Viö zaaken, tot voordeel van de Co.np, en detnttetfeerdens, zbdaini- ep de Riviet van Lenders kieiiitd fit», Will. Reed» Will. Hi fce Reglementen en fchikkingen te maken als ay geraden zullen vin- I iamin Doncafter, Richard Pëare en 2 andere uyt Archangel den te behDoren wyl haat Ed. Agtb. géneegeil zyn alle Faciliteyien j cobfe, Samuel Waakerman, Will. Long See. uyt Noorwegen, In Gratificatiën aan de Comp. toe te daan,om dezelve te doen floxeren. Herns üyt Hamburg, en uyi Jamaica Kapt. Antonio Mardin; Het voorn, zeet voordeelige Plan is te gtoot om hiér plaats te vinden,! deel was Matthys Snedriiig van daarnaar Hamburg vertrok! HOORÜ den 2 October. De Direfteuren van de Commercie e('r Schip de Maria Pieter Pomelek van Bergen naar Liftebon n Navigatie Compagnie deezer Stad,detweeeeiftefburniflementen,voI>' is op 't Heyligland gebleeven. De 2 Engelfe Ooftindife Sck feens de uytgefchteevene Conditiën ontfangen hebbende zyn ook da- delyk overgegaan tot het onderneemen van hunne Negotien waar in zy reeds goede Frogeffen doen en hebben de Heéten van de Regeé- iing aan dé zelve Compagnie, tot merkelyk voordeel, vergunt en toe gedaan alle de Stads Pagten,welke van conliderabelder voordeelen zul len woiden gevolgt, Men verftaat dat gemelde Direftcurs in het kort tenigé gequalificeerde Hoofdpatticipanten zullen verkiezen om aan dezelve opening te geeven van de voordeden det Comp.en hoedaa- siige eonfideiabele onderneemingen welke men reeds aan de hand llféftt verder zullen gedaan worden, om daar door een gewende uytdee- lioge te doen 1 als meede dat 'ei in het kott op voordeelige Conditiën ééii tweede Infcriptie zal wotden gedaan waat in yder pro rato van de Allien die hy in gemelde Comp. heeft, zal patticipeeren. AMSTERDAM den 2 Oftober. Men heeft alhier zeker narigt dat fcyn Koningl. Majt. van PruylTen op het vertoog det Direfteuren van de Pruyflife Licent-Kamer heeft doen veteeren een prezent van Zil ver, ter waaide van 300 Ryksdaaldersaan zeeket Hollands Schippet Pieter Tjalllngs (die het ook wezentlyk heeft genooten) uyt confide- ratie dat hy tuüchen 30 en 40 Jaaren de PruyflifeHavens bevaaien, ca menigmaaler. kodelyke Ladingen uyt Holland heeft aan gebragt, waar dpor veele Licenten en Tollen watcn ingekomen en dat zyn Majed. genegen was om dergelyke Gratificatiën ook te doen geven aan andere Holiandfe Schippers, na rato dat zy veel maaien met kodelyke Ladin gen in Pruyflen komen alles tot aanmoediging van de Navigatie en tóf voordeel yan de Licenten enTollen, als mede van 't Pruyflife Com- mercie-Collegie waar yan de Hr. Cancelier Oslau Chef en de voor- name Koopluyden Afleffores zyn. Met de Pod van Niemes heeft men Brievenwelke melden dat de Peft te Marfeillien noch niet opgehou den was 3 dat tot den 15 September, tuflchen de 15 a 16000 Menfchen daar aan waten gedurven dat gemelde Ziekte overgeflagen was in het Qtrartier der Stad genaamt St. Jan, leggende aan dè Waterkantdoeh dat té Aix niets van die Ziekte wierd befpeuid. De Scheepen vary Tjert Bakker én Albert Schaap zouwden niet voor het laad van September tan Smirna herwaards vertrekken. Te St. Jago, zynde een det Zont- Eylanden, waren door Storm ingeloopen drie Scheepers, van Oodende siaar Oodindien gaande namentlyk de Stad Oodende Kapt. FJanker- din, de St. Francisco Xavier Kapt. Dumote, en de Prins Eugenius Kapt. Tobin. Van Bilbao heeft men, dat het Schip van Jan Cadel wel vry- heid had bekoomen om te mogen vertrekken, maar dat hy zelfs noch gevangen wieid gehouden men meénd dat het voorn. Schip, nevens dat van Adtiaan Bouwen en Tamés van Beeren ten eerden van daar adat herwaatds zouwden zeylen 3 ook was aldaar uyt St. Sebadiaan ge arriveerd Chrid. Bakendorfen Kapt. Juan de la Bodega lag 'er zeil- réé naat Kadiks. Tc Bajonne (daar alle de Scheepen door tegenwind aoch voot de Baat lagen) is de Jager Piet. Mattenfe uyt de Maas gear riveerd 3 te Bonrdeaux Aait Driefle, Will. Pluym, Will. Zaagman &c. Vin hier, de Maas en elders, zonder Rovers gezien te hebben 3 te Kork Auke Beningman uyt Dronthem 3 te Dublyn Hans Boife uyt Beigen 3 Duyns binnen gekómèn, hebben geen nieuws uyt Oodindien bragt ook had de Engelfe Compagnie dit Jaar gCene Scht daar meet te verwagten. De Scheepen de Melkméyt Willei Stok en'de 2 Vrinden Corn. Bunder, zyn van St. Marten naai vertrokken 5 eri te Btcemen gearriveerd William Murfy uyi Hendrik Vogelezang en noch een uyt Londen. De Scheepen mert Reyerfe Klopper, Jan Paul. Ketel en Jacob Santfoott,u in Teflel binnen, komen zeer kort gezeild uyt Gibtaherda de Schippers niet hadden moogen aan Land gaan uyt vree; f zelve van befmettelyke Plaatfen komen. De Cours van de W heden op Madrid 89. Cadix 11; en 1 half. Sevilien 114 en 1 i bao 88. Lisbon 44 en 1 vietde. Veneticn 82 en 1 half a 5 ag vorno 88 en 1 half. Genua91 en 1 half. Londen 32 Schell. 5 V! opzigt geen vade Prys. Rouaan, Bourdeaux, Rochelle en Baji1,1 Prys. Leipzig courant 38 en 3 agtde St. Dantzig 282 Poolfe111 flau 3; en een half St. Hamburg 32 en 11 zediende a 5 agtftive werpen een per Cent. Ryflel geen Cours. Gent een en 1 vieid "e 1 en 1 half. Zeeland een half. Rotterdam 3 agtde. De Ag Vi Bank 4 en 1 half. De Aftien der O. X. M. geen vade Prys, lu Subfcriptie 1433 Engelfe Comp. 150, Bank 200 en Z, Z. 400va Deezen avond waren de oude Wedindife Aftien 340 a 4siei De eerde Subfcriptie 130 a 40. De tweede 35 840. ROTTERDAM den 2 Oftober. Deeze middag zyn de Aft ai Compag. ter Beuife met 72 en de nieuwe Subfcriptien met 31 oe Cent wind verkocht. De Delffe hebben 28a 29, dé Gpudfe i! Schiedamfe n aij die van Vlaatdingen 14 de Munnikl drie en 1 half, en die van Edam 3 vierde mogen gelden. F" 's GRAVENHAGE den 3 Oftober. De Couriet welke den 1 fen Minider de Graaf Tatoucca van Liflebon heeft ontfangei het kort wederom afgeVaardigt te wotden met dezelve heeft 1 ding van Madriddat Don Louis d'Aucunha in 't kott van 0 Farys dont te vertrekken en dat ondeitufifchen Don Emanu n< des Raadsheet van de Koning van Fortugaal, de zaken aan h'c fe Hofzouw waarneèmen. Heeden was de Spaanfe Ambafladt fë nige Heeren van de Regeering. "a FRANKFORT den 27 September. Men heeft tydingdat dl Hartoginne van Bitinswyk Hanover, Moeder van de Keyterin"' lia, voikoomenbuytcn genegenheid geweed is om in Duytflaie- blyve, waarom zy haaie reyze naar Paiys heeft voortgezet. tn MAYNTZ den 29 September. Den Grave van Caunits z'< Swetzingen aangekomen, heeft reeds Audiëntie by de K.eptvo,e< Palts gehad 3 zyn Commiflie is principaal om dat Hof te dis er tot het in der minne afdoen dei Religie-zaaken gemelde G s ten eetften naar alle de andere Hovenin die zaak geintreffif i aldaar dezelve voordellingen te doen. *ai KEULEN den eerden Oftober. De Marquis de Prié neven Hi GCmaalinne is van Aken naar Bruflel te rug gekeerd. Hed en met het inzamelen dei Wynen begin gemaakt. te De Direfteuren van de CommercieNavigatie en Affuranrit Cömpagnie dei Stad Alkmaat notificeeien dat geiezolveert is, van dei 3 per Cento voor de eerde Inlaagmaar 2 per Cento te votdetefi tot welk fournifliement zy zullen vaceeien in plaats van den Bt Maandag den i4den Oftober tot den zrde deezer, en verders de 3 volgende Maanden tot de een per Canto yder Maand 3 zullende bje en tot nader Notificatie geen verder fourniflement worden gevorderd als deeze s per Cento. jv Chriftian van deBloquerye, gefurrogeerde Executeur van denTcdamente van Bartholomeus vandei Burg, overleeden te Amfteidairf fléeri alle Erfgenamen, zoo fideicommiflair als andere,'als meede de Erfgenamen onder lad van viügtgebruyk te gedoogen, wegens dl c aen ofte Nalatenfchap van den voorn. Bartholomeus vander Burg dat Jacob Croesbéek vandci Burg, ufufruftuaris ofte fideicommifF' genaam van veele Góederen nagelaaten by meergemelde Bartholomeus vandei Burg, is overleeden, en dat hy Executeur vervolgens fD! ■inge is wegens zyne Adminidtatie rekeninge te doen en de Gelden aan yder daar toe geregtigt over te geeven 5 verzoekende derhtla yderdie meend geregtigt te zyn tot de vootlz. Eiffenifle, zich voor primo December gelieve aan te geeven aan den voorn. ExecutelJ 1 nende tot Amdetdam op de Piince graft, tuflehen de Uytrcgtfe Araat en het Muyder Veer 3 en zal den Executeur na den voorn, eeiiki^' bét zyne rekeninge opmaaken, om die te doen aan die geene die hun in tyds zullen hebben bekent gemaakt. F 1 Aarnout van TongerenPieter Boommeeder en Hendrik Atlee Makelaars zullen, te Amfterdam verkoopen op Wponsdag den 6 Nlcn 1 ixó, des namiddagsten 3 uuren, in 't Oude Heere Legement, een party van 1000 Vellen Duyts idiianifch Kwikzilver, met een Jaar dPf' Pieter en David Raket Makelaars, zullen tot Amdeidam verkoopen opDingsdag den 8 Oftober 1720, in 't Oude Heere Logement, Xnboelbedaande in bchange Ledicanten, Beddens, curieufe gemaakte Lywaten, Vloer-Tapyten van 9 a 10 ellen, en andete Meubilenlu en it Oftober een confiderable party Porcelynen in alle bedenkelyke fooiten, geborduurde Neteldoeken, fyneTherir.dains, een patt tcl gemeene Neteldoeken, Chitfen, en andere Oodindifche Waaien meers daags te vooten te zien 3 neveps een patty Zyde en WoMe Sto: 'el Jakob vander Houve, Martinus Juweel en Kornelis Verlinde Makelaars, zullen op Woonsdag den 9 Oftober 1720, des avonds ten 6- binnen Rotterdamin de Hetbpig de Zwarte Leewverkoopen eene Scheepslading extra puyks puyk pile uytgezogte Verginy Bladei "e Tabak als mede een party Swietfented-Tabak van 't Gewas van 1719 die noch gelod daan te wordenen dat by Kavelingen zo|e genommert zullen leggen in de Boompjes 13 de Pakhuyzen van de Heeren Jakob Senfeif en Zoon. 'g' Adrianus Doelman Makelaar, zal op Wponsdag den 9 Oftober 1720, des namiddags ten 4 uurenbinnen Rotterdam in de Wyndra Hérberg de Zwarte Leew, verkoopen een fchoone patty van circa jooo Riemen FraniTe Druk-Papieren, nueerd gelod en uyt Zéé gel n leggende op een Zolder in de JufFer-üiaat, daar dezelve daags voor en op de Verkoopdag zullen konnen gezien worden en de Noti kOomen zyn. Jan Wils, Joan Brouwer en Pieter Elders Makelaars, zullen te Amdetdam verkoopen op Vtydag den 11 Oftober 1720, des avonds vt Mn, in de Nes in de Brakke Grond, een party extra puyks puyk van 3 a 400 Baaien Batbary fe Wolle, nu eerd gelod en uyt Zéé gekomc by Kavelingen zoo als die genommert zullen zyn 5 leggende als riader by Notitie ,zpl worden aangewezen. f"5! Elias de Mattos Makelaar, zal te Amderdam verkoopen opDingsdag den is Oftober 1720, in de Colvenieis Doelen in deDoeledt''1 morgens ten 9 uuren, èen party rouwe Diamanten, gemaakte Juweélen en Paarlen 3 zynde dezelve daags voor deVerkooping, des moi1 e 9 buren, in de voorn. Doelen te zien. ,e i. Onkelboer, J. en D. Bontekoning Makelaars, zullen tot Amderdam verkoopen op )Voonsdag den 16 Oftober 1710, des namiddi uuren, in 't Nieuwe Heere Logement op de Haailemmerdykeen fchoone patty Maften 3 namentlyk 330 Rigafe Maften, van 23 en 1 J^en 1 half tot 14 palm toe, ep lang 70, 73, lo, 83, 90 297 voet 5 100 dito Molen-Roeden 3 30 Narva Maften, van 10, 12,14, 16 a «n van 7s a 83 voet 313 Gottenburger Maften van 12 a 18 palm, en van 60 a 70 voet 3 82 ditoJBehakte,-van 40 a 66 voet800 Lan| "r Maften van 7 a 12 palm, lang van 40 tot 60 voet 5 200 Stroomftadfe dito 5 2000 Langezopdfe Maften ongemeeten, en Top-Latten 'et gende in de Middelwaal agter's Lands Oorlogfcheepen, en geteekent No. 1, 2, 3, &c. Üytfethand te koop een uytmuntend heerlyk Kabinet, zeti net bewaard, bedaande in zilveie Moderne Penningen, beginnende me'w 14/6 van Maximiliaan van Ooftenryk en Maria van Bouigondien, en in het geheel in 22 Ladenj nevens noch een groot getal Legpei a als mede een party raar Geld te bevragen te Amfterdam by de Makelaar Philip Steen, woonende op de pude Turfmarkt by de Gafthuy Te Leyden by Hendrik van Damme, is met Privilegie gedrukt en word uytgegeeven, de Onfteifelyke Helden op den Zeegenwagen a Geloof, na hunne dood de Weereld omgevoerd, tot voorbeelden voor de volgende Geflagten 5 zynde een nette verklaaiing en uytbrei c" bet elfde Hoofdftuk van Paulus aan de Hebreen, met veele naauwkcurige Aanmerkingen en Oudheeden opgehelderd, 2 dukken in qu deMefliai gepredikt aan zyn Kerk, doot alle tyden, als een Koning der Geregtighèid en een Koning der Vreeden, en andere verklaar; quarto 5 alle door Laurentius SteverQootJezus Dieoftknegt in zyn Gemeinte te Leydendezelve zyn meede te bekoomen te Amftc And. van Damme, en by alle Boekverkoopers in de voornaamfte Steeden. Men maakt bekent dat te Leyden by Hendrik Bos, woonende op de hoek van de Maarfemandeeg op de Bieedeftraat omtrent het S ,n allerlye Kopetwetk, het zy Kandelaars, Blaakeis, Schootels, Geveften van Deegens, en bèflag aan Paarde-Tuygen &c.dooi het Vuuitl< en verzilverd worden, en dat dit alles met fyn Goud en Zilver gefchied, kan door die daar aangeleegen is gezien worden by Hend. Bo is w I dié yder voor een redelyke Prys zal bedienen. Tje Leyden gedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftraat over h« Stadliuy». Den 4 OötAer 1720. Met Privilegie —♦he

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2