3 LEtDSË Woonstkgfe Coütdnt* WESTINDlEN. •ei Z W E E D E Nè nosland en d'aangrenzende Ryken, enz. R O O T - B R I T T A N J E N. Kit. e ASSAÜ den 6 Auguftui. Den Sftcn paflato is. de Heer Jan e t Beuningcn alhier met groqtf blydfchap rot Gouverneur C: igeroepeu. Hier zyn verfcheydeBarken uyt de meefte Ey- g aden gearriveerd, als meede van de Karaquefe Kuft Jan Ber- Cl :nige anderen, in tegendeel waren hier v„oor by a Zeeuwle '•'c in 7 weeken nyr Zeeland komende, naar de voorn. Kuil ge- e' Engelfe Kaper, van welke noch eenige in Zéé xyn, heeft te e pgebragt een der 4 Spaanfe Scheepen, die van Laguairanaar y ijen moeften dit genomen Schip was naar de Havana gede- t< a had ruym t joooo pond. Kak au en 40000 (lukken van Ag lc i aan Boordnoch was te Jamaica opgebragt een Spaanfe inuyf-Tabak en jj000 (lukken «an Agten uyt de Havana i<4cn gaande, nevens noch een ander die hier opgezonden is g ollandfe Bark, op nieuws te Jamaica opgebragt, hebben de ne r gegceven. De drie Spaanfe Scheepen, naar Nova Spanjen 'a leggen noch te Laguaita. De Zeeuwfe Scheepen den eerden dtroorbv naar de Kud gezeild, zyn genaamt de Viftona Jan n Hendrik van End. Op de Karaquefe Kud, daar noch ver- "n leepen leggen, waren meede gekomen z Slaavehaalders, na rt ipt. ketelaar en de Jonge Krans Kapt. Battel Tarling. Het Scheepen van Willem Stoel, Marcus Stadema en Warnard id, van hier naar Tcflel moetendezal noch wel a a 3 Maan- m ipen. ®'oLM den 1* September. Hedeh iS de Koning, vètzéld van HeCten.te Paard, névens de Prins Luborhirsky Ambaffadeur die alleen by zyn Majed. in deszelfs Koets zat, naar San- rokken om de gecombineerde Vloot te gaan zien men vet ten AdmitaalNottismet dcKoning hier zal terug koothen. :r dat de Paspoorten gezonden zyn aan den Adjutant gene- izof, die men zegt dat wegens zyn Czaatfe Majt. met eenige nJbela(t is om de Confmcntien van Ahland te hetvatten. 10 SBÜRG den zj September. Van Munchen heeft men door is advifen de confirmatie bekoomendat zyn Keurvordelykc Beycien gerezolvéerd bleef alle zyneDominiale Inkomften "]j atie te gefcven, mits dat door die gecnen welke zich daar toe renteeren een notabele fomme Gelds opgefchooten wierd, )q van het Keurvordendom hebben andermaal wel aangeboo- jt 1 men haar de Adminidratic van de voorfz. Domeyncn wil- 3 zy weegens het Fonds dat zyn K. V. D. vorderd met hem ,c en zouden convenieeren; doch zulks is voor de tweedemaal 4(1. Zyn K. V. Dis. Rézident de Heer Gantinot dond op zyn r den Haag. Sedert laad zyn verfcheide Proteftantfc Mini- ül Kardinaal van Satienzéyts ter gehoor geweed, wanneer zyn 1 ghaar nochma als heeft verzekerd de regrzionige meening des uj^eezen om de Grieven van haard Principaalen over de Reli- w(cn te remedieeren,mits dat de gepleegde Reprefallcs meede tc tt Wielden. Te Sttaubnige, zes uuren van hiéf, onthouden :d rlïë Officieren die de bekwaamde Paarden voot de Ruytcry cjj Dpen en naar Vrankryk zenden. De Refcriptie op het laade daommiffionS Decree» zal door de Evangelile Gezanten in 't dt hier zynde principaal Coramidaris overgegeevcn worden; e "t dat het Zelve zeer krachtig ontworpen is. Is 6 den 1 j September. Men verdaat dat de Koning van t tuyf- 11 inge indispozitle heeft gehad, waarom zyn Majefts. vertrek om aldaar eenigeTioüppCn de Rcvuë te pafferen, isuyrge- teftuffchen heeft den Grave en Lt. Generaal van Denhof zyn e/loervolk, dat te Halbetdad in Guatnizoen legt, gemunfterd, talen, maar zulks Zal zoo mén zegt gedaan wordsn In Éxéhequèr-flrl/» ven en Obligatien van gemelde Comp. Men verzekerd dat de Frsnfltt voorlede weck meet als voor 300000 p. Sterl. Kapitaal in de Z. Zéé Comp. hebben verkocht ook dat de Hollanders en Zwitzers zich v*c. confidétabeie Sortimcn in die Co.mp. ontdaan hebben. Giftere middag wierd (et Beurfe en in de Gallerye van de Bank veifpreyd dat het ge» mgtals of de Bank eenige Millioenen p. Sr. Obligatien van de Z. Z. Compag zquw doen circuleeren niet geaccordeerd was waar op dc Aftien dier Comp.dié des morgens tot 660 waren bégonden te ver minderen én by graiden tót op 550 daalden daar zy des avonds op gebleven zyn 3 dit gerugt hééft het Credit dier Comp. op nieuw wees ongeJegenthèyd tóegebragt; maar dewy 1 vtele Heeren van coniidcratis ziéN intrefleeren om het vérfehil wegens gemelde circulatie tuflehen de Bank en de Compagnié ie bemiddelen, is mén nier buyten hoop de Compagnies zaken in hét kort in voorigè (laat te zién. Voor eenige da- gén zyn aah den Tol aangegeven 1 97 Oneen Goud en 364s Oneen Zil ver; die naar Portugael, nevens 1 j5 s Oneen Goud en 4000 Oneen Zil ver welke naar Holland (laan ie wirdeh overgebragt. Men wil dat den Grave van Portmoré Gouverneur van Gibralrerordre van de Lords Regenten bekomen heeft om zich naar zyn Gouvernement te begeven, en dat aan alle de Officieren der Regimenten daar en te Port Mahon in GuarniZoenmede ordreszyn gegeven om zich ten fpoedigfte naar. hunne Poften te vervoégen ook zégt men dat de Officieren van het Eyland Minorca dezelve beveelen ontfangen hsbben én dat aan dc Commandanten Van gemelde Plaatfen Depêches gezonden zyn. Men verdaat dat in Ierland efcn Proclamatie gepublicecrt is volgens wel ke de Schëépèn uyt de Middelandfe Zéé koomènde Quarantaine zullen ntoecên houden ook zegt men dat in Duyns een Efquader word geteet gemaakt en dat de Officreien daartoe behootende alreeds ordre hebben zich na Boorc te begeven mén wil dat het zelve in 10 of iz Scheepen zal beftaan, en dat dié zhllen dienen om de Koning naar her- waards te Convoyeeren. Zzturdag heeft de Hr. Brampton van denTem- pelin plaats van dén óverleden Ht. Gabriel Armiger, poflcflie geno men van de Kletks plaatfe in de Exchequer. Die dag éyndigde de Zit ting in deOld-Baly daar 9 Perfoonen Sententie des doods onthngen, 9 om in de Hand gebrand te worden, onder welkë zich de Garde du Corps Hill bevind, die Mr. Moor onlangs heeft dood gelloken, én verfcheide om naar de Colonien te worden gètransporteerr. Een Garde du Corps, verdagt de weg van Finchly géviolecrt te hebben, is te Oxford in ver zekering gedomen. Alle dagen hoord men van Diefllallen die buyten deeze Stad gepleegt worden onder andere hebben a Dieven te voer zynde, voorlede Vrydag van f Heeten, die in a Koetfen van Hampftcd kwamen meer als too Guineas én hunne Horlogies ontdooien. De Bloeder van den geëxecuteerden Matthews, die het Pasquil Vox Populo Vox Dei gedtukt had, is gevingen genomen, befchuldigd zynde a Brie ven vati rooo p. Si. yder ré hebben nagemaakt. Den Grave van Pley- mouth is tot Recötdei, zynde Griffier, Raad en Woordvoerder wegens de Ovèrighéyd, van de Stad Worchcfter benoemt. Men verdaat dat by de Comp. van de Bank aandaande Donderdag een generale Vergade ring zal «dorden gehouden. LONDEN den 17 September. Men befpeurd dat verfcheyde Inteke naars in dc laafte Subfcriptie in de Comp. van de Z. ganfeh onvol daan zyn dat op de Vertoogen door hunne Gedeputeerden aan de Dire&eurs gedaan, geen egard genomen wórd mén zegt dar veele de zer Inteekenaars beflooten hebben den Dire&eurs Proces vc'or het Hof der Caocelleiye aan té doen. Dezer dageii is tuftchcneen deezer mis noegde Heeren en een der Dirc&edrs in hét Koft'yhuys van Rainbouw een zeer ruuwe ontmoétinge voorgevallen die tor daadclykheid zouw K 1 gekomen hebben, indien de tegenwoordig Zyndé Heeren daar niet wa ren tuftehen gekomen} én men zegt dat noch eenige andere Dire&eura meede geinfulteerd zyn. Ondertuflchén laten gemelde HcerCn Direc- n|ER den September. Den geheymen Raad Baflewirs de ni" n* al'es 'n h" w"k fe (!elle.n dat ,.ot "e<l£,vkom'nS van.»1CI r - vertrouwen en Credit dierComp. kan dienen. In éene Veigadéring vaa geiStryk en dc Holfteynfe Kefident Hopman, zyn gifteren hief d|fg aangekomen; als meéde verfcheyde Heérén van Lóndèn, x<dcr Milord Baringthón. Mén verzeekerd dar het vertrek des ;eJn Groot-Brittannien naar Gflhr over agt dagen Zal vöort- iBrunswyk heeft mén dar de Zweedle Graaf Welling,'aldaar t gdeezer g». arriveerd zynde, den volgende dag naar Salt zdahl I y, daar hy by den Hartog het Compliment had afgelegd en lardigftc van die Plaats bezrgtigt. Men fchryft van WéenCn s (verneut van Milaan Zyn Secretaris dérwaards had gezonden lipjeft van Commercie tuften Italien én Oofténryk dat zulks (ras voorgekoomenen dat albeteyts ordres zouden zyn af- de Regeering in Stiricn en Qoftenryk om dëWeegen aldaar n en w)det te maaken, fpécialyk die van den Bérg genaamt welke dc twee boven gémelde Siaaten van elkandeten fe- dus de Commercie te facilitceren zoo hét Pröjcft mogt genoomen. De vnom. Brieven zéggen dat zoo dra de Bif- y, welke naar Poolen véinokkén is, aldaar zyn Commiftie ;t hebben, verder naar zeker Hof in bezending zal gaan. De iy had een Exprcflë van Roome ontfangen t point (lond om het Bisdom van Wcenen tot een Airdsbis- effen, niet tcgcoftaande eenige daar tegen met veelbéwec- en. Het weck van de Religie Hond Op een goéden voet. Dé Sikkingen, Minifter van dc Kcutvorft van ce Palts, zouw lit Manhcym kecren. 'N den 14 September. Ingevolge dé Rezolutieder Direöeurs Comp. wietdeh de Boeken om te transporteeicn gifteren en daar mede zal volgens gewoonte gecontinuccrt wordén aert dat die Direfteurs gerezol veert hebben alle de losbaate jvdke niet onderfchreéven maat by de Eygenaars behouden lande Si. Jan aan gemelde Eygenaars met d« Intreden te be is dierComp. kan dienen. In eene Vergadering veele Direfteurs der drie Compagnicn dc Bankde OOftindife Maar- fchappy «n de Z. Zéé, die voorlede Woonsdag gehouden is, wierd, zoo men verzekert, bedooten, dat gemelde 3 Compaghien zouden concur- teerén om het Credit en de COmmcrCie van de Narie te maintineren. Na verfcheyde Confeienticn die tuflehen eenige geauthorizeérde Di- redeurs van de Banken de Z'. Z. Comp. gehouden Zyn is men eyn- delyk overeen gekomen dar de Bank eenige Millioenén van de Z. Z. Comp. Obligatien zal doen circuleeren doch de nette Som nochte de zekerheyd die de Bank pretendeertweet tóen noch niet, óm dat hec verfchil by accoord aan de decide van Arbiters gefteld is. Mén hoopc dar de goede Harmonienu tuflehen de z Compagnicn herftéld de Pryzeu hunner Allien condderabcl zal doen monceeten. De z Cotn- pagnien van Aflurantie zich met de Commilfariflen van dé Trezaurie 1 verdaan hebbende over de manierc om Geld ie heffen ter fomme vaa een en een half Millioen welke Sommé den inho'uwd hunner Priviléi" 1 gie is gaan nu nieuwe Onderfchryvingen ontfangen Waat toe dc ou de Eygendars gcpiefcieert zullen zyn. Milord Glcnorchy is naar Hol- land vertrokken om van daar zyne reyze over Hanover voort te zét- men wil dat dc r icn naar Koppenhagendaar hy als zyn Majelts. exir. Envoye gaat re- zideeren in plaats van Milord Polwarth, die töt 's Konings Ambaffa deur op her Congres teBrunswyk benoemt is Mylady GlenorChy oud» (Ie Dochter van den Hanog van Kent, zal haar Gemaal op deeze rey ze verzeilen. Milord Poitrhore Gouverneur van Gibfaltéi en de hied zyndé Officieren van het Guatnizoen id gemelde Plaats prepaieeica zich om ren fpoedigfte detwaards té vertrekken. Den Hanog van Le na heeft te Riehmont Audiëntie by den Prinée ért Prinéeffc an Wales gehad. Giftere waren de Lords Regenten vergaderd, en onifingen eeni ge Reprczeniatien wegens den bytvoer van Goud en Zilver buyten 's Lands; het geen men als een zaak rén uyretften nadeelig aanmerkt die zelve dag waren de Commiffatiflën van de Commercie in delibe ratie om het verval der Manufa&uuten té bentellenen daan die Yét-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1