LEYDSE Maandagfe Courant ,sf I7l< N«. fzf :n z :n aa n ;ir an U WESTINDIEN. AIKA den eerften July. Dooi een Bark liyt Vrankryk aan de ylanden gekomen, heeft men tyding van het treffen van eenflil- ant van Wapenen met de Koning van Spanjen en dat de Vteede J joed als geflooten wietd gehoudenwaar door onze Barken hun- \gorie weêr geruft op de Spaanfe Ruften kunnen dry ven; zelfs ver men 'er al eenige, nevens een Oóilogfchip met 36840 St. te rug. Hjjat men het Schip de Meeremin van hier naar de Barbados ver- ,c ïen Mafteloos in Zéé heeft vinden dtyven vreeft men dat het LC,Convoy met omtrent zo Koopvaarders dóór de zwaareStormen Ie zal hebben bekoomen. Men heeft hier weêr een Aardbeeving d'd, waar door egter weynig of geen fchadc veroorzaakt is. Alle ,0 Kaapers zyn, op 2 ria, te rug gekoomen. Van Londen en Briftol Miict vetfcheide Scheepen gearriveerd, werwaardsbinnen6 weeken een ander Convoy met cer.ige Schcepen ftaat te vertrekken. if PORTUGAAL. 0( SSEBON den 7 Auguftus. De Lading van het gearriveerde Schip lakaw beftaat in 2132 ft ukken Zyde Stoffen, meeft Damaften, Sa- als anders, en noch zt j andere ftukken die met Gouden Zilver .vetkt zyn nevens vetfcheide andere Goéderenals ook $0000 p. ne Théé, 10000 p. Théé-Boe en 8000 p. Théé Gemelde heeft in de Bahia voor 150000 Crufados aan Zyde Stoffen ver waar door het gerugt is ontftaan dat dezelve «He verkoft waten. et veirtck van dit Schip uyt de Bahiaarriveerden aldaar een Fe- den 1; December 1719 uyt Goa vertrokken, met tyding, dat het N. S. Dagya Kapt. Lottis Gomes voorleede Jaar van hict naar gezeild, aldaar of te Mofanbique noch niet gearriveerd was, maat ïen het zelve alle uureR te gemoet zag. Men hoord hier niet an- fpreeken als van de Compagnie die opgetegt ftaat te worden. VRANKRYK. tv RYS den 2 September. De Koning bevind zich in goede gezond- sen den Hartog van Chartres is zeer veel by zyn Majefteyt; giftere hy niet van de Koning voor flapens tyd. Den Hartog Regent el noch niet gaan vernachten in het Verttek dat vooi hem in de lleries vervaardigd is zyn Hoogheid ftaat het zelve maar in zom- ty voorvallen te gebruyken eenige zeggen dat een ander Hartog pyran dat Appartement zouw bediend hebben, indien de vetkiezinge te yn K. H. óp het zelve niet gevallen was. Teiwyl de Vacantiehee- egin neemt, is denRaad der Regering giftere namiddag van z tot leren in den avond vergaderd geweeft en dezelve ftaat niet als om d zaken voor na de Vacantie weêr tezamen te komen. De Koning kerd voor altoos deszelfs Prote&ie aan de Corap. en aan de Bank: r iü srtog Regent is tot Gouverneur 'en de Heer Lauw tot Direöeür nfaal verklaard onder de Direfteur géneraal zullen z4Dire£teurs fialdie hem zullen rapporteeten yder volgens de vetfcheide Departe- an'en daat in zy gcfteld zullen zyn -, in dit getal zyn z nieuwe Dire- s en 20 zyn bedanktwaai onder zich meede bevinden de Heeren 00 'et des Forts ca Landiviflande Appointementeh van yder Dire- 1, zyn van 30 op 2ocoo Livrés gefteld. Men meent dat 'er meerder 1 ahonie en een goede ordre weezen zal in de werkingen en de Ncgo- n om dat men zegt de verkiezinge det vetfcheide Perfoonen en an rtementcu extr. Wel genomen is. Men zal in het kort zien of den c 1 aangefteld tot het reguleeren en decideeren der verfchillen, die i aan mogten uyt de Operatien en Negoriatien betreffende dc Com- e ie der Indién en de Bank, krachtig genoeg zullen zyn om een nie- n 11 beter gedaante aan det zelvex zaaken en Handel te geeven. Den 1>g van la Force is tot Prezident in dien Raad benoemt. Onder de l(}( mizen inde Bank die men onnodig agt, ftaat een ieforme gedaan j-s udén gemelde Commizen en de Commifl'ariflen der Bank heb- mblicq gecontinueert het Geld regen Papier te veiköópen. De brieven verliezen 3$ a 38 de A&icn zyn tot 4600, en de nieuwe n :rfchry vingen verliezen een en twee. Men fpieekt van een Arreft etl «publiceert ftaat te worden ten voordeelc derA&ioniften, volgens ,gt, elke aan den geene, Houders z^nde vaneen zeker getal A&ien,zal u, ild worden in Geld eh 3 Bankbrieven van róoo Liv.mits dat het v 'ant van 384 A&ien geconfigneett wotd. Het Atreft waar meede Dmp. van St. Domingo geünieert zouw wotdenis noch niet uyt- eii) men. Men heeft votrt eonfiderable Sommen Effeften in Rekening bgt in de Bank, daat zeet goede oidre gehouden wordhet Kapi- g£ tal zoo men wil bepaalt worden Zaturdag wierd daar onnoerae- eel gebiagt, en zederd heeft men 'ei de Rekeningen gefloten. Gi- had de verifiinderinge det Geld-fpecien ftandmaar men zegt dat jen ukken van 4 Livr. op 5 zullen gebragt worden. Men doed veel om iflifipifts aan te moedigen, en om hen te brengen tot het Ontdoen y j «l winften waaróm vaftgefteld wotd dat de fluiting der Rekenin- L t( in de Bank niet Zal continueeren, maar dit men daar, térwyl zy'er reetig ingebragt hebben, de Boeken weêr zal openen. Het mun- er Specien m de Louvte word met ktagt voortgezeten in de an- Munten ftaat men meede té beginnen. Het deflein om Zilver te ent ten is veranderddaar zullen geen ftukken van 4 Livres gemaakt c, en, het Zulleh alleen groote Kopere Stuyv. zyn, even als die welke Musquertaircs noemt ondertuflchen word dagelyks veel Goud in Afyk gebragt. Van Marfeillicn koomen noch droevige tydingen atc teedc uyt andere Steeden daar omtrentmen weet niet of het Peft en uiige andere Ziekte is,want men viad in de doode Lichaamen zeet Wormen. Tt Liohs zyn eenige Vluchtige gcairefteerd en hier naar S Perfoonen van Matieillien gezogt die de Wagt gccorrum- :ai 7.01 leel 1 hebbenden Hartog Regent heeft een Millioen tot foulaas der left igen der a-aards gezonden. Men ziet hier een Edift des Ko- ,e J s, inhoudende Crcltie van agt Millioenen Lyf-Renten tegen den ling jo op de generaleInkomften. Noch 2 Arreften van's Konings van Staar, het een in dato 27 Auguft. ftaat toe aan de Dire&eurs treiïcerd ie de Ladings wan h«t Schip genaamt d* Vncdt, om rooi de Confumptie in het Ryk de tjoo laaien Koffy daat in geladenté mogen yetkoopen. Het andet van den 29 Auguftus, ordonneerendb ds oprcchtinge eens Raads voor de Regeeiinge en algemecnc Adminiftr*- tie van de Comp. dei Indien 3 waar agtct gevoegt zyn de Departemcd* ten en Benamingen dei Directeurs van die Compagnie. G R O O T - BRITT AN J EN. LONDEN den 3 September. Voor eenige dagen ordonneerden dc Lords Regenten een Circulaire Brief aan de Luytenants cn Schetiffe die zich aan de Zéé-Havens des Ryk's onthouden, ten eynde zy de Sluy- keiyen der invoerende Goederen zouden helpen wecren, én de Officie ren van den Tol in hunne Bedieninge mét alle mogclyke kracht affi-r fteeren achtervolgens de A&e dien aangaande in de laaftc Zittinge des Parlements gepafleert: hunne Lotdfchéppen hebben aan de Officie ren van den Tol in Ierland, en in de Eylanden Guernfey en Jejnfey de Executie van gemelde A&c mede gcordonneert, maat dewyl dat Volk altyd vryheid heeft genooten, vertrouwd men dat die ordre geen ftaut zal grypen, als deswegen een vertoog aan de Regeeting gedaan zal zyn. Ook is by de Lords Regenten gcordonneert dat te Gibtalter een Gor règtszittinge opgeregt zal wordenom de opkomende verfchillen dei Koopluyden en Civile voorvallen af te doen. Men verzekerd dat dc PrinCeflc van Wales reeds 2 Maanden Zwanger is. Den Hartog vaa Marlboiougdie zich in zeer goede gezontheid bevindftaat toeko mende week uyt zyn Huys in het Park van Windfot naar zyn fchoonc Huys Bleynheim te gaan van waar hy na kort verblyf, de Wateren tfl; Bath ftaat te gaan gebruyken. Op het vertoog doot de CommiflaiifleK der Trezaurie aan de Loids Regenten gedaan, wegens de gtoote fcha- dens die de Bubbel-Compagnien door hunne ongeoorloofde handelin gen in de Commercie brengentegens den inhouwd dar A&e des Par lements in de laaftc Ziitinge gepafleerten ook tegens des Konings Proclamatie van den 11 Juny laaftleden, die zodanige Handelingen ab- folut veibied hebben huDnc Exellentien aan de Procureur generatt geordonneerd de Compagnien van Jork-Buildingf, 4c Taffetas, van de Kooper Mynen in Engeland, nevens die der Koopef- en Tin MyneL ia het Ptinsdom van Wales, cn andere Compagnien welke pietendcerea Oftroyen te hebben en dus tegen de Wet ageerenf in Rechten te ver volgen welke ordre Zaturdag in de Londenfe Courant publicq ge maakt is het geen oorzaak gaf dat yder met de uyterfte vuurigheyd zyne Aftien wilde verkoopen doch daar toe waten onaangezien dc laage Prys daar zy op vielen, geen Koopers re vinden. Vrydag hebben de Dircffcurs van de Ooftindile Maatfchappy in haare vergadering be- flooten 9 hunner Scheepen ten fpoedigfte naai de Zuydzyde der Afri- caanfe Kuft te doen vertrekken om de voorgenoome oprechtinge to doen maat dewyl gemelde Scheepen niet gereed zyn, nochte ook nice de Oorloglcheepen die h«ar in die o; derneminge zullen dienen, ver trouwd men dat het vertrek noch wel eenige tyd zal aanloopen. Ment zegt dat den hartog van Chandou in de Africaaofe Compag. zoooow ?ond St. gewonnen heeft, en andere willen dat de Ridder Theod. Jan-j én in de Z. Zéé Comp.waar van hy een der Ditcftcurs iswel 4 a Mill, pond St. zouw gewonnen hebben doch zulks wotd niet gelooft^ Giftere wierden dc Boel-en der Z. Zee Comp. geopentde Aftien wa ren 's avonds S15 het dtvident daar tn vervat; deeze lage Ptys is ont daan doot de meenigte,veikocht tegens de opening der Boeken, en diet ontfangen moeten, manqueerd het noodzaakelyk aan Contanten, tei wyl die zoo abondant niet zyn als vooi eenige tyden de A&ien on- dettuflen gelteygeit zyn. De reede van deze daalioge zal haaft weg ge nomen zyn want men veizekexd (fat veel Vetkoopers met de Koopers geaccordeerd zyn gevende de eerfte tyd om te betalen aan de laafté ofte vernoegen zich met enkel het veifchil in de Prys te betalen. De Boeken zullen wel haaft weder geflooten worden, om de meenlgvuldi- ge A&ien voor de Eygenaars der onderfchreve lange en korte Annui- tes op te maken. Ook ftaat in het kott een niewe Ondetfchryvinge te gen 1200 per Cent voor contant Geld gedaan te worden en dewyl dia zoo dra vol ftaat te zyn als de voorgaande Onderfchiyvingen, ftaan da Aftien weêr op de voorige Prys te fteygeren, om dat die met de Onder- fchr; vingen zekere proportie hebben. Men verzekert dat de Impoziriem op het gezegeld Papier om de A&ien te tianspciteicn, in de voorleede week 6000 pond Sr. heeft opgebtagt. De Diredcurs van de Kon. en de Londenfe Aflurantie Compagnien hebben deze dag voot de Loids Re genten geweeft daar zy over het in neemen van Subfctiptien gerepii- mendeeid wierden. Men zegt dat de Vetzoekers tot het Privilegie on* een Aflurantie Comp. in Ierland opterechten gedefifteert hebben er* dat Richard Steelezyn Vis-Boot voor ij 00 pond St. vetkocht heeft aaa een Apotheek» in Coventgarden. De Ridder Leake vooi deezen Chef over de Vlootis Zondag overleden en de Ridder Jennings den Ad miraal zal in zyn plaats bezit nemen Van het Gouvernement des Hos pitaals te Greenwich Uyt de Provintien van Buckingham en Heerefoid word gefchrcevcn dat den Oogft der Graanen zoo abondant was als men in veele Jaarcn had gezien men zegt zelfs dat dezelve niet ia de Schuuien zullen kunnen geborgen worden. De Cours van WISSEL, is op Amfterdam 34, 9 a 7. Rotterdam 34, 10 a 9. Antwerpen 34, 7. Hamburg 33, 6 a 7. Parys 7 en 3 vierde a 1 half. Bourdeaux 7 en drie vierde. Madrid 49 en 1 half. Cadix 50 en 1 half. Bilbao 48. Livor- no 52 en 1 half. Genua 54. Venetien 48. Liflebon 6, 2 a 1. Porto <S. Dublin 13 en 3 vieide. De A&icn Van dc Bank zyn 224 7, 6» vah de O» I. C. 3 25 a 20, en van de Z. Z. 820. Duytskixl cn d'aangrenzende Ryken, enz. HANOVER den 3 September. Voorleede Vrydag is de Secretaris Schaub uyt Spanjen hiet aangekoomen en eeigifteien den Admiraal Bing uyr Italien deceive hebben aan zyn Brittannife Majeft. rapport van hunne veriigtingen gedaan, en men verzekerd dat de Koning daat over ten hoogften voldaan is. N EDÜRLANDEN. MUTDEN den s September. Men heeft alhier gcrezolveert op te

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1