Tè Leydengedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftrsat over het Stadhuyj. Den 9 Odober 17x0. Met Priviltgis, din 2joften d> htt Stiel Vttfchtêii, dÜr. it Paroehiauirrfot etpublic^ Midaeifeurgfê AffutsntiS )t, diiii Comtnetite I, Viaardingin afbidden aan té roaanin zelfs (preekt men van één generale Piocelïie Veer 3, Dordregt ij, Schiedam 13, Rotterdam £4, Gouda 18,1 lot reparatie te Soen die dezelve Zondag nagt zyn agt der voorn. Hage 10 a it, Utrecht iS, Naaiden,Wöesp, Muyden en Medeai Gaauv/dieven gevangen genomen. De tydingen die men vanMarfeillien vierde, Enkhuylen t en 1 vierde, Hootn 6, Edant een, Munnicl bekomt blyvéü even droevig en min zegt dat daar alberiyds tuffchen 3, Purmerent 1 en 1 vierde, Alkmaar een vierde, Zwol een en de 30 en éoooo Menfchen geftotven zyn volgens dié zelve berigten drong bet Kwaad al verder door. DdSatdinaal de Bifi'y als Abt van St. Getmain, heeft een Mandament tegen de Peft uyt gegeiven, Meadiiet Sen Edict van den Koning inhoudende dat 'er nieuwe Goude en -J;il- vere Geld-Specien zullen gemaakt worden noch èenAtted van'sKó- nings Raad van Staat van den 17de Septemberaccordeetende en vet- Senigende voor air yd aan de Comp. der Indien, dé exclufive Privilegie tot den Handel na de kant van Guinee. NEDERLANDEN. AAiSfERDAM den 7 Offober. Van Kadiks heeft men, dat de Ooi- logfcheepen, uyt de Havana in Vera Ctuz gekoomen, van daar in Sep tember met het Ttefoot des Konings en die van Particulieren, vermits <**zelvé maat 20 Leg-dagen moeften houdennaai Kadiks ftonden te £ziylin in gezelfchap van een Ftegat met 24 St. uyt de Havana. Te &cvcl is geaniveeid het Schip de St. JanTymen Piet. uyt Koningsber gen te Stokholm Jochem Bourmeefter, Hans Petetfe, William Riet en anderen, van hier Londen en de Ooftzéé j te Dantzig Alof Genitfe De Engelfe Affien hebben geen vafte Ptys. ROTTERDAM den j Off ob. Voorlede Zaturdag wierd zek naam Affionift die zicheenige tyd in deeze Stad heeft opgeb dooi 2 Amfterdamfe Heeren op een ongefondeerd voorgeven zeld zulks dat de Affie der 2 gemelde Amfterdamfe Heeren zogc geweeft zyode den Aangehoudenen niet alleen uyt zym linge is ontflagen geworden maar zelfs tót voorkominge van nigen affront in hit toekomends alhieimet hit Butgerfcha Stad vereerd. Deeze middag zyn de Affien alhier tot 63 9 der zeiver Subfciiptien tot 24 ten 100 winft verkocht. De Del ben 27 en een half en de Subfciiptien van die Stad 2 ten 100 ai golden; de Goudfe hebben op 19 en een half a 20 de Schiedi 14 en een half a 15 en die van Vlaardingen omtrent 14 ten 1 gerouleerd. GRAVENHAGE den 8 Offober. De Heeien Staaten van 1 en Weft-Vticfland zullen morgen vergaderen eenige Leedér ae naafte Steeden zyn albereyds in hunne Logementen aangekom fteie morgen was den Spaanfcn Ambaftadeui de Marquis Beret van hier, And. Jochems Uyt Koppenhagen, Will. Zwart uyt Stokholm "elc molgen wïs Qen spaamen AiruMuaacui uc rud^uis neren Sn 2 anderen te Lubek Hans Storm en Zach. Peterfe uyt Stokholm; te ™et "nlge He"en van de Staat" G.e.neraa g4fpie^ In koit las anderen te Lubek Hans Storm en Zach. Peterfe uyt Stokholm; te Cork de Sint Pieter Hans Petetfe uyt Bergen en te Linn in Engeland Schlppet Metkalf uyt Koningsbergen. Te Riga waren 2 Scheepen in it gezigten op de Réi van Dantzig zyn eenige Scheepen door hard Weer te tug gekomen. De Blieven uyt de Zond maqkeeren. Voor de Stad zyn vetfeheide Scheepen uyt de kleine Ooft de Beurtman Anto nio Staal uyt Hamburg, en meet andete Koopvaarders geaniveeid. Heden zyn de Ptyzen det Affien, 0.1. C. 1020, W. 1. C. 270, eeifte Subfcriptie van 250 pet Cento 60 tweede dito van 450 pet Cento ro, ftaat de groote Bagagie van zyn Exell. te Watet over Gent naai tik afgezonden te wotdengelyk mede van de andere Miniftet1 potcntianfl'cn die het gemelde Congres zullen byweonen, dat r fteld in de aanftaande Maand zal worden geopent. DeEiar! bafladeur den Grave de Moryillc verzekerd men dat zyne laafti' per Exprefle verwagt, om een keer naar het FranfteHoftedOeii" volgens naai Kameiikte gain. Daar zyn Expreftens van Lond&f' Hanover en van daar wederom naai Engeland gepafteert c tin ak lSic 'Vl bei: DE GECOMMITTEERDE RAADEN VAN DE STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND maken bekent, dal de v aai linge dei ongetrokkene Loten van de 3de tot de 4de Clafte immediaat na het eyndigen van de nu trekkende 3de Claffe kan wotden gem dat daar mede zal wotden gecontinueett tot den 23de van de toekomende Maand November en dat met de tiekkinge van de 4de C Co den $de Decemb. van deezen Jaaie 1720 een aanvang zal wotden gemaaktzynde ondeauffchen een ygelyk gewaatfehoud, dat na den tyl 2 jfte Novemb. niemand zyne ongetrokkene Loten als dan zal kunnen verwiftclen maai in tegendeel ten vollen van haat eygendotn Ie Iblyven vetvallen welke onverwiflelde Loten immediaat na den 23de Novemb. aan andere mogen en ook zullen worden uytgegeven de Tiekkinge op de bovenftaande geprxfigeerden tyd te laten'vooitgaan. Den Baljuw, Schout, Butgermeefteten ende Regeerders der Steede Woerden notificeeren by dezen aan een iegclyk, dat binnen dezelter de in dezen Jaare 1720 de Faaidemaikt zal gehouden worden op Maan- ende Dingsdagzullende zyn den 21 en 2zfte van de Maand <G« «nde de Beeftcmarkt op Woons- ende Donderdag, zynde den 23 en 24de van dezelve Maand. ,0C De Direffeuten van de Commercie Navigatie en Aflutantie Compagnie der Stad Alkmaar notificeeren dat getezolveett is, van i4jwi det 3 pet Cento vóoi de eeifte Inlaagmaar 2 per Cento te vorderen tot welk foutniflement zy zullen vaceeten in. plaats van den 7dfó< Maandag den t4den Offober tot den zrfte deezei, en vetdets de 3 volgende Maanden tot de een per Cento yder Maandzullende by [Pen en tot nader Notificatie geen vetdet foutniflement wotden gevoideid als deeze 5 pet Cento. ei Butgermeefteten, Schepenen en Raaden det Stad Zwol met het opregten van haate Compagnie van Expeditie, Commercie en Afiurar#e? Vette geavanceerd zynde, dat haat Ed. op Maandag den 7 Offober 1720 bereids een aanvang hebben gemaakt met het extiaderen van <jr v Ven van Affien, adverteeren by deeze alle Hoofdpaiticipanten, om op Maandag den 28ften Off ober, 's morgens ten 9 uuren, «p het Stjvei te Zwol te compareeten, ten eynde om bekwaame en ctvaaiene Direff euis te verkiezen en vermits de tyd te kort zal weezen om volgMr «erfte Projeff het zde Foutniflement van een pet Cento te'doen, zoo wotd het zelve geprolongeerd een Maand daar na en dus gefteld an «erftcn Maandag in December, voorts op gelyke Maandagen van M&and tot Maand, en alzoo tot Apiil 1721 incluys. 'fte Alzo eenen Johannes Willemfe Blyvenbuig, gebooren en gewoond hebbende binnen de Stad Delfin het begin van den Jaate 16SS Mi vootfz. Stad Delfis vettrokken, en met zeket Koopvaardyfchip, zoomen vettiouwd het Nagtegaaltje genaamt, van Amfterdam gevafidi zekere Kuft en iemand een Jaar daar na is onderrigt geworden dat het vootfz. Schip op Zéé zouw gebleven zynzonder daar van tcpei i'oe eenlg naderbewys te hebben kunnen bekomen zoo word by deezen verzogt aan alle den geenendewelke daar vao kennifl'e mogtilu; ben, en fuffifantélyk konnen bewyzen dat gemelde Schip zouw wezen gebleeven en daai door de voorn. Johannes Willemfe Blyvenbuftc de is verongelukt en overzulks overleden, ofte waar den zei ven zich althans mogt onthouden, en dat de eeifte die daar van Atteftatie :0a dere fuffifaute bewyzen komt aan te toonendie,gelieve te komen ofte te fchryven aan Adtiaan Leeuwenhoek Notaris en Rentmeeftetlth gemelde Stad Delfzullende den zoodanigen voot deszelfs bewys wotden gegeven een Premie van 50 Guldens contant 'Geld. Je Elias de Mattos Makelaar, zal té Amftetdam verkoopen op Dingsdag den 15 Offober 1720, in de Colveniets Doelen in de Doeleftral S morgens ten 9 uuien, een paity rouwe Diamanten^remaaktc Juweeleu en Faarlenzynde dezelve daags voor deVerkooping, des moigpin d uuren, in de voorn. Doelen te zien. kid P. Onkelboer, J. en D. Bontekoning Makelaats, zullen tot Amftetdam verkoopen op Woonsd^g den 16 Off ober 1720, des namiddag v muren, in 't Nieuwe Heere Logement op de Haatlemmerdykeen fchoone paity Maften namentlyk 3 30 Rigafe Maften, van 25 en 1 h 34 en 1 half tot 14 palm toe, en lang 70, 7;, 80, 83, $0 a 91 voettoo dito Molen-Roeden $0 Narva Maften, van 10, 12,14, 16 a 1 sn|van75 a 83 voet; 13 GoftenbutgetMaften van 12 a 18 palm, en van 60 a 70 voet 3 82 dito Behakte, van 40 a 66 voet800 Langé Maften van 7 a 12 palm, lang van 40 tot 60 voet j 200 Sttoomftadfe dito2000 Langezondfe Maften ongemeeten, en Top-Latten &c/k( gende in de Middelwaal agtet's Lands Oorlogfcheepcn, én geteekent No. 1, z, 3, &c. K Jan du Rieu, Jan Wils en Pieter Elders Makelaars, zullttu te Amfterdam verkoopen op Woonsdag den 16 Offober, 's avonds ten 6 uu :ft de Nes in de Brakke Giond een party extra puyks van ruym 80 Baaien Smirnafe Katoenenleggende als by Notitie word aangewezene B Joh. Staats, Corn, van den Héuvel, Jan Lemmers^n Hendrik Linquet Makelaars, zullen te Amfterdam op Donderdag den 17 Offob 't avonds ten 3 uuten, op de Cingel in de Burg, verlApen een party extra puyks fyue Moscovile Garens, 40 p 30 Karos Cafanfe Talk, ten Borftels, een party Jugten en Linnen, 13 a 1600 groote MoscovifeRobbe-Vellen en andere Goederen meer. Jan Wolfers Makelaar, zal op Dingsdag den 22 Offober 1720,'s avonds ten 4 uuren precys, te Amfterdam op de Cingel in dcEurg.vjeg pen een groote party cutieufe Spiegels met verjfilde cn andere Lyften extta gtoote fyne ronde Bloed-Coraalén, fyne Cornalyne Cora: 1 Steenen, Duyds en Vcnetiaans Coraal, Goude en ZilvereKnoopen,fyne Potloods-Pennen, FraniTe en andere Scharen, en andere. Neurei;g« Winkelwaren zynde daags voor en op de verkoopdag te zien ten huyze van gemelde Makelaar op de Piihcegiaft by de Regulietsgraft. TeLeyden by Joh. Ain. Langetak is gedrukt en in alle Steeden by de Boekvetkoopets te bekoomen, Beginzel van Hemelwerk, beftai Mengelzangen over meenigetley uytgelezene Gccftelyke en Stigtelyke Keurftpffen tot Ziels verluftiging &c. Als ook .Zedezangen o v groot gedeelte der Nedeilandfe Spteekwootden, van dagelyks gebruik, nuttig uytgebreid en toegepaft; alles op verfcheide Rymtiant eij. v wyzen, 2 deelen in 8. 1720, door CarolusTuynman, Predikant te Middelburg. Te Delf by Reinier Boitet is gedrukt en in alle Steeden by de Boekverkopers te bekoomende verantwoording van Paulus te Athent :te Arnold Moonen, in 8.den derden Drukdoor den Autheur in zyn levénmet zeer veelc merkwaardige Zaakpn vermeerderten met e~~ naauwkeuiig Regiftet vetrykt. Te Utrecht by Schouten en in andere Steeden by de Boekvetkoopets is te bekoomen de Wettigt Antwoorden op de Hi. Profeftor Piet mans Voorreeden, waar in wcderlegt worden de fouten door de Hr. Profeftor aangewezen in dezelve Voorreedendooi en voor die gce(eh m .L K en W cn H Hr nt an 23 in dezelve Vooneeden worden aangetrokken Scc. 'hal Word bekent gemaakt dar uyt Nootweegen zyn gearriveerd eenige gezonde en frifle Valken, Terflels en Hagers, die yoor 't einde vai idi Maand Offober tot Valkensweerthdoor de Mrs. Bernard en Boogaard aan de meeftbiedende zullen worden vcikoft, na dat alvoorens, rel Koopets, om de Vogels te ptobeeien 14 dagen tyd zal zyn gegeeven, welke gepafteert zyndezullen de Koopets gehouden weezen de 1, die zy gekoft hebben contant te betaalen, of voot de Koop-penningen borg te ftellen tot genoegen der verkoopers waar na zich de K :1c konnen regulectcn. jnt Nicolaas Lemmers en Philip Steen Makelaars^zullen op Dingsdag den 22 Oftobet 1720 te Amftetdam op de Keyzersgiaftin dera: van van Someien, verkopen een nette Inboel, beftaande in alles wat tot een deftige Huyshouding behoord, gemaakt Zilverwerk, geman weelen, daar onder een Kruys met uyrmuntendc gtoote Diamantfteenen, een Coulang dito, 2 dikfteéne Ringen, een Ring met Diamant Zit, 2 Ootlietten, een fchoone Tour Hals-Paarlen, Touten Hand-Paatlen, een party Ry-tuyg, Wagens, N.ane-ileen 8cc. alle deeze Gf 'et zullen daags voot de Verkooping en de Juweelen op Doffkdetdag morgen den 24 0ftober te zien zyn, en's namiddags verkoft worden, (tly Word bekent gemaakt, dat op den 4 Offober 1720, ten huyze van de Heer llaak Mezawoonende te Amftetdam op de Joode Bteeft: {ec veimift of geftoolen het volgende Zilverwerk, namentlyk een groote Koffykan met een und om deBuyken 1 Kraanen, wegende omtriie Loot, een klein Kannetje met een Fypje, Ooftindis Wérk, een glad Schenkbord met een randje daarom, grootft Keur, 2 agt kante nieuw m Kandelaars met Pilaaren en Schandronen daar op, groote Keur, elf Lepels en 12 Vorken, dito Keur, daar onder 2 Paardevpctjes en een Nl tekent met de Letter B zynde ter zeiver tyd weg gegaan een Knegt, genaamt Kaspcr Thiel, en zoo hy voorgeeft in buytsland geboon b zende middelmatig lang van Poftuuraan de bruine kant, met zyn eigeHaar, aan hebbende een blaauw Lakéns Kleetmet Oranje V«op< d e hef voorn. Zilverwerk weet aan te wyzen, cn zulks bekent maakt ten huize van gemelde Hr. Meza, of aan Jan Stand Knegt van 't C nv Zilveifmits Gild, woonende op de Oudczyds Agtèrburgwal, zal ee£dejyje jran 't ge»ne (e. tegt komt, tot een veiéering genieten, fch cn PK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2