LEYDSE Maandagfe Courant. '3* i ijkOi ie id nt WESTINDIEN. ÏEUW-JORK den 22 July. Zedeid de vootige week it onze Admirsliteyt bezig geweeft, over het relaxceren der Hollandfe Kurafl'aufe Barken die door het Engels Schip de Exter Kapt. Hekfott op de Spaanfe Kuil vetovett en zoohiet als te Jamai- te' ;ebiagt zyn zy hebben niet alleen de Batk te Jamaica opge- ,.i(l b zonder fchade vry gegeeven maar ook de Kapt. die reeds rc| ;t istot het betaalen der onkoften gecondemneert de Reedcts envoorn. Kaaper willen de 4 hier opgebragte Barken en Goederen !C$ Hollandfe Commiffariffen meede wel vry geven, maar gemelde en lilTtriflen pretendeeren ook het daar uyt genomene Goud en lyffcid niet of de Kaaper en dc Recders zullen deze week meede la weder geeven der vootn. Barken gecondemneert worden. Van idam is alhier gearriveerd de Nieuw-Jork Pink en het Schip ve teal Kapt. John Freet legt zeilre'é naar Kuraüau, als meede ver- iScheepen naar Londen, en daar onder de Charlotta. De Hitte ogte is iu alle deEylanden by uytnementheid groot doch van ur|is is het op deeze Kullen Uil. duï S P A N J E N. h t tlKS den zo Auguftus. Onze 1 Tartaanen en het Genuees Schip, ep Vloot tot de Kanarien moeten convoyeeren zyn noch niet te ide [oomen. Hier worden 334 Fregatten en eenige Baiken uytge- e, zoo men wil, naar Oran zullen zeylen. Hier zyn gearriveeid zei iepen de Galgo Kapt. Jego Francois Martyn van Mantes en de jro Bapt. Kapt. Duigé Pierte van Kanaiicu en vertrokken de Sint ucc co Kapt. Potter naar St. Malo en Havre de Grace, Pierre Olivier et 1 atfeillien en Genua,Theodorus Carter en Joolt Hoop naar Mal- William Cocheratd naar Gibtalterzoo dat in deze Baay noch :cz«ven leggen 10 Engelfe 17 Franlfe, een Deeps, een Genuees por nburger en 6 Hollandfe Scbeepen. I T A L 1 E N. 1IN den 11 Auguftus. Den 17 dezer atriveetden deBrïttannifche 301 eteibouig van Genua in deze Stad hy had den volgenden dag z'3 ;e Conferentie met zyn K. H.en is daar op den ip dezer, zoo zcekerd, naar Vtankryk vettrokken om zich vervolgens naar eV] tn r te begeeven. Dien dag heeft het Hof tyding ontfangendat n 1 van Qttajano de polfeflïe van Sardaigne van de Spaaniche ont- rebbende, dezelve met de geaccordeerdeFormaliteitcn aan den ,m' e St. Remy had overgegeven, waarna gemelde Prins zich op 1 'c 1 had geëmbatquecit, en albereyds te Genua voet aan Land ge- daar de nodige Quarantaine te houden. De Generaal de Fortc» tfal1 de 1 andere Galeyen en eenige Officieren ten eeiftea naar de ia'vj Villa Franca gevolgt om dat de Republicq van Genua zwa- eul had gemaakt de z eetft gemelde Galeyen in hunne Haven in a 1vermits zyn K. H. nu in de volkoome bezitting van het Ko- Saidaigne dooiden Keyzer gefield is, meent men dat dezelve en de Titul als Koning van Satdaigne zal aanneemen doch 0 ciliaanfe Garde alvooiens uyt den dienft zal wotden omllagen :Dy t by inde Frai Hort 1 Ab n d< ft hiet tyding van omtrent Marfeillien, dat de Doftooien en rns in die Stad vetzekerden, dat het maar alleen kwaadaardige waren, waar aan zoo veel Menfchen door gebruik van kwaad en groot gebrek kwamen te fterven zynde deeze Ziekte tot maat alleen onder het gemecneVolk befpeuit; doch men ver at dezelvedoot de gtcotc toevoer welke in die Stad gebragt gon te minderen. V R A N K R Y K. S den p September. Zaturdag was de Koning naar het Bofch et i ogne op de Jagt daat na reed zyn Majefteyt in een Kalcffe nevi in door de 6 fraaye Paarden hem door de Koning van Pruyf- Saint door de Allées der Thuilleries. Den Hattog Regent is et gis geincommodeeri geweeft; doch zulks is zedeid het gebruyk dn en van Balatac beter geworden. Men weet dat de vtiendfehap eeniden Hattog van Bouibon en den Prince van Conti volkomen lens s. Die Hattog ftaat den zt dezer de Rouw over deszelfs over- n La maalinne afteleggen, tot dien eynde word met allen yver aan Ie W lyke Equipages gearbeyden men zegt dat hy met de Zufter nige e van Cangnan zal gaan trouwen. De Heet de Billy is naat chtt vettrokken om de PrincelTe af te haaien die voor den Prince olois gedeflineert is. De Hartoginne van Hanover Groot- en d ver gemelde PrincelTe,word vcrwagt in het Palcys van Luxcm- juyte voor haar gemeubileett en cociiderabel getepateert wotd. oede aren alle de Kamets des Failements vergaderd ovet de enrc- an Mjge der opene Brieven ordonneerende de acceptatie van de nfteroc Vnigenuus telativelyk aan het nieuw Corpt.de Doctrine van de Rot I de Noaillesen daat ontftonden zeet heevige Debatten zoo iet Waak zelfs., als wegens zeekere omftandigheden. Giftere mor de de laafte Zittinge des Parlements, wieid een oppozitie in- ra pc y Requeft van wegens de vier appelleerendeBilTchoppen de heeft zich insgelyks vetklaatden zulks niet alleen by Rc- leez lar ook met.luyd.er ftemme dooi eene taltyke Deputatie, aan .eut v ooft zich den Deeken bevond die het woord deed,en eene lan aan preckepde reeden voerden, waar in zy zich rondborftig tegen voot e Corps He Doctrine hebben gefield. Toen zy wedet vetttokken, z DtfiiGiiffier hep tet middagmaal verzoeken by den eerften Fiezi- deezci zy zich lieten vinden; het Paileracnt is gefcheyden,zonder ne At retea en men wil dat zy verklaart hebben het zelve niet te :t zeli in. Het fchynd dat het Hol geen genoegen in deszelfs han dy hd itnt; en om dat men voot meerder gevolgen bedugt was.ver- 0 dat het Hof de voorn, opene Brieven wederom heeft doen Den Raad zal in dit Jaar geenVacantie nemen, wyl den ftaat 1 zulks-niet fchynd toe te laaten. Men verzekett dat noch he- c Bank betaald aai worden, doch daar aan zal men twyfeien zoo lang de Comptoiren niet open zyn. Het Geld van fcoopere Munt- ftoffe, waar aan men in de Louvre ter concurrentie van ij00000 Mark arbeyd, word noch niet uyt gegeven. De Bankbneven veiliezen yo en de Aftien zyn tot 4400 en voot 3 a 4 dagen is by eèn Heer meer als voor een Millioen van de laafte ingekocht. De Commifen van de Bank eontinueeren Geld tegen Papier te verkoopen. Eenige Heeten van aan zien hebben aan de Koopluyden en Levetanciers geraaden hunne Bank- biicvtn te bewarenhen zeggende dat zy in het kort met het Geld op een Prys zouden zyn fchoon zy den zevende noch 46 verlooren dc Louizen Noailles worden noch voor 150 Liv. vetkocht; en de nieuwe Ondetfchtyvingen verliezen 8 ten 100. Eenige kwalyk Geintentioneer- den hebben in de Thuilleries kwaadaardige Schriftuuren aangeplakt. De Peft continueert gioote ravage te maken te Marfeilliendes nagc* tuflehen den :t en 21 zyn daar wel 800 Menfchen geftorven, en onder alle de Hulpmiddelen heefr men de Braak-dranken de befte gevon den waarom deeze remedie daar generaal geworden is en dewyl de befmettioge in Wolle blyft aanhangen draagt de Biffchop nu Zware Taffetas, en deandetezynmet Trilveen ruw Linnen gekleed. Het Par lement van Aix is niet vcrplaaft gelyk men gezegt heeften het Parle ment van Grenoble is zeer ftreng, ordonnetende te fchteten op die wel ke zullen ondernemen de Limiten van Provence te paflëeren. Den Hat tog van Roquelaute heeft eenige Trouppen detwaards gezonden om- het Landvolk in hun plicht te houden. De Hr. Chicoyneau vermaard Doftot te Montpellieren een dei twee die op otdie van het Hof naai Marfeillien gekeert zyn heeft hier een fraaye differtatie gezonden over het kwaad dat in die Stad regneertde Lichaamen zyn binnen cn buyten al met Wormen overfiroomt. Voor eenige dagen wierd de Beur* wel een en een half uur geflooten gehouden om dat een Aftionift voorgaf een Brievc-Tas met 3 3400 duyzend Livres Btieven verlooren te hebbon. Men ziet een Declatatie van den Koning de Officien der Prezidenten op de Zoutzolders betreffende: noch z_Arreftcn van 's Ko- nings Raad van Staat; het een van den 23 Auguftus ordonneert-, dat de Recipiffen by de Hr. Miottegegeven tot viyinge van de Rechten die men aan zyn Majr. fchuldig is binnen de Stad Paiysweder zullen worden vertoond aan de Hr. d'Ombteval, om op de Liquidatie die doot hem gedaan zal zyn vooizien te wezen tot het rembouifement der Sommen daar in begreepen. Het ander in dato 2 September houd in dat voor 50 Millioen. Brieven vanjoLiv. en van ro Liv. zal gemaakt worden. Men zier ook het volgende Mandament van de Kardinaal de Noailles Aardsbiffchop te Paiys,om Gebeden te ordonneeren tet oor- zaake van de publique Calamiteyten. LODEWYK ANTONY VAN NOAILLES, door de Goddclykc toe lating Kardinaal Pricfte: van dc H. Roomfc Ketk &c.Aards biffchop van Paiys Hattog van St. Cloud Pair van Vranktyk, Com mandeur van de Ordre van den H. Geeft Provizeur van de Sorbonne en Superieur van het Huys van Navarre. Aan alle Gelovigen van on* Bisdom. Heyl en Zetgen. De publique Rampfpoeden by de Menfchen doorgaans maar met een natuutlykoog beicnouwd, moeten van het Gelove wotden aange zien als Gesigts-befluyien der Vooizienighcid van een regtvaetdig en barmhertig God, wiens opper-fchikking alle Gebeurteniflën regelt, die zyn Wtaak-gewtochten doed uytbetften tot fttaf der Zondaren, en toe zuiverende beproeving der Regtvaerdigen en hoe dtkmaals hebben wy zeederd eenige Jaatcn zulke tegtvaetdige en heilzame Kaftydingea gevoeld, van de welke wy nochtans niet hebben gepiofiteeidl De Stormwinden, Hagelbuyen, cnTempeeften hebben ganfche Stee den vernielt en onze Velde» woeft gemaakt, verfcheide Huysgezinnea zyn door Brandftichtingen tor de uytetfte armoede gebragt. Na deeze waarfchouwingen van den Heemel, die ons tot inkeet had den moeten biengen komt 'er een nieuwe Gcefel om onze ongevoe ligheid te ovetwinncn befmettende Ziektens wotden op de Grenzen van het Ryk gevoeld, en fchoon men door ordres van den Hattog Re gent allerlye maatregels en gepafte vootzorge genomen heeft tot ftuy- ting van dat Kwaad, is het niet in die middelen dei Menfchelykc wys* heid dat wy ons vettrouwen moeten ftellen, het Gebed en de Boetvaer- digheid zyn de Wapenen tot welke men moet vluchten om te weer houden de Goddelykc gramfchap die wy ons hebben op den hals ge haaid door het bedelf onzet Zeeden. Zyn wy tot noch toe gunftiger gehandeld als onze Bloeders nie mand geioove daarom dat wy tegtvaetdiget en min fttaf fchuldig.zyn. Meent gy zegt Chliftus tot den Jooden dat de GalHeert tuier Bloed Pt lal as had gemengt met dal van hunne Offerhanden z.)n gtweefl de grootfle Zondaar1 van Gahlea, om dat z.y dut z.yn mishandeld} Meent gy ook dat die 18 Menfchen op welke den Toren van Stloe viel meer Jlraf fchuldig aan Gods gengte waren alt al de Inwoonden van Jeruzalem nttn,ik.ver- x.eeker h t u\ veivoigt's Waerelds Heiland, maarik^verl^aartouoogyunitt hekpert z.ttlt gy alle inigelykt vergaan. Zoo wy achtervolgens dit onderricht van Chriftus maar een weynig reflexie maakten op ons Gedrag en Zeeden, meent gy dat wy ons min- fchuldig zouden vinden om dat God ons tot noch toe fpaatt 1 zullen wy gclooven min verplicht te zyn tot boet en bekeeting als die geene ovet welke God teeds zyn ftieng ftraf-gerigte ueffend Het Gelooveworddagelyks minder, de ongebondenheid en ongods- dienftigheid winnen meer en meer veld, lofle en ftoute Geeftcn, lafte- rende het geen zy niet veiftaan taften opentlyk de Gronden van den Godsdicnft aan de heilige maattegels van het Evangely zyn byna niet meer bekent als aan een klein getal geloovige Zielen, de ongeregtig- heid ftroomt over, de Liefde is verkoud, naar Chnflus woord, en zoo 's Menfchen Zoone op Aarde kwam, naauwlyks, geiyk hy zelfs verklaard dat men hem in de laafte tyden zal zien, zóuw hy daar Geloove vinden. Het gezag van de Kerk word veragt haare Wetten niet meer ge- vreeft 's Heeten dag opentlyk ontheyiigt, doot het llaaven om gewin en vetboode Hanteeringen, door criminecle plaizieten en fehaudelyk* Debauches, het Vaften en onthouden door onze Vaders zoo Godsdie*-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1