verkoopen op Dingsdag den 12 OGobet jjn R( des avonds ten 6 uuten in de Wynftraat in de Heiberg de Zwarte Leeuw een Scheepslading puyks puyk r ieuwe Vetginy Bladeren Ea a41 ZweetfentTabak, en dat by Cavclingen zoo als die genommeit zullen zyn, en leggen in de Boompjes, in de Pakhuifen van Mr. Alex. Cat et Jan WoifFeis Makelaarral te Amftetdam op Dingsdag den 29 OGobet 1720,'s avondsten 4 uuren precys, (in plaats van opDingsd dat 22 Ofiober om het Joode Lovetfeeft) op de Cingcl in de Butg vetkoopen een groore party curieufe Spiegels rnet vergulde en andeie L a'te< «ttra groote fvne tonde Bloed Coraalen, fyne Cornalyne Coiaalen en Steenen, Duytfeen Veneriaanfe CoraalenGoude en Zilvere Kn« 'f 'ie.' fync Potloods-Pennen, Ftanflc en andeie Sehaien,cn andere Neurenburger Winkelwaaren zynde daags voor en op dc Verkoopdag te zi huyze van de voorn. Makelaar, woonende op de Princegraft by de Regulietsgtaft. 11 *an Te Leyden by Clitiftiaan Vetmey is gedrukt en te bekomen en in deandete Steeden by de Boekverkopers, Ourikcdrntn Gt/Hchttnwn Dt dat behelzende een nette belchryvlnge der Sleeden Drlf co '1 Hagtn met alle de omleggende Dorpen haare eerfte opkomft, benaminge, ftic 10 vei' en wliTetvalIigheden, oude opkomft van het Heimratdfthap va» Delfland haate Privilegie, Dykgzaven eir Heemraaden, als ook der lngel len Sticlititrge der oude Geeftelyke Gebouwen, als Kerken en Klooftets, haate Goedeten en Pnkomften Vryheden Stc.geleerde en betugti ïen'ul nen oude 1 delykc Famitien. Ook zyn by den zeiven noch te bekomen eenige Exemplaren van Bataven Sacra Hiftorie van het Bisd/4^ y Oytteclttoudheden en gedichten van Zuid Holland en Schicland item van Rhyoland, alle in Getavomet fig. ^en v® Alxoo Jacob vander Wallc, gemeenlyk genaamt Japik of Kobus Vtydag den 4 ÓGober's morgens ren elf uuren, van Rotterdam ji j5rce6' Frgaan tner z zakken Geld, yder van 600 Gis. en noch 2 zakken Sefthalven, famen uytmakende tyjo Gis. word by dezen bekent g( <'aat u gemelde Jacob randet Walle kort van Petfoon is, dik ingediongen, omttent 54 a j6 Jaren oud, met kort bruin los gektuldHaar, el '<*aar ne -h <11 duo Konflen, Zilvere Gespen, waggelende van gang en dikwils met de tong om de lippen likkende die dezelve kan aanwyi *ee^ In handen van de Juftitie getaakt, zal na rato van 't Geld dat by by zich heeft, tien per Cento genieten. 'e<'en Te J^eydcnjfediukt by FELIX DE KLOPPER, opdq Brecdeftraat teina over Hst Stadbir^'». Den 11 O&ober 1720- Md Privilegie,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2