tl Te Leydengpdiukc by FELIX DL KLOPPER, op de Brcedeftiaat out. over b« Stadhuys. Den 16 September 1710. MuPriviltgit} lugiyfc waafgéaèAsen wfttd et *erlyk verwiarlooft en ovlrtreeden. De omrebti'd'lenheyd cn cOiruptie, jammerlyke gevolgen van de ongods- dicnftighfvd heerPthen allerweegert, men geeft zich geheel en al ovet aan gltr.ghéyd en fchraapzugt die beyde onverzaadelyk zyn en van •God in zyn H. Wobid rod zwdar gedoemdwoekei en bcdiog ten fpyt van Goddelyke ca Menfchelvke Wetten, oefFend men publicq, ge- lyk Gód deswegens klaagt dooi zyn Piophteien de begeeilykbevd woed zonder buidel of toom die Faulus affchilderd als allet kwaa- den wortel. Het gebruyk van dien dntegtvaerdigen Manmon, is niét min ctinii- lem Janffen Groin uyt de btaal ö*n ji Atigufteé lag bet Stad Lubek Jan Groot, aan Boord hebbende den Kollandfen Au dear de Heet Buimanie., noch in deScheeren van Stokhoim. Ja; Reus is van Stettyn naar herwaaids veitiokken. Gifteten zyn fe! binnen gekoomen Ditk Sietjes uyt Noorwegen en Riewétt uyt \bybnrg ook waitn r.och een Frans Schip en een Schip bi burg in het inkomen. De Couts van de WISSEL is heeden op j Si en i half. Bilbao 90 en i viaide. Cadix 117 en 1 half a na 114. Lisbon 44. Venetien 82. Livoino 89 en 1 vierde. Genui i half. Gènevesj en 1 vierde a i half. Faiys opzicht 12 cn 1 Rouaan, Boutdeaux, Rochelle en Bajonne geen Prys. Londen niel als de middelen tot het veikrygeq aangewend de Ryken wórden Ongevoelig omtrent de uyterfte ellende hunner Broeders en haar on-^S a 6 gr. Leipzig courant 38 en 1 vietde St. Siêflau 35 en 11 zt gevoeligheyd gtoeid aan met hun overvloed3 zy bedienen zich van hun -St. Hamburg 32 en j agtfte St. Antwerpen een en 1 vierde pa Schatten niet als om hunne padten te koeftcten en te voeden; de over- daad ten top gevyzcld heeft de publique Zeeden bedorven, en allerlye ftaaten onder een gemengt met verbanning van de gefebiktheyd en Alle welvoegende plichten de ondeugdgefchraagt en gefterkt dooi de nrecnigte zeegepraalt en fteekt allerwegen het hoofd ftoutmoedig opde vroomheyt cn opiegtigheyt worden aangezien als het dcelgocd van zwakke laffe Zielen men fchaamt zich eenig ovetfehot van de Dedgd te behouden en niet bedorven genoeg te zyn. Moeten wy, ziende zoo gtoóté disotdres, ons ontzetten dat een tegt- Vaerdig heylig en atma,tig God zich wapent om te {haffen zoo een Zundvloed van öngeregtigheden die de oppervlakte dei Aarde ovcr- ftroomtonze tegenwooidigi ftaat herroept die niet het geheugen van de tyden der f idpheeten en verdienen wy niet de zelfde vetwytingen die God eertyds deed dan Jeruzalem die getrouwe Stad gewoiden als éene Hoere, overgeleveit aan de verkcertheyd van haar Hart her is te vergeeft dat ikU gekaftyd heb, zeyde Jefaia van Godsweegen, gy hebt geweygêrt U te bekeeren, ik verdubbel mynellsagen, en gy Vermenig vuldigd uwe boosheden daar is niets geheels aan U het zyn al won den en ihiemen gy zyt zonder geneesmiddel en zonder hulp, niet eens denkende op uwe geneezirige. het overige biernt. NEDERLANDEN. BRUSSEL den tl September. Eergifteren is de Marquis de Prié van Judoigne vertrokken om de Wateren te gebru ken. De Heer Fraula is door den Keyzer aangebeld tot Lid va den Raad van S aaien, ars me de tot Direfteur generaal van de Finantie alhier, bi en heeft Brieven «ryt Spanjen, die zeer groot opgeven van de Ktygstoeruftmgen aldaar veelc twyffelen of het Congres te Kametik dep 15 Oftohei zal worden geopeor; maar dat zulks noch wel eeyige tyd triogt verlchoven worden. AMSTERDAM den 14 September. Van Kadiks heeft men, dat om trent Kaap St. Matie dooi 2 Algciinen, met 40 a $0 St. gemonteerd was genoomen een gtoote Deenle Fluyt van Diamme naar Kadiks gaande, doch deszelfs naam wotd niet gemeld. Te Bourdeaux is gear- xiveeid het Sehip de Vergulde Appel Coenraat Pieters uyt Hamburg 3 als meede te Nantes een Schip uyt Dionthem, en de 2 Gezufters Wil- Ryffel geen Cours. Gent een en r vierde. Bruffel 1 en 1 half. een half. Rotterdam 1 vierde. De Agio van de Bank 4 en 9 zcl De Adien det O. M. zyfl 1090 en dei W. 430. Des Avonds Waren de Weftindile Aftien 45; a 6->. Ëeifte SajT tie 260. De tweede 210. ROTTERDAM den 14 Sep! .-nbet. Deeze middag zyn de onzet Compag. van 84 tot 8; avans verkocht de nieuwe Onde vingen hebben 32833 ten too voordeel gegolden en men hc'e; zelve tot 40 veikocht, om op piimo January aanftaande te leverc Delffe Aftten hebben 24 en 1 half gedaan mits de 2 ten too dJ-' betaalen moet daarin begteepen zyn. De Aftien van Gouda zyiM en noch hooger veikochten daat zyn Partyen gefiooten tot om den eetfteri January des aanftaanden Jaaiste keveren. DeJh van Schiedam doen 10 en 1 half ten too voordeel. yc 'sGRAVENHAGE den ij September. Eergifteren zyn de on Staaten van Hólland en Wéft-Vtieftand tot nader befchtyving gn v den. Ter zeiver tyd heeft de hoog-Ed, Heer van Waffenaar, He de Starremberg, in hoog gemelde Vergadering den Eed afgclégt a] u Zegelbewaarder van deeze Provintie, mitsgaders als Sradhoudei 1 c giftermeeftei der Leenen van Holland en Weft-Vriefland. lei< Hoornbeek heeft insgelyks als Raad-Penfionaris van gemelde ns tie den Eed afgelegd. Den 12 deezer Maand heeft de Prins KIo Ambaffadeui van den Czaar van Groot-Ruflandeen Courier en tetsburg ontfangen met tydmg van de Viftorie", welke den O. St. dooi een Esquader Galeyen van Zyn Czaatfe Majefteyt g 1 Zweeds Esquader en Galeyen is behaalt 3 waar van gemelde Am aan deezen Staat kennis heeft gegeeven. De Graaf van Sun Laat op zyn vertrek naai Hanovet. Men wil dat de Heet Pefterieri dent wegens deezen Staat te Bruffel, deze week tot verrigtinge 3, z particuliere zaaken een keei herwaaids ftaat te doen. |yn MAïNTZ den 11 September. De Graaf Van Caunitz wor kort zoo hier als aan andete Ryks-Hoven verwagt; deszelfs Inlf rf betreffen principaal de Religie-zaaken 3 men verzekert noch |an Keyzers beftuyi abfolut daat heen ftrekt, om dinzaaken in de^° af te doen, en de tuft in het Duyrfche Ryk te conferveeten. Den Directeur Copiui adverteerd een ygelyk voot de laaftemaat, dat na toekomende Zaturdag den 2ifte deezeraan niemant zal admitteert zyne Loten tot de 3 de CU 11e te mogen verwiffelen, zulks dat die gecnediede voorfz. verwiffelinge verzuymt hebben, por den eygendom van haare Loten immcdiaac na den vootft. trfte ace .ei zullen zyn vervallenwelke Loten als voor heen wederom zul den gcdiftiibueeitaan die geece die daat toe bereids veizoek hebben gedaan, en aqngetekent zyn. Nota. De Tiekdag van de derd blyft abfolut op den- 3 ofte dezet vaftgefteld. Be Heeren Dsiefteuts van de Commercie en Navigatie Compagnie der Stad Medenblik, reeds eenigeberigten bekoomen hebbende, Rv (onder Gods zegen) goede Conqueften ftaan te volgen zoo is 't dat haat Ed. na rype deliberatie, zich fterk maken en veibinden aan a •reffeerdens een aytdeclinge van 2 per Cento in 't laaft van het Jaar 172I te zullen doen. Buigeimeefters en Regeerders der Stad Munikkendam, door Commiffanffen van de Commercie en Navigatie Compagnie, verftaan de dat den Inleg van de twee pet Ccnto grtroegfaam voldaan is, zoo hebben haar Agtb. gerezolvcert te treeden tot het maaken var. Dl en Hoofdpaiticipanten, verzoekende vervolgens alle de Geïnrrefleerdens, die 10 ofte meer Aftien in eygendom toebehooren, om op Z den ïi September 1720d«s morgens ten 11 uuren te vaceeren in 't Stadhuys te Munikkendam en haare ftemmen te geeven wie zy tf a' dbeurs en Hoofdpatticipanten genegen zyn aan te ftellen die zeifs niet prefent kunnen weezen, kunnen by Miflïve haare ftemmen geiiCau Jende de meerdetheyd worden gcvolgt, en met de prezente l'eizoonen en iagekoomen Blieven worden geconcludeert. 51 edi edt ver alii aar ni ev< teekeuing zal zyn Maandag den 23 September 1720 en de Conditiën ten eetfien bekent gemaakt zullen worden. "INC Chriftian van de Bloquerye, gefutrogeerde Executeur van den Teüamentc van Bariholomeus vandei Buig, overleeden te AmfterdattJvar *#ert alle Erfgenamen, zoo fideicommiffair als andete, als meede de Erfgenamen onder laft van viugtgebiuyk te gedoogen, wegens deeeft ren ofte Nalatenlchap van den vootn. Baitholomeus vandei Buig dat J*cub Croesbeek vander Burg, ufufruftuans ofie fideicommifltey* genaam van veele Goederen nagelaaten by meergemelde Baitholomeus vandei Burg, is overleeden, en dat hy Executeur vervolgens v aiage is wegens zyne Adminiftraiie rekeninge te doen en de Gelden aan yder daar toe getegtigt over te geeven verzoekende deibal yderdie meend getegtigt te zyn tot de voorlz. Etffeniffezich voor prmo December gelieve aan te geeven aan den voorn. ExecuteirD Btnde tot Amfterdanr op de Prince graft, tuffchen de Uyttegtle ftraat en het Muydet Veer; en zal den Executeur na den voorn. eerfleni,in' bet zyne rekeninge opmaaken, om die te doen aan die geene die hun in tyds zullen hebben bekent gemaakt. rf J. P. Zomer Makelaar, zal tot Amfterdam verkoopen op Dingsdag den 17 September 1720, 's namiddags ten 4 uuten en de volgent dzn, in de Witte Molen by de Huyszittenfteeg op de Cingel, konftrge Tekeningen Prenten en ingebonde Werkenvan ltaliaanfe Fnj Nederduytfe Meefiets, als Raphael d'Utbino, Peimens, Conone, Guido, Poulo Vetonees Foufyn Van DykRubber,sGoltzius, Bic veel heetiyke Tekeningen van M. Heemskerk zoo Hiftorien als na de oude Antiqueen veel andere meer nagelaaten by wylen Keiler 3 alles daags te vooren te zien de Catalogus is te bekomen by J. P. Z. en Gysbeit Hol. 1 Daniel d'Azevedo Makelaar, zal tot Amfterdam verkoopen op Woonsdag den 18 September 1720, des avonds ten 6 uuren, in de-I in de Oude Burg een pnïty extra puylts nieuwe Vatinas-Tabak met het laafte Schip van Kuraffau gekoomen leggende op ffe joo<| markt, onder het huys van de Heeicn Ellas en Manoël de Ctalto Junior. Op Dingsdag den 24 September cn volgende dagen zal men te Gouda by Jacobus vandei Kloes, verkoopen een zeer curiéufeen wel tioneerde Bibliotheek beftaande in deftige Godsgeleerde, RegtsgeleerdeMedicynfche en Hiftorilche Eoeken 3 nevens een Appendh'' tieufe Manufcripta op Paikament, extra heerlyk veiciert, met konftige figuuren en lofwerken met Goud en andere Couleuten cn ee taj>r vete Penningen op de Krooninge van Paufen cn andere geflagen nagelaaten door de wei-Edele Heer David de Zwaan, in zyn Edeler Heer van Poclenburg de Catalogus is te bekoomen te Amfterdam by G. Onder de Linden en Klumpert, Haarlem van Lee, Leyden Laan <tn de Janszoons vander Aa Hage de Hondt en SwartDelft Boitet, Dort Outman Rotterdam Hothoud en Konen, Utrecht van de Paddenburg, 'j Haitogerbos van der Hoeven, Gorr.iehem van Wyk. By denzeUen Vandet Kloes zyn noeh te bekoomen eenige weynig 1 plaaren van Johan Janzonius H. Uytfpanningen om den geeft te verluliige.iofte Aanmerkingen over eenige plaatfen van de H. Sch 8' voornam-ntlyk de Taalkunde en de Oudheden rakende, in Quarto. ZJD Jan Wils en Pieter Eldeis Makelaars, zullen tot Amftetdam verkoopen op Woonsdag den 2 j September 1720, des avonds ten 6 uut w Nes in de Brakke Grond een paity extra puyks van omtrent ijo Baaien Akerfe cn 50 Baaien Smirnafe Catoenen leggende als bj word aangeweeztn. fi.tc Te Amftetdam by de Janszoons van Waasbcrgen Boekverkoopers op 't Water, is te bekoomen Jo. Laur. de Cafa Regis discurfus rtreïcio, Affecurationibus, Societatib'-W, Cambiis Nundiiiariis Marmmis, nec non alia ad Umveifam Mercaturam, fol. 2 vol. By dlezi' gedr ukt Fr. Ruyfenii peitinentra Adverft-iornm Anaromtco Medico-Chtrurgicoium Deeas fecunda-4. Ejusdem Dilucidaiio Valvularu 5"el fis Lymphaticis dt Lafteis, 4. Als meede Catalogus Libtorum Theologieorum Gatholicorum in Officina Janffonio Waasberg. proftan c" 4 Te Deifrby Reinier Boitet is gedtukt en in alle Stecden by de Boekverkopers te bekomen, Verklaaringe der Heylige gelykluydendi za die uyt het Oude en het geheele Nieuwe Teftameni, en voor al in den Brief van Pauius aan den Hebreen worden aangehaalteertyds 'eB I in ue Latynle Taal door Franciscus Junius, in zyn leven Profeffor der H. Godgeieetdheyd te Leyden, nu in 't Nedetduyts vertaald d<m 2 dcclen in Oftavo waar van het eerfte Deel is verrykt met een Vocrreede tot de Gemeente Chtifti te Delft, zynde een Inleyding enet tïgt, zoo tot onderzoek van die H. gelykluydende Texten als tot een nuttig ge rtuyk van deze uytlegginge ovet dezelve. Het tde Den °i ry kt met een fwecde Voorreede, in de welke na de te voren gefielde ordre word veiklaard en betoogt Handel. 3. vers zz, 23 en Handi °.nI 3" vergeleken met Dcutern. 8. vers 1 j, 18 en ry. Ook word in deeze Voorreede voorgefteld een korte aan een gefchakelde ontlet'z'er öc Br ef van Pauius aan den Hebreen, na de opvatting van de Hr. Junius, door Johan Hadtiar.n Tbieiens, Predikant te Delft,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2