LEYD SE Woftisdagfe Courant. SPAN N. J E Duytsland en d'aangrenïende Ryken, enz. VRANKRYK. jiUo t N*. i i o ATMKS den i* September. De 12 Scheepeu met veelfe Stokken nieuw gegooten Kanon en groote Mortieren, nevens een groo- te kwabtiteyt kleiöder Schietgeweer en verdere Amonitie van Oorlog gelaaden die door 2 Oorlogfcheepen en een Fregat r j |tësco«eett te worden zyn maat alleen wagtende na ordte van jf om ónder zeil te gaan maat waar naar toe de zelve ftaan te tken weet men noch nier. IK ANTEN den t! September. Mén is hier buyten gewoon bezig rtt aflon te verfmelten, en voor eenige dagen zyn noêh 100 Stukken ufckeide foorten ter fmeltidge gedeftineeVt zulks dat hét getal eJo St. Kanon en 60 Mortieren, die men hier gereed heeft, noch lyk ftaat aan te groeyen behalven dat de 104 St. Kanon en ij (ai tien uyt Sicilien en Sardaigne overgebragtmeede nóch ftaan Jclten te worden. ral GENSBURG den 10 September. Écnige particuiiére Brieven uyt 3UI:n van goederhand verzekeren dat op de fterhe inftantien van n 'tien Gtaaf Cadogan en St, SafForin zyn Kèyzetlyke Majefteyt yk had vaft gefteld en btilooten de tyd aan de Keutvorften van II de Palts en Spiets voot te fchty venbinnen welke alle de ver- CIngen zoo ten opzigte van de Proteftantfe viye oeffening van tj als haare afgenomene Goederen in hunne refpeftive Landen ei lomen metterdaat moeten worden geredreffeertop dat daar v e ruft en eenigheyt onder de Keutvorften Princen en Standen N t Rykdie door de Religions-zaaken getroubleert is herfteld rorden. Op dc twee agter een volgende Ryksvergaderingen zyn nienigc Standen groote klagten gedaan dat de Direfteuren van 'ireytfen, hen altegtoote Laftcn en Schattingen opleggen, ver- 6« ide daar van moderatie waar over de Gezanten om lnftruftien a are Principalen gefchrccven hebben en midlerwyl het verzoek tnomen. Dc Franfle Plenipotentiaris den Grave van Gergy is :u yk eergifteren naar dat Ryk vertrokken zullende de Hr. Grof- ■P'ian Dantzig alhier gearriveerd ondertuffchen de zaaken van 01 tyk waarnemen zonder dat men als noch weet ofhy een Ca- aan zal nemen. Den Keur-Beyerfen Gezant,hier van Munchcn tc re tomenis deeze morgen by de Ryksvergadering veifcheenen. :aNOVERden40£lobcr. Het vertrek des Konings naar Göhr is ei liet vaftgefteld, zelfs is noch geen ordre gegeven tot het vootuyt yl. van dc gtootc Bagagie naai dciwaaids. Dingsdag avond om- >ci uuren kwam de Koning veizeld met den Hattog van Jork en de xiriedrik alhier om een Comcdic te zien die vertoond wieid. Eer- Pa» zyn van Londen in deeze Stad gearriveerd de Generaal Lag- de Marquis van Winchefter en de Brigadier Hangwood 5 heden X! 'rins Wilhem van Heften geaccompagneerd met een Miniftet nj n Koning van Zweedcn, hict mede aangekomen; en zyn Hoog- tafaat her middagmaal te Hetrenhauzen by de Koning te houden il dat die Prins over zaaken van groote impottantie ftaat te ne ed G R O O T - B R I T T A N J E N. allDEN den 4 O ft ober. Dingsdag zyn de Lords Regenten na ge- 'o i Cn desWoonsdags extr. vergaderd geweeft, na welke laafte Ver eng hunne Lordfchappen een Exprefte naar Hanover hebben af uitligt. Eergifteren wieid tuffchen de Direfteurs van de Bank en l. Comp. weer een byeenkomft gehouden om de Conditiën tc eren, vólgens welke de Bank de Obligatien van de Compag. zal f Itcuieeieii en dewyl nu niemand meer aan der zclvcr accoid A d,heeft men met verwondering gezien dar de A&ien in gemelde .Woonsdag tot op 3jo zyn gedaald doch dezelve zyn zedeid Jt 390 gereezen deeze daaling word principalyk aan dcfchaars- 'h an Contanten toegefchteven. Men meend dat de Dircfteurs, die ïlykheyd willen brengen in de byzondere Onderfchry vingen der 'b ke Annuiteyten, daar in veele obftaculcn zulen ontmoetenen s oorziet dar veele die hunne Allien hoog hebben ingekocht,zelfs 0 en zulks op hoop dat dezelve tot 1200 en noch h->ogcr zou- f lopen, conft derabel zullen lyden; daar en booven fchynd het t'ueheyde Bankiers en Koopluydcn van groot Credit daar door igentheyd zullen hebben daar zyn 'er alreeds eenige die man- III n en andere abfenteeten zich. Men verzekerd dat zeker Heer van 7' e, die voot eenige tyd naat Vrankryk is vertrokken, een Banque- in joooo p. St. gemaakt heeft. Gift-eren is by die van de Bank neraale Vergadering gehouden waar in de Gouverneur aan de 01 [({Teerden voorftelden een nytdeèliftge te doen van 4 per C. voor Jf Jaar, dat te St. Michiel aanftaandc verfchynen zalhet welke "trig goedgekeurd wieid waai na de Gouverneur een Aanfpiaak lf> un de Vergadering,waai in hy onder andere zeyde niet te twyffe- P1 dezelve was wel ondettegt van de verfcheide Confetentien die 01 !n de Direfteuis van de Bank en die wegens de Z. 2. Comp. ge- S n zyn en ook van het geen in dezelve is gepaflecit aangaande :ulatie der Obligatien van gemelde Comp.waar na voorgeftcld UJ om tot het welzyn van de Natie en tot verzekering van het pu- M1 Credit, volmagt aan de Dite&ettis te geven, om met de Ditec- n'van de 2. Z. Comp. te reguleeren zoodanige Conditiën, als zy dl oideel van de Bank zullen oordeelen de bekwaamfte te zyn en Igens om tot dc circulatie dciObligatien van dieComp. en andete zoodanige Contra&en tepafleeten als zy zullen bevinden te n> 'ten welke Ptopozitie meede met eenpaarige ftcmnien goed ge- wieid. Toen zeyde de Gouverneur tot de Vergadering dat de :D :n tot het ontfangen der Onderfchry vingen,om de Obligatien van Z. Comp. te doen circuleeten, albeieids geteet waren en dat zy die dag zouden geopent worden, op deeze Conditie, dat yder On- nyver contant zal betaalen 1; ten 100 van de ondeifchreevene )ttegen 5 per Cent lrureft cn men veikecketd dat op deceive ftond byna zoö vCele Nsamen vdn Intekenaars wterden overgegeetrèrif dis mén nodig had tót de geheele Somme van 3 Millioenen en joooa» pond die tot de gemelde Circulatie vereyleht wordwelke aïle nóch deeze dag ib dé Boeken ftaan te wórden ingefchreeveu ook verzeker? meii dat de Z. Z. Comp. voor de 3 Mill, en 700000 p. St. die zy in Maand Maart danftadndè aan de Bank moet betaalen zulks zal doer^w in Aftieö, tegen 400 yder A&ie. Ondertuffchen, ODazngezicn het Voor gemelde, word men niet gewaar dat de Pryzen derAdien van die Com pagnie augmenteeren, cn dér zelver Obligatien worden voor 6 ren ïoó gedisconteerd. Men verzeekett noch daaren boven dat het Froje& toe veicéniging van de Z. Z. C. met de O. I. M. meedé gereguleerd is, ea dat dié te famenvoeging in de aanftaandc Zittinge des Farlemerts zal gewettigd worden. Men heeft advis dat het Ooftindis Schip de Borneo, te Coik in letland, óm gekalefatert tc worden, is ingeloopen, wyl hef ielve zeer befchadigd is en geduurénde dè reyze zoo veel Volk ver- looren heeft dat het zich niet langer in Zéé dorft betrouwen. Meo verzekerd dat Toitias Cook onder-Kamerling van js Konings Huys heeft geebtineert de Sutvivance vin het lniendantfchap aan den Tol( De Hr. Chapelon is, in plaats van den overleeden Heer Simon Ockley tot Pioffeftor in de Arabifche Taaie verkoóren in de Univeifitéyt va^ Cambridge. P. S. Zoo aanftonds krygt men tyding dat het Ooftindilcbi Schip de Borneo,hier vooren gemeld, gelukkig in Duyns gearriveerd is. De Cours van WISSEL is op Amfterdam 34, 7 a 8. Rotterdam 34, 6. Antwerpen 34, 9. Hamburg 33, 6. Parys 3336. Boordeaux ij a 1$ en 1 half. Madrid 48. Cadix 49. Bilbao 47 en f half. Livorno si en i half. Genua 54. Venetien J3 en 1 half. Lifl'ebon $,6 a j. Porto a4» Dublin 13 cn 1 half. De Afticn van de Bank zyn »io, van de O'. I. 200, en van de Z. Z. 37s a 80. PARYS den 4 October. Deézé namiddag ftaat de Koning op fteVlak- te van Sablons de Revuë te doen over deszelfs z Compagnien Mus- quetaires die op het Plain van St. Denis en te Vincennes gcëxeiccctf worden. Dingsdag ging den Hartog van Bouibon naarChelles, daar hy met dc Abdifle, de Naam aan een Klok gaf, welke Ceremonie metec» Colarion beftoótèn wieid gemélde Abdiffe is etnigzints onpaslyk ge- weeft 1 Vrydag ontfing zy eene Vizite van dc Kardinaal de Noailles die noch weygeid zyn Mandament volkomen op te ftellen en te publi- ceerenzieh fondeerende op deeze drie middelen terflelyk (gelyk ia myn voorige gemeld is) om het niet Enrcgiftieeren in het Parlement i ten tweede om dat men verzuimd heeft te ftellen aan zyn Corps de Do- ifrtue gelyk in de Declaratie ftaat uytgedrukt en ten derde óm dat zf nadeel geeft aan de validitcyt der Appellen maat onaangezion dit al les is'et een getugt dat aan deszelfs Mandament geaibcyd wótd. Men zegt dat den Abt van St. Albin die naar Roome gegaan Was op te genbevel wedeiom gekoomen is. Het confirmeert dat de Ficzidcnten en Raadsheeren van den grooten Raad, na de Enregiftreeringc op dea 23ften dervooileede Maand, een fólémneele ptoteftatie tegen dezelvó hebben gedaan, die geëniegiftrceit is geworden. Aanftaandè Maandag den 7den zal de Canceliei een Koninklyk Geiegtshof openen, om daat over de vootkomende zaken Souvetain te ootdeelenen zulks zal zelf de geheele volgende Maand gefchicden, als het Parlement blyft weige ren alle de aan haar te piezcntceicn Edicten en Déclaraticn te énicgi- ftieeren het zelve zal béftaan uyt de Heeten d'Armenonvillewel ke in die Vergadering zal ptezidéeren viet Raadsheeren Va> Staaf en 11 Requeftmeefters. Men heeft de laaftleedc Zondag tot nu toe als een dag van groote Operatie en nicwe vorming in het Arrangement der zaken \*n delndifche Comp.de Bank den Handel cn de Mun ten aangezien, en ondertuffchen is'er maar uytgekomen een Arreft toe een generale veAeltinge van alle de Geldlpecien dé Goude en Zilve- te Materiën in« Maand December aanftaandè, achter welk Aneft een Edict is dat alle de Munten ven alle de Creatien en Tituls den eeiftcn Jannuary inelugs in de Munt moeten gebragt worden, tegen 90 Livies het Mark Zilvet cn men zal z derde in Geld en een deide in Bankbrievcn betaalen om dat alle andere Specien na den laaften De cember detzes Jaars buyten den Handel geftooten zullen zyn, zal men aan de Brengers een Mark Zilver in nieuwe Specie gecven tégen 6a Livres de vaft geftelde vermindering heeft Dingsdag ftand gcgiee- pen. Alles word hier hoe langer hoe duurderen voor al het noodige tot 's Mcnfchen dekfel en onderhouwd. Tot noch toe is voor de Brie ven van 1000 en die van ioooo Liv. geen ptoiogatié: cénige Geintief- feerden fUttceren zich dat 'er in kórie dagen een zal komen, om dat, buyten 't zelve het een verteerend Kapitaal vóór den Houders rouw zyn. De kleyne Bankbrievcn, daar men Maandag noch 4 Livr. 10 Sr. voor kreeg, waren Woonsdag maar f j en gilleren 27 a 28 St. waardig j de Brieven van 100 verliezen 7} Livres en het Mark Goud wierd toen tot $400 Liv. veikofr. De niewe Sommiflicn winnen j en dc Rekenin gen in Bank verliezen 324. Daar is een gerugt geweeft, dat men dee ze dag in de Bank zouw betaalen maai veele durven zich zulks niet verzeekeren. Men fpreekt noch al om de Bankbiieven eenig voor deel toe te brengen en die met het Geld eenigzints tc dóen ovex een komenzuiks dd* men meent zy tot 4 vyfde zouden wotden gere- duceett, waai naai dezelve^ondet zeet zware ftraffe by niemand zoudcd mogen geweygetd worden. Her gétal der Dieven is hier zoo groot, da* het fchynd ofÉp alle die in Eutopa gevonden worden, in deze Stad xyu gekoomen, waarom men niet zondei gtoote rcede bedugt is dat in dó aanftaandc Winter van veele Sehelmftnkken en MooidCryen zal gc- hoord worden,ten zy een prompte,zeer fttenge order cn nóch zwaarder firaffe hen aanleyding gaf voor die tyd té vertrekken. Des nagts tuffeR 26 en 27fte hebben eenige deezer overgegeven Booswigten de gruwe- lykfte Kerkdievery en Heyligfchendinge gedaan, daar men noch ooit van gehooid heeft zy kwamen des nagts in de oude Kerk van St.Géi- main braken hei TVbCrnakel open gooiden de Hoftien weg en ver, txaptenze, waar naz^ hilo Gevoeg in het hhos" ofte de Hoftie-kas deé- den waar na een der groote V «atilien van de Kard. de BiAy ïoudsg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1