LEYDSE Vrydagfe Contant. JD.uytsland en d'aangrenzende Ryken, eriz. ïëa Ui. *38 1 f A L I E N. gi i?ELS den ro September. Dewyl de tydingen die men wé ia gens de befmettelyke Ziekte van Matfeilllen kiygthoe lan- te gei hoe erger worden, verdubbeld men hier alle de precadtieii ai om den invoer van dat Kwaad te wèeren daar toe zegt mén er ,inie zal worden opgewsrperi van Pie de Gunt a tot aan St.Jean tr io de Barra orp daar door te beletten alle ontfcheepihgen die re 'de de nacht mogten ondernoomen worden; daar en boven zyn [o ie Corpien Ruyters gepofteerd om langs de Kult te rydén fn i men extraordinaire prccautien genoomcn om alle de Koop- Ij i onderzoekendie gewoon zyn Jaatlyks op de Mifs van Sa t' itoomen. Den Grave Wallis Gouverneur van Medinais van va aangekoomen en houwd zyn Quarantaine in het Kafteel del Ie daar toé voor alle die uyt Sicilien komen, gedeftineCtd is ge- mi tneraal heeft het gebied over zyn Gouvernement, geduutende et ifwezen, aan deGener. Luccini Overgegeven. Voorlede Dings- 3U len Hattog van Torre Maggi ore adn vtele Heeren en Dames een C; unenr, en des avonds deed den Frincede La Totrella een Se- y) teven voor deszelfs Faleys waar na een Bal gehouden wietd, j tt anderen daags morgens ten 9 uuren geduurd heeft. Zondag Onderkoning met deszelfs geheel gevolg naar de Kerk van a ve Vrouwe van Pie de Grotta, ter welker oorzaaken de hier zyn- bu rlyke Voetknechten op de weg van Chiaia in oidre van Batail- 1 eerd waren, en onaangezien de exceffive meenigte der Karof- da ter geen disorder voorgevallent 1È den 14 September. Voorlede Zaturdag is by het Sacri Con- ;el cxtr. Congregatie gehouden, waar in men beflooten heeft vyf el eezer Stad abfolut te fluyten en voor de andere Slag-Boo- np Ellenvervolgens wierderi 5 Kardinalen gedeputeerd om alle jb lien zoo aan de geflooténe als open zynde Poorten in agt te ot welken eynde ydet der gemeide Kardinalen geafïïfteeid zal jt j;och een ander Prelaat en z Roomfe Edellieden, waar toe 3 00 g m elkander beurtlings afteloflen by de Senaat benoemt zyn och een extr. Corps Trouppen met een Commiflaiis aange- ln', len. Daar en boven zyn by de Paus benoemt de Heeren Ceis- jCavallieriwelke eerde te Viterbo cn den andet te -Albano zal q deeren, of verder als het noodig zal zyn.De vootn. gedepu- ï0 rdinaalen zyn de Kardinaal Aftalli aan de Poort F/a en aan Pof oio, de Kardinaal Scotti aan de Poorten Mngelka cn Ca )t^de Kardinaal Corfini aan de Poorten Portcfe tn San Pancraiio, Spinola aan de Poorten San Paolo cn San Sehaftiano, de Kard. -0Jn de Poorten San Gmanw en Porta Maggiore De tydingen aan- Ziekte te Marfeillien worden veel erger men wil dar een Chiturgyn het Lyk van eene Vrouwe openende, terftond wa ven in een woord men zegt de ellende daar grooter te zyn ikanwotden! zelfs had men opgemerkt dat het Gevogel- v in op Sayzoen over te komen daar niet vetfeheenen was. Feed van de geboorte onzer Lieve Viouwe, ging de Kardinaal n als 'sKeyzers Ambafiadeur met een groot Gevolg naar de Santa Maria del Mnima van de Duytfe Natie daar den Aards- anTrani de Mifle zong die zelve dag hield het Sacro Collegio t Kapelle in de Ketk van de Lieve Vrouwe del Popo 0. Gilleren der BilTchoppen gehouden, waat in de Ht. Rota tot het Bls- (Bellun in het Venetiaanlé Gebied, en de Hr. Mati tot dat van 1 het Eyland Cotlica geëxamineerd wierden. De Hr. l'Affi- 1 een Paquet Brieven en ook een voor de Paus van Parys ont waar na men befpeurd heeft dat die Miniileren de Kardinaal rrolyk van gelaat waren. Dingsdag is de Hr. Marimont Au- Rota wegens Arragon op de geheyme Trap in zyn Paleys inden; deszelfs Lyk is Donderdag in de Kerk van Moncerato jcftelden alle de Auditeurs eu andere Prelaten hebben by de geaffifteett. NO den 13 September. Maandag is hier op Levenftiaf ver en Handel met de Gtizons en Sicilien om dat de Ziekte te n in plaats van vermindetendagelyks toeneemten dat de 1 den aard nochte Oorzaak dier Ziekte niet kunnen penetie- en boven verzekert men dat van alle de daar van aangegre- aJtene is geneczen geworden de berugte Chiturgyn Vivian had vatif gemaakt, maar hy zelfs, nevens 2 Studenten die by hem alle die dat prezervatif gebruykt hebben, zyn echter geftor- Kwaad communiccerd zich door den Adem en een Zieke geheel Huys aan fchoon het zelve door veifcheyde Fami- ond word. IN CE den 14 September. Eyndclyk zyn de Trouppen onder 1 van de Generaal Bonneval te Ötbltello geëmbarqüeerd, om naar Lavenza over gebragt te worden zoo dra gemelde Ge vis van bet vertrek dier Trouppen bekomen heeft, is hy over oc 16 tat 1 ito de ir i rsi en r e «6 e zy nw aal vai vs' de by ipe le i ext s d he liet ikei N naar Paima vertrokken, K den 14 September. Dingsdag kwam voor deeze Have een iet f alfagiers van Marleillien, die men aanftOnds ordonneer- ceze Kuil te vertrekken. De Advvzen die men van daar heeft mi itikkelyk zy zeggen eenparig dat de woede der Ziekte, door en n Leeftocht onderfteund, dagelyks toeneemt, zoo dat in drie 1b Menfchen gellotven waren. De so in vryheyd gefielde t® 5 Ll»ven, die de Lyken begroeven zye alle dood en de op het lcn|nd geretireerde, aldaar van het Kwaa'd niet meer als in de Stad Inde hebben (alles benoodigd) weet in Marfeillien trachten s .doch zulks is hen abfolut geweygeit. P. S. Met Brieven zoo «en heeft m«n dat nu maat 110 a nz Menfchen daags in fn (lierven en dat men een Remedie gevonden had om de ,e 'Ie Gezwellen te geneezen. iaqTIEN den 21 September. De Magiftraat over de Gezondheyt ttgaderd zich extraordinair des morgens cn des namiddags (op dé ad.vyzèri dat debefmettelyjce Ziekte te Marfeillien dagélyksföe- I neelhtondertuflehen is men verzekert.dat de Zwitzers en Grizons al les in hei wérk dellen om de Communicatie te verhinderen, WEENEN den ir September. Gilleren is de Prins Eugemiis van Sa- voyen van hier te Poft naar Eeldsburg by deVorft Anron van Lichtèn- ftein vertrokken om zich dadr eeriigetyd met de Jagt te vërluftigen. Dajr tegen is de Keyzetinne Ataalia met deszelfs Dochter de Aard»- hauöginne van Afehau itl deèze Stad te rug gekoomen Cn heeft zich teiftbnd naar de Favorita begeven. Verféheyde Misdadigers z^rj van. hier naar Napels gezonden om aldaar op dë Galyen geémpioyèert te worden. TOt het prompter executèeren van het WifTelregt, is hier de zer dagen éen Ordonnantie afgekondigd. De Mdgiftraat deezer Stad heeft op nieuw een Requeft aan de Keyzet oVergeléveit nevens San- biedinge eener confiderabelè femme Gélds, op dat de lnwóondeis de zer Stad van de lnquaitierihge der Holbediéndcn mogen beviyd zyn. Voor zoo ver mén. kan befpcuterl is ons Hof ovér de betiiygingen vaï de Brittannife én Pruyffife Minifters,wegens het afdoen der Religions- verfchillen, genoegzaam voldaan waarom men het cphouden der Ré- piefailles ten eetften té gémoet ziet. GRO O T - BRITTANJE N. LONDEN den 27 September. De Scheepen de Fordwieh en Towii- shënd, éetgiftéren vödr de d. 1. Al. in Duyns gearriveerd hebben de volgende Goederen mede gebragt namentlyk 240 fluks Anjengo Kle deren ïioè ft. Bejutapauts 20b ft. Eombay-Sroffen 840 fi. breede Bdtalchaüderi5600 ft. fmallé dito 2400 ft. Chelloes $00 ft. Chite Bombay, jÉöóft. dito POnabaguzzees, 6400 ft. dito Doorguzzees, 6o» ft. bteCdé Guineefé Stoften, ^400 ft. fmalle dito, 2200 ft. Neganepauts, tOjSo ft. bteèdé Niecanhëes 2100 ft. bieede Tapleils24(00 ponder. Carmenla Wolle, jijoo p. COwties 225000 p. Cqffy 1128000 p. Pe- pér, fjjoó p. Roodhoud en 201000 p. Salpeterbehalven de Goede ren voor Particulieren. Het llof dei Dirc&cuts heeft doen bekent ms^ ken dat zy op de Vérkoópingé dië den 8flen zal gehouden woiden van de bovenftaande Carga, meéde zullen opveylen de volgende Goe-, deren, te wéeren 1100 fluks Be|utdpauts, S40 ft. bieede Boralchauderr, 5600 ft. fmalle dito, f400 ft. Chelloes, 600 ft. breede Guiuefe Stoffen» 6400 ft. fmalle dito 1200 ft. Neganepauts, ioséo ft. breede Niccau-, nces, 2100 ft. breedeTapfeils, en 225000 ponden Coffy veiklaarende dat voor de Maand Maart aanflaande geene Goederen meer except befchadigdeby haar zullen worden v'eikoft. V R A N K R Y K. PARTS den 27 September. Na dat voorlede Maandag den 2|fte de-. zer de opene Blieven aangaande de Confliiutie Vnigen.tm in den groo- ten Raad geënregiftrreeit waren, is den Abt van St. Albin noch die zel ve dag te Poft naar RoOme vertrokken om den H. Vadet deeze gtootcf tyding ten fpoedigfte te communiceren: men verzekert dat die Prelaat niet buyteo grootehoop is, om een der vacante Kardinaals-Mutfen te bekomen. De Abdifie van Chclles by Miflive aan de Fdcuiteyt det Mc- dicynen vetzogt hebbende, dat de Zoon van haar Lyf-Medicus van de zoogenaamde Licentie mogt gedifpenfeert worden, heeft gemelde Fa- culteyt aan haat geantwootdi dat het buyten deszelfs vermogen was aan een Jongman van zyne Jaarcn die difpenzatie te geven. D« Hat toginne van Biunswyk Hanover word alle ogenblik verwagt in her Pa leys van Luxemburg dat voor haar geprepareeit is. Dewyl de laafte Brieven van Lions gekomen, niet uytgegeven zyn baard zulks fpecii- latie. Men heeft tyding uyt Normandie dat eenige Goederen de be- fmettelykheyd onderworpen uyt Provence gekomen, aldaar verbrandt zullen worden. De tydingen van Marfeillien zeggen dat de Ziekte, die reeds confiderabel verminderd was, aldaar weêr Zoodanig de overhand had genomen dat daar op den ïóden meer Menfchen wdten geftor- ven als op eenige dei voorgaande droevige dagen. Den Hartog van Albret heeft het Landgoed Tancarville aan den Grave van EvrCuX gC- retrocedeert. Men wil dat deezer dagen in den Raad in confideratie ie geweeft, of het niet raadzaam was tot de heilcevloge van het Credit 200 Millioenen onder de Gemeente te doen cirCuIeerCn doch het fchynd dat zulks geen doorgang gevonden heeft. Ook wil men dat die van het Hof zouden gezegt hebben, dat zoo de Maand September voot veele iafiig geweeft was die var) OÖobcr alles weêr' zouv» verzagten» Men reekent dat geduurende de aanflaande Winter in het ReiTort van deeze Stad zullen geinquartierd zyn irooe -Mart Voetvolk en 400* Paarden, welke gevoegd by de Trouppen van 's Konings Huys, in twee maal 24 uuren een Leget van 3000 Mannen Zouden kunnen uytmaken. De oidre die in het kragtige augmenteeren der Tronppel, en het equï- peeten van de Zéé-Magt in Spanjen geobfeiveert word btengt hlet veele Menfchen in veiwondeling. Men wil dat tegenwoordig meerGoud en Zilver in de Bank is, als ooit voorheen, Men fpreekt flerk vaneen Arreft tot vereeniging aan's Konings Domeinen van alle de Acquizi- tien binnen drie Jaaren veikieegen welke znllen beraald worden in A&ien van 1500O Liv. die in de Bank bewaard zullen worden met uytzondering van zodaariige Acquizitien, als tor Fonds of Renten gC- fchikt zyn. NEDERLANDEN. MONNIKKENDAk den 2 Óftobei. DJ Heeren Hoofdpartieï- panien en Direfteuren van de Compagnie den löfte deezer hier verga derd geweeft zynde, hebben, na dat zj de behoorlyke en nodige fchik- kinge van de Comp. hadden vertigt, in overweginge genoomen diverfc» Conditiën, aan haai Êd. geprezenteCrd en wel voornamentlyk zeekee Plan,'t welk door eenige Hoofdparticipanten en Geintieffeerdens dea Zifle deezer alhier dooi den Druk publicq gemaakten aan haat Ed. kragiig is gerec'Ommahdeeid geworden, waai op met approbatie van dc Heeren B rgeimeefte/en uyt de HoofdpattiCipanten en Direfteuten agt Performs,, zyn gequahfteeert ,om alles te cxamiaecicn en na vcreyftti

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1