LEYÖSE Vry&igfe Courant. T A L I E N. IS! rttföa ind No. Ixö» e A 110 ^an :dci :rd AFELS den i 3 Auguftus. Dewyl men deeze Poftdag geenc Blie ven uyt Sicilien bekomen heeft, is men noch zonder advis of de Spaanfe Trouppen die volgens de laafte Brieven inge- fcheept waren in Zéé geftooken zyn om naar Spanjen over te worden. Van Milaan heeft men berigt dat z Battaillons on- Da leneraal Lucini naar Genua in Matfch zyn ons van daar naar getranspoiteett te worden. Men krygt van dag tót dag droe- ce' triehten wegens de toeftand te Marfcillienwaarom de Magi- ier de Gezondheyd alien Handel zoo te Water als te Land met en de geheele Provintie Langedocq verboden heeftals me de gantfe Franfle Kuft in de Middelandfe Zéé. Het gebied van Savoyen Genua de Eylanden Corfica Sardaigne en Sici- 's 'den mede gefufpefteerd waarom alles, uyt die Quarrieren ko- J'^lftrenge Quarantaine zal moeten houden. ME den 17 Auguftus. Vrydag, Feeft van St. Roch Ptotefteur Peft begaf zich zyn H. naar de Kerk van gemelde Heylig door verfcheyde Kardinalen geaflifteerd, de Mifle celebteer- oevloed der Menfchen is onuytdrukkelyk geweeft om van ge- eylig deszelfs bcfcherminge tegens die droevige Plaage af te Men zegt dat de komfte der drie Engelfe Lords van Parys by ^crendentis, om by de aanftaande Geboorte zyn 'er Gemaalin- a fteeren gemelde Pretendent en deszelfs Gémaalinne hebben In den Tour der Karoften op de Plaats Navona, welke door het l0£5jen der Waterloozingen van de drie daar zyndeFonteynen on- *r was gezetzy wierden door de Kardinaal Aquaviva gecom- Beltjerd, en met allerhande Ververflingen befchonken. De Kinder- tra bly ven hier extr. fterk grafleeren en vttflinden zeer veele Kin- iei'*bewyl men tyding heeft dat de kwaadaardige Ziekte te Mar- !Set|lyft aanhoudenheeft men een nader Placaat afgekondigd Juyten Provence en Langedocqook allen Handel met de Li- ClafiSavoyenPiemontNizza Villa Franca Monaco Men- oot^neglia zeer fcherp verboden wotd en gifteren wietd een det- (t gepubliceett, waar mede de Communicatie met die van Ge- nantmed-j de Eylanden Corfica Satdaignc en Sicilien ook opgc- erddaar op is aan alle dc Gouverneurs der Zéé-Havenen en 1, dcjwagten langs de Kuft ordre gezonden geen Schip te laaten ge« van wat Natie het zelve ook weezen mogtzonder fatisfa- yen jeftatie van Gezontheyd en daarom zyn alle de Zééwagten lyzetnfoiceerd, en men heeft ook een gtooteWagt gefteldbuyten en v|Fiaminia by de Monniken die de Zieken oppaffenwaar om- Pefthuys opgeregt is. Van Civita Vecchia is tydingdat een otifijip van Marfeillien komende, die Plaats genaderd zynde, daar gcd^ioopen maar dc Kapt. van geen Atteftatie op eenig ander loeniarantainc gehouden te hebben verzien zynde, verbood hem 1 gel1rneuc van Civita Vecchia die Plaats te naderenen om hem :r cjig achtetuyt wyken te noodzaaken deed dezelve het Kanon de Hken om het zelve op hem los te branden de Hr. l'Affiteau iudientie by de Pausaan wien hy, zoo gezegt word, over de befcl van gemelde Gouverneur geklaagt heeft, en ook dat de bo- Com <je Monnikken Zieke-Oppalfers een Faquet Brieven dat eelti.yn Hof was gezonden, zodanig hadden gewierookt, dat het ans>|oegfaam verfchroeit en verzengt was waarom den Inhouwd der v, boft gezien worden. Morgen zal de Kardinaal van Althan I tyque intreede doen. Men heeft tyding dat de Katdinaal del 001 den Kcyzer tot deszelfs byzondere Raad van Staat is r 17a 1. Den Hattog van Year Pignatelli Napolitaan, heeft difpen- 0 Ka regen om met de Zuftcr van zyn overlede Gemaalinne te zy:waar op de Huuwelyks-Ceremonic te Frascati voltrokken is, ;ende dag zyn de Nieuw-getrouwdc (die al in Jaarcn geavan- et *7 naar Weenen vertrokken. uger NO den 16 Auguftus. Zondag is den Admiraal Bing in een II enliip van Cagliati voor deeze Have gekomen, maat dewyl alle en nap met Sardaigne op het fcheipfte vetbooden is wietd ge nitaal ten cerften verhinderd voet aan Land te zetten waat Dopei j een courier naar Florence wierd afgevaardigd en die ten IO< te rug gekoomen zynde, bragc mede permiffie om de voorn. 1 a 24| nevens deszelfs z Zoonen en Domeftiquen, aan Land te la- tn mits dat zy alle andere Klcedeien moeften aan doen en ie naparfumeerenwaar na hy ovei Florence naar Weenen vei- a wat. De Prins Ottajano Medici is hier meede van Cagliari te men. De Magifttaat ovei de Gezondheid heeft alle Com- die van Provence vetbooden en dezelve heeft aan alle de in 411 jet provincie, welke zich hiet bevinden, aangezege ten fpoe- tcï' 6 ütiekken. adet V den 17 Auguftus. Eergifteten is Milotd Petetburg van hier naai Londen, en de Princefle Urfini over Paima naar Roo- ken. De Raadsheer Galleaffo is van Milaan hier aangeko- zich te infoimeeten op de Prccautien die onze Magifttaat Azondheid ia het werk fteld tegen de befmertelyke Ziekte. Vis hiet een Franfle Tarcaan in 9 dagen van Cagliari aange- :1 e Kapt. zegt dat de overgifte van het Koningtyk Sardaigne !ndel'. irtog van Savoyen met alle bedenkelyke heusheid eoweder- ,enoeginge was gefchied. Een Frans Schip van Marfeillien in deezer Have gekomen wierd dooi de Galye, wagt houden- Haveverplicht zich van deeze Kuft te houdenen de Zéé mig zyndewas het zelve in 't kort buytcn het gezigt dit c veel Koopmanfchappen en cenige Contanten aan onze ï!li5f! tn behalven 40000 Piftoletten voor den hier rezideeiende nvoyé die dezelve moefte overgeven aan den Ontfanger van ie zich ten dien eynde hiet ophoud. Onze Koopluyden heb- iel ongenoegen verdaan dar her Schip, gecommandeerd by lart, van Liflébonen dc Spaanfe Kullen hetwaaids koomen- feillien is ingeloopeu cn zyne Contanten aldaar aan Land reten gten ndeT ids oj 1 doo ;en Deel nde). tlecdi tra p« de z( hee.t gebragtwelke by de Regeeringe dier Stad provizioneel zyn ge- bruyktom dat de nóodzaakelykheyd zulks eyfehte. Men heeft te Marfeillien befpeurd dat de Ziekte aldaar uyt gebrek aan Levensmid delen oorfpronkelyk was én daarom zyn alle dc Magazyr.en met Voorraad ópen gezet. Aula AN den 17 Auguftus. De kardinaal Spinoladie van Wèeneri naar Roomt gaat word hier alle ogenblik vcrwagc en ftaat by de Katdinaal Odeschalchi onzen Aardsbiflchop te logeeren; een gedeelte van deszelfs Bagage is reeds door deeze Stad getrokken. Hier is een getugt dat de Ziekte van Marfeillien tot Aix is door gedrongen. Van Nizza word gefchreven dat langs de Rivier Varö Wachten gefteld zyn. Men heeft hiet alle Commercie verboden met Provence Langedocq[ en 1} Savoyfe Stecden als mede alle Communicatie met Villa Fran ca Monaco en Oneglia afgefneaden. De Koning van Sardaigne Har- tog van Savoyen heeft de Paflagcs aan de kant van Marfeillien ca Mongenis geflootcn. VENETIEN den 14 Auguftus. Zondag arriveerden hier een Vaai- tuyg in ij dagen van Trau in Dalmatien, met advis, dat de Genetaal Sebaftiaan Mocenigo den 4 deezet uyt het Camp te Sing naar dat te Vir, in het Gebied van Imufchi ftond te trekken, om met de Commif- fariflen van de Potte over de Gicnslcheidinge te handelen. Op de tyr ding dat de Ziekte in Provence toeneemtheeft dc Regecting alhier de Hcetcn Daniel Pxiuli en Sebaftiaan Venter tot extr. Opzichtets in de Gemeenfchapmet fufpe&e Plaatfen benoemt. Drie onzer Scheepen zyrx in 67 dagen van Ciptus alhiet aangekoomen de Kapiteinen zeggen dat de Peft te Soria ftetk grafleerden en dat men te Ciptus van di^ Ziekte niet vty was. PORTUGAAL. L1SSEBON den 14 Auguftus. Zederd den 5 tot den iz zyn hiet da volgende Scheepen gearriveerd, als Kapt. Henry Ward uyt Wateifott Benjamin Smit uytBriftol, Will. Robbettsuyt Londen, Adt. Buysman uyt Amfierdam Charles Birn en Martin Anglin uyt Kork de Vrind uyt Limmerik 8cc. j en vertrokken het Engels Ootlogfchip de Trial-' floep Kapt. John Tollet om te kiuyflen Samuel Webfter naar de Ey landen Jean Bautifta Privé naar Marfeillien Juan de Salazar naac Spanjen en het Frans Schip de Concordia Baulo Francisco Fodefta, met de Paters en her Geld rot lofling der Potrugeefe Slaaven naat Al giers .zoo dat 'er op deeze Rivier noch zyn blyven leggen n Engel fe, nevens dc Oorloglcheepen de Dove en Winchefter, 4 Franfle een Spaans, een Hamburger, en 2 Deenfe Scheepen als mede de uytgaan- de Vloot naardeBahia, in to Schceptn beltaande, als 1? voor deeee Stad, t voor Viana, en 9 voor Pore a Portnevens 2 naat Angelona ea 2 naatFernambuk; dewelke in'r laaft van Auguftus of primo Septem ber, onder geleyde van 2 Oorlogfcheepen cerft derwaatds zullen ver trekken de 7 gearriveerde Scheepen vanFernambuk, naar Port a Port moetende ftaan meede noch 8 a 10 dagen op deeze Rivier te vertoe-, ven. Men fpreekt hier tegenwoordig fterk van een Compagnie op to techten, die foramige mcenen op Brazil te zullen zyn. Duytslanü cn d'aangrcnzendc Ryken, enz. WEENEN den 24 Auguftus. Na dat zyn Keyzet1. Majeft. eetgifterer* geheyme Raad had gehoudenging by zich vermaken met de Hatte- Jagt. De Kardinaal van Saxén-Zcyiz die gelyk gemeld is voorlede! Maandag naar Regensburg vertrekwil men dat otdtc heeft omal daar aangekomen zvndtmet de RoomsrKatholique en Evangelifo Minifters te confereereo ovet de middelen waar mede de verfchillca in, de Religie-zaaken in der minne getermineett zullen worden j die Kar-j dinaal heeft ook bevel om vyf Steeden voor te ftellen tot een geneiaaB Congtes doch daar in ftaat de Stad Regensburg nier begrepen te zyn. alhoewel de Frotcftanten die mogelyk boven alle andete zoade kunnen prefereeren. Men zegt dat de reftitutie van het Kloofter Hamerslebent genoegfaam zeker isen dar dit Point niet weynig geholpen heeft top het houden van gemtlde Congres. De groote Ryksdag in Hongaryenis tegen het eynde der aanftaande Maand vaflgeüeld en zal te Presburg gehouden worden werwaards zich de Keyzet in Perfoon meend te be geven aldaar ftaan de zaaken van Finantie en die welke de Regee-^ ring eri de Politie betreffen gereguleett tewoiden het groot fte gedeel te der Magnaten ftaat in het kott te Weenen te komen om te concer teeren wegens de propoziticn die gedaan zullen worden en om de an dere noodzaaklykheden te fchikken ten eynde weynig hinderingen te: ontmoeten als het op de zaak aankomt. Men racend dat de Sncceflie in, de Vrouwelyke Linie by gebrek aan Mans Oir een dei Hoofd-poin- ten zal zyn. Men verftaat dat den Grave van Windisgratz des Keyzera Minifter in den Hage, tot tweedeen de Viyheet van Bententledci tot derde Afgezant op het Vieedens-Congtes te Kamciik zyn benoemt doch dat de eetfte noch in Petto wietd gehouden, en veele meenen dat die wel in het geheel mogt agier blyven en niet benoemt worden. Za- turdag zyn hier eenige Gedeputeerden aangekoomen, om het bekende verfchil wegens den Rang in de Weftphaalle Kreits en andete Plaatfen, aan her Hof volkomen af te doen. Vootleede Zondag heeft den Grave van Cadogan meeft alle de Minifters van dit Hof zeer prachtig tet maaltyd onthaald doch den Prince Eugenius is daar niet geweeft, al- fchoon hy door den Grave perfoneelyk was verzogtom dai die Prins op dezelve tyd een Gaftmaal had aangeregt» waar toe dcstalfsVriender» albeteyds verzogt waren. Gemelde Grave van Cadogan heeft het on geval gehad een Diamantdie op 4000 Guldens gelohat woid, uyt dc Knoop een zyner Manchetten te verliezen en men heeft publicq ge maakt dar den Vinder, dezelve te regt brengende, zoo Ducaten tot vet- eeringe zal genieten. Men wil dat die Graaf zich eenigziuts geinco- modeeid vind het geen fommige aan dc ongewoonte derTockejet Wyn, van welke hy meede geprocfi heeft, willen toefchry ven. pe Bif- fchop van Conftans is hier incognito aangekomen, om zoo eenióe wil len zich aan ie bieden als principaal Commiffaris te Regeos'lurg in- I dien de Kardinaal 'van Saxen-Scyrz die Bedieninge, te laftlg zj nde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 1