«ss: PHIh) Te Le -iüeng'drukt by FELIX DE KLOPPER, op de Ereedeftraac ever Irct Stadhuys. Den 6 September 17x0. Met Priviitgit leu am te vetlaatéfl. De tïaftog van Meeklenbarg wend alles aan tot Ket vyjktvgen eenet Hof-Cotnmiffie, om dc zaken met deszelfs Land standen rader te onderzoeken en zich daar na aan den Keyzet te re- fértêren doch de Ryks-Hofraads-Rczident den Grave van Windis- giatzüeld zich daar fterk tegen, derhalven vertrouwd men dat hst netleo <1 en t half. LÏvomo ipiti 1 viélde. denua 92 en j vlet, rys opzicht to en een half. Rouaan, Boutdeaux, Roebelle énj geen PryS. Londen )i Sch. ro gr. Leipzig courant 38 én 1 v t Francfott courant 27 Ryksd. Dantzig zS3 FOolfe gr. Btef.au tierde St. Hamburg 31 en 3 vierde St. Antwerpen J vierde pt geeh doorgang zal vinden. Deezer dagen hebben vyf Hceren on- ■nj.yfl'el geen Coui3. Gent een en 1 vierde. Bruffcl 1 en 1 half. z aangezien het Keyzérlyk Vétbcd zich nifct ontzien tn» Teerlingen te ipée'.cn j waarom zy de Fiscaal daar van kenniffe gCkteegen cn hen aaugeklaagr hebbende, met den andeten in eene Geldboete van 1000e' tlorynen zyn gecondemtieert. Insgel vks is zeker Doftors Zoon in een boete tan zyn halve Kapitaaldat op 8 0000 Flor. begroot word, ver vallen, om dat hy regen het wydlooptg Xeyzeil. verbod zonder ken niffe zyner Voogden in het 19 Jaat zyns Ouderdoms getiouwt is. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 4 September. Te St. Thomas is ingeloopen een Spaanfe LCaaper met z Engel Ie Ptyzen, het eene een groot Schip zynde; én geattiveetd de Chriftina Geeitruyd Antonio Meyetj te Kuraffan het Schip dc Mana en Anna Kapt. Jacob Fenix uyt Nieuwjotk te Ar changel Jofua jakfon, George Campbcl 8cc. uyt Londen, Teun. Bufch en 1 andere uyt Betgen in Noorwegen de Metemin Johannes Hees uyt Aalburg 3 te Betgen (daat Baftiaan Geetding, Mons Ctiftenfe, Cornells Coin. Vos See. naat hetwaatds zeiliéé lagen) Douwe Jacobfe van hiet, Jan Conielifle uyt de Ooftzéé, Laurens Boyle uyt Ierland en anderen; te Nantes Willem Hend. van hter en z andeie, zonder Roovet» gezien tie hebben 3 en beneden de Riviet van Bouideaux lagen 'de Schetpen de Pellicaan Marten de Jongj Willem Janffen, de Beykoiven Jan Geitits &c. naat hetwaatds en de Maas moetende doch dorften om dc Roo- vers noch niet veittekken. Schipper Jan Btuyn alhier van Kuraffau gearriveerd is voot 8 a 10 dagen omtrent de Soilings geweeft by het Schip de Hamburget Faketboot, van Hamburg naai Liüebon gaande, en naderhand niet vei van de Cingels by Ditk Hatmenfe Vet. De twee Franffe Scheepen, den 9 Augultus omttent de Tenaneuffe Banken ge- preid, komen van Martinico naai Nantes. Te Londen had men geen hadei tyding van de 8 vetwagt weidende Engelfe Ooltindife Scheepen, maat de volgende Carga van het Schip var. Kapt. Wintet was daar met den Dtuk gemeen gemaaktbeftaande in 6320 links Bethilles, 1950 ft. dito geftiecpte1000 ft. Chits Morees10011 ft. CoiTaas, 939 ft. Do- xeas, t}09 ft. Elatches, 2000 ft. Emetties, 600 ft. geftieepte Gingans 400 ft. dito geblomde, 18490 ft. Langekleden, 1200 ft. ditoblaauwe, 2000 ft. Luccowties, 2720 ft. Morees,7360 ft. Mulmuls,70o ft. Photaes, 3320 ft. Salampoutis, 1000 ft. Sannoes, 1473 (1. Soesjes, 1600 ft. Tans jeeps en 399 ft.Terrindains5800 groote ponden touwe Bengaalfe Zy- de, 5 $000 o. Fepet, 47000 p. Roedhoud en 170000 p. Salpeter3 behal- ven noch vetfeheide Goederen voot Particulieren. De Couts van de WISSEL is heden op Madrid 92 en 1 half. Cadix 219 en 3 vierde. Sevilien.irS en 1 vierde. Bilbao 91. LisboD46. Ve- vl 7 agtfté. Rotterdam 1 vierde a 5 zeftiende. De Agio van de 1 agtfte. Dé Aftien der O. M. geen v^fie Prys d- W\ jr 7, Sub 19c, de<Bank 232, 0.1. C. 360, en Z. Z. geen vafte Prys. ROTTERDAM den 4 September. Heeden zyn de Aftien Compagnie ter Beuife met 90 a 91 avans ten 100 verkochten fetiptie 32. De Delffe Aöien hebben 25 a 26 gegolden, die va» zyn tót 17 én noch hoóger verkocht de Schiedamle waren in gin der Beurs-tyd 9 en 1 half, en voot het afgaan zyn zy tot o; joo avans gefteygerd. '1 GRAVENHAGE dén j September. De Heeren Staaten v land en Weft-Vriéfland zyn gifteren en heden vergad'etd gewet ar zelveftyd «raten de Spaanfe en FianlTe Minifters ydex afzond 5° eenige Heeten va* de Regeering. De BatoA van Recswoud cë Uytregt weer gekeeit esi tér Yergadctinge van haat Ho. Mog. 1 m nen. In tegendeel ftaat de Hr. Tnats van Amerongen heden dt^1 te vemekken. De Hr. Stanhope, Neef van den Lord Stanhope zich alhieren ftaat in 't kott de teys naat Har.over aan te nei j c MANHE1M den 31 Auguftus. Dewyi ziclTde Hof-Bediendr Keurvoifts in de ainftaande Maand Ó&ober in deeze Stad mo vinden vertrouwd men dat de Kéutvotft zich kort daar na rac waatds zal begeevcB om geduuiende de Winter hiet te veibly Palts-Gravin continueetd gelukkig Zwanget te gaan. FRANKFORT den eerften September. De Gtoot Brittannif raai Bing heeft zyne reyze van AUgsburg naar Hanov» voi Volgens de berichten die meii hiet heeft uyt ltalien wielden vingen voot de Koning van Spanjen in het Gebied van Tost' andeie nenttale Plaatfen in ltalien fterk voortgezet, zynde z*e men voorgeeft alleen om de uyt Sicilien gekomene Trouppcn pieteeren waai over echter by véele gtooie Ipecularic gemaa Men verzekerd dat uyt ltalien geene Keyzeilyke Ttouppen m Duytsland ftaan te koomen. KEULEN den 3 September. De Rerruten voor het Regir den Prince Eugenias in de Ooftenrykle Nederlanden zyn van' gehaald. Volgens de Blieven van Luyk, had onze Keutvorft a£e XXX jaatige Gebootte-dag det tegeeter.de Keyz'ennne ond'ei1 brandinge van het Kanon, ptachttg gevierd. Men was daat nit Pr fpeculatie over de bewceginge dei Fianffë Trouppen omttn De Hr. van SteingersKeut-Paltfife geheymc Raad is als Env R' Aken naai Bruflel gepaffeeit, doch of hy van daar naar Patys ten gelyk men zegt, is onzeker i, Ki lie ee lal ne h< et De Dire&euts van de Commercie, Navigatie en Aflurantie Compagnie tot Edam, notinceeien dat tot faciliteering van den Handel, no derr der Atftien in eas van verkoopvan tyd tot tyd haare ontfangen Recievcn aan gemelde Direfteuis zullen kunnen overzenden liet fcett met de naam van den Koop» en Woonplaats en geteekend by den Verkoop»waat op by de Direfteuis de Party ofte Party vo worden overgeboekt, en daar van aan den Veikoop» roe gezonden Recieven, mits dat by de verzending gezonden word een per d^ytan Stuwers voor her transport, en de Brieven gefiancqueerten in cas een Recief ofte Transport mogt vcrmiit worden zal ten behoeve yn geene, op wiens Naam de Aftie in der tyd geboekt is, een Extuft verleend worden. egi Alzoo wy in hei Projeft van Joflas van Aspeten aangemetUt hebben het nut d» Haven van Nicuwendairi tot gtoot voordeel deren gnie van Monnikkendara vetmits gemelde Haven naby Amfteidam is gcleegen, zoo wotd dooi zeer veelc Liclhebbets verzogt dat d zal Commiflariffen zulks met den eeillen gelieven te verzorgen. k» Te Koop een Karos a deux fonts, van binnen gevoerd met rood Laken, witte Zyde Fraujen en Paffamenten 3 fyne Spiegels daar iliat liet voorde een geheel Glas nevens 4 Reffots daat aaneen Stel met een Boog, en't Koperwerk vergult. Noch een Calcs Ccypee rtlaal Zyde Caffa gevoerd en Zyde Campanen daar infyne Spiegel-glazen en 2 Reflors daar aaDzynde het Stei met een Boog en ftap'ié w»k voorzien noch een ordinaire Cales Coupée met fyne Spiegels 3 als meedc 2 agtei Getuygen met de Hoofdgcftellen waar van'en perwejk verguld is dezelve zyn te bevragen by Willem Surhorft Mr. Sadclraeeftct op de hoek van 't Voorhout in 's Gtaveuhsge. er AndVies (Soek Makelaar, zal tot Amfterdam, op Maandag den 9 September 1720, in de Witte Zwaan op den Nieuwendyk, verkoo^ier óreene Gotlandie Declen, 2000 Gtéene Wybutgi'eDeelen, 10,12 a 18 voet, 2000- dito Sparren, 18 a 24 voet, 2000 Noordle Spanen, Juffers 100 Greene Wyburg» Balken 30 voet ,330 dito, 24 voet, 400 dito, 20 voet, 6eo dito 18 voet, jo Stokholmet Balkjes 20 a 1000 Gotlanfe Balkjes, 500 Vuure Balken en andete Houtwaaten meer, Jacob Magnus Makelaar, zal op Woonsdag den 11 September 1720, in plaats van op Donderdag den 3 September, tot Amftetdan Ce van George MeyerKafteleyn in't Oude Heere Logementverkoopen een patty extraordinaite zwaate Goude en Zilvere Lionfe Galanterie», als euiieut'e gemaakte Sluyeis, zoo met Goud, Zilver, als andeie levendige Couleuien geborduurt 3 dito Voorfchootjes 3 Zilvere Galonnen en Knoopen 3 Handfchoenen Gaafe Hulfcls Linten 3 nevens een party fyne nieuwmodele Couleurde en andere Ryflelfe Camelotten, Kalamanken, Satinetten, Flenellens, Drogetten, fyne gebleekte Lywaren, Kouflen &c. alles daags te vooren Jan Hoos, Jau Riedemakcr, Daniel d'Azevedo en Nicolaas Ens Makelaars, zullen tot Amfterdam verkoopen op Woonsdag den t b« 1720, des avonds ten 6 uuren, in de Dykftiaac in de Oude Burg, een Scheeps Lading extra puyks puyk Veiginy Bay-Tabaks-Bladt mia Gewas van't Jaat 1719, diteft uyt de Veiginy gearriveerd 5 leggende op de Frincegraft, tuflehen deLcydleftraai en de Ley'dfe Kruys het Pakhuys de Oliphanr. Woonsdag den 11 September en volgende dageu zal men tot Rotterdam in de Boekwinkel van Marten van Loon vérkcopen de Boeken van de Heet Petrus Froolin zyn leeven Predikant te Wyk op Zéé 3 beftaande in fchoone Theolog. en Mifcellanife Boeken de Catalogen te bekoomen zyn te Amfterdam by Wetftcin en Ond» de Linde, Haarlem van Lee, Ley den LugtmansHage van Pett Soiier, Gouda Staal, Dordrecht van Btaam, en Utrecht van de Water. By dezelve zyn ook gedrukt'en worden uytgegeven, de Gedigt Hr. Joan de Haas, beftaande in Judas den Verrader, ftigtelyke Gedigten, Geboorte- en Biuyloftsdigten Sic.alles curieus gedrukt in Johannes Sraais, Cornelis vanden Heuvel, Jan Lemmers, Batent Hiddink en Hendrik Linquer Makelaars, zullen tot Amfterdam v ep Maandag den 16 September 1720, des avondsten 3 uuren, op de Cingel inde Burg, een party zoo befchadigdc als onbefchadigde fc Talk, 36 pakken Garens, 12 vaten Borftels, 138 rouwe Elands-Huydcn, 7 pakken gtaauwe Haze-Vellen, 123 gryze Beeie Huyiien, je Pelteryen, nevens een patty Matten en een party Kaarfen 3 leggende als by Notitie wotd aangewezen. J. P. Zomer Makelaar, zal tot Amftcidam verkoopen op Dingsdag den 17 September 1720, 's namiddags ten 4 uuren en de volgei^! (Ten, in de Witte Molen by de Huyszittenftceg op de Cingel, kooftige Tekeaingen Prenten en ingebonde Werken van ltaliaanfe 1 ec' Nedcrduyrfe Meefters, als Raphael d'Urbiao, Permens, Cottone, Guido, Poulo Vetonees PoufynVan Dyk Rubbens Gohzius, B veel heerlykcTekeningen van M. Heemskerk 200 Hiftotien als na de oude Antique, en veel andere meer 3 nagelaaicn by wylen Keil» 3 alles daags te vooten te zien de Catalogus is te bekomen by J. P. Z. en Gysbert Hol, Te Leyden by Johannes vandei Linden de Jonge, wotd gedtukc deHiftoiievan het Oud en Nieuw Verbond aan een gefchakelt 3 verhaal van de Gefehredeniflén det Jooden en der aangrenzende Volkeren, zeedetd het verval d» Koningryken van Ii'taël en Juda to|'n d van Chriftns, in 'r Engels befchreeven dooi de Heer Humphtey Frideaux, en daar uyt in 't Nedcrduyts overgezet, in quarto. Ié1** Te Amfterdam by l'Honoré en Chatelain is gedtukt en te bekoomen la Suite des Avontures de Robinfon Ctuloé, tome 2. Item 'er I ftotique compleet, 7 Vol. in Felio. La Logique dé Mr. de Ctoufart, nouvelle Edition, en 3 tome in 12. Min Mi. Thomas Angelhome, Chirurgyn, Operateur, en Bieukmeefter te Amfterdam, op de Spiegclgraft in de Witte Zon, maakt bekent,en herti is uitgevonden eene Philofophifche Metcutiusdewelke zyn werking doet zond» quylen noch eenige andeie ontroerenis te ver en> too dat dezelve onbeichioorut van zwangere Vrouwe* e* jonge Kicdeten mag gebruykt worden 5 zynde gefecondecrt van myn Effent Mu! zet Anti venereal, werdende door deszelfs gebtuik, op een zekeie en gemakkelyke wyze genezen alle lootten van Venus-Ziekt en en A( lyk hoe veroudert of kwaadaardig die ook zyn, zond» dat iemand zich van zyne affaites of ommegang met Menfchen hoeft tc ahfentc le°d rcnlandfc Patiënten konneitdooi de voatfz. Medicyncn zich zelfs helpen, mits zy alvooiens my net berigt van haare Ongemakken ^'8' zy dat eenige A ccidcnten, die myn dagelyks opzicht en eigen behandeiing veteifchen, zulks beletten3 voot zulke heb ik in myn Huyi de Kamers geieet, om ieder na zyn fatfocn daat in te logeeren, teneinde deszelfs geneztnges en op dat een react van de voorfz, Gcri nai leu haar heilzame werking mag verzekerd zyn, willen wy (de Pattenten alvooiens onderzocht hebbende) haare genezinge uier alleei1 hel gen, maar tot volkome geruftheyd dezelve by accooid aannemen: door de voorfz. Medicynen worden ook genezen meelt alle dezoj de orgenccslyke Ziekten en Accidenten, te veel om hiet te noteren onvermogende Luiden, met eenige delperate Ongemakken bext s< by my om uier geholpen wotden, mits zy geen Venus Ziekte hebben. hng i va zyr ion n rtei at aan ie d ti bc i»g irde iubl brii rfci ;epu elk lid lant omj mei txtfl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2