N O E R L A N D E N. Te Lcyuen gedrukt by FELIX D£ KLOPPER, op de Breedeftraat over hst Statihays. Dai aySeptenébe? 17a©. Met Privilegie, iaafte Disputen feègi zyn jedain of öndétadtffléT, êenïgerwyze tciü! hiêrélé en kavigatlë, die «tëatè Harïingèn had beginnen optettj prejudiciëren aan de Jurisdiftic dei Biffchoppen of iéts ten deezen te- geannuiiêeid en vernietigd ten miiiftën by ptovizie cn tot nafit guarden vernieuwen; beveelendc aan onze Parleméntshovén en aan aliè yjrfe van de E. Hheten Siaaten zelfs. ónze andcte Regtets in cbnformité Van gemelde Articul 30 van het ïdift det Maand April 1695 te tenvOyeten aan de Biffchoppen dé ken nisneming en het Oordeel over de Leere; aan hen te geven de hulp die zy bodig rullen hebben tot het éxecuteerëti dei Cenfuuten die zy uyt Sicn hoofden zullen komén te doen, en te proctdeeren tot het ftraffen der Schuldigen, zonder prejuditie van onze gemene HOven en Regteis, agteivolgens gemelde Articul 30 te vetzorgen door andere wegen die zy voegzaam zullen achten, daf gerepareett worde de ergernis en Iteuinis van de publique oidre en ruftmitsgaders de Contraventie tè- gens de Oidonnantien dié de publicatie der gemelde Leete zoudè heb ben mogen vetoorzaaken. V. WILLEN Wï dat de Atteften van den 13' Mey 1668 en vyfden Maatt 1703 worden geëxecuteerd naai hun form en inhouwd, en dien volgens verbieden wy zeer wytdiuklyk aan alle onze Onderdanen, van wat {iaat én qualiteyt zy mogen zyn de ëen den ander te attaqueeren of te ptdvoceeren, dooi tenige injutieuze termen van Novateurs, Jan- féniftèn, Scheurmakers Ketters én andere namen van Party alles op poëne tegens die geéne welke deeze tegenwoordige Declatatie zullen Contraveoieren Van gehandeld te zullen worden als Weetfpannige Ongehoorzame aan onzè OtdresOproerige en Stoordets van de pu- biiqué Ruft. Vermanen en niet te min laften wy aan alle Aatdsbiffchop- pen en Biffchoppen vau ons Ryk te waaken yder in hun Bisdom ten eyndé de Vreede en ftilzwygentheyd die wy by deeze tegenwoordige aan beveeien, liefdadig en onïerbreeklyk te worden onderhouden; be laften wyders aan onze Parlententhovcn en aan alle onze Regters en Officieren yder in zyn Diftrift de hand te houden aan de ayivoeriog der opéné Btievén van den t4 f ebt. f714 als mede van onze tegen woordige Declaratie inzondetneyd ten reguatde van de Boeken en Tasquille'n verbieden wel expreffelyk dezelve te fcfrryven verkopen, debtteeien of andeifints te vetfpteyden, boven al zulke die zouden mo gen ftrydig zyii tnet het refpeft vcrfchuldigd aan onzen H. Vadet de Tans en aan dfë Biüchoppeq van Ons Ryk of met de vryheden van de Callicaanfe Ketk of die direft of indirect zouden mogen aantaften gemelde Conftitutie de lnftructie van 1714 en de bovenftaande Ex plicatie of die zouden mogen zyn gemaakt in faveur van het Boek der Zeitelykf Kéflexicn en dér gedoemde Stellingen met een woord alle zodanigen Boek en Pasquiilén, die de minftebetrekking zoude mogen hebben tot de Cont'eftatie nu geterrnineert.over welke wy een algemeen flilzwygen begeeren en opleggen; willende dat tëi lequizitie van onze Trocuieur^ peneiaal en dei zeiver Subftituten informatie zal worden belegt tegen die geene die Zullen hebben gëfchreeren, verkocht, gede- biteeid of andetfints gediftribueeid eënige Boeken Pasquillen en Schriften tuydig met deCze tegenwoordige, die zullen worden geftraft na rigeurder Ordonnantiën, en gemelde Boeken, Pasquillen of Schrif «en gefupprimeertzelfs gefchcurd of verstand, na éxigentie van zaa- ken. DUS GEGEVÈN IN KRACHT VAN MANDAMENT aan ons lieve en geitouwe Voik, houdende ons Parlement*- Hof van Vlaanderen, dat zy dteze tegenwoordige zullen hebben te doen leezen, publiceeien en regiftreeien mitsgaders deszelfs inhouwd te obferveeten na zyn form en inhouwd, zondet daar tegtnrte doen, noch re dulden dat daar regen gedaan worde op eenigeihar.de <v ze en mamere WANT HET 5SELVE ONS aLZOO BEHAAGD, in getuygeniflë van hetwelk wy deeze tegenwoordige met ons Zegel hebben doen bekrachtigen. Gegeven te Parys den 4Auguftus 1720 en van ons Ryk het vyfde, geiaktntLODEWYK, lager door ordre van de Koning den Hartog van Orleans Regent tegenwooidig Pbenpeaux. lEEUWAARDEN den 24 September, Giftere hebben de E. E, Hee- ren Gedeputeerde Staaten in een extr. Vergadering de Comp. van Com- DÓRDRECHT den 25 Sepiember. Dë Intekening der Geïnttt dens in de Compagnie vau Commercie en Affuiantie dezer Stad voorleede week volbragt zynde, zyn by dezelve te gelyk tot Direi van gemelde Comp. gekooreri de Heeien Jan de Bruin, Mr. Fra van Bochoven Philips van Haarlem Coriièlis Tefwe, Adiiaan I Jacobszoon, Nicolaas van Batenburg, Mattheiis Rees, en Hendiil felet gemelde Heeren hebben de laft en adminiftratie deezer C op zich genomen zonder eenig Traftemenr, of meerder uytdtelin ven deGeïhtreffeerden en zullen voortaan (behalven dt rcëlel mercie) doot Aflurantie op Schêepen, Goederen en anderzins, di tes van Wiffelbtieven beleenen van Koopmanfchappen Scc.dt den beneficieten zoö als hét nultigft ën zeketft ial geóórdeeld wo js AMSTERDAM den 25 September. Deeze morgen hebben de H Jn Bewindhebbers tyding bekomen dat het Schip de Spiering voor 1)7, mer Delf in de Maas binnèn isj dat het zelVe omtrent de Hoofdt v gefcheiden van de Scheepen het Raadhuys van Vliflingen voot d IS mei Zéëland, Noordbeek en Hogents voor de Kamer Amfterdai Opperdoes voor de Kamer Hoorn 3 dat deeze 5 Scheepen den 24 y van de Kaap waren vertrokken, alwaar men noch te gemoet zag h j Schip en zo'ö men zegt een Schip met Suykei van Batavia vt'ef deeze Schéepen het Kanaal gepaffèeit zyn, ftelt men vaft dat hei l9 het Raadhuys van Vliflingen teeds in Zééland zal binnen zyu 3 ;e, de drie andere meede in het kort in Teffel zullen arriveeren. SCl 1 Jan Cadel heeft van Madrid vryheid bekoomen om met zyn Scrs mogen veitrekkén. Te Bilbao is gearriveerd de St, Jofcf Kapt. [j, Naudyn uyt Nantes te Bajonne de Rooieboom Willem Groen t v Maas ook wateo verfcheide Scheepen over de Baat geraakt ei |/i onder Kapt. la Manierc en noch een Fians Schip herwaards moet t doch de Neptunus Teunis Janffen, Matten Blom, de Blaauwe Klo 1 j die naar herwaards en de Maas zeilree lagen waren blyven lep; Den ïo en ii dezes waren alle de Scheepen uyt Blaye in Zéé g«| el als mëedé die welke te Nantes zeilréé lagen, alle naar de Elf, de fc, en herwaards moetende. Te Boufdeaux zyn gearriveerd Pietei Hou' Koningsbeigen Jan Corn.het Schip de 7 Starten &c. van hem al en de Maas, en Jan Kalkman uyt Honfleur 3 te Nantes en daar on be Ysbrant Pronk, Tymen Piet. c. van hier en de Maas 3 te RouaaiÈ)] Scheepen van Hamburg en een van deeze Stad en in Nooiweg K bout Wiggers, Tjert Olffers, Sible Aukes 5cc. van hiei. Uyt Nantc I 2 Scheepen naar St. Domingo en een Schip naat Mattinico vertio v uyt Bourdeaux Coin. Syménfe Appes naai herwaards; en uyt he 1 d vetfeheide Scheepen naar Noorwegen. De Cours van de WISSEL co den op Madrid 89. Cadix 115 en een vierde. Sevilicn 114. Bilb 2 Lisbon 44 en 1 vierde. Venetien 82 en 1 half a s agtfté. Livori 1 Genua 91 en 3 vierde. Londen 32 Schell. tooi half gr. Leipzig o tant 38 en 3 agtfte St. Dantzig 283 Poolfe gr. Breflau 35 en 5 d St, Hamburg 32 en it zeftiende a 3 vierde St. Antwerpen een jIn Genteenen 1 agtfte. Bruffeleen. Zééland 1 half. Rotterdam le de. D« Agio van de Bank 4 en 1 agtfte. De Attien der O. M. 101, A tant de Weft 409 Subfcriptie 210 O. X. C. geen vafte Prys dein 228' contant, en de Z. Z. geen vafte Prys, Dezen avond te to zeven uuten waren de oude Weftindiie Aftien 410 a 15. Deer Subfcriptie210. De tweede dito toj a 10. jii ROTTERDAM der 2s September. Heedenzyn onze Aftien «n. om tot 79 a 80 pet Cent winft verkocht cn men wil dat ze hoge|l j len loepen 3 de Snbfcnptien hebben 28 a 29 ten 100 winft gegora die van Delf 26 en 1 half, Gouda 19 eu 1 half a 20, Vlaatdinge ie 17 en 1 half, en de Schiedamfé zyn tot 16 pet Cent geloopen. ui 's GRAVENHAGEden 16 September. De Keyz. Minijlei den 23 van Windisgrarz is een keet naar Amftetdam gaan doen en wedt zen avond of morgen wederom te gemoet gezien. VI De Direfteuteu van de Commercie Navigatie en Affuiantie Compagnie tot Medenblik, maken met algemeen Confent van Burgeimei en Vtoedlchappen det gemelde Stad bekentdat zy ten vooideele van alle de Intreflanten de volgende Articulen in huune uytgefchreve1' ditien verandert hebben namentlyk dat volgens het derde Aicicul primo Oftober aanftaande, in de plaats van 4 per Cent niet meer fourneerd woiden als 1 pér Centdat volgens Atticul 4 na de Inlage van t pet Cent aanftonds zal kunnen worden gettansporteert daM gens Atticul 6 niemaut Hoofdpatticipant wezen zal als die 20 Aftien of 4000e Gl. op zyn Reekening heeftdat in de plaats van 4 perte' volgens Atticul 7 in 't geheel niet meer zal gefourneerd wotden als 6 per Cent 3 dat Diiefteurs en Hoofdparticipanten ten overftaan vaM germeefteten, volgens Atticul iz, geen 10 per Cent te gelyk, maar alleen j per Cent zullen vermogen in te roepen en dat volgens Artist geen 2 pet 1000 voot Transpongelden zullen betaald worden, maar niet meer als een per 1000 en worden alle de Conditiën hier tegerf0 dende, voor deezen in de Couranten gemeld, voor geannulleert gehouden en zal tot de Inlage en Transport van den eerden tot den 12 ber incluisen zoo vervolgens van Maand tot Maand zoo wel te Medenblik by Diiefteuien als te Amftetdam by hunne Gequalifice voor- en nademiddag gevaceert wotden. De Direfteurs van de Compagnie van Commercie, Navigatie en Affuiantie der Stad Monnickendam Op den 2ï deezer Maand Septet by eenparigheid van Hemmen van alle de prelënte Geintieffeeidens aangefteld m tificeeren by deezen dat ingevolge de Conditie waa voorfz. Comp. is gefondeett en opgetegt, tuffen den 2 en 10 Oftobet 1720, volgens de datum van de Quitantien, een per Cento van ydi getekende Somma moet worden betaald, ende tuffen den z en 10 November daar aan volgende noch een per Cento 3 dat tot faciliteyt jnak der Geintrellèerdens haar Ed. by deezen de keur word gegeven om op vooifz. tyden haar een per Cento te voldoen of wel de 2 per te gelyk, tuffchen den z en 10 November voorfe.op poene als by de Conditie is ter nedtr gefteid. Direfteüten van de Compagnie van Commercie &c. te Edam, notificeeren by deezen, dat zy ingevolge van't Proj'eft dier Comp, vaceren rot den ontfangft van het tweede fourniffement van den 28llen September tot der, vierden Oftober naaftkomende incluys, 's nu van 9 tot 12 en 's namiddags van ï- tot j uuten, dat de uytgegeveue Recepiffen by 't Geld moeten wotden meede gebtagt, en dat de Aftiier die geene welke zouden mogen in gebreeke blyven het gemelde fourniffement te doeu, met het bereids gefourneerde, na den vierden 0|c' voorn, zullen vervallen zyn ten behoeve van de Compagnie. PJ Chriftian van de Bloquetye, gefuirogeerde Executeur van den Teftamente van Bartholomew vandei Burg, oyeileeden te Amfterdam, fe' teerr alle Erfgenamen, zoo fideicomnuffair als andete, als meede de Erfgenamen onder laft van vrugtgebiuyk te gedoogen, wegens de dte sen ofte Nalatenlchap van den voorn. Battholomeus vandei Burgdat Jacob Ctoesbeek vandei Burg, ufufruftuarïs ofte fideicommiffairg genaanvvan veele Goederen cagelaaten by meergemelde Bartholomew vandet Buig, is ovetleeden, en dat hy Executeur vervolgens varfc ninge is wegens zyne Adininifttatie tekeninge te doen en de Gelden aan yder daar toe gertgtigt over te geeven verzoekende derhalvpe yderdie meend geregtigt te zyn tot de vooriz. Etffeniffè, zich voor primo December geJieve aan te geeven aan den vootn. Execmeu#' nende tot Anifteidam op de Prince giaft, tuffchen de Uytiegtfe ftraat en het Muydet Veeren zal den Executeur na den vooin. eeiften ófd ber zyne tekening? opmaaken, om die te doen aan die geene die hun in tyds zullen hebben bekent gemaakt. F> Op den Leydfend-am by Wolphett vander Hoeve, Hospes in het Regthoys van Veut, zal op Donderdag den 3,4 en 5 Oftobet vëtkogt vji de nagelaaten Bibliotheek van de Hr. J. Chariis M. D. Lond.beftaande in fraajeen zeer taaie Medicijuridici, Tneologici en MiscellP 1 waar van de Catalogen te bekoomen zyn te Leyden by Coeniaat Wishof, Amftetdam S. Schouten, Hage Kitto en Wynanss Delft Bool Krdatn Hofhout, Utregt Croon, Gouda Kloes en op den Leydfendam by Wolphert vandet Hoeve. P. Ofikelboer, J. cn D. Bonrekoning Makelaars, zullen tot Amftetdam vetkoopen op Woonsdag den 16 Oftober f720, d'es namiddagl naren, in 't Nieuwe Heeie Logement op de Haatiernmerdyk een fehoone party Maften namentlyk 3 30 Rigafe Maften, van 25 en j h 24 th t half tot 14 palm toe, en lang 70, 75, So, 8 j, 90 a 97 voet 3 teo dito Molen-Roeden 3 ;o Narva Matten, van 10, 12, 14, 16 a 1 en van 7s a is voet 3 13 Gottenburger Maften van 12 a 18 palm, en van 60 ayo voet 382 dito Behakte, van 40 a 66 voet800 Lang Maften van 7 a 12 palm, lang van 40 tot 60 voet j 200 Stioomftadfe dito 2000 Langezondfe Maften engemeeten, en Top-Latten Scci jende in de Middclwaal agter 's Lands Oorlogfcheepen, en geteekent No. 1, 2, 3, &c. Te Amfterdam op de Heeregraft, naaft het hoekhuys van de Wolveftraat in de Rottingwinkel, zyn te koop 4 behange Ledekanren, xo ider niet Pallemeor geboord en net opgemaakt, 283 douzvn Stoel-Kuffens van gebandeett Tryp, en eenige Stoel-Matrasjes met Paa#1'' gevuld n Paffement beleyd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2