it w Tc Lcydcngedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de JBreedefhaaï. O -i refpeftive Hoofdpartieipanten op aanftaandc Maandag den 23 tember, 's morgens ten elf uuren, worden geprocedeert. AMSTERDAM den 16 September. Over Petetsbnrg heeft men Brieven van den 14 paffato uyt Archangel, dat aldaar verfcheide 01 d< di G l"> 'EL zat er :tfl Wy ordoüneerèn dat 14 dagen tang in allé de fifSChiéd Van fatyi SoeH* Jé biit Akéh Vèittbkkén fey iléh hebbende veele Depeche een Salu» tal geleezen worden 3 zoudet ten toon ftellinge van het Ve- dis dóór de Marstra dePrié te laten teekenen. Ded Abt vén Dillij nerattileby welke ceeB zal zingen een Antienne van het H. Sacrament lende Abdifle van Valdui omtrent Leuven zyn overleden, mei hêè Vers en Gebed, het ftuk Do mine non fecundum ére. met het Vers MUIDEM den ii September. De Commiflariflën, door Btlrge; Ojiende Nobis Dcmine&c. ën dë Gebeden ExandiineffabslemDeus qui ftérén en Regeerders deeatr Stad benoemt tót het léfnmeeren de tub. I offender is üc.,f»b tuum Przfidtum 3 het Vers Ora Pro nobishet Ge- fchryvingen in dé Corirpagnie van Commercie, Navigatie, Scc. bi bed Protege Domme Famxlos Itoos fubffins Pacis &e. Domine falvum fac deeze Stad Ópgeiegt zyn daar Ifleede ZOO verre gevorderd dat Hegem ére. 3 het Vers fit: menus tua en het Gebed quafumus &e. da Pa ftaat zullen weezen om de Brieven, waar by aan de refpeftive Geir Ie fes ére het Vers fi as Pax ére en het Gebed. feerdenl van de Somme, waar voor zy in de voorfz. Compagnie bl Wy willen daar en bdven dat geduutende dietyd, alledagen knielen-.1 geadmirtééttzal blyken op aanliaande Donderdag den 19 d dé zal worden gezongen na de groote Mis in onze gemelde Hoofdkerken jjdaand, af te zenden. Dehtfchryving is conftdeiabel en boven vei in de Collégiale, in de Parochiale en andere daar men de groote Mifl». ting gcweelten dezelve beloopt in plaats van vyfverré over di zingt het ftuk Ltmsne non fcundum ice. met het Vets Ojiende Nobis c. j Millioenen idëthalven is men genootzaakt geweeft eenè groote R Jn het Gebed Exaudi Scc.en dat 'er Zondags zoo wel als op de Hey- ftie te doen waar omtrent men échter getracht heeft de Intekti ige dagen na deVefper een Omgang zal worden gedaan binnen de Kerk zoo veel het thogelyk Was genoegen te gecven. De Cortimtffai tort zulks mogelyk is, zoo niet bsytén om de Ketk, by welke Procelfie Direfteurs door Bürgeimeefteren en Régéerdërs deze'r Stad te cligc' men zal zingen de Litanien dei Hcyligcn tot dat men weder gekeett 1 zyn reets aangeftelc, en tot de verkiezing der twee andere, zal do zal zyn op her Koor 3 daar men zal zingen het.Vers Ojiende Nobis Do mme met de andere Gebeden boven gemeld. Lallen cn bevcclen aan allé Wacreldlyke en Geeftelyke Gemeen- fchappen van de een en andere Sexe, zich exempt of niet exempt noe mend* geduutende de gemelde 14 dagen van 's morgens ten 6 uuren pen uyt deeze Stad nevens wel zo Engelie Koopvaarders waren tot dés avonds ten 6 uuren altyd 2 Perfoonen te houden die zullen bid- tiveerd, en daar onder de Providers Kapt. With Wtlliamfon, de 1 aa den voor het Eerwaardige zonder dat het zelve zy ten teon gefteld Kapt. Gibs, de Eagle Kapt, Wilks, en de Elifabet Kapt. Bell. Het u voor de nooden van Ketk en Staat, mitsgaders knielende op re zeggen de Zwarte Rave Tjeeit Wybrants is van Archangel naar herwaard^ c alle Zondagen tufiichén deVefper en de Avond-gezangen de Ifalm trokken 5 en ftonden den 1 j Auguftus te volgen Simou Slot ,Th tir Afiferere files Deus, en vervolgens de Gebeden van de Penitentie/xW, Montes, Jacob Florisfe Bronwel 8cc. naar hetwaards Chiiftiaan ar Scc, sneffabilem Scc. Deus qus culpa offendsris Scc. Domine J'alvum fac 1{e f leiWillem Beker Hys Hendrikfé Hope en andere naar Hattipel gsm en het Gebed Da Pacem Domine Scc. met de Verfen en Gebeden. Te Stokholm zyn gearriveerd Jochem Burmeeftei van Koning Ordonneren daar en boven, dat mén by yder Mifle tot Allérheyligen gen Matthys Storm uyt Lubckcn de Eenhoorn Willem Brudei opzegge het algemeen Gebed waar van de titul in het Misboek Pro l V/ankryk 3 te Dantzig Jacob Gérritfe Nagtegaa!Coin. Dirkfe remijjtone PeecatorumCu dat tot die tyd alle Zon- en Heylige dagen in Bakker, Jan Tiebbes, cn 2' andere van hierGerrit Jooften uyt V de Parochiën ten platten Lande na de Mifle zal worden geleezen het ryk, Jochem Zeegers uyt Stokholm, en 3 Scheepen uyt de Ooflze 'vc ftuk Domine non fecundum mitsgaders na de Vefper een Fiocefiie ge- Bergen Berent Difengton van St. Marten 3 te Cork Booy Geuit! daan als boven. - jDronthem} in Teffel ruyöi 20 Schéepen uyt Vrankiyk, de Ooftz Eyndelyk vermanen wy alle GelooVigen by deezé Gebeden te voe ten hun Vaftcn Aalmoefien en allerlye wetken van Boevactdigheyd bekwaam om Gods gtamfchap te ftiilen 3 alle Kerkdienften die in hun ne Parochiën worden gepleegtvlytiglyk by te woonen mitsgaders in ooze Hoofdkerken in die van St. Genevieve du Mont te komen, aan te roepen, ae hulp van de H. Mancht Patronefle van bet Ryk, die de Ge- loovige moeten aanroepen in alle hunne nood-n nevens de H. Gene vieveBetehermftcr van deeze groote Stad, die in de publique Ellende Francfort courant 16 Ryksd. Dantzig 282 Poolfe gr. BreQau 3. altoos met het uyteifte vertrouwen toevlugt rot dezelve genomen heeft, j vierde St. Hamburg 32 en 11 zeftiendc a 5 agifte St. Antwerpe11 Wyders bewilligen wy 40 dagen Aflaat aan de r,c!oovigen,die, gezond en 3 agifte pet Cent. Ryffel geen Cours. Gent een en 1 half. Bn zynde in Gcloove ea Godvrucht, zuilen b-zoekén onze gemelde Ketk en 3 vieide. Zeeland een half. Rotterdam 3 agtfte. De Agio v Cn aie van St. Genevieve en voor dc ongecozde hun Parochie-Kerk. Bank 4 en 1 half. De Aftien der O. M. zyn 1100, de Weft contam Beveelen de A&rds-Frieftcis van St. Marie Magdalene en St. Severin j de Bank 228, O.l.C. 3 70, en deeerfte Subfcriptie van de Weft 25$ mitsgaders de Land-Dekens van ons Bisdom, dat zy van deeze tegen- ROTTERDAM den 16 September. De Aftien onzer Compagni woordtgc zullen kennis geven aan alle Abten, Deekcns, Prioren, Pne- ren deeze dag 84 a 8; 3 de nieuwe Onderfchryvingen }2> 33 a 33 fters, Ovetftens van bcyder Sexe, zoo vac Wiereldlyke als Geeftelyke half. De Dclffe waaien 30, de Goudfe 201:1, en de Schiedam! Gcmecnfchappen zich exempt of ciet exempt noemendeten eyndc voor r t a 11 en I half en ook Paityen voor 1 i'verkocht. P. S. ty zich daar mede hebben te conlórmeeicn. Zullende dit tegenwoordig verzcekert dat oveitnorgen, zynde Woonfdag, te Delft een nicwi Mandement wotden geleezen er gepubiiceert in de Keiken by het doen fcriptie zal gedaan worden, der Fiedicatien, en geaffigeert over al daar het nodig zal zyn. j 's GRAVENHAGE dtn 17 September. De Prins Kurakin, Ami Gegeven te Parys in ons Aar Jsbiftchoppelyk Paleys, den z««d*n dag deur van den Czaar van Groot-Rusland is een keet naar ArafteZ'' van September 1720 getekeut L. A. CARD. VAN NOA1LLES, gaan doen doch word heden of morgen wederom te gernoer gi AR. van PARYS. Lager door zyn Eminentie. Ingevolge myn laafte, is de Rr. Rezident Peilers van Bruffelalhi, Hier volgen de ordres ir. welke Keiken cu op wat voor dageqde 40 arriveecd. De Hr. Fiscaal Nennywas giftere-met eenige Hecie' P! uurige Gebeedcn zullen gedaan wordeu. CHEVALIER, den Raad van Staaten in Conferentie. De Baron Spaan is uyt G a'(' NEDER LAN OEN. j laud gereverteerd, en ter Vergaderinge van de Hceren Staaten Ge^( BRUSSEL den id September. Vrydag is <?e eerfte Secretaris van Staat verfeneenen. Daar is een Expiefte vanHanover naai Londen gepal Den Directeur Lopius adveucetd een ygelyk voor de laallemaai, dar na toekomende Zaturdag den zilte dsezeraan niemant zalVordin n admitteertzyne Loten tot de jdeClaffe te mogen verwilTelen zulks dat die geenedie de voorfz. verwifTelinge verzuvmt hebben pozittlerl den eygendom van haare Loten immediaat na den voorfz. 2ifte deezer zu len zyn vervallen 3 welke Loten als voor heen wederom zullenrs c den gcdifttibucertaan die geene die daar toe beteids verzoek hebben geaaan, en aangetekent zyn. Nota, De Tiekdag van de deidc iet blyft abfolut op den )»ftc dezet vaftgefteld. Aa De Heeien Diieftedrs van de Commercie en Navigatie Compagnie dei Stad Medenblik, reeds eenige berigten bekoomen hebbende, waian Hr ;ebt Burgermeeftets dn Regeerders der Stad Mttnikkendam, door Commiftaiiften van de Commercie en Navigatie Compagnie, verftaan hel et 1 de dat den Inleg van de twee pet Cento genoegfaam voldaan is,zoo hebben haar Agtb, gerezoiveert te tteeden tot het maakeu van Direhon én Hoofdpartieipanten, verzoekende vervolgens alle deGeïntrefteeidens, die 10 ofte meer Aft en in eygendom toebehooicn, om op Zat oye den ar September 172e des morgens ten 11 uuren te vaceeren in't Stalhuys re Munikkendam en haare fteinmen te geeven wie zy tot fteurs en Hoofdpaiticipanten genegen zyn aan te ftellen 3 die zelfs niet prefent kunnen weezen, kunnen by Mtftive haare Hemmen geven lende de meerderheyd worden gevolgt, en met de prezente Perzoonen en ingekoomen Brieven wotden geeoncludeert. Burgeimeefteien Scheepenen ende Raaden der Stad Zwol, confideteetendedat hun Stad zoo zeer alseene tot het ^ryven van aller!n 01 Néjfotien op alle Plaatfen expediëren van op en afgaande Goederen 'die te afiureeren en beltenen, en voorts tot het ftabileeien van alk neer hufaftuoten gelegen en bequaam iszyn vootnemens mede een Aifurantie en Commercie Compagnie opteregten waar van den dag vs fbei Vëekening zal zynMaandag den 23 September 1720 en de Conditiën ten eerften bekent gemaakt zullen woiden. A Noorwegen 5 en voor de Stad Cornells Corn, uyt Stokholm Ri[ Pouleafe uyt Revel, Gerrit Hendr. cn een Beurtman uyt Hambui verfcheyde anderen uyt Noorwegén en dé Ooftzéé. De Cours v WISSEL is hecden op Madrid 91. Cadix 117. Sevilien 116. Bilbai"n Lisbon 4$. Venetien 82 en 1 vieide a 8a. Livorno 89 cm vierd«P[e Genua 9z cn 1 vieide. Parys opzicht rz. Rouaan, Bourdeaux, Rcf' le en Bajonne geen Prys. Londen }z Sch. gr. Leipzig courant P01 - M V d te af de; :raa MI F* e te naa Ir. o m de Chriftiin van de Bioqueiye, gefurrogcetde Executeur van den Teftamente van Bartbolemeus vauder Burg, ovtrleeden te Amfterdam, ayde l«crt alle Erfgenamen, zoo fideicommifiair als andere, als meede de Etfgenamen onder laft van vrugtgebruyk te gedoogen, wegens de G< xen ofte Nalatenlchap van den voorn. Baitholomeus vanger Burgdat Jacub Ctoesbeek vander Burg, ufufruftuaris ofte Êdeicommtll'airé genaam van veele Goederen nagelaatea by meergemelde Baitholomeus vandei Burg, is overleeden, en dat hy Executeur vervolgens van 1 «iinge is wegens zyne Adminiftiatic sekeninge tc doen en de Gelden aan yder daar »oc geregtigt over te geevenverzoekende derhalveagt yderdie mcend getegtigt te zyn tot dc voorlz. Erffeniffezich voor piimo December gelieve aan te geeven aan den voorn. Executeuronr nende rot Amfterdam op de Ptince graft, tuftchen de Uytregtfe ftraat en het Muyder Veer 3 en zal den Executeur na deB vooin^ eeiftén De in her zyne rekeninge opmaaken, om die te doen aan die geene die hun in tyds zullen hebben bekent gemaakt. >od< Daniel d'Azevcdd Makelaar, zal tot Amfterdam veskoopen op Donderdag den 19 September 1720, des avonds ten 6 uuren, in de Dykl de in de Onale Burg, een Scheepslading Virgi.ny Bay-Tabaks-Bladen, en een party Swiefent-Tabak, dirtft uyt de Virginy gearriveerd} leggen ansj Vir^iny Bay-Tabaks-Bhuea opUylenburg, in het Pakhuys de Bykorvcn, e,ide Swiefent-Tabak in de Rapenbtugerftraar, op't Pakhuys de 11 en Pieter Onkelboer, Johannes en Dirk Bontekoning Makelaars, zullen tc Amfterdam verkoopen op Vtydag den zo Seprembet i72o, in d« gen «e Zwaan op den Nituwrndyk, een patty Houtwaaren bcftaandcin 7000 Kopetwykfe, 6000 Wisbuyfe, 2000 Wyburger en 3060 Oudfoenf e w len 40ooWybu-ger en Narva, en 2000 Voute Balken, 400 Stroomftadlë Maften, ico Pompen en 80 Hamburger Balken, nevens een patty zyn Juffers, Coltets, twaalf Els 3cc. en verfcheide andere foorren van Houtwaaren meer. j/crvi Matten Koelenburg en Fteicr O'nkelbrtcr Makelaars zullen tot Amfterdam verkoopen op Maandag den 23 September 1720 in de jlarr Zwaan op den Nleuwendyk eet. party Houtwaaren beftaande in 230 fluks Rynfe en berlynfe Eeke Balken, lang van 40 tot 66 voet$4 Ge Bteemer Balkjës} rooo ftuks zwaaien gemeen Kromhoutj 200 gewaterde Bovenlandlë Eeke Planken, dik van 4 en 1 half a 2 duym, nevetnlroi party Eeke Plaat en cu Scharden dee.leggende buy ten de Zaagmoolens- en Raampoort. Ilond Andiies ran Staveren en Gerrh Witteboi Makelaars, zullen rot Amfterdam verkoopen op Maandag den 23 September 1720 des namifile ren 2 uuren precis, in 'i Nicwtzyds Hecte Logement op de Haailemmcrdyk, een party St. Pcteisburger, Reyne, en andere fooiten van Mfévne vifc Hennip. 0 om Jan Wils en PiereT Elders Makelaars, zullen tot Amfterdam verkoopen op Woonsdagden 25 September 1720, des sr/onds ten 6 uuren, tien Nes in dc Brakke GfOnd ten paity extra pnyk» van omtrent 150 Baaien Akerfe en j o Baaien Smiruafe Catoenen. to rd David Raket en Will. JoChemie de Jorge Makelaars zullen tot Amfterdam vetkoopen op Donderdag den 26 September 1710in de pfctoo de Brakke Grond, een party extra puyks puyk Ercnswykfe Garens, van divetfe fooiten en gewigt, en een parry witte ruwe grove LinncntJde;>e •ver l\pt Stadhuy». Den 1 8 September 1720. AfetPriviiigM, pmai

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2