LEYDSE '34 Woonsdagfe Courant. SPAN J E N. ROOT-BRITTAN JEN. VRANKRYK. 9a -fc* ADIKS den 3 September. Mier als tfb Schcepèn zyn ib déezè Baay bezich om allerhande Piovizien te laaden en (laan die met de ecrfte goede Wind ndar d£ Magazynen in Catalonién over te brengen. [DEN den io September. Gifteren wierd by die van de Z. Zéé t een gcnenerale Vergadering gehouden waar in de birefteuis t'j daar tegenwoordig zynde Leedén zonder iemands tegenfptaak inne verrigtingen (die goedgekeurd waren) wierden bedankt. ,I(j uyten die vervolgens by die Comp. wierden genomen gaven 7 m de Effeftén te zién mónteeren maar eénige Misnoegde die aafle Bubbles én twee Afluiantie-Compagnien veel verlooren verkochten alle hunne Z. Z. Aftien en veifpreyde zelfs nar gcrugten om de Eygênaars dier Aftien vèrleegentheyt aan '7, waar in het gefloótén zyn der Böèken hêh favorabel wasóm tede véele wel 6o a 70000 pönd St. vetkocht hebben die zy |enftaat zyn te levéren; door wélke cotifiderablè en lage Veikopin- 'jjeelé Menfchen zoo beangft zyn géworden dat die beflooten Cp beften zy konden van hunne Aftien in die Comp. te ontdoen, >cc|ote ccnfucie én daaling gaf, tot zoo verte, dat de Aftien deezé |er om ti uurén tot 570 zonder Divident zyn verkochthier op .'Ten de Diréfteurs de Boeken aanftaande Maandag, in plaats van ]en Oftober, te openen waar door de oogmerken dezer Contra ils niet wéynig zyn ontzet daar en boven veiftaat men dat die Bank én de Z. Z. Compag. in handeling zyn, en voor zoo veei z|(neemt zouw de eerftgenoemde 5 Miliioen. van der laafte Obli- "vdoen circuleeren en op devcitooningbetal Gf op de vcitooning betalen; deze tyding deed Verkoopets in Koopcis veranderen, en de Z. Z. Aftien reezen minuut tot 630, welke verandering tot confiderabele fchade van en Ie tegen-Yveraars ook omkeering in haare gedaante bragt. De- iddag is een flerk gerugt ontftaan dat deBafik en Z. Z, Comp. 117-Htoit zullen uniëerenwaai uyt groot voordeel voor beyde word 'tld en men fpreekt als of het Parlement in de naafte Zitting Jtrfcheyde voordeden aan die Comp. zal afftaan. De Hr. Craw- ^Icretaris dei Ambaflade in Vrankryk, zal de zaken aan dat Hof, n %de het vetblyf des Ridders Robbert Sutton op het Congres te waarneemen. Men wil dat Spanjen op de reftitutie van Gi- lyft aanhouden. P. S. De Bank is pozitief gerezolveerd om 3 tn!nen aan Obligatien van dc Z. Z. Comp. te laten circuleeren. £%ürs van WISSEL is op Amftcrdam 3 39 a 1 o. Rotterdam 3 3 Antwerpen 34,6 a 7. Hamburg 33. Parys C. Bourdeau» 6. M49 en 1 half. Cadix jo en 1 half. Bilbao 48. Livorno 53 en r Genua 54cn 1 half. Vcnctieri 48 en r vierde. Liflebon)'a 5 en porto 3 a 4. Dublin 13 en 1 half. De Aftien van de Bank 2yn 0I14 4e O. I. C. 300 a 290, en van de Z. Z. 640, 370 a «40. S den 20September. Maandag reed de Koningie Paard zit- in het Rood gekleed met een Efcharpe aan, naat het Plein van *atl, om zyn Regiment Voetvolk te bezien, dat ter zclver tyd tot 1 cVan zyn Majt. exerceerden cn men zegt dat het zelve, nevens 'filings 2 Compagnien Musquettaires den 23fte de Rcvuë voor ticqjeft. zal pafleeren. Den Hartog Regent bevind zich nu in vol- ;nsb gezondheid. Zedeid eenige dagen is de toevloed in het Pa- 2 Qyaal zeet groot geweeft ter oorzaakc van de vcrfcheidc Kabi- cci^len die daar gehouden zyn na welke zich de Heer Law by den van la Force op het Land heeft gaan verluftigeo gemelde Hr. «c®kft zich op het goedvinden van de Hr. Chirax doen Aderlaten, vaiieét heeft met de Graaf van Evrcux,wegens het Landgoed Tan ig® eenig verlchil gehad, doch om zulks niet verder te late* koo- kjeft gemelde Ht. Law dat Goed aan des Gtaven dispozitie gela- >ngls daar van afgeftapt. Men veiftaat dat de Pricftera aan welke Hr. Law 100000 Ecus gegeven had om daar van aan da be- Parochiën uytteikinge te doen genereus genoeg geweeft zyn iftuh te bedanken als zulks niet noodig hebbende, zedeid is dien n gefelfshap des Hartogs van la Force, den Hartog van Antin te ykftimg galn bezoeken. Woonsdag hebben de Bankbrieven 70 ver- ooq het Mark Goud was toen tot 7100 en is lang tot 6600 geweeft} swe Soumiftïen verlooren 8 de gevulde Aftien waren tot <830 ïroingevnlde zyn op 4750. Men fpreekt noch van degepiojeftcer- e vGupifche Taxe. Woonsdag deeden de 6 Corpfcn der Kooplieden Z4utatic aan de Heer Law. Dien dag wierd een groote Kabinet- dezjehouden, zoo fommige willen wegens het Aneft van den ifden (waar van in myn voorgaande gel'prooken is) dat eenige Con- i<t heeft vetoorzaakt. By fommige word ook gefprooken van een Ciip de Kooplieden. De Hr. PagoOn, Fabriqueur in Zwarte Lake- Jeft met de Comp. det Indien mede accoord gemaakt, om zyne 'tentn tot Livr. per El te leveren. De Musqueraires hebben 01- 't )h hunne Soumiflien niet alhandig te maakenen men wil dat de Te ft Musqueraires door hunnen Commandant is aangezegt weegens lisftftque zaaken gecne Discourfen te voeten. Voor eenige dagen teerde Prezidcnt des Parlements bevel van het Hof om in.dee- 5 ul ie koomenen hy was met den Hartog Regent en den Gance- n g in Conferentie dien Heet is ceigiftercn weêt naar Pontoizo 1 en wyl aldaar geen Kamer vanVacatie is aangeftcld, heeft hy ekoomen zich daar te blyven onthouden. Dingsdag is de Heer :en aptifta Lódéwyk Gafton van Koailles Biffchop en Gtaaf van ete is op de Mime Pais van Vrankryk in het szfte-Jaat zyns ou- rduio verleedén. De Heet Sougeois Trefauriet van de Bank zegt ;001 cede gevasrlyk ziek te zyn. Veele dei Leeden van het Munthof Jat hunne büyten-Plaatfen vertrokken: eenige meensn dat'er Óm diu mén zirlks iri den Handel niet wel kan ontbcerén: Kct gïHJgï als of de BilTthop van Marfeillien overleeden was, word niet wadr be- vonden lérWyl dén Hatrog Regent voorlcede Maandag een Brief van dien Prelaat ontfangén heeft, waar in hy Ichryft welvarende te zynj en dat Het Kwaad verttijnderde} daar ftierven toen Hy die Miflive depc- ehterde maai 8 a io Menfchen pet nagten de Galey-Boeven conti- nuëwcn dè Lykeh ter aarde te beftellcn; alle Goederen, die wegéns in- nèminge yan kwaade Lugt verdagt zyn, worden daar ycibrand. Men hééft délnwoonders aldaar viyheyd gegeven naardè onbewoonde Ey- ianden te gaan waai tóe men haaiTartaaiien j Kleedereri en Levéns- rhiddeleh zal verzótgeri. Daar waren in gemelde Stad toen 6 Jefuitert d" r i Capuéyneii géftorven de Magiftraatsperfoonen welke die Stad verlaatëq hebben zyn noch niet te tug gekeert. Een der oppaffénde Galcj-ÊotTcn hcaft aan zyn Vrouw gelchrecven dat hy dóór zyn ge- dienflighSyd een groote Schat aan Juweelen had vérkreegen. Men vee- ftaat dat die van Geneve zich niet gecónfórmcêrt hebben met de Zwit- ftrs in het ifbteeken det Commercie met dit Ryk. Mén ziet 2 Ar ften van 's Konings Raad vair Staat s het een v4n den I j Septembes oidonneerd dat dc Brieven van: 0000 en ioooLiv. ter fomme van loo Milliocnen uyt de Gémeenié getrokken, ten eerften ter Stadhuyze zul len worden gebragtom die daar op de gewooiic wyze te vcibrandent Het ander vin defi 13 ditó is in onze voórige gemeld. Men ziét ook in Druk de volgéndé Declaratie van dé Koning, gegeven te Paiys den 4 Aüguftus en gerégiftteeit in het Parlement van Vlaariiertn dén 19 di to, rtkéndé dé vcréènigióg dér Biflchoppen van Het Kyk,övér de Con- teftatién die ontftaan zyn ter occazie van de Conftitutlé Vmitnitin. Lódewyk door Gods genadé Koning van Vrankryk en van Navarfé r asn alle die deéze tegenwoordige zullen zien SALUT. iedeid onze komfté tot de Ktoon hebben wy gcmeènt dit het onze vootnaaffl- fte plicht was hét ecrfte gebiuyk onzer tnagt dén Godsdienft toe te heyligen én té verdienen den róemryken Eernaam Van óudfte Zoon det Kerke die ons van andere Kóningén diftingucerd doende ons gezag ftrekken tot (titling dei Beióerténs dié In óns Ryk Waren ontftaan te< gelegentheyd van de Bulle gegcevén door ónzen H. Vader de Paus té gen hét BOck geiniitülëerd Zedeljkt T^efltxieri over het Nieuwe Tejldmentm Onze zeer Waaide en zéér beminde Oohi dén Hartóg van Órleans Ré gent van oris Ryk hééft do opregtigheyd onzer begeenens gefecon- dcerd door dé uytgeftretithcyd zyner verlichte kennifle in het midden der zorgelyke bezigheden die de ongemakkelyke tyds-geligentheden van hem vorderden 3 een Vréede zoo géwenfcht heeft hy altoos aan- gemcikt als hét waardigfte voorwerp van zyn aandacht} cn aan de vol- ftandigheyd zyner atbeydzaame zorgén it het dat wy fchuldig zyn hot genoegen van Op dézen dag te mogen kehniflé geven aan alle onzë On derdanen van hét eyftde eener vétdéeldheyd waai van de gevaarlyke gevolgen allarmeetdén zoo wel die de Kerk Waatlyk beminnen als did opregtelyk zyn verknotht aan de bélangen van deh Staat. Eenige uyt- leggingen opgeftcld f.iet een geeft van Eendracht en Liéfde (en cyn- de te beletten dat men dé Bullé niet zouw misbiuyken door vallche verklaringen ftrydig tegen dén waren zin, zyn eénpaatig goedgekeurd door alle de Kardinalen 3 allé de Aardsbiflchoppén én byna alle dn Biflchoppen van Ons Ryk. Die de Conftitutié teeds haddén aan geno men hebben in de Brief, aan onzén waardén cn beminden Oom den Hartog van Oilcans, gefchtcvtn, uutentique gctuygenifle gegeven dat die uytleggingen waren overeenftemmig met de Leeie van de Kérk met die van de Bulleen van de Paftorale lnftruftie in het ligt gegeven 1714» en dc meefte Prelaten die tot noch toe haare acceptatie hadden opgefchorthebben die zelve uytleggingen aangenomen ten eyndc dezelve aaa hun Volk voor dragen, aannemende de Bulle als den ren zin van dezelve inilüytende derhalven hebben wy het genoegen, om de onruftcn die de Kcik van Vrankiyk hebben gcflingertgeftilr te zien de twyfellngen opgehelderd de twiften ovet de acceprati^ van dc Bulle geëyndigd de Vieede zoo vierig gewénft door wylen den Koning onzen Overgrootvadercyndelyk weêi gegeeven aan de Kerk en de Cotlftiiutie Vnigcnttus gepaatt met uytleggiógén zoo autenthicq dat die gecne welke tot hier toe zwaarigheden hadden gemaakt niet langer zuHen-kunnen twyfelén om zich daai aan te onderwerpen én te fchikken na dé ftem en het Voorbeeld van hun ne Herders. In decze omftandighceden onzer yver voor dé Gods dienft en voor het welzyn van de Kctk het Kindetlyk omzag wast meedewy zyn vetvuld, na het voorbeeld onzer Predecefleurs, voor on zen H. Vader de Paus het vertrouwen dat wy (lellen in de verligte kennifle der Biflchoppen van 't Ryk dé zorg dié wy moeten dragen voor de hetftelling der ordre en ruft in onze Sraaten dulden niet dac wy langer zouden oytftellen het zégel van ons gezag te fteeken aan een zoo kofielyke Vieede en teffens te rieemen alle gepafte vooxzotge om de oude zaden van tweedxagt te fmoörén te beletten dit dc onge- xuftheid, de valfchen y ver* de geeft van Panyféhap daar uyt geen nieu we doed voortfprOyten én in de Kerk te ftaavén een óndeifchikking zoo xegtvaaidig als noodzakelyk dus zullen wy tteeden in de gevoe lens van wylen den Koning onzen zeét geëelden Heet en Overgroot vader, wanneer hy gaf zyne opent Brieven van den 14 February i7I4» en wy hopen dat alle Prelaten van de FianfteKerk zich vereenigende in den zeiven geeft, deWysheiden liefdadigheid vanhnn gedrach, vol- toyen en beveiligen zullen voor altoos het Werk vin hunnen yver vocuf de waarheid en van hunne liéfde voof dé Vieede. OM DEEZE RE DENEN* nacns te hebben doen vóórhouden de opent Brieven van dest 14 February 1714 de Arréften van lnlyfting dei gemelde Blieven in ons Hof van het Parlement te Parys', mitsgaders andere Parlementen en Hoven van ons Ryk de lnftruftie 1714 gepubliceert, de uytleggin gen over de Conflilutie Vm^enixu)de Brief van goedkeuring dier yyt- ieggingen geteekent door allé de Katdinaaien, alle de Aardsbiflchop pén vin de Franffs Kerk daar en booven alle de MandamenrerV of A- ftens van Acceptatie der gemelde Biflchoppen met advis van 0D2enf tfi andere Specie van gedeugde Muatftef zal gemaakt wotdea j zecx waardin en zcex beminden Oont den Haxsog vsm Oikazi Kléi*-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1