LEYDSE r 7 Vrydagfc Courant. jiüi N®. 141 I T A L I E N. Duytsland en d'aangrenzende Ryken, enz. NEDERLANDEN. APELS den 17 September. DeSeciccatis vdride Magiftraat ö- ver de Gezondheid, nevens noch verfcheidc andere Perfoonen, zyn op exprefle ordie van die Magiftraat in Gevangenis ge- oragt en zedcrd heeft men alles in het werk geftèld om de iheid of onfchuld aan dc Misdaaden waat meede zy befchuldigd den, te onderzoeken. Zederd eenige dagen is de Devotie in de Ka- e van den H. Jannuarius zeer groot geweeft om door deszelfs in- ,e. cffie.van de belmettclykc Ziekte bevryd tc bly venj en om deswegen ot ige zekerheid te hebben, verlangd men zeeit na de aanftaande Don- ,4lag.die den ade van deaeGodsdiendigheid zial zyn, als wanneer men ;e. 1 de. vloeibaarheid van deszelfs Bloed, de zekerheid van zyn yoor- ak zal kannen weeten. Na dat de Generaal Wallis, nevens deszelfs an Sicilien overgcbiagte Trouppcn, hunne Qua tantaine in het Kafteel aft lvo geëindigd hadden is die Veldheer, met gemelde zyne by zich >en!Cl Krygsknegtep, uyt dat dat Kafteel getnvkkcn, van welke men 'nj gedeelte in onze Fortreflen in Garnizoen geldtgt heeft, en het ove- defileerd door het Kerkelyk Gebied naai Lonsbardyen. De advy- yan Palermo zeggen dat de 1 Regimenten vaiA de Generaal Luci- e v ut van Genua waren aangekoomen, en dat op 's Keyzérs bevel die 1 g eiaal geduutende het af zyn van de Generaal Wallis te Medina C Commando voeten zal. Uyt Calabrien en andere Plaatfen des Ko en ryksis hier cenig Volk te Paatd aangekoomen, bm onder dc hier >m e Regimenten Cayallery gefieeken te woiden 'vermits dezelvet 1lieren bevel van Weenen ontfangen hebben om huntne Regimenten Uiig te maaken, en zich gCreet te houden om op dc eerfte Otdre te selier. maifcheren. Men heeft hier een Opera opgeiegt,, die op *s Kci- d (jGeboortendag de cerfte maal zal vertoond worden. .00ME den st September. Zatardag morgen wierden in des Paus intiwoordigheyt eenige Biffchoppen geëxamineerd, en Maandag was 7(«gen.ConCftotitwaatjp z Bisdommen i» Spanjen voorgefteld y Jen als mede het Bisdom van Bejlun in de Rcpublicq van Vene- en het Bisdom van Alcfia op het Eyland Cotfica 3 na het eyndi- tatjlezer Confiftoric, gaf de Paps Audiëntie aan de Hl. l'Affiteau Mi- n 4 van Vrankryk, dis een Paket Brieven van de Hl. Maffey aan zyn sper gaf, welke Brieven met die van de Koning aap gemdldc Mini baren ovet gezonden men verzekerd dat alle deze 'Briefen de za- ildjan (le Conltitutie Vmgtnitm betreffen. Jn die Audiëntie heeft die lierden Paus van wegens zyn Koning bedanktover desifelfs IS ^digheyt van 4000 Zakken Graanen naar Marfeillien te hebbtin :vafdeii 3 en daar op heeft zyn H. weder gebooden 2000 Zakken met 1 ti^en naar Avignon ie yoeien.3 daar en boven heeft de Paus aan dc igtffuyden dezer Stad toegedaan joooo Zakken Graanen naar Pro- bui te zenden tot (óulagemcnt der aldaar gebrek Iydcnde Önderda- e «Daar na floot en opende zyn H. de Mtrnd del Kardinalen Salerno leilthan en gaf aan den eerflen deTitul van Santa Priica en aan dc Ie deTitul van Santa Sabina-, die zelve morgen zyn de Kardinalen Lta» Sacra Canfutta gedeputeerd, extr. vergaderd geweeft over de kwa- srgüing die wegens den ftaat der Ziekte te Maifeilliefa ingekomen is. atdinalen Aquaviva cn Althan nevens de Hr. l'Affiteau zyn in het lahvan Spanjen vctgadeid geweeft, ovet de Pretentien van deeetft- htmde Kardinaaldie volgens gewoonte S dagen na de geboorte ij.L.Vrouwe, Kapellcwilde houden in deKetk van St. Maria Mag- ige, welkers Kapittel door dc Koning van Spanjen met verfcheyde icclkfe Renten, die het zelve uytSicilien trekt, begiftigd is; waar te il Kardinaal Althan, overmits de Keyzer dat Koningtyk nu in be- uutft zich oppozeetd fuftineerende dat die Fun&ie hem cn niet zeif Katdinaal Aquaviva competeetd 3 cn dewyl haaie Eminentien oben belluyt hebben kunnen komen, is by de Kanunnikken van St. Ik, Maggiorc een Vergadeting gehouden om te dclibeteeien wie van emelde Kardinalen tot den Dienft re nodigen, maar met s Stem- vegen 3 wierd beflooten die Funftie tot op een andere tyd uyt te >ra ondettuflehen heeft de Katdinaal Aquaviva een Afte van Pro- ieiigefleld.cn die aan hetKapittel doen over geven. DcLyft tot be ft. nge der byzondere Nuntiaturen is publicq gemaakts volgens wel- laiHr. Stampa van Florence naar Venetien zal gaan de Heer Ar- of van Keulen naar Po.Olen de Hr. Piiau uyt Zwitzctland in Foi- enl, van waai zyn H. de Hr. Biciii te rog geroepen heeft, om reeden aafteAudiëntie aapdeAmbafladeur van dat Hof bekent gemaakt, •nduendent heeft Audiëntie gehad by de Paus die de Heet Nicolai t efnt beeft, om onder het Cara&ervan Nuntius, degeweyde Win- an des Pretendents Gcmaalinne te brengen, alszy inhctKraam- ietlzal bevallen zyn. Donderdag wierd by het St. Officie Congrc- ;ee ehouden, waar in de Paus tegenwoordig was. Dezen avond is.de pal Wallis van Napels hier aangekomen en heeft zyn veiblyf by irai idiDaal van Althan genomen. Dewyl den Ambaffadcur van Mai ns telfs Koetfe niet heeft doen ftil ftaantoen die van de Kardinaal de l, hem tegenkomende, heeft gepafleertheeft die Katdinaal K tledigd vindende, deswegen geklaagd aan dc Paus, die daar over ünferentie van verfcheyde Kardinalen geordonneett beeft. De le 1 laai Zondedari is naar Siena vertrokken om daarzoo lang het aa tn noch zagi zal zynte veiblyven. int )RENCE den 21 September. Onzen Groot Hartog met dePrin- Gc'eduwe van Toscane zich omtrent Lueca bevindende, zyn af- 1. plyk den een na den ander in die Stad gegaan om dezelve te be- :fti [en, en fchoon hunne Hoogheden abfokrt i>»«,gi»ir« wilden bly ven, itrfdie Rcpublicq niet n»gclaaten hen alle convenable eere aan tc rw men zier derzelver te rug komfte alle dagen te gemoet. en NUA den 21 Septemb. Alle de tydinges die men hier van Mar- ori bekoomen heeft, confirmeeten, dat van den j tor den sfte de- Vi opende Maand in die Stad maar 540 Menfphen waren geftutven, t G men in dezelve veele Eerwsaren van buiten bekoomen had on then giafleetden het Kwaad ftetk in het Territoir om gemelde zodanig dat men zegt 14 Dorpen daat mede befmet te zyn. Ook ..eeft men berigt dat 40 Kapucynen die alle, tof zelfde Tioonlen ets Handen met gewafchr Linden oveitogen waren rot behulp der Zieken in Marfeillien zyn aan gekomen. De Trouppen onder her gebied van dc Generaal Bonncval zyn door Storm genooczaakt geweett te Spcctie en Letice aan Land te gadn van waai zy onder een exa&e difcipline naar Pontremoli matfeheeren. Van Palermo zyn hier »oo Soldaten tot het Regiment van Wittenberg behoorende aangekomen f eb het overige van dat Regiment word alle ogenblik vetwagrmen wil dat zjr door noch 4 andere Regimenten ftaan gcvolgt t« worden om geza- mentlyk naar Lombardyen te trekken i ondettuflehen zullen zy alle Quarantaine moeten houden. Eergifleren kwamen j onzer Schcepen van Toblon die fchoon met Acteftatien van gezondheyt voorzien mede Quarantaine moeten hduden. Deze dag zyn 5 Schcepen van Sax- daigne gearriveerdnevens een onzer Scheepen van Barcelona komen de welkers Kapt. verhaald dat 14 KatalaanfeTransportfchetpen van de Jaarmarkt te Boccaite te rug komende en met allcrhandq Koopmanfchappen gelaaden daar terftond met alle de inhchbende Goederen waren verbrand en dat het Scheepsvolk van het Hoofd tot de Voeten gefchoren en in nieuwe Klederen gefteeken zynde, naat een verre afgelegen Plaats was gezonden om Quarantaine te houden. VENETIEN den it September. Den Admiraal Schuilenburg is tot verrichtinge van zyne byzondere zaaken van hier naar Duyrfland ver- ttokken 5 maar men vertrouwd dat hy in het aanftaande Voorjqar we derom zal koomen. Woonsdag arriveerden hier een Schip uyt Dalma- tien met Brieven van de Generaal Mocenigo met welke men tyding bekomtdat gemelde Generaal vernoomen hebbende dat de Turkfe Commiflaris deszelfs Camp te Vit naderden, zich, om hem te gemoet te trekken, in marfch had begceven 3 en dat zy, beyde re Studente ge- campeert zynde met elkander geconfcreert en de Grcnsfcheydingen «ot wecdeizyds genoegen gereguleerd hebben,volgens welk Reglement een Linie van een halve Cixcul zal worden gemaakt, welke aan de ovet zydc van de Rivier Cettina beginnen en deszelfsOntrum op den top van de Berg Prolocco hebben zalzulks dat de gehcele Rivier voorn, ondcihet gebied van de Republicq zal bly venmen was van gedagtcn •d at het opwerpen van gemelde Linie wel jo dagen zouw aanloopen w aar na onze Generaalnevens gemelde Turkfe Commiflaris, tot het t< guleeren det grenzen van Albanien zullen overgaan.'Een onzer Sche- pe n, roet Muskaat-Wyn en Corenten gelaaden, is van het Eyland Ce- fal onia in deeze Have gearriveerd 3 tner het zelve heeft men berigt dat notch twee andetc met gelyke Ladingen van daar flondbn-te komen, en dat te Ifttia twee onzer Scheepen een van Smirna en het ander van coirfu waren ingcloopen zoo dat die meede alle moment veiwagt woeden. -1 W EENEN den 2* September. Men wil dat aan de Gedeputeerden van de Stad Hamburg geen Audiëntie zal gegeeven worden voor dat die flieputarie met een Burgermeefter uyt gemelde Stad zal zyn voor zien. Gifteren is de Prins van Bevern uyt deszelfs Gouvernement van Como tra in deeze Stad aangekomen. Men zegt dat tuflchen dèh Prin ce van Baden Baden Cn de Frincefle van Schwartfcnburg een. Contraft van Hu welyk geflooten is, dat eetft over 2 Jaaren zal worden voltrok ken, vet mits de Frincefle noch maar t] Jaaren bereikt. Eergifleren is de Prins Eugenius van Feldsbuig in deeze Stad terug gekoomen. De Graaf va n Altheim des Keyzers oppei-Stalmeefler, he.eft de Keyzer en Keyzerinne op zyne Buytenplaats voortteffelyk getegaleerd, en by die occafie wierd aldaar een uytmuntend Concert vanlMuficq gemaakt. Voor eenf ge dagen heeft den Hattog van Mecklenburggehoor by de Keyzer ge<had. Men verneemt dat de Gceftelykheyt. over des Keyzers laafle Edilff niet volkomen vernoegt zynde, alles in het wetk field om daar in eeinige vetzagtinge te krygen wyl die uyt kragten van het zelve zii:h van de in bezit hebbende vafle Goedeten zouw moeten ontdoen. Veele zyn van gedagten dat de voorn.Gceftelykheyt door dc Pauffclykt: Authoriteyt onderfteund word. REGElJÏSBURG den 3 Oftober. De Pruyffifeen Hanoverfe Miniftert hebben aan het Froteflantfe Corps verklaard, dat zy hunne laafle In- ftruöien wegens het Religibns-weik van hunne Principalen hebben be komen, «:n gereet zyn dezelve ter Didatute over te geven, om het Pro-v teftantfe Intreft tegen de inbreuken van het Weftphaalfe Vreedens- Traftaac te handhaven en op ptompte temedien tcgens dc inkanke rende kwaaien bedagt te zyn met welke openinge en ptopozitie den Zweedfen aanweezende Miniftcr zich geconformeerd heeft mits pei- fifteerende by zyn voorige Proteftatic wegens de Conventie tuflchen dc Luthetfe en Gereformeerde in het Hattogdom Tweebrugge, de Geeftc- lyke lnkomften betreffendewaar omtrent de overledene Koning van Zweeden verfcheyde veranderingen gemaakt heeft de andere Gezan ten hebben verklaard dat zy over dit Point pozitive lnftru&ien zullen krygen. Gifteren wierd de Kardinaal van Saxen-Zeytz op het Lufthuys van de Graaf Van Koningsfeld Keut-Beyerfe Minifter tet maaltyd onthaald alwaat zich roede vetfeheyde Froteflantfe Minifteis bevon den hebben. AMSTERDAM den 9 Oaober. Men heeft hiet Blieven van den 2j September, over Aix, uyt Matfeillien welke melden dat de Pcft daar zeer fteik was geweeft, dat 'er in het begin dagelyks omtrent 200 Men- fchen aan die Ziekte waten geftutven, doch naderhand een veel groo- ter getal 3 dat alie dagen 11 a 16 Karren met Lyken buyten die Srad wierden gevoerd, vetmits in de Keiken (die men geflootén hield) nie mand mogt begraven worden 5 doch dat de Steifte zeedeid den i«den dito ecnigfints verminderde, dat men nu dagelyks maat 6 a 7 Kar ren gebruikten om de Lyken weg te voeren het eene Huys mogt mer het ander geen communicatie houden, wegens de betmetielyklieid d<- zer Ziekte en men kon het getal det daar geftotvene Menfc .en met geen zekerheid melden. De Brisven van Lion co.ifirmccieu, dat een

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1