NEDERLANDEN. deSt. Pieter Manen Bunder en de Jonge Willem Cornells Gen Honf.eurte Dub yn de JuÊFr. Catharina Matten de Jong"uyti de; en in Teffel verfcheyde Schcepen waar uyt in tegendeel trokken Jan Feifeft en andere. De Cours van de WISSEL is In Madrid 91 a $o en 3 vierde. Cadix 116 en t vierde. Sevilien n baotjo a 89 en i half. Lisbon 44 en 3 vierde. Venetien 82 en a 82. Livorno 89 en 1 vierde a 89. Genua 92 en r vierde, faiy r o en een half. RouaanBourdeaux, Roebelle en Bajonne ge Londen 32 Sch. 6 a J en r half gr. Leipzig courant 38 en 7 St. Dantzig 282 Poolle gr. Breflau 3; en 3 vierde St. Hambui ts S agtfte St. Antwerpen een en r vierde per Cent. Ryffel geei '{y Gent een en 3 agtfte. Braflel r en 3 vierde. Zééland een half. c dam een half. De Agio van de Bank 4 en 1 half. De Aélien dc geen vafte Frys de Weft 450 de Bank 230 0.1. C. 350 Su 244, en de Z. Z. geen vafte Frys. ROTTERDAM den r s September. Deeze middag zyn de Ai ne zer Comp. ter Beurze verkocht voot 80, en-de nieqwc Subfcri ten roo. De Delffe hebben 30 a 3t de Goudle 20 a 20 en 1 20 en r half, en die van Schiedam rz a 12 en r ha\f^nogen DELF den 18 September. Heden is met groo'te foèloop in del, dezer Stad een nieuwe Subfcriptie gedaan van 2 Millioenen en Gis. tot $0 per Centwaar van tén eerften 8 ten roo zal moe den betaald noch 4 op primo January aanftaandeen veivol| 3 tot 3 Maanden 3 ten roo tot dc volkomene bctalinge der jo ten 100 toe. 's GRAVENHAGE den tp September. Eenige Heeren Ged denwelke de Landdag in Gelderland hebben bygéwoond zy gereverteerd, en ter Vergadering van de Heeren Staaten Gene^" fcheenen. De Courier die de Prins Kurzkyn Ambafiadeur Czaar van Groot-Rusland, heeft ontfangen ftaat heeden of met eenige Depeches aan de Minifter van zyn Czaarfe Majt. n: ift ro da rit n 1 o< et S v iet Z< e< la Tï ficczc vtdgéndê Keutvöiftelyke ötdre getteeen gtflsaakt. beyde van Met en laaft uyt EngeJaftd s doelt de Sdiéepen die ,v SÉRÉNISSIMUS ELECTOR. lagen, koften door tegenwind niet in Zéé gaan 3 maai van Bon Het zal noch onderdanigft in gehengenis ayn van dé Keut-Taltfe 1 was de NeptUnus Kapt. Marion naat Martinico en Sint Domin Regeeting het geine dezelve genadigft aanbevoolen is in date trokken 3 aid meedè uyt Dublyn de St. Anna Klaas naar dt den y December en Maait laaftleeden, omtrent bet gten te obfeivcicn uyt Cork de Juffr. Sufanna Jan Andtieffe naaf Nanres en te; is by de Gereformeerde en Lutherfe Perfoonen die zich in het om- lag het Schip de Fortuyn Jan Lanpe zeilree, of was reeds naai dragen van het Heilige Viat cum én de Proceffien op ftraat bevinden Vertrokken. Te Stokholm is geairiveerd Jan Hendrikfe uyt Vri waar vaii de Copy tot fpoêdig beticht hier by is ingeflooten. -en- i en in de Scheeten de Engclte en Zweédfe Esquaders Van de 8 Zyn K. V. D. heeft het nu daat by laaten beruften, doch zoodanig,Dantzig j te Lubek de St. Pieter Th. Thomasfe uyt Riga te dat ingevalle jle Gereformeerde en Lutherfe Onderdaanen, die zich als dan voorbcdagtelyk op ftraat bevinden en niet retireeten maar tot meerder disielpeft blyven ftaanzonder bloodhoofds faeët te willen knielen, men dezelve, door daat toe aangeftelde Perfoonen zal doen waarfchouwen en noteeren, er. zonder veizuim naar exigentie van za ken in eene Confiderabéle Geldboete beflaan, of dooi andere gepropor tioneerde middelen ftiaffen. Wegens de gemaakte ordre, ingevolge van de daat in gemelde Per foonen, die zich niet fehielyk in dc naaft gelegene Hayaen of Straatcn kunnen falveeren, zal het op di-n voet blyven, dat dezelve zullen kon- nen Tolftaan met eenvoudig den Hoed af te houden, waai onder begre pen zyn de Krameis en Boeren die hunne opentlyk té koop hebbende Waaren én Goederen niet kunnen verlaatcn. Deze genadigfte verordening zal volgens den letterlyken zin nage komen worden daar tegen zal zich niemand aarikanten noch geene handdadighcid gebruyken en men zal de Contraventeursingevolge deeze zyn K. V. Dis. genadigfte intentie, met dadelyke ftraffen beleg gen zullende dit niet alleen agtcrvolgt worden in deszelfs Stad Hey- delberg, maar ook in alle zyne Keutvoiftelyke Landen. Dies heeft gemelde Regeering dc verdere noodzaaklykheden en de betaraelyke generaha hier toe te doen, en zulks te betragten. Aldus afgezonden aan de Keui-Paltfe Regeeting. AMSTERDAM den 18 September. Van Bilbao heeft men dat de Hollandfe Ambafiadeur den 17 paffato te Madrid eene Memorie aan den Koning had overgegeeven wegens het aangehouden Schip de Sint Pieter Kapt. Jan Cadel. Het Ftans Schip de St. Nicolaas Kapt. Nolett is van Bilbao naar St. Malo vertrokken 3 en van Bajonne (daar de Nep- tunus Teunis Janffen zeilréé lag) de Sr. Catharina Jan Ernft naar het- waards. Te Bajonne zyn gearriveerd de Sr. Jan, Jan Leendertfe uyt de Maas, de Juffr. Cornelia Pret'er'Piet. uyt Zééland en daar lagen voot - - ^.r - de Baat eenige Scheepen die niet konden vertrekken te Bourdeaux den ,te ««rekken. Den Pruyffifen M.mfter de Heer Mynde.tsl- de Vergulde Klok Geriit Janffen Klok, en de Harderin Willem Cefter, een kecr naar Amfterdam gaan doen. Den Due enr Copms adveiteerd voor de laaftemaal een ygelykdat na Morgen zynde Zatutdag den 2ifte deezeiaan niemant zal|fs geadmittéert, zyne Loten tot de 3 de Claffe te mogen vcrwiüëlen, zulks dar die geene die de voorfz. verwiffelinge verzuymc hebben, poly den eygendom van haare Loten immediaat na den voorfz. 2fte deezer zullen zyn vervallen welke Loten als voor heen wederom zulL01 ften gédiftiibueert aan die geene die daar toe beteids verzoek hebben gedaan, en aangetekeut zyn. Nota. De Ttekdag van de derdlje - blyft abfolut op den 30de dezet vaftgefteld. jj,0 De Heeten Dirtfteurs van de Commercie en Navigatie Compagnie der Stad Medenblik, reeds eenigeberigten bekoomen hebbende,) Vi ponder' God's zegen) goede Conqueften ftaan te volgen 3 zoo is 't dat haar Ed. na rype deliberatie, zich fterk maken en vetbinderi aan d treffeetdens een uytdeelingc van z pet Cento in't laaft van het Jaar 1721 te zullen doen. Burgermeefters en P.egeerdets der Stad Munikkendam, door Commiffariffen van de Commercie en Navigatie Compagnie,' verdaan p* de dat den Inleg van de twee pet Cento genoegfaam voldaan is, zoo hébben haar Agtb. gerezolveert te trecden tot het maaken var. Dre" en Hoofdparticipanten, veizoekende vervolgens alle de Geïritteffeerdens, die 10 ofte meer Aftien in eygendom toebehooten, om op #at den 21 September 1720 des morgens ten tï uuren te vaeeeren in't Stadhuis te Munikkchdam en haare Hemmen te geeven wie zy t'"0 fteurs en Hoofdpatticipantcn genegen zyn aan teftellen 3 die zelfs n:et piefent kunnen weczen, kunnen by Mifitve haare Hemmen gc[en lende de meerderheyd worden gevolgt, en met de prezentc Perzoonen en ingekoomen Brieven worden geconcludeert. 1 Chriftian van de Bloquerye, gefui'togceide Executeur van den Teftamente van Bartholomeus-vander Burg, overleeden tc Amfteidan(r'e teert alle Erfgenamen, zoo fideicommiffaii als andeie, als meede de Erfgenamen onder laft van vrugtgebiuyk te gedoogen, wegens de" ren ofte Nalatenfchap van den voorn. Bartholomeus vander Burg dat Jacob Ctoesbeek vandet Burg, ufufruftuatis ofte fideicomraifljnn genaam van veele Goederen nagelaaten by meergemelde Bartholomeus vandei Buig, is overleeden, en dar hy Executeur vervolgens vva' uinge is wegens zyne Adminiftiatie rekeninge re doen en de Gelden aan ydet daar toe geregtigt over te geevenverzoekende deih/r8 yderdie meend getegtigt te zyn tot de voorfz. Erffeniffezich voor primo December gelieve aan te geeven aan den voorn. Executere mende tot Amfterdam op de Ptince graft, tuffchen de Uytiegtfe ftraat en het Muydcr Veeren zal den Executeur na den voorn, eeifteif 8' bei zyne rekeninge opmaaken, om die te doen aan die geene die hun in tyds zullen hebben bekent gemaakt. Andties van Staveren en Geuit Wittebol Makelaars, zullen tot Amfterdam verkoopen op Maandag den 23 September 1720, des nacin ten 2 uuren precis, in 't Niewczyds Hecre Logement op de Haatlemmeidyk, een patty St. Petersburg», Rcyne, en andeie Soorten vai£ R viSe Hennip. Fe" Op Dingsdag den 24 September en volgende dagen zal men te Gouda by Jacobus vander Kloes, verkoopen een zeer curieufe en wel|c'e tioneerde Bibliotheek 1 beftaande in deftige Godsgeleerde, RegtsgeleerdeMedicynfche en Hiftorilche Boeken nevens een Appendif131 lieufe Manufcripta op Parkament, extra heetlyk vcrciert, met konftige figuuren en lofwerken met Goud en andeie Coulcuien en eeiCIt vare Penningen op de Kroonioge van Paulen en andere gefiagen nagelaaten dooi de wei-Edele Heer David de Zwaan, in zyn Edelef'V Heer van Poelenburg de Catalogus is te bekoomen te Amfterdam by G. Onder de Linden en Klumperr, Haarlem van Lee, Leyden ]je" en de Janszoons vander Aa Hage de Hondt en SwattDelft Boitet, Dort Outman Rotterdam Hoihoud en Korren, Utiecht van de iee' Paddenburg, 's Hartogenbos vander Hoeven, Gornichem van Wyk. Bv denzelven Vandei Kloes zyn noch tc bekoomen eenige weynijl zy plaaren van Johan Janzonius H. Uytfpanningen om den geeft te veiluftigenofte Aanmerkingen over eenigeplaatfen van de H. Schls voornamentlyk de Taalkunde en de Oudheden takende, in Quatto. !.vo Daniel d'Azevedo, Nicolaas Ens en Benjamin de Bruyn Makelaars, zullen tot Amfterdam verkoopen op Woonsdag den 25 Septeml'n des avonds ren uuren, in de Dykftraat in de Oude Burg, een Scheepslading extra poyks puyk Virginy Bay-Tabiks-Bladen, van 't 't Jxar 1719, direft uyt de Virginy gearriveerd 3 leggende als by Notitie word aangewezen. re Joh. dn Vivié, Boekveikooper binnen Leyden, maakt by deeze aan alle Liefhebbers, die luft hebben om een Curieufe Hiftotie te lob H kend, dat hem voor 3 Maanden geleeden van de Heer W.Theyls, eerfte Dragoman en Cancelier van zyn Exell. den Heer Crave CtljcM* fadeur van haar E. E. Hoog Mog. aan het Ottomannife Hofuyt. Konftantinopolen is toegezonden een waaragtig en AHthentylfue- aangaande het leeven van Karei de XII.laafte Koning van Zweeden betreffende een naauwkeurig verhaal hoe het zich in he^lhi van de voorfz. Koning te Bender en verder aan het Ottomanife Hof heeft toegedragenmitsgaders wegens den Oorlog met zyn Cz#n jeft.de Differenten met Poolen, den Oorlog met de Venetiaanen &c. ie bteed om hiet alles te fpecificeeten. Den Letter 8-1 verzetfat z.t'i Hm dttT.t Hijforic Tri: 1 alle vertijte Docnmenten <stutbentjl(i> en hem Joh. Ha Vtvté, met kfotiit en ten over/laan van z.yn Exellentie Hm Hf<r«)tht Hearts ieeae.enden, met ordre om dezelve onder zyn opzjcht tot dun(l der Europeanen met den Drul^geme.-n te maaken het zelve is af^tfeheidon jrt2iCi en zal uutrlrk^voldrukt rueezen in de Maand November aanjlaande. NBHet voorfz- TraSlaat wprd by hem 'f. dn btvié mtcde in de Eranjfe Taai st d Te Leyden by Hendrik van Damme, is met Privilegie gedrukt en word uytgegeeven, de Onftetfelyke Helden op den Zeegenwageiégg' Gel',••of, na hunne dood de Weereld omgevoerd, tot voorbeelden voot de volgende Gellagten zynde een nette vetklaating en uyrbre|ere her elfde Hoofdftuk van Paulus aan de Hebreen, met veele naauwkemige Aanmeikingen en Oudheeden opgeheldetd, 2 (hikken ia qiüwa de Meftïatt gepredikt aan zyn Kerk, door alle tyden, als een Koning der Geregtigucid en een Koning der Vreeden, en andere vcrklaa(uloi quarto 3 alle door Lauzenrius SteverfiootJezus Dienftknegt in zyn Gemeinte te Leydendezelve zyn meede te bekoomen te Amft^t di And. van Damme, en by alle Boekverkoopers in de vootnaamfte Steeden. Jiftt Mr. Thomas Angefhome, Chituigyn, Opetateur, en Breukmeefter te Amfterdam, op de Spiegel graft in de Witte Zon, maakt bekent de hem is uitgevonden eene Philofophifche Mercurius dewelke zyn werking doet zondei quylen noch eenige andere ontroerenis re ver' zoo dat dezelve onbefchroomt van zwangere Vrouwen en jon^e Kinderen mag gebruykt worden zynde gefëfondceit van myn Efier. xer Antiveneiex.werdende door deszelfs gebruik, op een zekere en gemakkelyke wyze genezen alle foorten van Venus-Ziekten en A hoe veroudert of kwaadaardig die ook zyn, zondei dat iemand zich van zyne affaires of ommegang met Menfchen hoeft te ablentc He tenlandfe Patiënten konnen doot de voorfz. Medicynen zich zelfs helpen, mits zy alvooie.is my net betigt van haareOngemakken zy dat eenige Accidenten, die myn dagelyks opzicht en eigen behandeling vereifchen, zulks beletten; voot zulke heb ik in jnyn Huy d* Kamers gereetom ieder na zyn fatfoeu daar in te logeeren, ten einde deszelfs genezinge; en op dat een iedet van de voorfz. Genfa te le.i haar heilzame werking mag verzekerd zyn, willen wy (de Patiencen alvooicns onderzocht hebbende) haare genezinge niet alletijen 3 gen, maar tot volkome geruftheyd dezelve by accoord aannemen: door de voorfz. Medicynen worden ook genezen meeft alle de zt>|, uj dc ongeueeslykë Ziekten en Accidenten, te veel om hier te noteren onvermogende Luiden, met eenige defpetate Ongemakken bezd- Oi by my cru niet geholpen worden, mits zy geen Venus Ziekte hebben. C Wc Tiq Levviengedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Breedeftwat over het Stttdbfrua. Den ao September 1710. Met Frimleftt. iev« nfti gew daa feil

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2