éhaamd wasin heifl fóSir alleen tyd gevinde om ja ti antw'Óór4en yoignardeetden hy de Man op het oogenblik de volgende nagt wierd de betugte Poecr Betgermeede vetmoorrdoch dewyl hêtn niet Van het by zich hebbende ontnoomen is, ftelt men vaft 'lat zulks doot ien:g Schimp- of Hekel-digt zal toegekoomen zyn. Den Hartog vaö Bouficis trouwt met Juffr. van Albret. De Katdinaal van B.ohan die litat zyn Bisdom te Straatsburg ftond te vertrekken, is verpligt geweeft zyn •<hyi uyt tc fiellen ter oorzaake van eeh heevig overval van hr?> Podagra waar door hy zelfs gifteren de Cetemonie des Doops van ctt Zoon des Marquis van Sabran in des Konings Kapellè niet heeft kun nen uyrvocren. Men ziet twee Arreften van 's Konings Raad van Staat, beide ged.tteeir den 25 Auguftus het eene ordonneert dat de Bank- brieven niet meer als voot haate waarde zullen ontfangen worden, en zonder ecnigerlye meerder waardeia betaalinge zoo der Impozitien, als der Rechten, die 4 St. per Livres Sujet zyn. Het ander ordonneerd dat de Renten geafligneert op de Pagten det Griffien de vermeerde ringen der Gages, erflyke Gages, vafte en erflyke Taxatiën en andere gedceltens niet gebonden aan het Corps dec OfScicn en waat van de Eygenaais het Rembouifement niet ontfangen hebbenzullen gcredu- cecrt worden op den Penning vyftig. NEDERLANDEN. BRUSSEL den z September. De Colonel Hattop Gouvetneut te Lier, is noch niet overleden gelyk men te vooten gemeld heeftdoch hy is gevaarlyk ziek enbuyten hoop van hétftel. Van Kamertkwotd gemeld, dat den Aardsbiflchop aan het Kapittel' gefchreeven heeft de befte Huyzen hét zelve toéhoorende en bekwaam om AmbalTadeuis te lo- geetén onvethuutd tc houden. Véele Heeren en Dame yn hier van Ooftende te tug gekomen, zeet voldaan ovet hunne inkoop van Chits, Thee en Porceleyn. Men was aldaar weer eenige Scheepen cquipeeten- de om naar de lndtën en Chintf te zenden. AMSTERDAM den z September. Te Jamaica zyn 4 Scheepen geat- Xiveerd, etl daat onder Don Catlis Kapt. Nikkins, Loyal phatles Kapt. Biouwn van Londen en de Dove Kapt. Scot van BriiftóJ welke doot Storm befchadigd'en doot een Kapet gejaagt zyn geweefi; te Petersburg (daar vcrfcheydc Scheepe* naat herwaaids zeiltéé lagen) Zach. Storm uyt Dantzig en noch een Schip uyt Lubek te Revel Klaas Vink van hier, Jzii Mart, uyt Dantzig en z a 3 andeten te Riga Matten Zwaan en z andéren 3 op de Rée var. Dantzig eenige Engelfe en 1 Zweedfe Oorlogfcueepen weikc na het inneemen var. Vetverflingen naar de Zweedle Kuft zullen zeylenais meede te Dantzig Will. JanlTe Pluym uyt Zweeden en Robbert Wane uyt Londen; te Lubek Hans Jurgens uyt Kaïelsnaven en dé Jonge Jan Dirk Coma uyt Stokholm daar de Vreede met Deenmatken in hét laaft van September of O&ober ftond tiilau en èp de Elf verfctierdé Scheepén', ïc6 iiyt Genui ah èldeisj meede in de Zont wel éo Scheepen, en daar onder 30 a 3 s Holland J die al naar herwaaids zyn gezeild: In Duyns lagen doet tegenwind Scheepen naar de Wèft moetende en daat waten gearriveerd de( William Mooie, de Royale Anna Kapt. Topsham en de Rynolds K Chriftiaan allé na ongemeen zwaar Weet uytgeftaan te hebben, Jamaica gekomen. Van de Rivier vah Londen waten vèttrokkei Noordfe Koopman Coth. Akkerman, én de St. Pieter Abél Abtaha caar Noorwegen. In 't Vlie zyn binnen Ditk Janften Coen met 2 Corn. Bonk eh nóch een uyt de Straat Davids, Ditk Piet. van deVt Sybiant de Jong en anderen; als mede in 't Vlie of voot de Stad Ci Boef van Dantzig; Coin. Olofs, Jan Otter, Jan Brandaris, Dirk R fnerfe-Smith, Acy Crooswyfc Pulp Wy'orands en anderen, uyt de C zéé en Groenland Cellis Pietetfe Couwenhovc en Klaas Mïnft Archangel, zynde den 6 Auguftus met Pier Jellefe naar herwaaids trokken verfchéide anderen uyt ds kleene Ooft en in Teffel 3 a Scheepén, Dé Couts van de WISSEL is heden op Madrid $3 en 1 de. Cadix 119 en 3 vierde a \o. Sevilien 118 en 1 half. Bilba Lisbon 46 en agtfte. Venetifï 82 en 1 half. Livorno 89 en 1 vi Genua 92 en 1 vierde. Paiys opzicht 12. Rouaan, Bourdeaux, Roe en Bajonne geen Prys. Londen 32 Schell. 11 a 10 en 1 half gr, zig coutant 38 en 1 vieide St. Francfort courant 27 Ryksd. Da 283 Poolfe gr. BreQau 3; en 3 vieide St. Hamburg 32 en 3 viert Antwerpen een en 1 agtfte per Cent. Ryffel geen Cours. Genr eeiL® vierde. BruiTel 1 en 1 half. Zeeland 3 vieide. Rotterdam een vi fl De Agio van dc Bank 4 en 1 agtfte a t vierde. De aftien van dc zyn ii$o, van deW. 530, eerftc Subferiptie 300, dc Sank 22960 ijj' a 30, 0.1. C. 37a a 74, en Z.Z. geen vafte Prys. 1, ROTTERDAM den 2 September. Deeze middag is de Cours Aftien op de Beurs gewceft 90 a 91 avans ten 100 en op primo Ja 100, de Subfcriptien zyn met 30 winft vsrkechtde Delffe A winnen 22 de Goudfe 17 a 17 cneeahalf, en die te Schiedam 10 ten honderd. 's GRAVENHAGE den 3 September. De Heeren Staatert van land en Weft-Vriefland zullen morgen vergaderen eqnige Leedei de naafte Steeden zynbeteyts in hunne Logementen geartiveetd. Grave van Sunderland en de Heet Dayrolles zyn uyt Londen hietL^ gekomen; zullende de eétftgenoemdc Gtaaf ten eerften naar Ha gei verttekken. De Mimfters van de Koningen van Deenmatken en j fen waren gifteren boven met eenige Leeden van haat Ho. Mogtn gaderinge iu gefprek. Deeze morgen is op de Schatters Doelen v een begin gemaakt met de infehty ving in de Compagnie van Belqei(j ge Disconteciinge &c.zynde zulks gefchied door een extra Jjjy getal Menfchcn welke uyt veele Plaatfen tot dien eynde herr^^ A v c f tt Sci ge rii er ftr Ml Pt d< oev eyl M< gepubliccert te worden ook waten de Vlooten noch in Zéé en daatzyn gekomen men rekent dat albereyds merkelyk meer is ingctijyf, zyn gearriveerd Jochem Hanffén en andere uyt Koningsbergen 5 in de I als het uytgefchteven Kapitaalbedtaagd. |Uyt Martm Copim littt&tur van 's Lands Lttentn adverteert ten overvloede dat de verwiffelinge der Loten van de tweede tot de derde Clalj leen maar tot den 21 deezer zal wotden gepermiuee.d en dat na die tyd niemand eenig tegt van eygendom op zyn onvetwilTelde Lootje, hebben; maat ten vollen daarvan veifteeken blyveu. De Trekdag blyft onfeylbaar tegen den 30 daar aan volgende vaft gefteld. (t g' Word geadverteerd dat dewyl de lnteekening in de Geldetfe Provinciale Compagnie van Commetcié &c. over compleet is ciemantme aan die Inichty ving te participeeren verdere koften of moeyten behoefd aantewenden. trd De Diretteurs van de Commetcie, Navigatie en Aflurantie Compagnie tot Edam, notifieeeren dat tot faciliteeting van den Handel, dqwa; deis dei A&ien in cas van vetkoop van tyd tot tyd haare ontfangen Recieven aan gemelde Direfteuss zullen kunnen ovetzendengea Vs fcett met de naam van den Kooper cn Woonplaats en geteekend by den veikoopeiwaar op by de Diic&euis de ^arty ofte Partyen teft; worden overgeboekt, en daat van aan den Verkooper toe gezonden Recieven, mits dat by de verzending gezonden word een per duyzesnfc Stuwers voor het transport, en dc Brieven gefiancqueen en in cas een Recief ofte Transport mogt vetmift wordenzal ten behoeven vjpia, geene, op wiens Naam de Aftie in der tyd geboekt is, een Extraft verleend worden. peft Burgeimeefters eh Commiffanfien van de Compagnie van Commercie, Navigatie en Aflurantie Scc. der Stad Monnikkendam noti£|ip v hy dezen, dat haar Ed. reeds bezig zyn met het ontfangen der 2 per Cento van de ingetcekcnde Aftien, waar van al een zeer groot gedqiO0 ontfargen Wordende de vordere Intekenaars verzogt met den éetften, ingevolge van de Conditiën, haai 2 per Cento te komen voldoei^aiaj lénde binrfen weynige dagen dén dag van het aanftcllen dei Dire&euis en 25 Hoofipaxttcipanten doot de Couranten worden publicq genIQC1 AlzoO wy in het Proiefl van Joiias van Asperen aangemerkt hebben het nut det Haven van Nieuwendam tot gioot voordeel der Chg a gnie van Monnikkendam, vermits gémelde Haven naby Amftcidam is geleegen zoo word door zeer veele Liefhebbers verzogt dat de t[kei Commflatiflen zulks met den eeiften gelieven te verzórgen. iU(ji De Hoofdpaiticipanten in de Comp. van Commercie en Aflurantie te Puimerend, hebben voorlede Donderdagten dien eynde befcl va, xynde met eénpaatigheyd van Stemmen drie Heeren feuyten de Stad woouende, tot Direfteurs verkooien, om des te beter met de Com|<je lillen en Dire&eurs in de Stad woonende, alles ten nutte der Comp. te ditigceten cn teguleeren. Men heeft dien eygen dag met veel t(yn beginnen te vacéeren tot het ontfangen det een per Cento waai toe men vervolgens tot den 16 September alle dagen 's morgens van 9oeg| uuien zal kunnen geholpen wotden, behalven Zondag, Maan- en Vrydag. Men advertcerd dc Geintrcfléerdens, dat by de betaling der v, |lu een pet Cento voor yder Aflie zal worden geéxcradeeid zeker befcheyd waar mede gemakkelyk zal konnen gcnegoticerd worden b(que daar op te zien zullendedie teeds voldaan hebben hunne Quitantien daat tegens kunnen verwifiélen. joor Franco Cordeiois, J'au de Vtyer, en Gregorius Mees Makelaars, zuilen te Rotterdam verkoopen op Donderdag den 5 September 17^ D fiatfiiddags ten 4 uuren, in deWynfttaat in de Heiberg de ZwarteLeew, 17 kiften curieufe frifleThéé-Boe, J2 vierkante kisjes en :o Kailegj Groene The'f, nu eetft geloft en uyt Zéé gekomen leggende op de Zolder van ds Hr. Burgeimecfter Jan van Meel in de Wynftraat, zyiwaa Monfters by de voörn. Makelaars om Geld te bekoomen. Eencj De Makélaals Fieter Onkclboer, Johannes en Diik Bontekoning zullen tot Amftcidam vetkoopen op Maandag den 9 September 17|naa de Witte Zwaan op den Nieuwendyk, een party Houtwaaten beftaaude in 30 Hamburget en 40 Gottenbutger Balken 1000 Wybuigerj^jg Vlekkerfe Stolpbalken, 1000 Vuure Tonsberget Balken, 130» Coperwykfe en 300 Langefondfe Balken, 1000 Pruyflc Deelen van 2 are duym en 24 a 32 voet, 11000 Wyburger, Narva, Wisburg, Copetwykle, Tonsberget en Vuure ordinaite Deelen Scc.een party Spanen tn Colters en andere Houtwaare;i meer. Andries Coek Makelaar, zal tot Amfterdam, op Maandag den 9 September 1720in de Witte Zwaan op den Nieuwendyk, vetkoope Gleené^Gotlandfe Deelen, 2000 Gteene Wybuigfe Deelen, 10,12 a 18 voet, 2000 dito Sparren, is a 24 voet, 2000 Nootdfe Spanen, 10 Juffers rod Greene Wyburger Balken 30 voet 330 dito, 24 voet, 400 dito, 20 voet, 600 dito 18 voet, 30 Stokbolmer Balkjes 10 aa loco Gotlatife Balkjes, 300 Vuure Balken en andeie Houtwaaten meer. Woensdag den 11 September en volgende dagen zal men tot Rotterdam in de Boekwinkel van Matten van Loon vetkoopen de na Boeken van de Heer Petrus Fiool, in zyn leeven Predikant tot Wyk op Zéé beftaande in fchoone Theolog. en Mifccllanife Boeken w de'.Catalogcn te bekoomen zyn te Amftcidam by Wetftein en Onder de Linde, Haaiiem van Lee, Leyden LugtmansHage van Petten Soitct, Gouda Staal, Dordrecht van Braam, en Uttecht van de Watet. By dezelve zyn ook gedrukt en wotden uyrgegeven, de Gedigten Hr. Joan de Haas, beftaande'in Judas den Verrader, ftigtclyke Gedigten, Geboorte- en Bruyloftsdigten 8tc. alles curieus gedrukt in 40 je j Jan du Rieu, Jan Wilsen Pieter Elders Makelaars, zullen tot Amfterdam verkopen op Dingsdagden 17 September, des avonds ten 6 in de Nes in dc Brakke Groh'd, een paity extra puyks St. Thomafle Catoenen, nu eerft uyt Zéé gekomen en geloft te wotden, als nader titie wotd aangeweezen. Te Delft bv Reiniet Bdltet is gedrukt en in alle Steeden by de Boekverkopers te bekomen, Verklsatinge der Heylige gelykluydende! die uyt het Oude én hek pet, eel e Nieuwe Teftament, cn voot al in den Brief van Paulus aan den Hebreen worden aangehaalteertyds op 111 de Latynfe Taal door Ftanciscus Junius, in zyn leven Fiofefloi der H. Godgeleerdheyd te Leyden, nu in 'r Nederdpyts vertaald doo [zon 2' deelen in Ofkavo waat van het eerfte Deel is vetrykt met een Vooneedc tot de Gemeente Chrifti te Delft, zynde een lnleydiüg en V js ligt, zoo tot onderzoek van die H. gelykluydende Texten als tot een nuttig gebtuyk van deze uytlegginge over-dezelvc. Het 2de Deel 'e Ka rykt met een tweede Voorreede, in de welke na de te voren gefielde ordre word verklaard en betoogt Handel. 3. vers 22, 23 en Handel. 37. vergeleken hiet Deurem. i8\ vers 13, 18 en 19. Ook word in deeze Vooneede voorgefteld een korte aan een gefchakelde ontleed! de Brief van Faulus aan den Hebreen, na de opvatting van de Hr. Junius, door Johan Hadtiaan Thietens, Predikant te Delft. Te Amfterdam op de Eoorerrrtaikt, het tweede huys van de Uvtiegtfelkiaat, in de geweezene Steentjes-Bakkety is te koop extra p« Hav Yarinas Swifenrs-Tabak gekorven en ongekotvcu extra gefponncn Tabak alles goet vooi zyn prys. Daar is een Hazewintliond verloeren, zynde een zwarte Teef, met een Bles, 4 witte Footeu en een zwart Colletje in de Bles; die de z< lémtden hcefi en tc tegt brengt te Rotterdam by Joh. Hofhout Boekverkoper op de Blaak, zal 4 Zilveie Dukatons tot een verceiing gen vc Te Leyden gedrukt by FËLIX DE KLOPPER, op de Breedeftraat «voy «■"'er bet Stadhui Den 4 September 171©. Mtt Prruiltf.it. ia iatt, r-M up 1 ap ira eci t&r nev n 1 Pa men t die

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1720 | | pagina 2