leYdse agfe Coulant* "if T T A L T E N. NEDERLANDEN. Ut! I7lö. No. j xi^ K •UI I APELS den 20 Auguflus. In het cynde dec voorhede'week is dc CommifTaris Neffelrod met 3 Duytfe Vaaituygen van Pa lermo in het gezigt dezer Hare gearriveerd, en men heeft hem nevens de Tiouppen Gaëta aangewezen om aldaar een Qua- en tine van 14 dagen te gaan houden, waar na zy de reyzé naar Genua ea voort te zetten om vervolgens naar Weenen te marfcheeren. heeft zeker berigt, dat de Marquis de Leede zich den ro deezer het overige der Spaanfe Tronppen ftond te embaiqueercü om naar lonten getransporteerr te worden. Onze Rcgeeting continueeid "J mogelyke precautien in het werk te (tellen tegen de befmettelyke >e 5 zelfs heeft men een Frans Sehip genootzaakt uyt deeze Have z,'nrekken fchoon het zelve kon aantoonen van Marl'cillien ver- ten te zyr. eer zich de Ziekte geopenbaard heeft. '3iJOME den 24 Auguflus. Zondag namiddag heeft de Kardinaal J 8 Alrhan zyne pubhque Intreede in deeze Stad gedaan zyn Emi- ic wierd alvoorens des middags te Villa Pinciana door den Prince heeze op een prachtig Feftyn onthaald, waar na hy met zyn Koets 'en Paaiden befpannen de weg-naat Aqua Traverfa heeft genomen °slby de Complimenten van verwelkominge ontfangen en toen zyn keii»ar deeze Stad vervolgt heeft voor zyn Koets reeden 34 Koet- &c;a agter dezelve volgden een noch veel grooter getalwaar onder "'meede die van de Priuceflen ran Pfombino en Paleftrina bevon- an wyl zy daar toe verzogt waren. Zyn Emin. was gaan zitten inde ttc van den Kardinaal Paolucci Secretaris van Staatdie hem vol ksgewoonte te Aqua Traverfa ging onifangen dc Pompe dezer In ge t koft niet prachtiger wezen zoo ten opzichten der rykelyke en igvuldige Equipages van zyn Eminentie, in welkers Gevolg veele de uyden te Paard en zyne Koctfen met Prelaatcn gevuld waren 5 VJis veele Hand-paarden en zes Heydukken aan de Portieren der n,1 des gemelden Kardinaals Paolucci, als mede door de extr. groo- 0 0énigte Karoflen der Princen Ambafladeurs Katdinaalen Pre- 1Baronnen en Luyden van diftinftie. De Straaten Balcon- ei( n Venders van de Poort del Poptlo tot aan het Paleys daar zyn ;a jentie ingcleyd wierd, waren opgepropt van Volkom deeze Intrec- iy." zien. De Auditeurs van Rota wegens Spanjen nevens de Kardi- ^jAquaviva, hebben reeds Vizite gegeven aan dien Ambafladeur L], n mee veele teekenen van 'diftin&ie ontfing, en boven dien heeft s lde~ Kardinaal Aquaviva noch den zeiven avond een nader Vizi er 1 zwart Gewaad zynde by gemelde Ambafladeut afgelegtwei- turen duurden en den volgenden avond heeft den Ambafladeur t aj lyke wyze contra bezoek gedaan by meer gemelde Kardinaal ;e;( riva. Donderdag was 'er Conliftoiie in welke de Kardinaal Alt- j vl e Kardinaals Hoed ontfing 3 des namiddags ging zyn Eminentie n t tk van hetVaticaanbezigtigenen vetvolgensde Kardinaal Aftalli D ;n van het Sacro Collegio, welke Vizite zyn Eminentie by de an- tardinalen Pielaten ficc. (laat tc vervolgen. Daat-is een gerugt [z0 Kardinaal Albetoni hier geroepen zal worden om de Kardinaals y b te ontfangen en vetvolgens naar zyn Bisdom van Mallaga te <roc en veele zeggen dat het die Prelaat aan geen protextie ont- Zaturdag wierd de Hr. Grimaldi Nuntius in Poolen, tot Nun- dvc in her Hof te Weenen benoemt. Men verneemt dat te Orbitello' »ed(rt0 San Stefano jooo Duytfe Soldaten ontfeheept zyn. Van Na- berigtdat 500 Soldaten uyt Sicilien gekomen zyn gezonden mci Ie Plaats gedellineert om Quarantaine te houden maar een hun- a j Sicieien had zich in de Stad verborgen waar van de Ingezeete- W0(>er Stad de lugt gekregen hebbende op ftonden en hem noot- cemcn naar Gaëta te gaan ten eynde de Quarantaine daar meedc te n hy zal daar door ordre des Generaals Caraffa als een Gevan- [cja,orden opgeilooten, en hier over is naar Weenen gelchreveo. De in Brieven zeggen dat de Kaïd. Caraccioli zich indispooft bevind. 9RENCE den 24 Auguflus. Zondag arriveerden hier een Duyts ,Vitt:t by de Generaal Bonnevalafgevaardigd om advts te geven dat r D,dc Generaal met de onder zyn gebied ftaande Ttouppcn omtrent npeiilo was aangeland en dat hy met dezelve de paftage door de (n van zyn Hoogheyd noodig had om naar het Milanees te mac- voncn. De volgende dag zond zyn Hoogheyd de Marquis Caponi re e hal de Camp naar Livorno om daar met meer gemelde Generaal lertueheeren, en zoo het moogelyk was hem te beweegen met des- ,liar Trouppen de reyze te Water te vervolgenen daar toe al het ge aan te bieden 3 doch die Generaal zeyde abfolute ordres indibcn door het Gebied van zyn K. H. te trekken, en dat de Matfch n cc tften ftond te gefebieden indien dezelve door geen merkelyk Zi: verhinderd wierd men meend ce weeten dat dit aan de Princen :eve Onderdanen geen groot genoegen geeftzoo teu opzichten dei ;eia ttieringen als Contributien. er e NUA den 24 Auguflus. Men heeft tyding uyt Katalonien dat van tcemrcele Ttouppcn naar Mallaga in raatfeh zyn en men debiteert tute ezelve naar Africa ftaan getiansporteert te worden 3 doch men tier Luyden die deswegen andere gevoelens hebben. Men ge le Bi t hier alle middelen om het over brengen der befmettelykhcyd anll atfeillien en de daa: omtrent leggende Plaatfec te beletten. va NET1EN den 3 r Auguflus. De Nuntius Aldobrandini prepareert vai ot deszelfs Audiëntie ran affcheyd by deeze Regeeringom tot ioi, nciature in Spanjen over te gaan. Van Modena word gefchreven s Hit Huuwelyk van een der PrincelTe van dien Hartog met den Prin- Charolois veel obftaculen ontmoete. Uyt Lombardyen word eea even dat de PrincelTe Urfinivair Genua naar Roomt gaande, n tyj tas geptfieetr. Scheepen van Smirna en Alexandria gekomen meeren dat de Fed in het Eylaud Ciprus fictk gtafTecrdcn. ESP den rt September. Bu^getmeeftcren en Regeerders deezer hebben op de iterative veiaoeken van veele voorname Koopht- i f# v den (bet voorbeeld volgende ran de meeflt Steeden vari Zuyd- et Noord-Holland) geconfenteert, een Compagnie vanCommeicie, Nat- vigatie,Trafique, AfTurantie, Bodemerye enz. in haare Stad Op te lech- ten en in overweging nemende de goede fituatie der2ejver Plaats als zynde gelegen aan de Rivier deVeeht, en naby dc Zuyder-Zëë in 't ge zicht van Amfterdamwaar door zeéf bekwaam, zoo tot buytenlaridlt; Zeevaart, als handel op den Rhyn, alwaar de KOOpmanfchappen doos buyten- en binnen-Watcrén van alle kanien kunnen aan en af gevoers worden 5 hebben daarom met veel fondament (onder Gods milden ze gen) te veiwagten dat dezelve de gewenfte voordeden aan de Stadeir Geintreftecrden zal te weege brengen. Gemelde Compagnie is aange- legt op de volgende Conditiën. I. Het Kapitaal zal beftaan in 1 j Mil- lioenen Guldens, verdeelt in 7300 Allien, ydei van 2000 Gis, 11. Een ygelyk zal geadmitteert worden niet meerder als 20 en niet minder afs twee Allien in te tekenen van welke ingeteekénde Somme de Inteke naar zal fourneeren, t dagen na dato van de uytgeving der Billenen p twee per Cento, een Maand daar na gelyke 2 per Centó, en dan verdêf. van Maand tot Maand een per Cento, tot dat in 't geheel 10 per Cent* betaald zullen zyn en by manquement ran gemelde betalingen, zul len de A&ien vervallen zyn ten prOfyte van de Compagnie 3 na welk fourniffement van de voornoemde tien pér Cento geen verder inlaag kan gevorderd worden dan met goedvinden der Hoofdparticipantea en meerderheid van Hemmen. III. De betaaling zal provifioneel gé- daan worden aan CommifTaiifTen door'de Magiflraac daar toe be noemt, onder Quitantie van twee derzelve. IV. De Allien zullen kun nen gctransportcert worden na 't eerde foutnifTement, zynde twee pee Cento 3 zullende betaald woiden voor het transport van ydei Alliê, twee Gis. ten voordeele van deComp.behalven de Zegels, en 12 St. voor de Armen dezer Stad, door den Koopcr en VCrkoopet yder dehelfc te betaalen. V. Na 't foutnificment van derweedeTermyn, zullen dooc. de gefielde CommifTarifTen de Hoofdparticipanten te zamen gcioepen worden om lnfliuUien op te dellen, waar na de Diie&curs, geëiigcerde Hoofdpaiticipamen, Caffiers, en Boekhouders zich zullen lëgulceren. VI. Deeze Comp. zal geadminiflreerd worden door 7 DireHeurs ajle Perzoonen ter goeder naam en faam en de Negotie verftaande 3 die on- beweeglyktien Allien op hunne Rekening hebben, de welke niet trans portabel zyn, zoo lang zy DireHcurs blyven. Zullende door de Vtoed- fchap deezer Stad drie verkooren worden en vier op eenc Nominatie van eendubbeld getal, door de Hoofdpaiticipantenop gefield, en aan Burgcrmcftcren oveigelevert, door haar Ed. Agtb. worden geeiigceits welke drie Direlteüis door deVrocdfchap verkooren, mitsgaders twee van de vier op de Nominatie van Hoofdparticipanten doot Burgermee- lieten geëligeert, in deze Stad valle woonplaats zullen moeten hoüden. En zal ingevalle een komt te oveilydcn van de drie die by de Vioed- fchappen zyn geilelt, de vacante plaats wederom by de Vroedfchappeo, worden vetvult3 en een van de vier by Buigetmeëfleren geëligeert kO'* mende te overlyden zal weder uyt de Nominatie van een dubbeld gé- tal, door de Hoofdparticipanten oveigelevert, by Burgermcefteren een van gckooien worden. VII. Worden voor Hoofdparticipanten gehou den die 10 Allien op hunne rekening hebben: door dezelve zal de No minatie van 4 DiieHeurs gemaakt worden 3 vervolgens zes uyt de hun nen aanflellen, om nevens Burgem.ealleien, de Jaarlykfe rekening des DireHeuren by te woonen en naar bevinding dergedaane winden, de uytdeelinge by meerdetheyd van Hemmen reguleeren welke tekening voor de eeifte reys in January 1722 zal gefchieden en zoo van Jasc tot Jaar 3 ook dc DireHeurs (in exraordinaire voorvallen daar toe ge roepen zynde) ten befte der Comp. met hunnen raad alfifteeien. lns- gelyks zal in agr genoomen worden dezelve buyten de Stad of deeze Landen woonende, indien de Comp. daar tet plaatlè Correfpondenten of CommiiTarilTen noodig zoude hebben, en de vootfz. Hoofdpartici panten inclinecren en bekwaam zyn, te employeeren. VIII. De fubal-. terne Bedienden, als' Caffiers, Boekhouders, Clerquen, en die naai vet- eyfch van zaken noodig gcooideelt worden, zullen door de Diiclleuis op een fortabel TraHetnent worden aangefteld. IX. Alle Negotie, Af- futantie Bodemery, beleening en disconteéring van Wiflëlbrieven, zal dooi den DireHeur met zodaanige Perfoonen, Goedeten en Koopman-' fchappen woeden gedaan, als met het voordeel der Comp. by meer- derheyt van.ftemmen in gemoede zullen ooideelen beft re convcnieev .ren, X. Zoo iemand ondernemingen ten voordele der Comp. den Dr- leUeuien aan de hand komt te gceven dat het word geampleHeert en yan goed fucces is, dezelve zal een recompens na bevinding van zaketa i worden toegelegt. XI. Ingevalle van differenten, zal men die trachten, by goede Mannen af te doen, by Partyen te kiezen of anders door den ordinaris Regter; en in cas van AfTurantie en WifTel, zal men zich regu- leeten na de Coflumen van Amfteidara. Xil. De intekening in de bo ven gemelde Coinp. zal gefchieden op Donderdag en Vrydag den 19 en 20 September, beginnende des morgens ten 9 uuten. Die daar toe inclineettaddrefleeie zich op het plevn van het Stsdbuys alwaar ia cene gefielde BufTe ydei zyn ondencckcnt Billetmet wat Somme ge liefd ingeteekent te zyn, mitsgaders fpecificatie van Woonplaats, kam. leggen. Welk daar naby refumptie, in cas van furmonteering der 1 g Millioenen Gis., in alle billikheid na genoege (zoo veel raogelyk is) gereducceit zal worden 3 waar van de Intekenaars dooi Billetten nader fpecificatie zullen ontfangen. AMSTERDAM den n September. Te Barcelona zyn gearriveerd de Will. Kapt. John Martin uyt Londen,en de Union Fregat Kapr.Geor- ge Timberman van hierj dezelve leggen zeiliéé naar Livorno 3 te Ali- canten de Siiena Kapt. William Parkins en het FraDS.Schip ia Vidoriz Kapt. Jupyn uyt St. Malo, dezelve komen in 11 dagen uyt het Naauw, daat zy by 2 Algietfe Rooveis hebben geweelt die toen noch geenet Schecpen genoomen hadden. Te Bilbao was noch geen nadet otdrc van Madrid gekoomen wegens het daar leggende Schip van Jan Cadel. Van Bajonne is vertrokken het Schip dc 2 Gezufteis Jan Adriaanfe naat Zeeland 3 van Nantes ja* Scheepen naai de tylandeo, en daat ond<*r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1