ÏCftTTikftA.jii4en ti iepUmiêr.Be AÖÏen Aeiei kiaA, diezeAeri j i« plaat» via wylèn Aé Hf. Adritea Schimmeipénning vL 4 digeft 8«, 87 a 8 8 fceloöptn hebben» zynheden töt »j pet Cent winft fecfgifteren avond zyn eenige Heéien Geéommittcétden y Verkochtde Subfcriptiert hebben J tèn 1 oo gegolden. Die vin Delftindifè Compagnie alhier gearriveerd, én waren gifteicn bj hebben iS a 27 gedaan, fcn dito Sublciiptien zyn met 6,per Cent voor- lën van de Staaten Géneraal. De Hi. van Broekhuyzcn deel verhandeld de Goudfe dóen 18 en een half a ij de Shiedatnfe Lat mar, is uyt de Piövintie van Gelderland gearriveerd, i5 en eën half a r7 en een half, en die van Vlaardingen r j en iets méér. dering van haat Ho.Mog. veriéheenèn. Giftere hebben vo AMSTERDAM den 28 September. Gifterén zyn in Teffel binnenfe<van Staaten den Eéd als Kapitainen afgelegd de Heerenl gekóomen j Ooftindile Retburfeheepéd, namentlyk Nootbeek en Ho^r Maffe, Matinusde Jonge, Cornells Evertfen en Daniël diA" genefeh voor de Kamer Amftérdam en Opperdoes voor de Kamer Hoórn als meéde voorleede Dingsdag in Zééland hét Ooftindis Re- «outfehlp het Raadhuys van Vliflingen deeze Scheepen zyn den 29 Mey van de Kaap vertrokkenóp die tyd Walen aldaar uyt tiet Vader land gekomen de Schepen Ryneftyn en Valiteneffe uyt Zééland, Meer- huyfen en Boekenrode uyt Amftérdam; naar Ceylon gaandeen noch meer andere s gemeldé Öoftindifc Stheepen hebben geéne Roovcts Ontmoetmaar zy wierden op dé hoogte van Hyzant door een Frans- vaardér gewaarfchouwt dat daar omtrent eenige Algerinen hadden ge- kruyft, Noch is in Teffel binnen gekomen Dirk Kooy, den 6 Auguftus •yt Kuraffau vertrokken met de Schcepcn van Corn. Otter, Jof. Kiuya en Geuit Houwervan de z eeifte was hy den r t Auguft. afgeraakt en ♦én de laafte den iS dito i te Kuraffau waren gcene Scheepen gekóo- inen maar van de Kuft was tydtng dat daar alles in éen goeden ftaat was. Te St. Sebaftiaan lag Chriftiaan Bakendorf naar Bilbao zeylréé cu van Bajoone was de St. Louis Kapt. Meivcilje naar heiwaards ver trokken, als meede uyt Rochelle Joan Lolling, Het Schip van hief te Rouain gekomen, is dat van Reyet Comelifs. Te Rochelle is gearri veerd dp St. Juan Willem Tymen te Bourdeaux Anne Picterfe Kleyn Tennis Willemfe, Klaas Viffer, Klaas Ktoonvingtr, de Juffrouw Maria C«n. Oker en hét Stadhuys van Hamburg Hend. Rode, de z laafte uyt Hamburg te Dantzig (daat Pietei Geetts naai herwaards zcilréé lag) SchipperTjallink in een Franffe Haven Goto. Janflen Cort uyt Stok- hoitn te Breemén Yde Eybe van hier Ooftende Chtiftöffel Chtift. uyt Dfarnme en Ter Veet Klaas Janffen Lek. Uyt het Vlie zyn alle de Scheepen in Zéé gegaanttt daat ondet die van de Schippers Kupi- doRotgans Pieter Tiebbes eti meet anderen naai Vranktyk. De Cours van de WISSEL is heden op Madrid £9 «n een half a 89. Cadiz n j en J half. Sevilien 114 en 1 half. Bilbao 88 Lisbon 44 en 1 half 9^4. Venetien 8z ent half a j agtfte. Livoxno 88 en 1 half. Genua 9i pa 1 half a i vierde. Londen j z Schell. z gt. Geneve 9) en 3 vierde. Jaryt opzigt geen vafte Prys< Rouaan, Bourdeaur, Rochelle en Bajan fte geen Prys. Leipzig courant j8 en 1 agtfte Sr. Dantzig 283 Poolfe gt. Breflau jj en 1 half St. Hamburg jz en j agtfte St. Antweipen een péi Cent. Ryffel geen Cours. Gent een en 1 vierde. Bruffeleenen 1 half. Zééland 1 half, Rotterdam 1 vierde. Dc Agio van dc Bank 4 Heeren Gedeputeerden, wélke wegéns gemelde Raad naai gcrland in Gomtniffie zyn geweeft tot hét doen dei Verpa; teéren van de Magazynen en Foitificatie-Weikën aldaar, dagen Wederom-té rug verwagt. Een Eaprcffeis van Lom nover gepafteert. Morgen ftaat een begin gemaakt te woi trekken der deidé Claffe van de Hollandfe Loterye. WEEHEN den is Septemb. Men verzekert dat de Bail Minifter van dén Haitog van Mecklenborg, zyn demifiie; hebben; en dat de Ht. Banquart, voor dezen Raad in de j Srierien hem zouw gefuccedecrd zyn. De Ryks Vice-C ,gt binnen z'fl 3 weeken hiet wéér te tug te komeufommig ldt hy zyne Landgoederen is gaan bezigtigen andere willei ;ni naai Saltzbourg zouw hebben begeven, alwaar den Grave Cancelier van Bohemen zich zedetd eenige dagen heci en men meend dat die zich daar noch wel 3 vrcefcen zal 0 pg, Dragonders tot uytroeyinge der Heydcnen naar, Hongary ,je] zyn zonder veel uytgevoerd tc hebbente iug gekeert, teh zich zoodanig geictrencheert had dat men haar zonde i 1 heefc kunnen doen delOgeeren. ;nt FRANKFORT den zj September. De Herfft-Mis alhii(n koomei.de Zaturdag ftaat te eyndigen is zoo liegt uytg 01I in veele Jaaren niet gefchied iswaarom de voornaameg foonen de ten voor en den andet na vertrekken. Het va )e< Ryn heeft aan de Buyte-werken van Kehl geen fchad<y0 lyk men vetmoed had. Te Straatsburg is men met de 1 n 1 legde Fottificaie- Werken zoo verie geavanceertdat mi iet aanftaande Maand November in zyn volkomentheyd n ap 'si ben. DUSSELDORP den Z7 September. Dingsdag avond hier te Water de Generaal Graaf Damian Hugo van Virm|p< zen Kerzerl. Ambaffadeur by de Ottomannife Porte tie heeft giftere de noch continueerende Gulikfc en Bei bygewoond en ftaat in het kort van hier naat zync Lan velt rekken. KEULEN den 17 September. Eergifteien i» de Keurvt leh in zyn Rezidentie-Stad Bon te rug gekoomen na da van zyn Bisdom Ltiyk hem een Dan Gratuit in Geld heb deerd. De verkiezing van een nieuwe Domdecken, in pl 01 Hi roi de 1 «n 1 vierde a 1 agtfte. De a Kien der O. M. geen vafte Ptys de oude Weft j8j a 90de eetfte Subferiptie 170 a ft, en dc tweede dito «j. 'sGRAVENHAGE den z9 September. De Heeren Staaten Generaal 0v.erleeden Graaf van Koningsek is op den 4den Novei 'z hebben voorlede Vrydag de MagiftraatS-bcftelling ie 's Hertogenbos fl<ildj waat ,oe de Vorft van Croy „«1 meeft in aanmerkinsbe gereguleert. By den Raad van Staaten is daHt. Joannis vanderWayen, --1- - - Zoon van den Heere vandei Wayen, wegens de Proviatie van Vr.eiland Jn gemelde Raad Seffie hebbende, aangefteldtot Ontfanger van de ge meens Middelen over het Quartiet van Peland,Meyetye van den Bofch, Biffchop van Munfterdie de meefte Plaatfen van zyn 1 wéezen bezichtigenis Vrydag naar Rchnen en het Kloo vertrokken en word noch in dééze week te Abaus wégt. SB aé Bi ati fei vi r Ki ha Da Ectri Mogrndc Htiran Staaten'1 Landt van Utrechthebben dCTermyn van den eelften Oriobet tot het bctaalen der vyf ten ProvinéialeCompagnie van Commercie en Affmantie, geprolongsert rot den ij dito. De Diteftcurs van de Compagnie van Commercie, Navigatie en Affurantic der Stad Monnickendam op den zr deezer Maan by eenpatigheid van ftemmen van alle de prcfénte Geintreflécrdens aangefteld n< tificeeren by deezen dat ingevolge de Condit1 n vooifz. Comp. is gefondeert en opgetegt, tuffen den z en 10 Oftobcr iyzo, volgens de datum van de Quitantien, een per Cento 1 zy getekende Somma moet worden betaald, ende tuffen den z en 10 November daar aan volgende noch een per Cento dat tot facen mak der Geintreffeerdens haar Ed. by deezen de keur word gegeven om Op vooifz. tyden haar een per Cento tc voldoen of wel d< te gelyk, tuffchen den z en 10 November vootfz.op poene als by de Conditie is ter neder gefte.d. Dc Diréfteurs van de Societeyt en Maarfchappy van HaringvaartStraat Davidsvaard, Vifferyen Sec,binnen dc Stad Vlaardia ze geavanceett zynde, dat niet alleen in kottc dagen de Boeken tot het doen van Transporten zullen worden geopent* maai ook j willende veizuymen tot het ezecuteeren van haar waar en tegt oogmeik, zyn gerezol veert by ptovizie publicq te befteeden het m,et Séheepen van 90 tot 110 voeten, om te employcten tot Straat Davidsvaardmitsgaders vier Haringbuyzen van 60 a 61 voeten wdcn halven een ygelyk geadverteert op Donderdag den roden O ft ober 17Z0, des middags ten z uuren, te koomen in het Raadhuys te voorn, om de Conditiën van de Bellekken te hooien, die drie dagen te yooren tei Secretaty aldaat zullen konnen geleezen wotd Burgctmeelieren Schepenen en Raden der Stad Zwolbefpeurd hebbende de grootegenegentheid van een yder om te partici^P Compagnie van Expeditie See.en zulks haar wel-Ed. Hoog Agtb. rot vetmyding van Confuzie hebbende doen afgaan om by dcDn het fournilFement der Penoiugen te laatcn doen, advcrteeien nu een ygelyk, dat de zaken in ftaat zullen wezen om op Maandag d1 h tobet 17'zo een begin té maken van aan een yder voor 'r getal der Aftien, dat hy behouwd, by het fourneeren der Penningen, te e noodige Aften, en dat daar meede dagelyks, volgens de ordre van het A; B, ten einde 10e zal worden gecontinueerd zullende als G die geene, welke ter Sectetarye Penningen hebben overgezonden, worden gereftitueeit het meerdere van dienals zich bedraagt i 'Bl Aftien die zy behouden. vn Chriftian van de Bloquerye, gefurrogeetde Exeeuteur van den Tcllamente van Bartholomeus vander Burg, overleeden te Amfteijiiii teert alle Erfgenamen, zoo ftdeicommilTaii als andere, als meede de Erfgenamen onder laft van vrugtgebiuyk te gedoogen.wegef zen ofte Nalatenlchap van den voorn. Bartholomeus vandei Burgdat Jacob Croesbeek vander Burg, ufufruftuaris oftemdeicomp1 genaam van veele Goederen nagelaaten by meergemelde Bartholomeus vander Buig, is overleeden, en da: hy Executeur vervolge^" singe is wegens zyne Adminiftratie rekeoinge te doen en de Gelden aan yder daat toe geregtigt óver te geevénverzoekende yder, die meend geregtigt te zyn tot de voorlz. Erffenilfe, zich voor primo December gelieve aan te geevcn aan den voorn. Excpi nende rot Amftcidam op de Prince graft, tuffchen de Uytiegtfe Hiaat en het Muyder Veer en zal den Executeur na den voorn. ee#n her zyne rekeninge opmaaken, om die te doen aan die geenc die hun in tyds zullen hebben bekent gemaakt. B' Jetemias Strock en Matthys Diephout Makclaais zullen tot Amftérdam veikoopen op Donderdag den 3 Oftober 17Z0 des uuren in de Nes in de Brakke Grond een party extra puyks van omtrent atoo üuks Sint Domtngo Huyden leggende als by lt> aengewezen. 'at Jakob vander Houve, Martinus Juweel en Kornelis Verlinde Makelaars, zullen op Woonsdag den 9 Oftober 1710des avonds 1 binnen Rotterdam in de Herberg de Zwarte Lcew, veikoopen eene Scheepslading extra puyks puyk alle uytgezogte Verginy Bl 'ie Tabak als mede een party Swietfented-Tabak van 'r Gewas van 1719die noch geloll ftaan te wordenen dat by Kavelingen ,JS genommert zullen leggen in de Boompjes i.n de Pakhuyzen van de Heeren Jakob Senferf en Zoon. d< Adrianus Doelman Makelaar, zal op Woonsdag den 9 Oftober 1710, des namiddags ten 4 uurenbinnen Rotterdam in de Wya!n Herberg de Zwarte Lecwveikoopen een fchoone party van circa jooo Riemen Franffe Druk-Papieren, nu eerft geloft en uyt Zéé'i5 leggende op een Zolder in de Juffer-ftraat, daar dezelve daags voor en op de Vcikoopdag zullen konnen gezien worden en de F0 kpomen zyn. ig< Jakob vandcr Houve, Maitinus Juweel en Kornelis Verlinde Makelaars, zullen op Donderdag den 10 Oftober 1720, des avonds dy binnen Rotterdam, in de Herberg de Zwarte Leew, veikoopen eene Scheepslading extra puiks puik nieuwe en oude Verginy Blader 1 bak, van *t Gewas der Jaaren 171S en 1719 leggende in de Boompjes in de Pakhuyfen van de Heeren Allan en Roycroft. 'y Jan Wils, Joan Brouwer en Pieter Elders Makelaars, zullen te Amfterdain verkoopen op Vrydag den 11 Oftober 1720, des avoiF hd, in de Nes in de Brakke Grond, een party extra puyks puyk van 3 a 400 Baaien BaibaryfeWolle, nu eerft geloft en uyt Zéé gekt1"1 by Kavelingen zoo als die genommert zullen zyn leggende als nader by Notitie zal worden aangewezen. en P. Onkclboer, J. en D. Bontekoning Makelaars, zullen tot Amftérdam verkoopen op Woonsdag den 16 Oftober 1720, des nam zuren, in 't Nieuwe Heere Logement op de Haailemmcrdykeen fchoone party Maften namentlyk 3 30 Rigafe Maften, van jj e 1 w 14 en 1 half tot 14 palm toe, en lang 70, 7j, 80, 8j, 90 a 97 voet s two dito Molen-Roeden joNarva Maften, van 10, 12,14, ill) on van 7j a tj voet; 13 GottenburgerMaften van 12 a 18 palm, en van 60 a 70 voet 5 82 dito Behakte, van 40 a 66 voet800 1 Maften van 7 a r 2'palm, tang van 40 tot 60 voet; 200 S.troomftadfe ditoaoooLangezondie Maften ongemeeten, en Top-Latte jende in de Middélwaal agter 's Lands Oorlogfchecpen, en geteckent No. 1, 2, 3, öcc. Aarnout van Tongeten PietetBoommeeftet en Hendrik Atlee Makelaars, zullen te Amftetdam verkoopen op Woonsdag den :n 'o, les namiddagsten 3 uuren, in 't Oude Heere Logement, een party van 1000 Vellen Duyts ldrianifeh Kwikzilver, met een Jat Te Leydengedrukt by FËLIX DE KLOPPER, op de Brsedeftratt over het Suiihuys. Den 30 September 1710. MttTPriviltgit, I7-o,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2