;i ie St. j*n iaiuifta ér. het Schip l'Heureu# naif Martlr.ko mafftnde. Ve Bsjimre is gearriveerd de Koning David Pietei Getr. uyt de Maas; ft 5r, Sebaftiaan door lekkaGe dft Neptunus Kapt. Ie Cherf uyt Marti- nicpnaat VrankVyk moetende j té Nantes 617 Scheepén uyr de Franf- èn een Half, en de Schieddmfe utoi half mogen gelden, te E^'anilen j hét Wapen van Calmét Steven Gerritfe uyt de öoftzéé 's GrAvENHAGE defll 2 September. De Heeren Staatén van én de Windhond Leendert Coy man uyt dceze Stadté Roëhéllé de St. <èïnd en Weft-Vriefiand zyn.heden vergaderd, Giftereai heeft de Ht ftaande te leverenen dette dag nebheS zy 6$ dezeivéêop.d'tit ij 55 gegolden. De Subfcfiptien zyn heden tot 33 a 32 cndéAétir 86 a 85 aVanS ten too verkocht. De Delfte hebben 25 de Goud Joleph Jaqucs Durand Uyt Mattinicö te Havre de Grdce het Schip de Duyf Jtrcltem Fietetfete Boutdeaug de liefde Corn. Walk, dé St. Jan jan Jan lie, en eeuige andere van hiet en dé Maas maar de daar zyn- de Scheepen als nicede die welke te Blayè legged dorden noch niet in Zéé gaan. Corn. CdrneliiTe Vos is van Bergen naar herwaards ver trokken én dé Scheepén van Jacob Kok, Thys Potvliet, en andere la gen 'er naar deeze Stad zeilréé als meede 2 Scheepén naar Dord èen naar «.otterdam én een naar Zeeland. Het Schip van Kapt. Benjamin Modder, van Hamburg naar Topsham moetende, is omtrent Ter Schel ling gebleeven, doch de meeftc Goederen wierden geborgen. In Teffel zyn 8 a 10 Schepen binnen, en daar onder de 4. relleerende Surinaams- vaarders als meede voor de Stad Com. Piscos uyt Bergen Schipper FRANKFORT den 8 SeptembeTTcrwyldeHetfQ-Miffe slhiL Drogenham 8cc. uyt de Ooftzee, en Jacob Janffen Boot Uft Vrankryk; gen filat te beginnen, koomen zeer veele Kooplieden met hun dezelve heeft voor het Kanaal due thuys komende Fianflé Wefttndies- j Iên in deeze Stad. doeh ben heeft ftlikte OItties gegeeveil om te ;et vaarders ontmoet, en omtrent Poitland Jan Daniels naar Liffebon.de ten dat geene Goedereu uyt Plaatfen verdagt mat Befmenelyki Cl>ti»alr nnn' U/\fn nu* R «Ti non Pr»** T nine mn#»onilA Ar/» T~N a x.óens tèt Ve*gaderinge van dé Heeren^taaien Generaal den Eed legt als Raadsheet in dén Raad van Vlaanderen te Middelburg, ielver tyd waren de Spaanfc en Fianflé Ambaffadeurs yder afzo; Iyk by eenige Heeren van de Regeering 5 én heden waren eenige heemfe Mimfters by de Graaf van Sunderland. Men heeft rydm de Heer Burtpania welke wegens dezen Staat aan het Hof vand hirig van Zwéeden gérezidcett heeftnaai hetwaards ia vertrol P. S. Deeze middag hebben de Heeren Staatcn van Hollai Weft-Vriélland de Hr. Hoornbeek, Penftonarrs der Stad Rotten aangefteld tot Raad-Penfionaris van Holland en Weft-Viieflam plaats Van den ove'tleden Hr. Anthony Heynftus. Witte Sleutels van Hotp, uyt Riga naai Port Louis moetende Sec. De Couts van de WlSSEL is heeden op Madrid pi en 3 vierde. Cadix 118 en i half. Seviiien 117. Bilbao po. Lisbon 44 en 3 vierde. Vencuen 82 en 1 vierde a 82. Livornd Sp en 1 half. Genuap2 en 3 vierde. Pa- iys opzicht 11 en 1 half a iz. Rouaan, Bourdeaux, Roebelle cnBajon- ne géén Prys. Londen 3 2 Sch. 10 a p gr. Leipzig courant 38 en 1 vlei de St. francfort courant 21 Ryksd. Dantzig 282 en 1 half Poolfe .gr, Breflau jj cn 1: zeftiende St. Hamburg 32 en 11 zeftiende St. Ant werpen een en 1 half per Cent. Ryffel geeu Cours. Gent een en 1 Jhalf, Bruffel 1 en 3 vierde. Zééland een half. Rotterdam 3 agtfte. De Agio van de Bank 4 en 3 agtfte, De nftien der O. M. geen vafte Prys, der W. joo, Subleiiptie 275, de Bank 235, O. I. C. 260, en.Z. Z. geen vafte Pr. Dezen avond ten half zeveu uuren waren de volgende Effeften De Weft contant 500. De eerfte Subfcriptie 2po. De tweede 120* ROTTERDAM den 11 September. Gifteren zyn de Aftien in de Comp. dezer Stad met 100 avans verkocht, om op primo January aan- zouden worden ingebragt. Zyn Eerw. de Heer Natciftus Biffcl I' Anteb in Atmenien zich hier eenige tyd hebbende opgehouden v' heden naar foihmige andere Keur- en Vpjöelyke Landen verttc! H om eene vrye Gifte in te zamelen tot lofltnge eeniger Kriftenen zich in Slavefnye bevinden by de Turken. Men verzekert dat dt zeijyke Rézolutie in de Religre-zaken daar heen gerigt isom a w beleedigde Pattycnfatisfa&ie te doen hebben. 'da KEULEN den 10 September. Het Lyk van wylen den Grave le' Fianiz van Koningsek, overleeden Biffchop vau Leamautzis tr Sl op een Bed van Parade ten toon gefielden eerg-.fteie in de Kapi °8 St. Baibara provizioneel bygezet. De Gtaaf var. Naflau Weilburj:s vet de Watth naai Zwetzingen verttokken. De Bijfchop te Mu die zyne Trouppen gemonftert heeft, ftaat dezelve met noch tm Manfchap te verfterken. Eenige Brieven verzeekeren dat de Rep vi les tegens het Klooftet Hatmneisleben en de Domkerk te Minde ;oc kort zullen ophouden. e> De Direfteurs en Hoofdpatticipanten van de Compagnie van Commercie ca Afl'urantie binnen de Stad Gouda notificeercn by deezea ep de Heeren Burgermeefteien en Regeerders deizelver Stad Gouda aan ende ten behoeve van de vooilz. Comp. hebben gecedeerd, by pro Ba het regt van beleening op de Mannfa&uren tot Kleédinge van 's Lands Militie binnen de vootfz. Stad, zederd veele Jaaren met veel fucoco fabriceerd en afgeleverd, ende noch gefabriceerd en afgeleverd wordende om te kunnen ftiekken cn dienen tot een Fonds van de 3 pet 1 arl lutieft, Jaarlyks in het XIII. Artieui van de Conditie van de opiegtinge der voorfz. Comp. aan de Geïntieffeerdtn beloofd. W; De Direfteurs en Hoofdpatticipanten van de Compagnie van Commercie en AffuraDtie binnen de Stad Gouda, adveiceeien by deezi vei alle Geintere fleerden dat op Donderdag den 12 dezer Maand September zullen zyn te bekomen Billettcn yan verzoek, om te transpor nb haare Aftien in de voorfz. Comp. (van welke Transporten aanvang zal worden gemaakt, op Maandag den 16 dezer) tot Gouda by Wille Leeuwen tet Kamer van dezelve Comp. 3 tot Amftttdam by Simon vauder Schalken in het Schilt van Vtankrykop de fypcmaikt Rotterdam by Abraham Hovendaalop de Noord Blaakdie dezelve Biljetten door de Geinterefleerden ingevulc zynde aan de voor et( féftenrs en Hoofdpatticipanten zullen ter hand doen zyn, op Vtydag ochtent daat aan volgende, en zoo vervolgens alle dagen; ende zul Zatutdag den 14 dezer, en zoo vervolgens alle dagen ten Plaatfen voorfz. re vinden zyn Lyften van deordre van deTransporren van de V ',e( kers van dien ende word tot noch meetdet gemak van de Geinterefléetdens meede geadverteerd dat de voorn. Willem van Leeuwen f hoqilyke procuratie van Veikoopci eu Koopcrzal kunnen worden gcqualificeen om Transporten uyt en in haar refpeftivc Naamen v va «nde te ontfangen. lek Chriftian van de Bloqueiyé, geforrogeerde Executeur van den Teftamente van Bartholomeus vander Burg, overleeden te Amfterdam, e S| «nerf allé Erfgenamen, zoo fideicommiflair als andere, als meede de Erfgenamen onder laft van vrugtgebruyk te gedoogen, wngens de C( »en ofte Nalatenfehap van den voorn. Bartholomew vander Bnrg, dat Jacob Croesbeek vander Burg, ufufruftuaris ofte iideieoromiflaii d genaam vaö veele Goederen nagelaaten by meergemelde Bartholomeus vander Burg, is overleeden, en dat hy Executeur vervolgens var ninge is wegens zyne Adminiftratie rekeninge te doen en de Gelden aan yder daar toe getegtigt over te geevfn vetzoekende derhalv] v }der, die meend getegtigt te zyn tot de vootlz. Erffeniffe, zich voor ptimoDecember gelieve aan te géeven aan den voorn. Executeur aende tot Amfterdam op de Prince graft, tuffchen de Uytregtfe ftraat en het Muyder Veeren zal den Executeur na den voorn, eerftert E| het zyne rekeninge opmaaken, om die te doen aan die geene die hun in tyds zullen hebben bekent gemaakt. jaj Daniel d'Azevedo Makelaar, zal tot Amfterdam verkoopen op Woomdag den 18 September 1720, des avonds ten 6 uuren, in de Dy en in de Oude Burg een patty extra puyks nieuwe Varinas Tabak met het laaftc Schip van Kutaflau gekoomen leggende Oj*de Joodec|jj markt, onder het huys van de Heeten Elias en Manoël de Crafto Junior. f Daniel d'Azevedo Makelaar, zal tot Amfterdam verkoopen op Woonsdag den 18 September 1720, des avonds ten 6 uuren, in dc Dy' itt de Oude Burg, een party extra puyks nieuwe Varinas-Tabak, met het laaiie Schip van Kuraflau gekomen leggende in een Kelder by wezene Joode Kerk op de Groenmarkt, en over de Joode Hal, onder het huys van de Heer Henrico Vaas de Olivera. J. P. Zomer Makelaar, zal tot Amfterdam verkoopen op Dingsdag den 17 September 1710, 's namiddags ten 4 uuren en de volgende den, in de Witte Molen by de Huyszittenfteeg op de Cingel, konftige Tekeningen l'rentcn en ingebonde Werkenvan Italiaanfe Fra Ncderduytfe Meefiets, als Raphael d'Urbino, Permens, Cortone, Guido, Poulo VeroneesPoufynVan Dyk RubbensGohzius, Blort Teel heerlykeTekeningen van M. Heemskerk zoo Hiftorien als na de oude Antique, Cn veel andete meet nagelaaten by wylen Ab Keileralles daags te vooren te zien de Catalogus is te bekomen by J. P. Z. en Gysberr Hol. Marten Koelenburg en Pietex Onkelboer Makelaars zullen tot Amfterdam verkoopen ep Maandag den 23 September 1720 in d< S d Zwaan op den Nieuwendykeen party Houtwaaren beftaande in 2jo ftuks Rynfe en Berlynlè Eeke Balken, lang van 40 tot 66 voet 3 ogr Breemer Balkjes; 1000 ftuks zwaaien gemeen Kromhout; 200 gewaterde Bovenlandfe Eeke Planken, dik van 4 en 1 half a 2 duym, nevi n d party Eeke Plsaten en Sckaalen &c.leggende buyren de Zaagmoolen en Raam Poorr, by de Moolenshei Schaap, dc Eenhoorn en Sairrt Op Dingsdag den 24 September en volgende dagen zal men te Gouda by Jacobus vander Kloes, verkoopen een zeer curieufeen we! g< s gt Itonéerde Bibliotheek r beftaande in deftige Godsgcleetde, RegtsgeleeideMedicynfche en Hiftorilche Boeken nevens een Appendix 1 en 1 rieufe Manufctipta op Parliament, extra heerlyk vetciert, met konftige hguuren en lofwerken met Goud cn andete Couleuren en ceni den veie Penningen op de Kiootiinge van Paulen en andete geflagen nagelaaten door de wel-Edele Heer David de Zwaan, in zyn Edelens s. I Neer van Poelenburg de Catalogus is te bekoomen te Amfterdam by G. Onder de Linden en Klumpeit, Haarlem van Lee, Leydea La ma: n de Janszoons vander Aa Hage de Hondt en SwartDelft Boitet, Dott Outman Rotterdam Holhoud en Korten, Utiecht van de W lyk Taddenbutg, *s Hartogenbos vander Hoeven, Goinichem van Wyk. By denzclven Vander Kloes zyn noch te bekoomen eenige weynige e v: plaaren van Johan Janzonius H. Uytfpanningen om den geeft te verluftigcnofte Aanmerkingen ovei eenige plaatfen van de H. Schril vert Vootnamentlyk de Taalkunde en de Oudheden rakende, in Quarto. oio Den 4 Oftober aanftaandeen volgende dagen, zal te Leyden ten huyze van J. du Vivié Boekverkooper, by Auftie verkogt worden d ver haten en curieufe Bibliotheek van wylen D. Abraham Hazeu', in zyn leeven Bedienaar des GodlykenWoords gewceft te Oeftgeeft.buyte vo den beftaande in uytgezogte curieufe en veele raare Boeken zoo in de Theologie, als Hiftorien en Taaien Stc.als meede een goede arci fchoone Preiiten en Tekeningen van veele voornaame Meefters.waai by ook de 12 Apoftelen, zeer curieus gelchilderd door Karei van hl ge 1 nevens noch een goede party Zilvere en eenige Kooperc Penningen en Medalien waar, van de Catalogen te bekoomen zyn te Amfteriie V Steenhouwerj-Uytwerf en S. Schouten, te Haatlem by M. van Lee, den Haag J. Kitto en de Wed. Bouquet, te Delft by R. Botcft, te Ror 1 de de Wed. N. Boste Gouda by G. Staalte Utrecht W. van de Waterte Aauihem by Heggers te Nymegen D. Creflerte Fianeker Waak Leeuwaarden F. Halma, Groningen ïf. van Velfen, en 's Hartogenbos Pailjé. de d Te Amfterdam Op de Bootermatkthet tweede huys van de Uyttegtfefttaatin de geweezene Steentjes-Bakkety is te koop extra pu y R Varinas Swifents-Tabakgekorven cn ongekorven extra gefponnen Jabak; alles goet voozyn prys. hee Joh. du Vivié, Botkvcrkooper binnen Leyden, maakt by deeze aan alle Liefhebbers, die luft hebben om een curieufe Hiftorie te lcezi lar c Jtend, dat hem voor 3 Maanden van de Heer W.Tbeyl», eerfte Dragoman en Cancelier van z> n Exeii. den Grave Coljer, Ambafladeur v Doft I. E. Hoog Mog aan het Oftomannife Hof, uyt Konftantinopolen is toegezonden een waaiagtig en authentyk relaas of verhaalaan "pret het leeven van Karei de XII.laaft'e Koning van Zweeden, betreffende een naauwkeurig verhaal hoe het zicti. in het vciblyf van de voor e co ning te Bendet en verder aan het Ottomannrfe Hof heeft toegedragen mitsgaders wegens den Oorlog met zyn Czaarfe Majt.dc Dtfl Grif met Poolen, den Ororlog met de Veneriaanen Scc,te breed om hier alles re fpecificecren. Den Leezcr kan verzeekerd weezen dat deezr 1 zy lie met alle vcreiftc Documenten 2urhentyk is en hem Joh. du Vivié met kennis en ten overftaan van zyu Exelicntie den Heete Al reie deur is toegezc ndco met ordre om dezelve onder zyn opzicht tot dienft der Eutopianen ract den Druk gemeen re maaken her zcli :n. geuheiden in 2 deelen eu zal uyterlyk voJdrukt weezen in dc Maand November aaultaande. NB. Het voorfz. Tia&aat word by hei imt; Vi"-té meede in ne Fianflé Taal gedtokt. n da 1 ns yvi én m; at c got Te Levciengedrukt by FELIX DE KLOPPER, op de Breedcftraat »yef iitt Stadbuyj. Deo 13 September i7J«é- jMst Den 1 zul c Ba

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2