$>lieöeuis geiafede ^vonded, öm hoé Ut hoe iievtï Clyt Ie ttoofdpsi-1 Aldus vétftaan, goédgévönlên én gérèzoivééti doét den Comq tieipanten te vctkiezcn 4 etvaate Kooplieden, öm me! dezelve oret dc j en de 4 Diieeteuri van de voom. Comp. op dén Steedehu'jrze n jj> Onde-némingén van deComp. alvootens tedelibcreeten en hun advys1 dén, dezen Septèmbei 1 116 in oitkoüdedet waaiheid wegi in te nèemen, en vétvolgens de zaaktn zoodanig te difigeetén. als mén zelve als Coihmiflaris (was geteekeqd) JOAN DUt met het meêfte vootdeel van de Comp. ovet «en komende 2al ëindên. 1 Het bovënftsande Reglement aa-i óns ondeigefchiëvè Buigen De Coifttüiflaiis de Direöects en de 4 voorn. Kooplieden zullen al- feh en Regeeldets dei SteedeMuiden,dooi dén Commiffaiisenii vooitns tot eenige Delibeiatien te ttccden, malkander als Mannen van fteurs van de Cotnmetcie en N avigatie Kinnen onze gemelde Sti ëeien by handtafting belooven het Intrcft van de Compag, mét alle l onze peimifiie bpgeregt gecomuniceett zynde, hebben wy he 1 Inogelyke vlyt en trouw te behattigen, én vöoinamentlyk alle zaaken, Jrvölgëns zynèn inhouwde geapprobeétt; zoo als wy het zelve appt J •de Comp. raakende, geheym te houden. De voorn. 4Kooplieden zul-j,lly deeze,én gelyk ons nooit iets aacgénaameizalzyn, als dat* Jen na J Jaaienook gecontinueett of veiandeid mogen woiden.'t welkJ_.veel het ëenigzints in ons veimoogen is, iets tot de bevordering dan zal ftaau aan de CommilTaiis of de Dite&euts die als dan gecontl->,»êmelde Comp. zullen moogén éontiibueeren zoo hebben wy iiueeit Of vetandett zullen zyn. IV. Aan de Cümmiflaris en dé 4 Dire cteurs zal Jaatlyks worden toègélegt zoodaanig Penfioen als men by vervolg van tyd tëdelyk zal vindens doch zy zullen het zelve niet ge nieten vooi en al eet zy in (laat zyn om aan de Gcintrefleetden eéne behoorlyke uytdeeling te doen 3 zullende het gemelde Penfioénwan- Zteef de eetllè uytdeeling zal woiden vaft gefteld ook reffens geregu leerd worden. V. De CommiiTatis en de 4 Diiedeuts Zullen reë'lyk op haat Rekening inde Cotdp. moéten behouden 3 Aftien oftjooö Gis. dewelke zoo lang zy in dienft zyn niet tianspoitabcl zullen weezen. Niemand zal tot een dei vooin. viet Kooplieden kuónen worden geeli- geeit, of als Hoofdpaiticlpant geconfideieeid of befchreeven woiden als die géduuiënde een Jaat 2 Actiën of 10000 Gis. rtëlyk op zyn Re kening zal hebben gehad. VI. Tot mcetdei faciliteit voor de rèfpecti- ve GeintiëlTeeiden, hebben deCommiflaris en Ditecteurs gerezolveeit de fourniflementen te reguleeten op de volgende manier. Eetfte font- Jtiflëtflent, e«n pet Cénto te bétaalcn voot den eeiften Novemb. 1720. Tweede foutnilfement, een pet Cento te voldoen voot den eeiften Ja nuary 1721. Derde fourhiffement, «en per Cento tebetaalcn voot den «etfien Mey 1721. Vierde foutniflement, een pet Cento te voldoen voor den eerften September 1721. Vyfde foutniflement een pet Cento te betaalen voor den eeiften January i?22. Dus in 't geheel j pet Cento. De Actiën van de geene, die in gebteeke blyven deeze fouiniflëmemen voot den geftipuleerden tyd te voldoen zullen zondet eenige ooglui king ten behoeve van de Comp. wotden geconfisqueett. VII. Alle na» dei fouinifl'emcnren zullen niet mogen geëifcht worden noch geichie- den zonder vooigaande kennis en toeftemming van de Hoofdpartici panten, die doot den Commillaris en de Ditecteurs ten dien einde zul len moeten worden befchieeven, om hen van de noodzakelykueid van dezelve te doen blyken, waat na daar over zal gedelibeteeit en by meer derheid van ftemmen geconcludeett worden. VIII. De Fenningen uyt hoofde van de voorn, fourniflementen in de Caffa van de Comp. koo- mende zullen in Banco op eer.e ltcuure wys wotden gelëponeert, om daar van vervolgens zoo voordeeligen gebtuyk a!syt niogelyk is voot deComp. te maakén. IX. De Commiflatis en de 4 Directeurs zullen gehouden zyn ten ovetftaan van Burgermeeftcien van Muiden en hoog gemelde 4 Kooplieden, ats ook van alle de Hoofdpattic panten die 'et piefent zullen willen zynydet Jaat van hunne Admtr.iftratie te doen rekening, bewys en teliqua. De eetfte Rekening zal gedaan wotden in October 1721 en dus vervolgens in de Maand Octob. van Jaar tot Jaar. De Balans van de Cómp. zal dan t'elkens moeten opgemaakt wotden, waai na dan ook door dé CommiiTatis, de Ditecteuis en de viet vooin. Kooplieden de uytdeeling zal wotden gereguleerd. X. Niemand zal by de Comp. als Eygenazr van eenige Actiën geconfideteett wotden in dien van zyn eygendorfi in het gtoot Regiftet van ét Comp. niet blykt «n zoo dezelve hem aldazt niet otdcntlyk zullen zyn gttranspottëérc. Men zal een zeer faciele maniet om de Actiën te kunnen ttansportee- ren, aan dc hand geven. XI. In cas van eeltige veifchillen zullen Pat- «yen vermoogén dezelve by Compromis re vetblyven aan twee onzydi- ge Aibitcts, wedetzyds een te veikiezen, deweike dezelve in der minne zullen afdoen 3 de voorfz. Atbitets zullen, zoo zy het niet eens konden Worden, een detdeby hen veimoogen tealTumeercn zullende het Pat At>! nie te 1 Oc Of OB kken IKA) itfeHt lo St lykf eten liter Oir goed gévosdeh eh verdaan, om tftet approbatie van deVreedfch zet Steedeiin de vootn. Comp. af te ftaan, en in admodiatie 1 geeven onze Stads Btug en Vuurbaak, wanneet de tyd van den woordige Fagter en Admodiateur zal zyn geëxpiieétten veid zoodanige van ónze Stads lmpofiticn, VifTchetyen, als ahdeie tigheden,waar by deComp. zouw veitneinén eenig voordeel te I doen. In oitkonde der waarheid hebben wy deeze met onze eyg ondeiteekent en met ons Stads Zegel bekiagtigt binnen Mnydei zen 3oden September 1720. (Was gètëékent) CHARLES de SUFFOLK. JOACHIM KROLLEB|£es< Deeze dooi de Vtoedfchap dei Steedë Muyden geapprobceit ratificeertop huyden den éetden October 1720. (Was getéekenl) In kirtwjji van m) J. de BRUIN van ERKEL, Sec AMSTERDAM den j O&obei. Het Frans Schip de Metcurius Jolet is van Nantes naar St. Domingo vertrokken. Te Rochel geariiveetd Jan Jahffen van hier en een Schip uyt Hondeur 3 te deaux Corn. Jacobfe Schaap van hier en Benjamin Hop van Dat te Nantes Matten Boele uyt dé Maas én de Jongë Har4erinTys van hietin TelTel Jetfc Owkes en ^anThiérks van Rouaan, Piet (zynde het Schip van Jan Cadel) uyt Bilbao, Huybéit de Dtaigjj; Groenland, cn voot de Stad Fted. Geets uyt Hamburg. De Cou ,n vs de WISSEL is heden op Madrid 89 en 3 vierde. Cadix 11; enilren de. Sevilicn 114. Bilbao 8 8. Lisbon 44 en 1 vierde. Venetien 8 j halfa 1 vierde. Livorno 88 en 1 halfa 1 vietde. Gfinuajn én 1 t dt Geneve >4. Londen 32 Schelt, f gr. Leipzig courant 38 en 1 vietnge, Francfort courant 28 Ryksd. Dantzig 284 Foolfegt. Bieflau 3 tj a] half St. Hamburg 3 z en 1 half St. Antwerpen een per Cent. Gei lotn 1 vietde. Biuflel 1 en 1 half. Zeeland 3 vierde. Rotterdam 1 v c IU Dc Agio van dc Bank 4 en 5 agtftc. De Ftyzcn der g vatieten zoo ftetk, dat men ze met zeketheid niét kan melden. [vot< ROTTERDAM den j October. Deeze middag zyn de Actien(enig Comp. voot 66 en de Onderfchtyvingen voot Z4 vetkochtde ]k[C hebben 27 en 26 mogen gelden, en op detzelvcr Onderfchty vingcye geen Couts 3 de Goudfe deeden i9 en die van Vlaatdingen zyn t M vetkogt, doch naderhand noch iets lager geloopen. en0 's GRAVENHAGE den 6 Oééober. De Franfie Ambaffadeui Grave de Motville is van Amüetdam te rug gekeerd. De Expi!an die den Grave Tatoucca Ambafiadeur van Fottugaal van Liftëboi far.gen heeft, is giftete weêi derwaatds te rug gezonden. aan FRANKFOR.T den z October.^ien heeft tyding dat by he ton getezoiveert is een nieuwe Somme vap 167928 Keyzeil. Gis. tot oNO liouwd dei beydeVeftingen Fbilipsburgen Kehl te fourneren. Met iet zeke.-t dat het Keyzccl. Lotharingfe Regiment te Voet in het Rylt va wagt wotd. De Frins van Lobcowitz, uyt Sicilien komende, is pc uu doot Augsburg gepaffeert om naar Weenen te gaan. Men veitfrec noch niet wat voidcting den Grave van Caunitz aan het Keur-Fal» Hof in zyn CommiflSe gemaakt heeft. de KEULEN den 4 October. De Keurvorft van Keulen heeft dcX! 'tic Jaarige Geboortedag van de tegceiende Keyzer vootleede Dinj n F mét veel Solemniteiteen gevierd. De Gulikfe en Betgfc Land-St»a»« tyen anderztnts vty liaan de oidinaite loop van de Juftttie te volgen; i (laan te fchéidén. lil d DE GECOMMITTEERDE E.AAÖEN VAN DE STAATE"ÏTvaN~HOLLAND EN WEST-VRIESLAND maken bekentdal de vetJItri ïi^eder ongetrokkeoe Loten van de 3de tot de 4de Clafie immediaat na het eyndigen van de nu nekkende 3de Claflë kan wotden ged Gr dat daar mede zal wotden gecontinueett tot den 23fte van de toekomende Maand November cn dat met de trekkinge van de 4de Clal 4d den 9de Decëmb. vsn deezen Jaate 1720 een aanvang'zal wotden gemaakt 3 zynde ondertuflehen een ygelyk gewaatfehoud, dar na den vo; «i 23de Novemb. niemand zynongetrokkene Loten als dan zal kunnen veiwiftëlen maat in tegendeel ten vollen van haar eygendom zyng blyven ret vallen welke ónveiwifletdé Loten immediaat na den 23 de Novemb, aan andete mogen cn ook zullen wotden uytgegeven on de Trekkinge op de bovenftaandé geptxfigecidcn tyd te laicn vo .rtgaan. r ComrnilTaiiften van de Commetcie en Navigatie Compagnie binnen de Stad \Veesp, maken by deeze aan een ygelyk bekent, dat hunn ïu'len vaceeren tot detl ontfangft van het eetfte foutniflement, zynde een per Cento, van heden af tot den 2oftedezet loopende Maand C (te Ber, op Dingsdag, Woonsdag, Donderdag en 's Zatuidags, des morgens van 9 tot 12 en des namiddagi van 2 tot 5 uuten zullende de A id,l transportabel zyn tot het 2de foutniflement zondet onkoften eh op <Je Quitanticn kunnen wotden geëndofleett. VI Te Haatlem in de Schaggelfttaat by de Wéduwe Willem Staflën, wotd veikoft gepiépateeide Kofiy van 44, 12 en tr Stuyv. het Font. )t Jakob vandei Houve, Mattinus Juweel én Koinélis Vetrintfe Makelaars, zullen op Woonsdag den 9 Oftobet 1720 des avonds ten 6 uu an Binnen Rotterdam in de HétBe'tg de Zwarte Leéwvetkoopen eene Scheepslading extra puyks puyk alle uytgezogte Verginy Bladeren Slyi Tabak aïs mede een party Swietfented-fabak van 't Gewas van 1719 die noch geloft ftaan te wordenen dat by Kavelingen zoo alt ke genommeit zullen leggen in dé Boompjes i.-t de Pakhuyzen van de Heeren Jakob Senfetf en Zooo. 0O Adtianus Doelman Makelaar, zal op Woonsdag den 9 Ö&obei 1720, des namiddags ten 4 uutenbinnen Rotterdam in de Wynftraat, i 0 Herberg de Zwarte Leew vetkoopen een feboone party van citca 5000 Riemen Franflë Druk-Fapieien, nu eetft geloft cn uyt Zéé gekoot! 1^ leggende op een Zolder in de Juéet-ftraatdaar dezelve daags voor en op dc Vctkoopdag gullen konnen gezien worden en dc Notitie tc fe koomen zyn. Itge Jakob vander Houve, Martinus Juweel en Kornelis Vetlinde Makelaars, zullen op Donderdag den 10 Oftobet 1710, des avonds ten 6 nu n Vittnerf Rotterdam, in de Hetbetg de Zwattc Leew, vetkoopen ecne Scheepslading extia puiks pulk nieuwe en oude Vetginy Bladeren Baay- C| bak, van 't Gewas dei Jaateu 1718 en 1719 leggende in de Boompjes in de Fakhuyfen van de Hecten Allan en Roycroft. sn Elias de Matros Makelaar, zal te Amftcrdam vetkoopen op Dingsdag den 15 Oélobet 1720, in de Colveniets Doelen in dcDoelefttaat ne biorgeus ten 9 uuten, een party rouwe Diamanten, gemaakte Juweelen en Faatlen 3 zynde.dezelve daags voor deVeikooping, des motgent,e( 5 uuren, in de voorn. Doelen te zien. jf P. Ortkelboet, J. en Tr. Bontekoning Makelaars, zullen lot Amftcrdam vetkoopen op Woonsdag den i« O&ober 1720, des namiddags tt,,; uüre'il,- fn 'f Nieuwe Heete Logement op de Haatlemmerdyk een fcheone patty Maften 3 namentlyk 3 jo Rigafe Maften, van 2j en 1 half, u, 24 en 1 hal? tot 14 palm toe, en lang 70, 75, 80, 8 j, 90 a 97 voet j too dito Molen-Roeden 3 30 Nar va Maften, van 10, iz, 14, 16 a 17 pi <j( éhvan7j a if voet1 f Gottenbutget Maftenvan 12 a 18 palm, en van 60 a 70 voet 382 dito Behakté, van 40 a 66 voet800 Langezoi en Maften van 7 a 12 palm, lang van 40 tot 60 voet 3 200 Sttoomftadfe dito 3 2000 Langezondle Maften ongcmceten, en Top-Latten See. 3 n gënde in de Middelwaaf agrei's Lands Ootlogfcheepen, en geteekent No. 1,2,3, Sec. :u Nicolaas Lemmers en Philïp Steén Makelaars, zullen op pingsdag den 22 Oftobet 1720 te Amfterdam op de Keyzersgtaftin de Hu; 0I Wan van Shmeten, yerkoper. een nette Inboel, beftaande in alles wat tot een deftige Huyshouding behoord, gemaakt Zilvetweik, gemaakte. «celen,-daat onder een Ktuys met uyt muntende groote Diamantileenen, een Coulang dito, 2 dikftecnc Ringen, een Ring met Diamanten <Va zet, 2 Öbriiëtleh, eer. fchoone TourHals-Faarlen, Touten Hand-Paarlen, een party Ry-tuyg, Wagens, Narte fleen Sec. alle deeze Goedi|01 nullen daags voor de Vetkooping en de Juweelen op Donderdag morgen den 24 0Ïéobei tc zietizyn, en's namiddags veikoft wotden. |g Alzoo Jacob vandet Wal Ie, gemeenlyk genaamt japik op Kobus, Vtydag den 4 Oftobet's morgens ten elf uuten, van Rottetdam is dl gégaan met 2 zakken Geld, ydet van 600 Gis. en noch 2 zakken Sefthalven, (amen uytmakende 1730 Gis. wotd by dezen bekent gems dat gemelde Jacob vardet Walle kort van Fetfoon is, dik ingediongen, omtrent $4336 Jatcn oud, met kott brnin los gektuld Haar; een b w ne Rok en dito Kouflen, Zilvete Gespen, waggelende van gang en dikwils met de tong om de lippen likkende die dezelve kan aanwyzen ,n in hand n van de Juftitie geraak?, zal-na tato van't Geld dat hy by zich heeft, tien pet Ccuto genieten. 7 ii Tc Leydengedrukt by FELIX DE KLOPPER, op dé Breedeftiaas over bet Stadhoy#. Den 7 Oflober 1710. Mtt Privilégie,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2