LE YD S E M 1 W oonsdagfè Courant.. SPAN GROOT.BRITTANJEN. Duytsland en dV.ngrenzendc Ryken, enz. V R A N K R Y K.„ JEN. ADRID den to A'Jguftus. De Koning heeft de noodige ordres naar Katalonien gezonden tot het uytdeelen der Quarticren van Vervetfchingen gedeftineett voot de Trouppen die daar continueeluyt het Koningryk Sicilien aankoomcn. De laafte ,,1, iiieven van Barcelona zeggen, dat daar geduurig Vaartuygen aankwa kt »en, geladen met allerhande Provizic, die men naar de Flaatfen voet- ei cn, daar de uyt Sicilien gekoroëne Trouppen geïnquartierd zyn. De tins Pio piepareerden zich om met de voornaamfte Officieten die aD. iet hem te rug gekooraen zyn naar heiwaard* te vertrekken maar jjVj icn meent wel te weeten dat hy niet hier zal koomen, voot dat hy al- de Spaanfe Trouppen, die te Barcelona ontfcheept ftaan te worden jj iartieren zal hebben aangewezen. Met de laafte Brieven van Lifle- ln(Dn heefr men dat Don Louis de Caftro Marquis van Cascaes, Raads heer in den Raad van Staat en Oorlog, voor dezen extr. Ambaftadeur jegens dat Koningryk aan het Franfte Hof, den 27 July laaftleden in n .et 7olte Jaar zyns ouderdoms was ovetleeden. LONDEN den 6 September. Dingsdag wierden de Boeken van et lamport in de Zuydzéé Comp. weder gedoo^en; het geen men meent :zecfchied re zyn, om dat vetfcheide Lotds en andere, die A&ien in die zo omp. hebben gekocht tot 1000 en zelfs tot 1100 tebetaalen by de aalpeninge der Boeken, daar meede gtoote vetliezen hebben gedaan en r'c m de Fryzen te veranderen, wietden de volgende dag de Boeken geo- Ve:nt om eene nieuwe Ondeifchtyvinge van een Millioen pond. St. te "eutfangen op den voet van 1000 p. St. voor yder A&ie van 100, rebe llen in 5 Termynen, yder betaalinge het geregte vyfde part, waar van 'e k eerfte op de dag der Ondeifchtyvinge moet gefcbieden en de 4 an- tei -ie van 6 tot 6 Maanden; en de minfte Ondeifchtyvinge is 50 p. St. aar van ten eeiften 100 p. St. moet worden betaald; deze Ondcifchty bmgeis in minder als 3 uuren vol geweeft. Heden heeft de Comp. de :Id ueken om A&ien te ttanspotteeren weder geopent met een bekent- ,a* akinge dat zy den 11 dezer Maand weder geflooten zullen worden te i, dat dezelve dan niet eer als den 2 O&ober aanftaande weder open -e/illen zyn ten eynde in die tuftchen tyd de Geintiefteeidens in het d£i>nds van gemelde Comp. gefptooten of door het Divident van St. le 'ia laaftleden,ofte uyt delange Annuites van 9 ten 100, Lotery-Bnef- :«s van het Jaar 1710 en vcilcheyde andere inkoopelyke Schulden taae zy in het Kapitaal van gemelde Comp. onderfchreven hebben als lin ede de Eygenaais van de eerfte derde en vierde Ondeifchryvingen :r: e in Geld gedaan zyn geadmitteerd zouden worden in eene nieuwe ln nderfchry vinge van 20 ten 100, die volgens de Termynen waat in de cn ire&eurs over een gekomen zyn, in het Kapitaal van die Comp. ftaat 'öe:<Jaan te worden. De Comp. doet aanbieding aan alle de Eygenaars het voorn. Fonds, hen Geld op te fchieten om de eerfte betalingete naiien, zonder daar voor hunne Kapitaalen over te geven, ofte het blyk inner Ondeifchtyvinge daar voor inbewaaringe te laten en om dee- en aanftaande Onderfchryvinge te ontfangen zullen de Boeken van certn 23 tot den 28 dezer Maand incluys geopent zyn, en die geenwel- f niet in Perfoon ofte by procuratie zullen hebben onderfchreeven n, gillen daar van voor altoos verfteeken zyndie van de derde en vier- e Gfe Ondeifchtyvinge in Geld gedaan zullen tot deeze Ondeifchry- .airjnge niet toegelaaten worden. Gifteren was het Parlement te Weft- vausunfter vergaderd, en wietd het zelve tot den 31 O&ob. geprorogcert. alvten ziet hier de CARGA van 6 Ooftindife Scheepen, als de Prins Fre- ur Idrik, Cadogan, en des Bouverie van Bengale de Dawfonne van het a Di fort St. George en de Baay van Bengale de Sunderland van China, en deThiftleworth van Borneo; deeze dag in Duyns en Portsmouth rda gearriveerd beftaande in f b 177 ft. Allabalies, 5726 ft. Atchabanies,3$7i ft. Addaties,7048 ft. Al- >anies, 7983 ft. ft. Baftas, 13763 ft. Carridaries, 1809 ft. Chercónaas, ter530 ft. Chillaas,15973 ft. Chits Pattana,4oo ft. dito Morees,2o7j ft. :n opees, 51228 ft. Coftaas, 9436 ft. Cushtaas, 3052 ft. Chuklaas, 4109 Cutaunees, 7964 ft. Doreas, 3400 ft.Doofutties, 1200 ft. Dungarees, dei|77 ft. Elatches,8i40 ft. Emerties,25o ft. Gelongs,8476 ft. couleurde ingans 50ft. Goshees, 513 ft. Goigorons 31007 ft. Gunahs, 5287 Humhums, 250 ft. dito geblomde, 2334ft. Jamwats, 35900ft. Lan- Abi «hleeden, 3900 ft. dito blaauwe, 6552 ft. Lungees Herba, S599 ft. La- )wries,387i4 ft. Mulmuls 2751 ft. dito geblomde, 9832 ft. Nillas 00 ft. Paunches, j 1 s 1 ft. Peniascoes, 16380 ft. Photaas, 300 ft. Poi- JJ097 ft. Romals, 4003 ft. dito Syde Lu n gee, 2557 ft. Shalbafts 107 ft. Sannoes, 697 ft. dito blaauwe, 29200 ft. Salampoutes, 676S ft. v; teifukkers, 16307 ft. Seeibetjcs, 37S1 ft. Seeibands, 18486 ft. Solèys, :n'Sft. Sous, 14710 ft. Taffaties, 6380 ft. dito Herba, 247 ft. dito Chi- ns 11, 19692 ft. Tansjecps, 1827 ft. dito geblomde,4508 ft. Tepoys, 688s LTerrtndains; 21300 p. Catoen Garen, 316000 p. Cowries, 1158000 Peper, 35000 groote ponden rouwe Bengaalfe Zyde 256000 pond ge 5 oodhoud 6700 p. Saga 1095000 p. Salpeter14400 p. Schellack 't'f'5000 p. Théé Boe, 55000 p. dito Congo, 2300 p. dito Pekoe, 182000 dito Singlo, 2600 p. dito Hyffon en 33600 p. Tutenague; 160 ftuks hineefe Waaien en 1030 Bondels dito nevens noch verfcheyde Pas telen Goederen voor Particulieren. De Princes Emelia is van het Fort Geosge en Borneo meede binnen gekomencn men ziet de Botnco tn Borneo alie uuren ook te gemoet. De Cours van WISSEL is op Amfterdam 34. 8 a 7. Rotterdam 34, Antwerpen 34, 10. Hamburg 33, 8, Parys 7 en 1 vierde. Bourdeaux en r vierde. Madrid 49 en 1 half. Cadix joen 1 vierde. Bilbao 48. ivorno 52 «n 5 agtftc. Genua 53 eo i vierde. Venetien 48. Liflebon 11 a 10. Porto 5,8. Dublin 13 en 1 half as vierde. De A&ien van 1c Bank zyn 228, van de O. L C> 340, en van deZ.Z. 810, 7702800. HANOVER den 6 September. Giftere morgen is den Grave Starrs iclke zedcid ecnigejaaien als Ambaftadeur van de Koning van Groot san om nds|2 n. secl eet Ph erd: uw a ei. j Atl Jrittannién aan het Franfte Hof heeft gerezideert, alhier uyt Engeland aangekomen; gemelde Graaf begaf zich aanftonds naar Herrenhauzen» en wierd door zyn Majt. met zonderlinge teekenen van genegentheydl ontfangen. Volgens de Brieven van Weenen was de Keyzerinne Amelia albereids van daar vertrokken om met haar Moeder de Hartoginne van Briinswyk te fpreeken en affcheyd van haar te nemeqof zoo het mogelyk was dezelve te petfuadeeten om haat verblyf te Weenen t« némenin het praéhtige Convent dat haar Dochtër in de Voorftad al daar had doen bouwen doch men verzekerd dat zy voorgenoomen heeft haar weg naai Parys te vervolgen. Velgens de laafte Brieven uyt Dresden had men z Do&oten naar Ratelberg, 2 mylen van daarge zonden, om te onderzoeken de warme Bron, welke aldaar ontdekt wasj men zegt dat eenige lamme en kreupele Menfchen wélke zich daar vaa bediend hebben rot voorige gezondheyt herfteld zyn. HAMBURG den 6 September. Gifteren is de Burgerye wéder op het Stadhuys geweeft, doch als voorên nier voltallig waatom men ander maal onverrichter zaaken gefcheyden is; men meend tewecten dat die al wat ongelegentheyd baard aan de Magiftraatom dat cénige Impo- zitien geconfenteert moeten worden tot het bekomen der Penningen om daai meede de bewufte zaak wegens de K&pel en het Huys des Kcy- zetl, Afgezants te tcdimeren. Van Hanover heeft men dat de Secretaria Schaub, den Grave Stairs en den Admiraal Bing daar gearriveerd zynt en dat aldaar veelegeheymeConfcrentien gehouden wierden, in welke de Koning van Groot-Britrannien tegenwoordig was. Volgens de laafte Brieven uyt Stokholm had men daar naricht ontfangen dat zyn Ma- jefteyt de Koning van Zweeden met de Prins deszelfs Broeder zich naae Schoonen hadden begeven; doch men zach zyn Majeft. binnen weynig dagen aldaar weder te gemoetvoornamentlyk om dat gezegt wierd men tegenwoordig aan het Hof op de propozitien totVreede, die kort-, ling door het Hof van den Czaar gedaan zyn, zeer groote reflexie maak ten zoo dat het appaientwas dar na des Konings wederkomft daar over gedelibereerd en de Tra&aaten van Aland wel weder mochten hervat worden. Ondertuftchen is hier een gcrugt dat den Groot-Brit- tanniiën Admiraal Norris met een Fregat nader ordres van zyn Hof zouw ontfangen hebben. PARYS den 6 September. Vrydag ging de Koning met de Mar- fchalk van Viileroy verzeld, naar het Konmglyke Planthof wandelen daar zyn Majt. gerecipieerd wierd door de Hi. Chirac, eerfte Lyf-Me- dicus van den Hartog Regent, die Maandag de eerftemaal heeft gaan overnagten in het Vertrek dat voor zyn K. tl. in het Paleis der Thuil- lerics bereid is en men wil dat zulks, om aan de Ambaftadeurs Au diëntie tegeevcn, alle Maandagen ftaat te gefchieden. Dingsdag heeft den Grave Bielkeextr. Envoyé des Konings van Zweeden zyttecérfte publique Audiëntie gehad by den Koning. Men is met allen yvér be- zich om het publique veitrouwen te herftellendoch men befpeurt dar zulks zeer veel moeytcn koften zal want de A&ien die voor eenige dagen op 4600 waren zyn nu tot op 4000 gedaald de Bankbrieverc verliezen 50, de nieuwe Ondeifchryvingen 3 en de Rekeningen in de Bank 2 ten 100 en om een Btief van 1000 Livres in Brieven van too Liv. te doen fplitfen, moet men noch 125 Liv. betalen. Men zegt dar de Vreemdelingen, die Miffifipiers zyn zeer groote Sommen in reeke- ning in de Bank hebben gebrachten men is hier zeer nieuwsgierig te zien of zy even als de Onderdanen des Ryks zullen gehandeld worden.. Het Munthof heeft eyndelyk het Edi& des Konings, aangaande het munten derSpecien van gemengde Muntftof, geëniegiftieert, maar het zelve is noch niet gcpubliceert, onaangezien men met her uyterfte ver mogen aan de gemelde Specien is arbeidende. Zeederd eenige dagen zyn de pryzen van alle Koopwaren extraordinair gemonteerd en men ziet in de Halle op de Markten nochie zelfs in de Winkelsgeene Bankbiieven meer veikoopen. Daar is een gerugt geweeft als of het credit van de Heer Law verflaauwde, maar dewyi men dien Heer dage- lyks met de vernoegfte reekenen door deeze Si^d ziet pafféeren (telt men vaft dat deszelfs Vyanden, die daar na verlangen zulks veibreydl hebben. Voor eenige dagen wierd de Gomaalin van gemelde Heer Lav* dooreen parry gemeen Volk geïnfultcert,die haat nariepen Kjjpvroit- %oe tn Papier zelfs zegt men dat de onbefcheydendheid noch verder: ging en fchoon men ten eerften onderzoek naar dit Volk heeft ge daan weet men echter niet dat eenige van dezelve achterhaald zyn,' Daar is een Arreft om deeze dag voor confiderable fommen A&ien aart het Sradhuis te verbrandenvoor eenige dagen zyn aldaar weet op de ordinaire wyze 5000 Bankbiieven van 10000 Liv. yder, door het Vuut geconfumeertzy bedroegen met malkander 707 Millioenen 327060 Livres. Men zier dagelyks Arreften van Arrangement te gemoet, on der welke de A&ioniften 'er een verwagten, dat haar een zeekere fora- me Geld zal toeftaan, mits dat een zeeker gedeelte hunner A&ien zal gconvetteerd worden. Men is zeer vqldaan dat in het veranderen der Dire&euis van de Comp. en de Bank, de generale Ontfangers, die me de Dire&eurs waren daar ook in begreepen wordenom dat die Hee- ren, uyt kragte dier beyder Funftien, Regrets en Faityen in hunne ey- gene zaaken waren. Het Parlement heeft de opene Brieven wegen^de Conftitutie noch niet geënregiftreert. Den Aardsbiflchop van Kame- rik heeft zederd eenige dagen lange Conferentien met den Hartog Re gent gehouden en giftere nademiddag heeft die Prelaat gecor.fereert met de Kardinaal van Rohan die meikelyk van zyne onpaslykheid gebeterd is. Men zegt dar de Huuwlyken van den Hartog van Bourbon cn dat van den Grave van Charolois noch ganfeh niet zeker zyn. Men mompcld als of in Poiftou eenige onluft onder het gemeene Volk was ontdaan. Men verzekert dat 'trftr-ikte Koningl. ordres naar P10ver.ce gezonden zyn om exa&elyk op alle Pafl'ages te letten en daar door het over brengen der Bcfmettelykheydzoo veel mogelyk is voor te komen. Te Marfeillien fterven de Menfchen meer en meer, en men re kent dat daar al 8 a 1000 Peifoonen geftorveu zyn. Men had verbreid dat dc Biftchop van die Stad meede was oveileeden d-.ch zulks word

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1