Te Leyden gedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftraat over het Stadhuys. Den 13 September 1720. Met Privilegit, Genua Ji én 1 vierrie 4 i half. Geneve j en t half. at;s ópz'qgilé en i half. Rouaan Bouideaux, Rochelit en Bajonnegecn Frys.-Londen 11 Seh. i, a i gr. Leipzig courant 3 8 en 3 agtfte St. Daqtzig aSz Pool- le gr. Breüau js en 5 agtfte St. Hamburg 3 z cd f agtfte St. Antwèr- pen een pét Cent. Ryffel geen Cours. Gent een fcn t vierde. Bruffel r en r half. Zeeland een half. Rotterdam r half. De Agio van de Bank 4 a j en 7 agtfte. Dezen avond ten half zeven Uuren waren de oudé ilt, of iemdnd aan Boord van dezelve Grootfcheepen zullen mögei ■Weftind. Aöien 4Jo a ss. Eerfte Subfciiptie 250. éde dito 188 *90.^ j komen, zonder daar toe mede exprefle fchriftelyke permiffie tt Matten anderünts, zuilen moéten ontbloeien, et» in qieuwt «j „ken ofVaten zullen moeten over ftotten en als dan met het!' 3, van de Ebbe buyten Bootd zullen moeten werpen de Embalagie, .,kén i Stroo, Matten als andetfints, waar mede of waar in de vo Goederen zyn gepakt gëwceft. Dar ook niefnant, het zy Offitit Matroozen of Palfagiers van de gemelde Grootfcheepen aan 1 ROTTERDAM den zi September. Heeden zyn de Aftien dezer Stad tot 7 S en de Supfcriptien tot o pet Cent boven het Kapitaal verkocht; de Delffe Aftien voor zS en die Supfcriptien j ten töo de Adtien van Ccuda 20 en t half; de Sehiedamfc 14 en hooger en die van Vlaat- dingen hebben is gegolden. 's GRAVENHAGE den iz September, Daar is een Flacaat van de Héeren Staaten Generaal naar de refpeftive Frovintien afgezonden wegens de bèfirtettelyke Ziekte in en omtrent Marfeillien, waar by ge- interdiceerc en verboden word Dat geene Scheepen gekomen van Provence of Langedocq of van eenige Stad of Flaatfe van dezelve Frovintien alwaar haar Ladinge, of een gedeelte van dieningeno- imen hebben, of zonder Ladinge ergens hier te Lande zullen mogen i, binnen komen, als alleenig inTeffel of het tlie, en in Teffel inkoo- mende, zullen moeten zeyldn in de Balgh, en iq het Vlie inkomende in Mak'kelykout en op die twee Flaatfen moeten blyven leggen, zon- i, der van daar te mogen veiteyzen als na bekomen fchriftelyke per- miffie van de Admirafiteyf tot Amfterdam aan elke Schipper daar ,,-toc te geev'en met duydelyke expreffie van de Naam des Schip- pets eó van het Schip de geheelé Ladinge de Flaatfe qf Flaatfen daar den Schipper van daan is gekomen mitsgaders 4e Flaatfe of „Flaatfen daar de Ladinge, of een gedeelte van dien ingtnoiqen is ben van de reeds genoemde Admiraliteyt, met uytdrukkinge v „Namen der Ferfoonen en van de Schippers en het Schip, en wa; „zelve van daan komt. Ende zullen onder dezelve ordres med greepen zyn de Scheepen van alle vreemde Natiën die gehat zullen worden egaalyk met de Onderdanen van dezen Staat. D Schippers gekomen van de bovengenoemde Flaatfen, zullen mi verifieeren de Lyfte van haat Scheepsvolk en Falfagiers, haare d zicieen by aldien eenige geftoiven zyn, wanneer, waar, en 00! pi- wat foorte van Ziekte, om zulks gezien, nader daar op gedifpo g te worden en gereguleert de praftica die zullen moeten houden R verders door de Officieren van het Land, of eenige daar toe geq c ficeetde van de Schippers gerequireert wordende eenige Documc p of fchriftelyke Atteftatien dezelve Schippers de voorfz. Fay niet zullen mojgen over geven voor en aleer dezelve in den Azyt'^ len zyn gedompelt. Alles op poene van confiscatie der voorfz. pen, die verder zullen opzeylen of ergens andets als in Teffel het Vlie inkomen buyten fchriftelyke permiflje voor zoo vet 'n eerder opzeylen belangtook die met peimiffie opzeylen verd óp éen andere plaatfezeylen, als by dezelve peimiffie aan de S 10 peis is toegeftaan als mede aan welke Scheepen iemand aan 113 is gekomen, ofte van de Scheepen aan Land is gegaan, waar hei en waar na tóe dezelve word gepermitteeit op te zeylen. Dat dezel ,,-ve Schippets aldaar in de Balgh en Makkelykout ofte tet Flaatfe „-wial "na totf hem by fchriftelyke oidrë", als boven, permiffie is gege- ven om op te zeylen hunne ingeladene Goederen in Ligters of an- met de dood zullen wordet\ geftraft. Zoo ook meede alle die zy buyten permiffie als boven ende dat de. Schippets van zodi Scheepen als mede die zonder permiffie aan her bootd van de Sr pen, of van de Scheepen aan Land komen, daar over, zonder gei - - - -•■« - fta iemand van de Schepen, waar het ook zy, zonder ft aan Land brengen of van Land aan de Schee dere Vaartuygen wel zullen mogen loffen doch alleen na haare ge- I Vaartuygen iem; „'deftineCr'de Losplaatfen zullen mogen opzenden, de hiernavolgende telyke permiffie a v, gefpet ificóerde Goederen en Koopmanfchappen als WynBrande- daar over zonder eenige genade met de dood zullen worden ge ot wy'ngedtftéleérdé Wateren Wyn ft een Galnooten, Zeep, Ryft, Sy- en haar Vaartuygen geconfis'queert. Ook de Schippers van de Li 0 „zoop, Kappers, Ahchlovis, Koffyboonen, Spaans Groen, Saffraan en of andere Vaartuygen daar eenige Goederen meede uyt de Sch«en Gomme Van alle foorten. Dat verders alle de andere ingelaadene worden geloft, iets pecceerende ten haaien reguarde ofte ovemcCD „-Góederen en Koopmanfchappen wel zullen mogen worden geloft op de de ordre, en niet exa&elyk obfciveerende de prxeautien om „idë rWeè'bovengenoemde Flaatfen in Ligtets of andere Vaartuygen "het loffen en vervoeren der Goederen hierboven geftarueertz doch niet na de Flaatfen van baaie deftinatie zullen mogen wotden daar over met de dood worden geftraft, en haar Ligtets, Vaartu „-gebrachtvoor dat alvoórens bëhootlyk zullen zyn veilugtop .de en gelofte Goederen geconfisqueetten de Schippers van de Gi vc „manieren plaatfe, by het voorfz, Collegie ter Adtoiraliteyt.tot Am- j r-L-1~-AJ- J A1. Z'A A A.li' 'tr J tT_ J A. n ha fteidam daar toe aan te wyzen. Met deeze expreffe otdrezoo voor „de gepermitteerde Goederenen Koopmanfchappen, als voor die gee- ,,ne die vetlügt zullen moeten worden dat de Loffinge uyt het gtoot „Schip in de Ligtcr of andere Vaartuygen niet zal mogen gefchieden, als na bekomen fchriftelyke permiffie voor eiken Ligter met uyt- drukkinge van de Naam van de Ligterman en van de Ladinge by den zelvein te nemeb, als mede van het gtoot Schip en Schipper des- zelfsen alles met de praccautien hier na vólgende. Dat her Volk van de voorn. Ligters óf Vaartuygen niet en zal mogen over komen in de Scheepen, waar uyt zy loffen, nóch ook het Volk uyt die Sche- pen in de Ltgters ofVaartuygen. Dat de Gróotlcluppers, eenige Goe- deren loffende die hier boven wel zyn gepermitteer't op te zenden doch geëmbalcert of gepakt zyn in Zakken, Stroo, Matten of ander- fints dezelve Goederen van de voorfz. 'ÈmbalagieZakken, Stroo, fcheepeqende haar Volk mede pecceerende ende ovettrcedende geene aan dezelve by dezenis geordonneerr, zoo wel in reguardi"1 dezelve Ligters en Vaartuygen als omtrent het niet ontblootei Goederen van haare Embalagie, Stroo, Matten, als andetfints, len mede met de dood daar over worden geftraft, en de Grootft jd pen en gelofte Goederen worden geconfisqueett. Ten laaften geene Goederen komende van Marfeillien, uyt de Steeden ofVai r platte Land van Frovence en Languedocq die in andere Landt, Flaatfen zyn over gebracht, van daar in deeze Landen zullen m worden ingevoert op poene dat de Goederen en Koopóiahfclia tot lafte van de Ey genaars zullen worden geëxtingueert, de Sch eu Vaartuygen waar mede die zyn ingevoertzullen worden góne fisqueert en de Invoerders zonder genade met de dood zullen f°' "den geftraft. Zullende in alle de bovenftaande gevallen, de Schil' voor zyn Volk en Paffagiers moeten verantwoorden eninftaan. 1. 4! Den L>treih»r adverteerd, dat de verwiffelinge der Loten van de ede tot de 3 de Claffe van 's Lands onderhanden zynde Loterye,v p leede Zaturdag compleet is ten cindë gebiagt, en dat de trekkinge van de derde Claffe op huyden 8 dagen, zynde den 3 ofte dezer, abfoluL worden begonnen. T De Dlrefteutën van de CommercieNa.vigatie en Affurantie Compagnie tot Medenblik, maken met algemeen Confent van Burgermecfl ent Vtoedfchappen der gemelde Stad bekentdat zy ten voordeele van alle de ïntreffanten de volgende Atticulen in huune uytgefchreveb (y; dirien verandert hébben nameritlyk dat volgens het deidc Atticul primo O&ober aanftaande, in de plaats van 4 per Cent niet meer zal i ourneerd Wórden aTs'r per Centdat vólgens Articul 4 na de Inlage van 1 per Ceut aanftonds zal kunnen worden getransporteertdat), gens Articul 6 niemaut Hoofdpatticipant wezen zal als die 20 Aftien of 40000 Gi. op zyn Reekening heeftdat in de plaats van 4 pet C,'ai volgens Articul 7 in *i geheel niet me'et zal gefourneerd worden als 6 per Cent,; datpirefteuis en Hcófdparticipanten ten ovetftaan vanljr getmeeftéren, vólgens Articul 12, geen 16 pér Cent te gelyk, maat alleen j per Cent zullen vermogen iri te roepenen dat volgens Articqjc geen 2 per 1000 vóór Transpóttgelden zullen betaald wórden, maar niet meer als een per rooo en worden alle de Conditiën hier-tegensj, dende, voótdeezen in de Courancen'g'émeld, voor geannulleert gehouden en zal tot de Inlage en Transport van den eerften tot den 12 Q,yS bef'ihcluisén zoo vervolgens van Maand tot Maandzoo wel te Medenblik by Direfteuren als te Amiterdam by hunne Gequalificeer^ei voOr- en nademiddag gevaceett worden. va Op Dingsdag den 24 September en votgende dagen zal men te Gouda by Jacobus vander Kloes, vetkoopeneen zeer curieufeen wel gecdft tioneerde Bibliotheek beftaande in deftige Gödsgeleerde, Regtsgeleerde, Medicynfche en Hiftotilche Boeken nevens een Appendix varied, rieufe Manufciipta op Farkament, extra heeriyk verciert, met konftige figuuren en lofwerken met Goud en andere Couleuten en eenige e vere' Penningen op de Krooninge van Paufen en andere geflagen j nagelaaten door de wei-Edele Heer David de Zwaaq, in zyn Edelens lejefi Heer van Poelënburg de Catalogus is te bekoomen te Amfterdam by G. Onder de Linden en Klumpert, Haarlem vah Lee, Leyden Langh cn de Jariszoohs vander Aa Hage de Hondt en SwartDelft Boitet, Dort Outman Rotterdam Holhoud en Korten, Utrecht van de Watën. Paddenburg, 's Hartogenbos vandet Hoeven, Gornichem van Wyk. By denzelven Vander Kloee zyn noch te bekoomen eenige weynige E plaaren van Johan Janzonius H. Uytfpanningen om deq geeft te verluftigenofte Aanmerkingen over eenige plaatfen van de H; Schrift- voornamentlyk de taalkunde en de Oudheden rakende, in Quarto. Daniel d'Azevedo Makelaar, zal tot Amfterdam verkoopen opWoonsdag den 23 September 1720, des avonds ten 6 uuren in de Dyk in de Oude Burg, een party extra puyks Varinas-Tabak, nevens een party Havana Snuyf-Tabak, met het laafte Schip uyt Kuraffau gekooi leggende op dé Zwanenburgwal, onder het Diakonie Weeshuys. David Raket en "Willem Jochemfe Makelaars, zullen op Donderdag den 26 Septemb. 1720, tot. Amftetdam in de Nes in de Brakke Groingl des avonds ten j uuren ptecys met Klokflag beginnen te verkoopen, circa 6000 Boffen Bronswykfe Garens v*n diverfê foorten wegende vkfi en r vierde tot 11 Fond toeals meede een groote party Ruuwe Witte en Zwarte Lindensbeftaande in Osnabrugs, dito ongezegeld Z<Lt doek, róuwe en witte Vladen, Rouwheden &c.leggende op de Brouwersgraft opdeeerfte Zolder van het Fakhuys Spitsbergen, alwaar dez|{h< daags voor en op de Verkoopdag kunnen gezien worden. (Wi Nicolaas Ens Makelaar, zal tof Amfterdam verkopen óp Donderdag den zS September 1720 des avonds ten j uuren in de Dykftraat ifc h Oude Burg een Scheepslading extra puy'ks'puyk nieuwe Verginy Baay-Tabaks-Bladea van 't Gewas van 't Jaar I7ts; leggende op de Ci|p by de Munt op de Fakhuyzen van de Heereh Robbert en John J'ackfon, en inde Beulingftraat opeen Fakhuys. >cft Jan Hoos, Jan Riedemaker, Daniel d'Azevedo en Nicola,as Ens Makelaars, zullen te Amfterdam verkoopen op Donderdag den 26 Septenj0 1 1720, dei avonds ren 6 uuren, in de Dykftraat in de Oude Burg, een party extia puyks Vtrginy Bay-Tabaks-Bladen van 't Gewas van 'tjh h Ï7t9nevens een party Poito Ricoen Varinas-Tabak leggende de Virginy Bay-Tabaks-Bladen op de Prince graft, tuffchen de Leydfe ft^u cn Leydfe Ktuysflraat, op het Fakhuys de Olifant cn de Potto Rico en Varinas-Tabak op de Oudezyds Agterburgwal, by de Oude Kennisftliqt ondet het huys van Cornelis de Ruyter. jte Jacob vander'Houve, Martinus Juweel en Korcelis Verlinde Makelaars, zullen op Donderdag den 26 Septemb.' 1720, des avonds ten 6 ue|te binnen Rotterdam in de Herberg de Zwarte Leew, vetkoopen een Scheepslading puyks puyk alle uytgezochte Meiken Verginy Bladeten Bhg Tabak, van 't Gewas 17T9 die noch geloft ftaan te worden, en dat by Kavelingen zoo als dezelve genommert zullen leggen in deBoomiï- in de Pakiiuyzen van de Heeren Jacob Senfcrf en Zoon. Pieter en David Raket Makelaars, zullen rot Amfterdam verkoopen op Woonsd*g denó Oftober t72o, in 't OudeHeere Logement, een|apt tige Inboelbeftaande in behangen Ledicanten, Beddens, Spiegels, Kaffen, Stoelen, Vloet-TapytenForcelynen Lywatenwaar onder eL c fyne Dauiaften "Fafellaakens van 4' 5, en 7 Ellen lang nevens de ServettenVrouwe Kleedeten Kooper Tin êéc.curieuze geborduin Neteldoeken fyne en geméene dito Chitfen Stóffen een Spaans Goud Gewigt en andere Goederen meer ;als daags voor de Verkool^ kan gezien worden. j. F I iur h #we

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2